2014/76/EUSměrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/76/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 86-87 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2014 Nabývá účinnosti: 9. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2014/76/EU

ze dne 13. března 2014,

kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání rtuti v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Řemeslně vyráběné svíticí trubice (HLDT, handcrafted luminous discharge tube) jsou ručně vyráběné zdroje světla pro zvláštní účely; existuje jich mnoho rozmanitých druhů. Příkladem jsou neonové trubice, individuální architektonické osvětlení a speciální zdroje světla pro chemický analytický výzkum. Vzhledem k tomu, že HLDT se používají ve vnitřních i venkovních prostorech a s individuálním složením barevného spektra, musí spolehlivě pracovat za choulostivých a chladných podmínek a vykazovat velmi vysokou životnost, protože jsou často obtížně přístupné. Aby mohly za uvedených podmínek správně fungovat, vyžadují minimální množství rtuti.

(3)

Odstranění nebo náhrada rtuti v HLDT a úplná náhrada HLDT jinými technologiemi, jako je technologie LED, jsou vědecky a technicky neproveditelné. Použití rtuti v HLDT používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla by proto mělo být ze zákazu vyňato. Použití rtuti by mělo být omezeno na nezbytné minimální množství a doba platnosti by měla skončit ke dni 31. prosince 2018, aby se předešlo negativním dopadům na inovace.

(4)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do posledního dne šestého měsíce po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se vkládá nový bod 4 g), který zní:

„4 g)

Rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla, přičemž obsah rtuti je omezen na:

a)

20 mg na pár elektrod + 0,3 mg na cm délky trubice, avšak nejvýše 80 mg, při použitích ve venkovních prostorech a ve vnitřních prostorech vystavených teplotám pod 20 °C;

b)

15 mg na pár elektrod + 0,24 mg na cm délky trubice, avšak nejvýše 80 mg, při všech ostatních použitích ve vnitřních prostorech.

Platí do 31. prosince 2018“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU