2014/75/EUSměrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/75/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 84-85 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2014 Nabývá účinnosti: 9. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2014/75/EU

ze dne 13. března 2014,

kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání rtuti v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Mnoho průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů je vybaveno podsvícenými displeji na bázi tekutých krystalů, které vyžadují použití zářivek se studenou katodou (CCFL) obsahujících 5 mg rtuti. Celkové negativní dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou zářivek se studenou katodou obsahujících rtuť v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích pravděpodobně převáží nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

(3)

Aby bylo možné výrobky opravovat a prodloužit jejich životnost, měla by být udělena výjimka z omezení rtuti v zářivkách se studenou katodou pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích. V souladu se zásadou používat při opravách stejné díly jako při výrobě by se výjimka měla vztahovat na všechny výrobky uvedené na trh před 22. červencem 2017, což je datum pro dosažení souladu průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů, a doba platnosti výjimky by měla být 7 let od uvedeného data. Je nepravděpodobné, že by výjimka měla negativní dopady na inovace.

(4)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do posledního dne šestého měsíce po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 35, který zní:

„35.

Rtuť v zářivkách se studenou katodou pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017.

Platí do 21. července 2024.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU