2014/59/EUOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014)

Publikováno: Úř. věst. L 149, 16.6.2015, s. 23-26 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 16. června 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. června 2015 Nabývá účinnosti: 16. června 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012

( Úřední věstník Evropské unie L 173 ze dne 12. června 2014 )

1.

Strana 215, čl. 2 odst. 1 bod 66:

místo:

„… a v čl. 63 odst. 1 písm. e) až j);“,

má být:

„… a v čl. 63 odst. 1 písm. e) až i);“.

2.

Strana 233, čl. 13 odst. 4 druhý pododstavec:

místo:

„… uvedených v čl. 1 druhém pododstavci …“,

má být:

„… uvedených v odst. 1 druhém pododstavci …“.

3.

Strana 238, čl. 18 odst. 6:

místo:

„… podle čl. 17 odst. 3.“,

má být:

„… podle čl. 17 odst. 4.“

4.

Strana 239, čl. 18 odst. 9:

místo:

„… opatření uvedených v čl. 17 odst. 5 písm. h), h) nebo k) …“,

má být:

„… opatření uvedených v čl. 17 odst. 5 písm. g), h) nebo k) …“.

5.

Strana 252, čl. 34 odst. 4:

místo:

„4.   Použije-li se vůči instituci nebo subjektu uvedenému v čl. 1 písm. b), c) nebo d) nástroj převodu činnosti, nástroj překlenovací instituce nebo nástroj oddělení aktiv, má se za to, že pro účely čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES (1) je daná instituce nebo daný subjekt uvedený v čl. 1 písm. b), c) nebo d) této směrnice předmětem konkurzního řízení nebo obdobného úpadkového řízení.“,

má být:

„4.   Použije-li se vůči instituci nebo subjektu uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nástroj převodu činnosti, nástroj překlenovací instituce nebo nástroj oddělení aktiv, má se za to, že pro účely čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES (1) je daná instituce nebo daný subjekt předmětem konkurzního řízení nebo obdobného úpadkového řízení.“

6.

Strana 257, čl. 37 odst. 10 návětí:

místo:

„… podle článků 56 až 58c …“,

má být:

„… podle článků 56 až 58 …“.

7.

Strana 271, čl. 45 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„… kritéria posouzení uvedená v odst. 3 písm. a) až f) …“,

má být:

„… kritéria posouzení uvedená v odst. 6 písm. a) až f) …“.

8.

Strana 278, čl. 46 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„… podle směrnice 2006/36/EU …“,

má být:

„… podle směrnice 2013/36/EU …“.

9.

Strana 279, čl. 47 odst. 4:

místo:

„… v čl. 22 odst. 1 směrnice 2006/36/EU …“,

má být:

„… v čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU …“.

10.

Strana 279, čl. 47 odst. 5:

místo:

„… posouzení požadované podle článku 4 …“,

má být:

„… posouzení požadované podle odstavce 4 …“.

11.

Strana 280, čl. 48 odst. 3 návětí:

místo:

„Před uplatněním odpisu či konverze uvedených v odst. 1 písm. d) …“,

má být:

„Před uplatněním odpisu či konverze uvedených v odst. 1 písm. e) …“.

12.

Strana 281, čl. 49 odst. 5 první pododstavec:

místo:

„… metodiky a zásady uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) …“,

má být:

„… metodiky a zásady uvedené v odst. 4 písm. a), b) a c) …“.

13.

Strana 284, čl. 53 odst. 1:

místo:

„… pravomoc uvedenou v čl. 63 odst. 1 písm. e) až j) a v čl. 59 odst. 2 …“,

má být:

„… pravomoc uvedenou v čl. 59 odst. 2 a v čl. 63 odst. 1 písm. e) až i) …“.

14.

Strana 285, čl. 53 odst. 2 návětí:

místo:

„… pravomoci uvedené v čl. 63 odst. 1 písm. e) až j) a v čl. 59 odst. 2 …“,

má být:

„… pravomoci uvedené v čl. 59 odst. 2 a v čl. 63 odst. 1 písm. e) až i) …“.

15.

Strana 285, čl. 54 odst. 1:

místo:

„Aniž je dotčen čl. 63 odst. 1 písm. j) …“,

má být:

„Aniž je dotčen čl. 63 odst. 1 písm. i) …“.

16.

Strana 287, čl. 56 odst. 1:

místo:

„… s čl. 37 odst. 10 písm. a) a s rámcem Unie…“,

má být:

„… s čl. 37 odst. 10 a s rámcem Unie …“.

17.

Strana 287, čl. 56 odst. 2:

místo:

„… a zajistí uplatňování článků 66, 68, 75 a 117.“,

má být:

„… a zajistí uplatňování článků 66, 68, 83 a 117.“

18.

Strana 291, čl. 61 odst. 4 písm. a):

místo:

„… je odpovědný za zjištění uvedená v čl. 59 odst. 1 písm. b) této směrnice;“,

má být:

„… je odpovědný za zjištění uvedená v čl. 59 odst. 3 písm. b) této směrnice;“.

19.

Strana 292, čl. 61 odst. 4 písm. b):

místo:

„… jsou odpovědné za společné zjištění uvedené v čl. 59 odst. 1 písm. c) této směrnice;“,

má být:

„… jsou odpovědné za společné zjištění uvedené v čl. 59 odst. 3 písm. c) této směrnice;“.

20.

Strana 292, čl. 62 odst. 7:

místo:

„… zda je zvažované zjištění podle čl. 59 odst. 9 vhodné.“,

má být:

„… zda je zvažované zjištění podle čl. 59 odst. 3 vhodné.“

21.

Strana 293, čl. 62 odst. 8:

místo:

„… zjištění podle čl. 59 odst. 3 se neučiní.“,

má být:

„… zjištění podle čl. 59 odst. 3 písm. c) se neučiní.“

22.

Strana 298, čl. 68 odst. 2:

místo:

„Je-li postup třetí země k řešení krize uznán podle článku 91…“,

má být:

„Je-li postup třetí země k řešení krize uznán podle článku 94…“.

23.

Strana 313, čl. 88 odst. 7:

místo:

„… za účelem plnění úkolů uvedených v odstavcích 1 …“,

má být:

„… za účelem plnění úkolů uvedených v odstavci 1 …“.

24.

Strana 342, čl. 129 první pododstavec písm. a):

místo:

„a)

na základě zprávy orgánu EBA podle čl. 4 odst. 3 …“,

má být:

„a)

na základě zprávy orgánu EBA podle čl. 4 odst. 7 …“.

25.

Strana 342, čl. 129 první pododstavec písm. b):

místo:

„b)

na základě zprávy orgánu EBA podle čl. 45 odst. 16 …“,

má být:

„b)

na základě zprávy orgánu EBA podle čl. 45 odst. 19 …“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU