2014/69/EUSměrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/69/EU ze dne 13. března 2014 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 72-73 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2014 Nabývá účinnosti: 9. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2014/69/EU

ze dne 13. března 2014,

kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Jak nahrazení olova v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí menší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích, tak nahrazení těchto součástí v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích je nadále technicky neproveditelné.

(3)

Ačkoliv při jiných použitích lze olovo v keramických kondenzátorech na malé napětí nahradit, použití těchto součástí bez obsahu olova v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích vyžaduje, aby výrobci přepracovali návrh svých průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů nebo jejich částí a nové návrhy rekvalifikovali, aby byly technicky proveditelné a byla prokázána spolehlivost. Použití olova v kondenzátorech na malé napětí pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje by tudíž mělo být ze zákazu vyňato do 31. prosince 2020. Vzhledem k inovačním cyklům v případě průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů jde o relativně krátké přechodné období, které pravděpodobně nebude mít negativní dopady na inovace.

(4)

V souladu se zásadou používat pro opravy stejné díly jako při výrobě, která je zakotvena ve směrnici 2011/65/EU a jejímž smyslem je prodloužit životnost vyhovujících produktů po uvedení na trh, lze pro náhradní díly využít tuto výjimku bez časového omezení i po datu skončení její platnosti.

(5)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do posledního dne šestého měsíce po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 40, který zní:

„40.

Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí menší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje.

Platí do 31. prosince 2020. Po tomto datu se smí používat v náhradních dílech pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh před 1. lednem 2021.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU