2014/33/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 251-308 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. února 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 19. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/33/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (3) byla podstatně změněna (4). Vzhledem k tomu, že je třeba provést další změny, měla by být uvedená směrnice z důvodu přehlednosti přepracována.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (5), stanoví pravidla pro akreditaci subjektů posuzování shody, rámec pro dozor nad trhem s výrobky a pro kontroly výrobků ze třetích zemí a obecné zásady označení CE.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (6) stanoví společné zásady a referenční ustanovení, jež se mají použít napříč odvětvovými právními předpisy s cílem poskytnout ucelený základ pro revizi nebo přepracování uvedených právních předpisů. Směrnice 95/16/ES by měla být upravena tak, aby byla v souladu s uvedeným rozhodnutím.

(4)

Výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice, se stávají hotovými výrobky až v okamžiku, kdy jsou pevně nainstalovány v budovách nebo stavbách. Proto nelze výtahy do Unie dovážet; výtahy jsou pouze uváděny na trh a nikoli následně dodávány na trh; neexistují tudíž žádní dovozci ani distributoři výtahů.

(5)

Tato směrnice se vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou nové na trhu Unie při svém uvedení na trh; jedná se tedy buď o nové bezpečnostní komponenty, které byly vyrobeny výrobcem v Unii, nebo o nové či použité bezpečnostní komponenty dovezené ze třetí země.

(6)

Dne 8. června 1995 přijala Komise doporučení členským státům č. 95/216/ES o 8. června 1995 zvýšení bezpečnosti existujících výtahů (7) o zvýšení bezpečnosti existujících výtahů.

(7)

Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny formy dodávání, včetně prodeje na dálku.

(8)

Odpovědnost za soulad výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy s požadavky této směrnice by měly nést hospodářské subjekty podle své úlohy v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob a případně bezpečnosti majetku, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(9)

Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby uváděly na trh pouze výtahy a dodávaly na trh pouze bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s touto směrnicí. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností odpovídající úloze jednotlivých hospodářských subjektů v dodavatelském a distribučním řetězci.

(10)

Pro usnadnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by měly členské státy rovněž podněcovat hospodářské subjekty k tomu, aby kromě poštovní adresy uváděly také adresu webových stránek.

(11)

Vzhledem k tomu, že výrobce a dodavatel znají podrobně proces navrhování a výroby, mají nejlepší možnosti provést postup posuzování shody. Posuzování shody by tedy mělo zůstat výhradně povinností výrobce nebo dodavatele.

(12)

Je nezbytné zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy ze třetích zemí vstupující na trh Unie byly v souladu s touto směrnicí, a zejména aby je jejich výrobce podrobil řádným postupům posuzování shody. Mělo by být proto stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy, které uvádějí na trh, byly v souladu s požadavky této směrnice a aby na trh neuváděli bezpečnostní komponenty pro výtahy, které s těmito požadavky v souladu nejsou či které představují riziko. Mělo by být rovněž stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení bezpečnostních komponent pro výtahy a dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole prováděné příslušnými vnitrostátními orgány.

(13)

Při uvádění bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh by měl každý dovozce uvést na bezpečnostní komponentě pro výtahy své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud to rozměry nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňují, měly by být možné výjimky.

(14)

Distributor dodává bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh poté, co ji na trh uvedl výrobce nebo dovozce, a měl by jednat s náležitou péčí, aby zajistil, že jeho nakládání s danou bezpečnostní komponentou pro výtahy neovlivní nepříznivě její soulad s právními předpisy.

(15)

Každý hospodářský subjekt, který buď uvede bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy upraví tak, že to může ovlivnit soulad s touto směrnicí, by měl být považován za výrobce a měl by převzít povinnosti výrobce.

(16)

Vzhledem k tomu, že jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčených bezpečnostních komponent pro výtahy.

(17)

Zajištění zpětné vysledovatelnosti bezpečnostních komponent pro výtahy v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh nevyhovující bezpečnostní komponenty pro výtahy. Pokud hospodářské subjekty uchovávají informace v souladu s požadavky této směrnice pro účely identifikace jiných hospodářských subjektů, neměly by mít povinnost aktualizovat tyto informace o jiných hospodářských subjektech, které jim dodaly bezpečnostní komponentu pro výtahy nebo kterým dodaly bezpečnostní komponentu pro výtahy.

(18)

Tato směrnice by se měla omezit na stanovení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost. Aby se usnadnilo posuzování shody výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci (8) za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí zaručí zamýšlenou úroveň bezpečnosti pouze za podmínky, že soulad s nimi bude zajištěn vhodnými postupy posuzování shody.

(19)

Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví postup pro námitky proti harmonizovaným normám, pokud tyto normy nesplňují v plné míře požadavky této směrnice.

(20)

Harmonizované normy, které jsou relevantní pro tuto směrnici, by měly zohlednit rovněž Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (9).

(21)

Ve snaze umožnit hospodářským subjektům prokázat a příslušným orgánům zajistit, že výtahy uvedené na trh nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy dodávané na trh splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, je nezbytné stanovit postupy posuzování shody. Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví moduly postupů posuzování shody od nejmírnějšího po nejpřísnější podle míry souvisejícího rizika a požadované úrovně bezpečnosti. Pro účely zajištění souladu mezi odvětvími, jakož i s cílem vyhnout se ad hoc variantám by postupy posuzování shody měly být zvoleny z těchto modulů.

(22)

Dodavatel nebo výrobce by měl vypracovat EU prohlášení o shodě, ve kterém poskytne informace požadované podle této směrnice o shodě výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy s touto směrnicí a ostatními příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

(23)

Aby byl zajištěn skutečný přístup k informacím pro účely dozoru nad trhem, měly by být informace, které jsou nutné ke zjištění všech příslušných aktů Unie, dostupné v jediném EU prohlášení o shodě. Za účelem snížení administrativní zátěže hospodářských subjektů může mít toto jediné EU prohlášení o shodě podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě.

(24)

Označení CE, které vyjadřuje shodu výtahu nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího posuzování shody v širším smyslu. Obecné zásady, kterými se řídí označení CE, jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 765/2008. V této směrnici by měla být stanovena pravidla týkající se umisťování označení CE.

(25)

Postupy posuzování shody stanovené v této směrnici vyžadují zapojení subjektů posuzování shody, které členské státy oznámily Komisi.

(26)

Ze zkušeností vyplývá, že kritéria stanovená ve směrnici 95/16/ES, jež musí subjekty posuzování shody splnit, aby mohly být oznámeny Komisi, nedostačují k zajištění toho, aby tyto subjekty vykonávaly svou činnost na stejně vysoké úrovni výkonnosti v celé Unii. Je však nezbytné, aby všechny oznámené subjekty vykonávaly své povinnosti na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže. K tomu je třeba stanovit povinné požadavky na subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování služeb posuzování shody.

(27)

Pokud subjekt posuzování shody prokáže, že splňuje kritéria stanovená harmonizovanými normami, mělo by se předpokládat, že splňuje odpovídající požadavky stanovené v této směrnici.

(28)

Za účelem zajištění jednotné úrovně kvality posuzování shody je také nutné stanovit požadavky, které musí splnit oznamující orgány a ostatní subjekty zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů.

(29)

Systém stanovený v této směrnici by měl být doplněn akreditačním systémem stanoveným v nařízení (ES) č. 765/2008. Vzhledem k tomu, že akreditace je základním prostředkem ověřování způsobilosti subjektů posuzování shody, měla by být rovněž používána pro účely oznamování.

(30)

Transparentní akreditaci stanovenou v nařízení (ES) č. 765/2008, zajišťující nezbytnou míru důvěry v certifikáty shody, by měly vnitrostátní veřejné orgány v Unii považovat za přednostní způsob prokázání odborné způsobilosti subjektů posuzování shody. Vnitrostátní orgány se však mohou domnívat, že mají vhodné prostředky, aby toto hodnocení prováděly samy. V takovém případě by měly za účelem zajištění odpovídající úrovně důvěryhodnosti hodnocení prováděných jinými vnitrostátními orgány poskytnout Komisi a ostatním členským státům potřebné doklady, které prokazují, že hodnocené subjekty posuzování shody splňují příslušné regulační požadavky.

(31)

Subjekty posuzování shody často zadávají část svých činností souvisejících s posuzováním shody subdodavatelům nebo dceřiným společnostem. V zájmu zachování úrovně ochrany požadované pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které mají být uvedeny na trh Unie, je nezbytné, aby subdodavatelé a dceřiné společnosti provádějící posuzování shody splňovali při plnění úkolů posuzování shody stejné požadavky jako oznámené subjekty. Je proto důležité, aby se posuzování způsobilosti a výkonnosti subjektů, jež mají být oznámeny, a kontrola již oznámených subjektů týkaly rovněž činností, které vykonávají subdodavatelé a dceřiné společnosti.

(32)

Je nezbytné zvýšit účinnost a transparentnost postupu oznamování, a zejména ho přizpůsobit novým technologiím, a umožnit tak oznamování on-line.

(33)

Vzhledem k tomu, že oznámené subjekty mohou své služby nabízet na území celé Unie, je vhodné dát ostatním členským státům a Komisi možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Je proto důležité stanovit dobu, během níž bude možné vyjasnit veškeré pochyby nebo obavy týkající se způsobilosti subjektů posuzování shody, dříve než začnou fungovat jako oznámené subjekty.

(34)

Z důvodu konkurenceschopnosti je zásadně důležité, aby oznámené subjekty používaly postupy posuzování shody, aniž by zbytečně zatěžovaly hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a v zájmu zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty je třeba zajistit jednotné technické používání postupů posuzování shody. Toho lze nejlépe dosáhnout vhodnou koordinací a spoluprací mezi oznámenými subjekty.

(35)

Členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy mohly být uváděny na trh pouze za podmínky, že – jsou-li řádně skladovány a použity k určenému účelu nebo jsou použity způsobem, který lze rozumně předvídat – neohrožují zdraví a bezpečnost osob. Neplnění požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v této směrnici by se u bezpečnostních komponentů pro výtahy mělo posuzovat pouze za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování.

(36)

Za účelem zajištění právní jistoty je třeba objasnit, že se na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, jichž se týká tato směrnice, vztahují pravidla pro dozor nad trhem Unie a kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008. Tato směrnice by neměla členským státům bránit, aby si samy zvolily příslušné orgány, které budou tyto úkoly provádět.

(37)

Za účelem větší transparentnosti a zkrácení doby zpracování je nezbytné zlepšit stávající ochranný postup s cílem dosáhnout jeho větší účinnosti a využít odborných znalostí členských států.

(38)

Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy představující riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně bezpečnost majetku. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o uvedené výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy.

(39)

Pokud členské státy a Komise souhlasí, že opatření přijaté členským státem je důvodné, neměl by se vyžadovat žádný další zásah Komise, kromě případů, kdy lze nesoulad s právními předpisy přisuzovat nedostatkům v harmonizované normě.

(40)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (10).

(41)

Pro přijímání prováděcích aktů požadujících po oznamujícím členském státu, aby přijal nezbytná nápravná opatření ve vztahu k oznámeným subjektům, které nesplňují nebo již nesplňují požadavky pro své oznámení, by se měl použít poradní postup.

(42)

Pro přijímání prováděcích aktů týkajících se bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou v souladu s právními předpisy, avšak představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, by se měl použít přezkumný postup.

(43)

Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou v souladu s právními předpisy, avšak představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(44)

V souladu se zavedenými postupy může výbor zřízený touto směrnicí užitečným způsobem projednávat záležitosti týkající se uplatňování této směrnice, které v souladu s jeho jednacím řádem vznese předseda výboru nebo zástupce členského státu.

(45)

Pokud jsou projednávány záležitosti týkající se této směrnice, které nesouvisejí s jejím prováděním nebo dodržováním, to znamená v rámci odborné skupiny Komise, měly by být Evropskému parlamentu v souladu se zavedenými postupy poskytnuty úplné informace a podklady a případně by měl být Evropský parlament přizván k účasti na těchto zasedáních.

(46)

Komise by měla prostřednictvím prováděcích aktů a vzhledem k jejich zvláštní povaze bez použití nařízení (EU) č. 182/2011 rozhodnout, zda jsou opatření přijatá členskými státy ohledně nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy důvodná, či nikoliv.

(47)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení ustanovení vnitrostátního práva přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(48)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajistit, aby výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy na trhu splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti, a zároveň zaručit fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(49)

Je nezbytné stanovit rozumná přechodná opatření, která umožní dodávat na trh bezpečnostní komponenty pro výtahy, které již byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 95/16/ES přede dnem nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici, aniž by bylo nutné splňovat další požadavky na výrobky. Distributoři by proto měli být oprávněni dodávat bezpečnostní komponenty pro výtahy, které byly uvedeny na trh, konkrétně zásoby nacházející se již v distribučním řetězci, přede dnem nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici, i po nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů.

(50)

V zájmu sledování a zajištění řádného provedení a uplatňování této směrnice je Komise vyzvána, aby předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž mimo jiné zváží, zda je v této oblasti zapotřebí předložit nějaký nový legislativní návrh.

(51)

Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by měla být omezena na ustanovení, která v porovnání s předchozí směrnicí představují věcnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z předchozí směrnice.

(52)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu a dne použitelnosti směrnice uvedených v části B přílohy XIII,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy a stavby a jsou určené k přepravě:

a)

osob;

b)

osob a nákladů;

c)

pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Tato směrnice se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze III, které jsou určeny pro použití u výtahů uvedených v prvním pododstavci.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s;

b)

stavební výtahy;

c)

lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah;

d)

výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely;

e)

zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce;

f)

důlní těžní zařízení;

g)

zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení;

h)

zdvihací zařízení v dopravních prostředcích;

i)

zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení;

j)

ozubnicové dráhy;

k)

pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

3.   V těch případech, kdy jsou rizika související s výtahy nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy uváděná v této směrnici zcela nebo částečně předmětem samostatných právních předpisů Unie, se tato směrnice na tyto výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a tato rizika nepoužije nebo se přestane používat od okamžiku, kdy se tyto samostatné právní předpisy Unie začnou uplatňovat.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„výtahem“ zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, nebo zdvihací zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi pevnými vodítky;

2)

„nosnou částí“ část výtahu, na níž se nacházejí osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění;

3)

„vzorovým výtahem“ reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I u výtahů odvozených ze vzorového výtahu definovaného na základě objektivních parametrů, při použití shodných bezpečnostních komponent pro výtahy;

4)

„dodáním na trh“ dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

5)

„uvedením na trh“

první dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh nebo

dodání výtahu k použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

6)

„dodavatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh, výrobu, instalaci a uvedení výtahu na trh;

7)

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí bezpečnostní komponentu pro výtahy nebo si nechává bezpečnostní komponentu pro výtahy navrhnout nebo vyrobit a tuto komponentu uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;

8)

„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena dodavatelem nebo výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

9)

„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie bezpečnostní komponentu pro výtahy ze třetí země;

10)

„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která dodává bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh;

11)

„hospodářskými subjekty“ dodavatel, výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor;

12)

„technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovat;

13)

„harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení EU č. 1025/2012;

14)

„akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;

15)

„vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;

16)

„posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí týkající se výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy;

17)

„subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce;

18)

„stažením“ a „stažením z oběhu“ v souvislosti s výtahem jakékoli opatření, jehož cílem je demontáž a bezpečná likvidace výtahu, a v souvislosti s bezpečnostní komponentou pro výtahy jakékoli opatření, jehož cílem je navrácení bezpečnostní komponenty pro výtahy, která byla již zpřístupněna dodavateli nebo konečnému uživateli;

19)

„stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla bezpečnostní komponenta pro výtahy, která se již nachází v distribučním řetězci, dodána na trh;

20)

„harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;

21)

„označením CE“ označení, kterým dodavatel nebo výrobce vyjadřuje, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho umisťování.

Článek 3

Volný pohyb

1.   Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat ani bránit uvádění na trh a uvádění do provozu, pokud jde o výtahy, nebo dodávání na trh, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, které splňují požadavky této směrnice.

2.   Na veletrzích, výstavách a při předvádění nesmějí členské státy bránit předvádění výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které nejsou ve shodě s touto směrnicí, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výtahy a komponenty nejsou ve shodě a nebudou uváděny ani dodávány na trh, dokud nebudou uvedeny do shody. Při předvádění musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osob.

3.   Tato směrnice se nedotýká oprávnění členských států stanovit v souladu s právními předpisy Unie takové požadavky, které považují za nezbytné k zajištění ochrany osob při uvádění dotčených výtahů do provozu nebo jejich používání, za předpokladu, že to neznamená změnu výtahů způsobem neuvedeným v této směrnici.

Článek 4

Uvádění na trh, dodávání na trh a uvádění do provozu

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, mohly být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, pokud jsou ve shodě s touto směrnicí, jsou-li správně nainstalovány a udržovány a jsou-li používány k určenému účelu.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud jsou ve shodě s touto směrnicí, jsou-li správně zabudovány a udržovány a jsou-li používány k určenému účelu.

Článek 5

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

1.   Výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Bezpečnostní komponenty pro výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I a umožňovat, aby tyto požadavky splňovaly výtahy, v nichž jsou zabudovány.

Článek 6

Budovy nebo stavby, ve kterých jsou nainstalovány výtahy

1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby si osoba odpovědná za realizaci budov nebo staveb a dodavatel vzájemně poskytovali potřebné informace a podnikali odpovídající kroky k tomu, aby zajistili řádný provoz a bezpečné používání výtahu.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby v šachtách určených pro výtahy nebyla umístěna žádná potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, které nejsou potřebné pro provoz a bezpečnost výtahu.

KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 7

Povinnosti dodavatelů

1.   Při uvádění výtahu na trh dodavatelé zajistí, aby tento výtah byl navržen, vyroben, nainstalován a vyzkoušen v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

2.   Dodavatelé vypracují technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 16.

Byl-li soulad výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost takovým postupem prokázán, vypracuje dodavatel EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo přiloženo k výtahu, a umístí označení CE.

3.   Dodavatel uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh.

4.   Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výtah představuje, provádějí dodavatelé za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností a nevyhovujících výtahů.

5.   Dodavatelé zajistí, aby bylo na výtazích uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci.

6.   Dodavatelé uvedou na výtahu své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze dodavatele kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

7.   Dodavatelé zajistí, aby byl k výtahu přiložen návod podle bodu 6.2 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí členský stát, v němž je výtah uveden na trh. Tento návod a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

8.   Dodavatelé, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výtah, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto výtahu do shody. Dále, pokud výtah představuje riziko, informují o tom dodavatelé neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výtah uvedli na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9.   Dodavatelé poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody výtahu s touto směrnicí, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu.

Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výtahy, které uvedli na trh.

Článek 8

Povinnosti výrobců

1.   Při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh výrobci zajistí, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrženy a vyrobeny v souladu s čl. 5 odst. 2.

2.   Výrobci vypracují požadovanou technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody podle článku 15.

Byl-li soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost takovým postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo přiloženo k bezpečnostní komponentě pro výtahy, a umístí označení CE.

3.   Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

4.   Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda bezpečnostní komponenty pro výtahy.

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory a dodavatele.

5.   Výrobci zajistí, aby bylo na bezpečnostních komponentách pro výtahy, které uvedli na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na štítku uvedeném v čl. 19 odst. 1.

6.   Výrobci uvedou na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo není-li to možné, na štítku uvedeném v čl. 19 odst. 1 své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž lze výrobce kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

7.   Výrobci zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

8.   Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení této bezpečnostní komponenty pro výtahy do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponenty pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9.   Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy s touto směrnicí, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu.

Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které uvedli na trh.

Článek 9

Zplnomocnění zástupci

1.   Výrobce nebo dodavatel může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 nebo v čl. 8 odst. 1 a povinnost vypracovat technickou dokumentaci podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nesmí být součástí pověření zplnomocněného zástupce.

2.   Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce nebo dodavatele. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:

a)

uchovávat EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o schválení týkající se systému kvality výrobce nebo dodavatele, a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo výtahu na trh;

b)

poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy nebo výtahu;

c)

spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostní komponentou pro výtahy nebo výtahem, na něž se vztahuje jeho pověření.

Článek 10

Povinnosti dovozců

1.   Dovozci mohou uvádět na trh pouze bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou v souladu s právními předpisy.

2.   Před uvedením bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody podle článku 15. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy nesla označení CE, aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy není ve shodě s čl. 5 odst. 2, nesmí uvést bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, musí o tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.

3.   Dovozci uvedou na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní komponentě své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

4.   Dovozci zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

5.   Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými v čl. 5 odst. 2.

6.   Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy, provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory a dodavatele.

7.   Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení této bezpečnostní komponenty pro výtahy do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponentu pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

8.   Dovozci po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání předložena technická dokumentace.

9.   Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které uvedli na trh.

Článek 11

Povinnosti distributorů

1.   Při dodávání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.

2.   Před dodáním bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh distributoři ověří, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy nese označení CE, zda je k ní přiloženo EU prohlášení o shodě, požadované doklady a návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném, konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy není ve shodě s čl. 5 odst. 2, nesmí dodat bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.   Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s čl. 5 odst. 2.

4.   Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení této bezpečnostní komponenty pro výtahy do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponentu pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5.   Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které dodali na trh.

Článek 12

Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce nebo distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví bezpečnostní komponentu pro výtahy, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s touto směrnicí.

Článek 13

Identifikace hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

a)

každý hospodářský subjekt, který jim dodal bezpečnostní komponentu pro výtahy;

b)

každý hospodářský subjekt, kterému dodaly bezpečnostní komponentu pro výtahy.

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla bezpečnostní komponenta pro výtahy dodána, a po dobu deseti let poté, co bezpečnostní komponentu pro výtahy dodaly.

KAPITOLA III

SHODA VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY

Článek 14

Předpoklad shody výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

Předpokládá se, že výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Článek 15

Postup posuzování shody u bezpečnostních komponent pro výtahy

Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a)

model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy IV a shoda s typem se zajišťuje prostřednictvím kontrol bezpečnostních komponent pro výtahy náhodným výběrem podle přílohy IX;

b)

model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy IV a podrobí se shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků v souladu s přílohou VI;

c)

shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle přílohy VII.

Článek 16

Postupy posuzování shody u výtahů

1.   Výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a)

pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který byl podroben EU přezkoušení typu podle části B přílohy IV:

i)

závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy V,

ii)

shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy podle přílohy X,

iii)

shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, podle přílohy XII;

b)

pokud byly navrženy a vyrobeny podle systému kvality schváleného v souladu s přílohou XI:

i)

závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy V,

ii)

shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy, podle přílohy X,

iii)

shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, podle přílohy XII;

c)

shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde výtahy, podle přílohy VIII;

d)

shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, podle přílohy XI.

2.   V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b), pokud osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu není identická s osobou odpovědnou za instalaci a vyzkoušení výtahu, musí osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu dát osobě odpovědné za instalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny nezbytné dokumenty a informace, aby mohla posledně uvedená osoba zajistit správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.

3.   Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu jsou jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).

4.   Je dovoleno prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

Článek 17

EU prohlášení o shodě

1.   EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I.

2.   EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze II, obsahuje prvky stanovené v příslušných přílohách V až XII a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo dodává na trh.

3.   Pokud se na výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich vyhlášení.

4.   Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s požadavky stanovenými v této směrnici a dodavatel přebírá odpovědnost za soulad výtahu s požadavky stanovenými v této směrnici.

Článek 18

Obecné zásady označení CE

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 19

Pravidla a podmínky umisťování označení CE a jiných označení

1.   Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na každou výtahovou klec a na každou bezpečnostní komponentu pro výtahy nebo, pokud to není možné, na štítek neoddělitelně upevněný k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

2.   Označení CE se umístí před uvedením výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

3.   Za označením CE na výtazích následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který je zapojen do kteréhokoli z těchto postupů posuzování shody:

a)

závěrečná inspekce podle přílohy V;

b)

ověřování každého jednotlivého výrobku podle přílohy VIII;

c)

zabezpečování kvality podle příloh X, XI nebo XII.

4.   Za označením CE na bezpečnostních komponentách pro výtahy následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který je zapojen do kteréhokoli z těchto postupů posuzování shody:

a)

zabezpečování kvality výrobků podle přílohy VI;

b)

úplné zabezpečování kvality podle přílohy VII;

c)

kontrola shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, podle přílohy IX.

5.   Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce či jeho zplnomocněný zástupce nebo dodavatel či jeho zplnomocněný zástupce.

Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

6.   Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.

KAPITOLA IV

OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 20

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování shody podle této směrnice.

Článek 21

Oznamující orgány

1.   Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 26.

2.   Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.

3.   Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.

4.   Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.

Článek 22

Požadavky na oznamující orgány

1.   Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému střetu zájmů se subjekty posuzování shody.

2.   Oznamující orgán musí být organizován a fungovat tak, aby zabezpečil objektivitu a nestrannost svých činností.

3.   Oznamující orgán musí být organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznámení subjektu posuzování shody bylo přijato příslušnými osobami jinými než osobami, které provedly posouzení.

4.   Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, a nesmí poskytovat poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

5.   Oznamující orgán musí zachovávat důvěrnost informací, které obdržel.

6.   Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své úkoly.

Článek 23

Informační povinnost oznamujících orgánů

Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.

Komise tyto informace zveřejní.

Článek 24

Požadavky na oznámené subjekty

1.   Pro účely oznámení musí subjekt posuzování shody splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.

2.   Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.

3.   Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na organizaci nebo výtazích nebo bezpečnostních komponentách pro výtahy, které posuzuje.

Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže, používání nebo údržby výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

4.   Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, nakupují, vlastní, používají nebo udržují výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran.

To nevylučuje používání posuzovaných výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy k osobním účelům.

Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo dodavatelem a subjektem.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání ani údržbě těchto výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, ani nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají.

Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekt posuzování shody zajistí, aby činnosti jeho dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho činností posuzování shody.

5.   Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci musí vykonávat činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

6.   Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají přílohy IV až XII a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup posuzování shody a každý druh nebo kategorii výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:

a)

pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;

b)

popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;

c)

postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

7.   Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody musí:

a)

mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody oznámen;

b)

mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c)

mít náležité znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;

d)

být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.

8.   Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů posuzování shody.

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody odpovědných za provádění úkolů posuzování shody nesmí záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.

9.   Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

10.   Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle příloh IV až XII nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se tyto přílohy provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.

11.   Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných normalizačních činnostech a činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů pro výtahy zřízené podle článku 36 nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody o těchto činnostech informováni. Subjekty posuzování shody se řídí rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této skupiny.

Článek 25

Předpoklad shody oznámeného subjektu

Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v článku 24 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.

Článek 26

Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek

1.   Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky stanovené v článku 24, a informuje o tom oznamující orgán.

2.   Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.

3.   Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem zákazníka.

4.   Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh IV až XII.

Článek 27

Žádost o oznámení

1.   Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

2.   Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, postupu nebo postupů posuzování shody a výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 24.

3.   Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článku 24.

Článek 28

Postup oznamování

1.   Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24.

2.   K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.

3.   Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených činnostech posuzování shody, postupu nebo postupech posuzování shody a výtazích nebo bezpečnostních komponentách pro výtahy a příslušné potvrzení o způsobilosti.

4.   Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 27 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům podklady, které prokazují způsobilost subjektu posuzování shody, a informace o zavedených opatřeních k zajištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 24.

5.   Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za oznámený subjekt.

6.   Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům jakékoli následné významné změny v oznámení.

Článek 29

Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů

1.   Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.

Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.

2.   Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle této směrnice, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny.

Komise zajistí, aby byl tento seznam průběžně aktualizován.

Článek 30

Změny v oznámeních

1.   Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

2.   V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

Článek 31

Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů

1.   Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.

2.   Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.

3.   Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

4.   Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, přijme prováděcí akt, jímž požádá oznamující členský stát, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného zrušení oznámení.

Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 42 odst. 2.

Článek 32

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

1.   Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v článcích 15 a 16.

2.   Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Oznámené subjekty při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a hromadnou či sériovou povahu výrobního procesu.

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byly výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy v souladu s touto směrnicí.

3.   Pokud oznámený subjekt zjistí, že dodavatel nebo výrobce nesplnil základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této směrnici nebo v odpovídajících harmonizovaných normách nebo jiných technických specifikacích, vyžaduje po dodavateli nebo výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát.

4.   Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu nebo případně rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy již nesplňuje požadavky, vyžaduje po dodavateli nebo výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát nebo rozhodnutí o schválení pozastaví nebo odejme.

5.   Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty nebo rozhodnutí o schválení podle potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.

Článek 33

Odvolání proti rozhodnutím oznámených subjektů

Členské státy zajistí, aby bylo možné se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Článek 34

Informační povinnost oznámených subjektů

1.   Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

a)

o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikátu nebo rozhodnutí o schválení;

b)

o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky oznámení;

c)

o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

d)

na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

2.   Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody v souvislosti se stejným typem výtahů nebo se stejnými bezpečnostními komponentami pro výtahy, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.

Článek 35

Výměna zkušeností

Komise organizačně zabezpečuje výměnu zkušeností mezi orgány členských států, které jsou odpovědné za politiku oznamování.

Článek 36

Koordinace oznámených subjektů

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle této směrnice ve formě koordinační skupiny oznámených subjektů pro výtahy.

Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty účastnily práce této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.

KAPITOLA V

DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA VÝTAHŮ NEBO BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÝ POSTUP UNIE

Článek 37

Dozor nad trhem Unie a kontrola výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy vstupujících na trh Unie

Na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy se použijí čl. 15 odst. 3 a články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 38

Postup nakládání s výtahy nebo bezpečnostními komponentami pro výtahy představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

1.   Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice, představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně pro bezpečnost majetku, provedou hodnocení, zda dotčený výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňují všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že výtah nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po dodavateli, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výtahu do souladu s těmito požadavky ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že bezpečnostní komponenta pro výtahy nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy do souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.

Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2.   Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

3.   Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, které uvedl nebo dodal na trh v celé Unii.

4.   Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem omezit či zakázat uvedení dotčeného výtahu na trh daného členského státu či jeho používání, nebo dotčený výtah stáhnout.

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 třetím pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh daného členského státu, nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.

O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

5.   Součástí informací uvedených v odst. 4 třetím pododstavci jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušných hospodářských subjektů. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

a)

výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této směrnici nebo

b)

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, které jsou základem pro předpoklad shody.

6.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

7.   Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4 třetím pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se uvedené opatření za důvodné.

8.   Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výtahem nebo bezpečnostní komponentou pro výtahy neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení bezpečnostní komponenty pro výtahy z trhu.

Článek 39

Ochranný postup Unie

1.   Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 38 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení přijme Komise prováděcí akt, kterým rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise ho neprodleně oznámí členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu nebo subjektům.

2.   Pokud je vnitrostátní opatření týkající se výtahu považováno za důvodné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo omezeno nebo zakázáno uvedení dotčeného nevyhovujícího výtahu na trh či jeho používání, nebo aby byl dotčený výtah stažen.

Pokud je vnitrostátní opatření týkající se bezpečnostní komponenty pro výtahy považováno za důvodné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla nevyhovující bezpečnostní komponenta pro výtahy stažena z jejich trhu.

Členské státy o tom informují Komisi.

Je-li vnitrostátní opatření považováno za nedůvodné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

3.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 5 písm. b) této směrnice, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Článek 40

Výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko

1.   Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 38 odst. 1 zjistí, že ačkoli je výtah v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo případně pro bezpečnost majetku, musí po dodavateli vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený výtah dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby výtah stáhnul nebo aby omezil nebo zakázal jeho používání, a to ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 38 odst. 1 zjistí, že ačkoli je bezpečnostní komponenta pro výtahy v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo případně pro bezpečnost majetku, musí po příslušném hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená bezpečnostní komponenta pro výtahy, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto riziko, nebo aby tuto bezpečnostní komponentu pro výtahy stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření ohledně všech dotčených výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které uvedl nebo dodal na trh v celé Unii.

3.   Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčených výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, údaje o jejich původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

4.   Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijímají přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.

V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob přijme Komise postupem podle čl. 42 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.

5.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise ho neprodleně oznámí členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu nebo subjektům.

Článek 41

Formální nesoulad

1.   Aniž je dotčen článek 38, členský stát vyžaduje po příslušném hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:

a)

označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo článkem 19 této směrnice;

b)

označení CE nebylo umístěno;

c)

identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s článkem 19 nebo nebylo umístěno, ačkoliv to článek 19 vyžadoval;

d)

EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;

e)

EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;

f)

technická dokumentace uvedená v částech A a B přílohy IV a v přílohách VII, VIII a XI chybí nebo je neúplná;

g)

jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka nebo adresa dodavatele, výrobce nebo dovozce nebyly uvedeny v souladu s čl. 7 odst. 6, čl. 8 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 3;

h)

informace umožňující identifikaci výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy nebyly uvedeny v souladu s čl. 7 odst. 5 nebo čl. 8 odst. 5;

i)

k výtahu nebo bezpečnostní komponentě pro výtahy nejsou přiloženy doklady uvedené v čl. 7 odst. 7 nebo čl. 8 odst. 7 nebo tyto doklady nejsou v souladu s příslušnými požadavky.

2.   Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí či zakáže používání výtahu nebo výtah stáhne, nebo omezí či zakáže dodávání na trh bezpečnostní komponenty pro výtahy, nebo zajistí, aby byla bezpečnostní komponenta pro výtahy stažena z oběhu nebo z trhu.

KAPITOLA VI

POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro výtahy. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

5.   Komise konzultuje s výborem všechny otázky, pro něž se podle nařízení (EU) č. 1025/2012 či jakéhokoli jiného právního předpisu Unie vyžadují konzultace s odborníky z odvětví.

Výbor může mimoto projednávat jakékoli další otázky týkající se uplatňování této směrnice, které vznese jeho předseda nebo zástupce některého členského státu v souladu s jednacím řádem tohoto výboru.

Článek 43

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů, které byly přijaty na základě této směrnice, hospodářskými subjekty a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce mohou zahrnovat trestněprávní sankce za závažná porušení.

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 44

Přechodná ustanovení

Členské státy nesmějí bránit uvádění do provozu výtahů ani dodávání na trh bezpečnostních komponent pro výtahy, na které se vztahuje směrnice 95/16/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 20. dubnem 2016.

Osvědčení a rozhodnutí vydaná oznámenými subjekty podle směrnice 95/16/ES zůstávají v platnosti podle této směrnice.

Článek 45

Provedení

1.   Členské státy do 19. dubna 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 2 body 4 až 21, články 7 až 14, 17 a 18, čl. 19 odst. 5, články 20 až 44, čl. 45 odst. 1, články 47 a 48 a přílohou II částí A písm. f), k), l) a m), přílohou II částí B písm. e), k), l) a m), přílohou IV částí A bodem 2 písm. e), bodem 3 písm. c), d) a f), bodem 4 písm. b) až e), body 5 až 9, přílohou IV částí B bodem 2 písm. e), bodem 3 písm. c), e) a h), bodem 4 písm. c) až e), bodem 6 druhým až čtvrtým pododstavcem, body 7 až 10, přílohou V bodem 3.2 písm. b), body 5 a 6, přílohou VI bodem 3.1 písm. a), b) a c), bodem 3.3 čtvrtým a pátým pododstavcem, bodem 4.3, bodem 7, přílohou VII bodem 3.1 písm. a), b), d) a f), bodem 3.3, bodem 4.2, bodem 7, přílohou VIII bodem 3 písm. c), e) a h) a bodem 4, přílohou IX bodem 3 písm. a) až d), přílohou X bodem 3.1 písm. a) a e), bodem 3.4, bodem 6, přílohou XI bodem 3.1 písm. a), b), c) a e), body 3.3.4 a 3.3.5, body 3.4 a 3.5, bodem 5 písm. b), bodem 6, přílohou XII bodem 3.1 písm. a), bodem 3.3 a bodem 6. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 20. dubna 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 46

Přezkum

1.   Do 19. dubna 2018 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provedení a uplatňování této směrnice.

2.   Tato zpráva vychází z konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami.

3.   K této zprávě se v případě potřeby přiloží návrh revize této směrnice.

Článek 47

Zrušení

Směrnice 95/16/ES ve znění aktů uvedených v části A přílohy XIII se zrušuje s účinkem ode dne 20. dubna 2016, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu a dne použitelnosti směrnic uvedených v části B přílohy XIII.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIV.

Článek 48

Vstup v platnost a použitelnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1, čl. 2 body 1 až 4, články 3 až 6, články 15 a 16, čl. 19 odst. 1 až 4, článek 44, čl. 45 odst. 2, článek 49 a příloha I, příloha II část A písm. a) až e) a g) až j), příloha II část B písm. a), c), d) a f) až j), příloha III, příloha IV část A bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a), b), e), g) a h), bod 4 písm. a), bod 10, příloha IV část B bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a), b), d), f), g), i) a j), bod 4 písm. a) a b), bod 6 první pododstavec, bod 11, příloha V body 1 až 3.1, bod 3.2 písm. a), body 3.3 až 4, příloha VI body 1 a 2, bod 3.1 písm. d) až f), bod 3.2, bod 3.3 první až třetí pododstavec, body 3.4 až 4.2 a 6, příloha VII body 1 a 2, bod 3.1 písm. c) a e), body 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 až 6, příloha VIII body 1 a 2, bod 3 písm. a), b), f), g) a i), bod 6, příloha IX body 1 a 2, body 4 až 6, příloha X body 1 a 2, bod 3.1 písm. b) až d), body 3.2 a 3.3, body 4 a 5, příloha XI body 1 a 2, bod 3.1 písm. d), body 3.2, 3.3.1 a 4, bod 5 písm. a), c) a d), příloha XII body 1 a 2, bod 3.1 písm. b) až d), body 3.2, 3.4, 4 a 5 se použijí od 19. dubna 2016.

Článek 49

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 26. února 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. února 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2014.

(3)  Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1.

(4)  Viz příloha XIII část A.

(5)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Úř. věst. L 134, 20.6.1995, s. 37.

(8)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(9)  Schválena rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35).

(10)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1.

Povinnosti týkající se základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost se uplatňují pouze tehdy, existuje-li u daného výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy při použití v souladu s podmínkami dodavatele nebo výrobce odpovídající riziko.

2.

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou obsaženy v této směrnici, jsou závazné. Cíle, které stanovují, však nemusí být za současného stavu techniky dosažitelné. V těchto případech musí být výtah nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy navrženy a konstruovány takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily těmto cílům.

3.

Výrobce a dodavatel provádějí posouzení rizik, aby stanovili všechna rizika, která se týkají jejich výrobků; tyto výrobky pak musí navrhovat a vyrábět s ohledem na tuto analýzu.

1.   Obecně

1.1   Použití směrnice 2006/42/ES

Pokud existuje relevantní riziko, které není uvedeno v této příloze, platí základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (1). Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v bodě 1.1.2 přílohy I směrnice 2006/42/ES se použijí v každém případě.

1.2   Nosná část

Nosná část výtahu musí mít podobu klece. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela ani nebránila v přístupu a používání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.

1.3   Závěsná a podpěrná zařízení

Závěsná nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být vybrány a navrženy tak, aby zajišťovaly potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovaly riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky používání, použité materiály a výrobní podmínky.

Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Tato lana a řetězy nesmějí mít žádné spoje ani spletení, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.

1.4   Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

1.4.1

Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a nainstalovány tak, aby v případě překročení nosnosti bylo zabráněno povelu k uvedení do pohybu.

1.4.2

Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.

1.4.3

Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.

1.4.4

Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

1.5   Výtahový stroj

1.5.1

Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí.

1.5.2

Dodavatel zajistí, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.

1.6   Ovládání

1.6.1

Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

1.6.2

Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

1.6.3

Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.

1.6.4

Elektrické obvody výtahů musí být instalovány a zapojeny tak, aby:

a)

byla vyloučena možnost záměny s obvody, které nemají s výtahem nic společného;

b)

bylo možné zapnout napájení při zatížení;

c)

jízda výtahu závisela na elektrických bezpečnostních zařízeních umístěných v samostatném elektrickém ovládacím bezpečnostním obvodu;

d)

závada v elektrické instalaci nezpůsobila nebezpečnou situaci.

2.   Rizika pro osoby nacházející se mimo klec

2.1

Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit běžné použití výtahu.

2.2

Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států, jiná vhodná opatření k zabránění tomuto riziku.

2.3

Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi s odpovídající mechanickou odolností pro předpokládané podmínky provozu.

Zajišťovací zařízení musí během běžného provozu zabraňovat:

a)

rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné;

b)

otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

3.   Rizika pro osoby nacházející se v kleci

3.1

Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů, a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a nainstalovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v bodě 2.3 třetím pododstavci, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

3.2

Pro případ výpadku proudu nebo závady na komponentách musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece.

Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti předpokládané dodavatelem. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro cestující.

3.3

Mezi dnem šachty a podlahou výtahu musí být umístěny nárazníky.

V tomto případě se volný prostor uvedený v bodě 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.

3.4

Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodě 3.2 je mimo provoz.

4.   Jiná rizika

4.1

Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

4.2

Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o jejich celistvost a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a vyzařování tepla (tepelné záření).

4.3

Případné vyvažovací závaží musí být nainstalováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

4.4

Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.

4.5

Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím stálé spojení s vyprošťovací službou.

4.6

Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem, ale aby nereagovaly na další příkazy.

4.7

Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro cestující zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.

4.8

Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena, nebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.

4.9

Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez běžné dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala běžný záchranný zákrok.

4.10

Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo možné zabránit zastavení výtahu v určitých úrovních a aby umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5.   Značení

5.1

Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle bodu 1.7.3 přílohy I směrnice 2006/42/ES musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou být přepravováni.

5.2

Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod umístěn jasně a viditelně v kleci.

6.   Návod

6.1

Bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze III musí být opatřeny návodem, aby následující činnosti mohly být prováděny účinně a bez nebezpečí:

a)

montáž;

b)

připojení;

c)

seřizování;

d)

údržba.

6.2

Každý výtah musí být vybaven návodem. Návod obsahuje minimálně tyto dokumenty:

a)

návod včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, inspekci, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4;

b)

knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, případně pravidelné kontroly.


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.


PŘÍLOHA II

A.   OBSAH EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

EU prohlášení o shodě pro bezpečnostní komponenty pro výtahy musí obsahovat následující údaje:

a)

obchodní jméno/název a adresu výrobce;

b)

případně obchodní jméno/název a adresu zplnomocněného zástupce;

c)

popis bezpečnostní komponenty pro výtahy, označení typu nebo série a výrobní číslo (pokud existuje); je-li to nezbytné pro identifikaci bezpečnostní komponenty pro výtahy, může zahrnovat vyobrazení;

d)

bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty pro výtahy, pokud není zřejmá z popisu;

e)

rok výroby bezpečnostní komponenty pro výtahy;

f)

všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta pro výtahy vyhovuje;

g)

prohlášení, že bezpečnostní komponenta pro výtahy je ve shodě se všemi příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

h)

případně odkaz (odkazy) na použitou harmonizovanou normu (normy);

i)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy podle části A přílohy IV, a odkaz na certifikát EU přezkoušení typu vydaný tímto oznámeným subjektem;

j)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl postup posuzování shody s typem kontrolou náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, podle přílohy IX;

k)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém kvality používaný výrobcem v souladu s postupem posuzování shody podle přílohy VI nebo VII;

l)

jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu prohlášení jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce;

m)

místo a datum podpisu;

n)

podpis.

B.   OBSAH EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO VÝTAHY

EU prohlášení o shodě pro výtahy musí být vypracováno ve stejném jazyce jako návod podle bodu 6.2 přílohy I a musí obsahovat následující údaje:

a)

obchodní jméno/název a adresu dodavatele;

b)

případně obchodní jméno/název a adresu zplnomocněného zástupce;

c)

popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah nainstalován;

d)

rok instalace výtahu;

e)

všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje;

f)

prohlášení, že výtah je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

g)

případně odkaz (odkazy) na použité harmonizované normy;

h)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl EU přezkoušení typu výtahů podle části B přílohy IV, a odkaz na certifikát EU přezkoušení typu vydaný tímto oznámeným subjektem;

i)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl postup ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy, podle přílohy VIII;

j)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl závěrečnou inspekci u výtahů podle přílohy V;

k)

případně jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém zabezpečování kvality používaný dodavatelem v souladu s postupem posuzování shody podle přílohy X, XI, nebo XII.;

l)

jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu prohlášení jménem dodavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce;

m)

místo a datum podpisu;

n)

podpis.


PŘÍLOHA III

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY

1.

Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

2.

Zařízení podle bodu 3.2 přílohy I, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu.

3.

Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

4.

a)

Nárazníky akumulující energii:

i)

nelineární nebo

ii)

s tlumením zpětného chodu;

b)

Nárazníky pohlcující energii.

5.

Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

6.

Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními obvody s elektronickými součástmi.


PŘÍLOHA IV

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU U VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY

(modul B)

A.   EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy

1.

EU přezkoušení typu je tou částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh bezpečnostní komponenty pro výtahy a ověří a potvrdí, že technický návrh bezpečnostní komponenty pro výtahy splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I a umožní, aby tyto požadavky splňoval výtah, v němž je daná bezpečnostní komponenta správně zabudována.

2.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu, a místo výroby bezpečnostních komponent pro výtahy;

b)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c)

technickou dokumentaci;

d)

reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo údaje o místě, kde může být přezkoušena. Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže je to potřebné k provedení programu zkoušek;

e)

podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, včetně jiných příslušných technických specifikací, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi vhodná laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy splňuje podmínky uvedené v bodě 1, a obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy.

Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, tyto prvky:

a)

popis bezpečnostní komponenty pro výtahy včetně oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv povětrnosti);

b)

návrh a výrobní výkresy a schémata;

c)

vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy;

d)

seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených k tomu, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovala jednu nebo obě z podmínek uvedených v bodě 1, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

e)

výsledky konstrukčních výpočtů provedených výrobcem nebo pro výrobce;

f)

protokoly o zkouškách;

g)

kopii návodu k bezpečnostním komponentám pro výtahy;

h)

opatření provedená ve stadiu výroby k zajištění toho, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty pro výtahy byly shodné s přezkoušenou bezpečnostní komponentou pro výtahy.

4.

Oznámený subjekt:

a)

přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost technického návrhu bezpečnostní komponenty pro výtahy;

b)

dohodne se s žadatelem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny;

c)

ověří, zda byl(y) reprezentativní vzorek (vzorky) vyroben(y) ve shodě s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s použitelnými ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi;

d)

provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy se výrobce rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně;

e)

provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyly použity specifikace příslušných harmonizovaných norem, umožňují řešení podle jiných příslušných technických specifikací, která výrobce použil, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovala podmínky uvedené v bodě 1.

Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená provedená přezkoumání, ověření a zkoušky a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem výrobce.

5.

Pokud typ bezpečnostní komponenty pro výtahy splňuje podmínky uvedené v bodě 1, oznámený subjekt vydá výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry EU přezkoušení typu, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena jedna nebo více příloh.

Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny náležité informace umožňující vyhodnotit, zda jsou vyrobené bezpečnostní komponenty pro výtahy ve shodě s přezkoušeným typem, a provést kontrolu za provozu.

Pokud typ bezpečnostní komponenty pro výtahy nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci a hodnotící zprávu po dobu patnácti let ode dne vydání tohoto certifikátu.

6.

Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 1, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

7.

Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu bezpečnostní komponenty pro výtahy s podmínkami uvedenými v bodě 1 nebo podmínky platnosti certifikátu EU přezkoušení typu.

Oznámený subjekt přezkoumá úpravy a informuje žadatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda jsou zapotřebí doplňující přezkoumání, ověření či zkoušky. Oznámený subjekt případně vydá dodatek k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu nebo si vyžádá podání nové žádosti o EU přezkoušení typu.

8.

Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam certifikátů a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

9.

Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátů EU přezkoušení typu a dodatků k nim. Komise a členské státy mohou na žádost obdržet kopii technické dokumentace a zprávy o přezkoumáních, ověřeních a zkouškách provedených oznámeným subjektem.

10.

Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací kopii certifikátů EU přezkoušení typu, jejich příloh a dodatků pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

11.

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 2 a plnit povinnosti stanovené v bodech 7 a 10, pokud jsou uvedeny v pověření.

B.   EU přezkoušení typu výtahů

1.

EU přezkoušení typu výtahů je tou částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh vzorového výtahu nebo výtahu, u něhož nebylo učiněno žádné opatření pro rozšíření nebo obměnu, a ověří a potvrdí, že technický návrh vzorového výtahu nebo výtahu splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

Součástí EU přezkoušení typu výtahu je přezkoušení reprezentativního vzorku úplného výtahu.

2.

Dodavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno/název a adresu dodavatele; a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c)

technickou dokumentaci;

d)

údaje o místě, kde může být vzorek výtahu přezkoušen. Vzorek výtahu připravený k přezkoušení musí být v konečném provedení a musí být schopen obsluhovat alespoň tři stanice (horní, střední a dolní);

e)

podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, včetně jiných příslušných technických specifikací, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi vhodná laboratoř dodavatele nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, tyto prvky:

a)

popis vzorového výtahu s jasným uvedením všech povolených úprav vzorového výtahu;

b)

návrh a výrobní výkresy a schémata;

c)

vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu;

d)

seznam zvažovaných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost;

e)

seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v této směrnici, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

f)

kopii EU prohlášení o shodě bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu;

g)

výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele;

h)

protokoly o zkouškách;

i)

kopii k návodu podle bodu 6.2 přílohy I;

j)

opatření provedená ve stadiu instalace k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy vyhovovaly základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost stanoveným v příloze I.

4.

Oznámený subjekt:

a)

přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost technického návrhu vzorového výtahu nebo výtahu, u něhož nebylo učiněno žádné opatření pro rozšíření nebo obměnu;

b)

dohodne se s dodavatelem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny;

c)

přezkoumá vzorek výtahu s cílem ověřit, že byl vyroben v souladu s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s použitelnými ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi;

d)

provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy se dodavatel rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně;

e)

provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyly použity specifikace příslušných harmonizovaných norem, splňují řešení podle jiných příslušných technických specifikací, která dodavatel použil, odpovídající základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této směrnici;

5.

Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená provedená přezkoumání, ověření a zkoušky a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem dodavatele.

6.

Pokud typ splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I, které se vztahují na dotčený výtah, oznámený subjekt vydá dodavateli certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat jméno a adresu dodavatele, závěry EU přezkoušení typu, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena jedna nebo více příloh.

Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny informace nezbytné k tomu, aby mohla být při závěrečné inspekci posouzena shoda výtahů se schváleným typem.

Pokud typ nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci a hodnotící zprávu po dobu patnácti let ode dne vydání tohoto certifikátu.

7.

Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

8.

Dodavatel informuje oznámený subjekt o každé změně schváleného typu, včetně úprav neuvedených v původní technické dokumentaci, která může ovlivnit shodu výtahu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I nebo podmínky platnosti certifikátu EU přezkoušení typu.

Oznámený subjekt přezkoumá změnu a informuje dodavatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda jsou zapotřebí doplňující přezkoumání, ověření či zkoušky. Oznámený subjekt případně vydá dodatek k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu nebo si vyžádá podání nové žádosti o EU přezkoušení typu.

9.

Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam certifikátů a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

10.

Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátů EU přezkoušení typu a dodatků k nim. Komise a členské státy mohou na žádost obdržet kopii technické dokumentace a zprávy o přezkoumáních, ověřeních a zkouškách provedených oznámeným subjektem.

11.

Dodavatel uchovává spolu s technickou dokumentací kopii certifikátů EU přezkoušení typu, včetně jejich příloh a dodatků pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh.

12.

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce dodavatele může podat žádost uvedenou v bodě 2 a plnit povinnosti stanovené v bodech 8 a 11, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA V

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE U VÝTAHŮ

1.   Závěrečná inspekce je tou částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt zajišťuje a osvědčuje, že výtah, který je předmětem certifikátu EU přezkoušení typu nebo který je navržen a vyroben podle schváleného systému kvality, splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby výtah, který je instalován, splňoval příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I a jeden z těchto požadavků:

a)

je v souladu se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu;

b)

je navržen a vyroben v souladu se systémem kvality podle přílohy XI a s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

3.   ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

Oznámený subjekt zvolený dodavatelem provede závěrečnou inspekci výtahu, který má být uveden na trh, aby ověřil shodu výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými příloze I.

3.1

Dodavatel podá žádost o závěrečnou inspekci u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, a poskytne oznámenému subjektu tyto dokumenty:

a)

sestavný výkres úplného výtahu;

b)

výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu;

c)

návod podle bodu 6.2 přílohy I;

d)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

Oznámený subjekt nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu.

Musí být provedena příslušná přezkoumání a zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky, aby byla zajištěna kontrola shody výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

3.2

Přezkoumání musí zahrnovat alespoň jeden z těchto kroků:

a)

přezkoumání dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se výtah shoduje se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu podle části B přílohy IV;

b)

přezkoumání dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se výtah shoduje s výtahem navrženým a vyrobeným v souladu se schváleným systémem kvality podle přílohy XI a s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

3.3

Zkoušky výtahu musí zahrnovat alespoň tyto kroky:

a)

provoz nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu s cílem ověřit správnou instalaci a funkci bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení apod.);

b)

provoz výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení s cílem ověřit správnou činnost bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu;

c)

statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení.

Jmenovité zatížení odpovídá bodu 5 přílohy I.

Po provedení těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit používání výtahu.

4.   Jestliže výtah vyhovuje základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost stanoveným v příloze I, oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 19 a vyhotoví certifikát o závěrečné inspekci, ve kterém uvede provedená přezkoumání a zkoušky.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát o závěrečné inspekci, tuto skutečnost podrobně odůvodní a uvede nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata. Pokud dodavatel opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téhož oznámeného subjektu.

5.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1

Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo tohoto subjektu.

5.2

Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

6.   Komise a členské státy mohou na požádání obdržet kopii certifikátu o závěrečné inspekci.

7.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1 a 5 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA VI

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul E)

1.   Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je tou částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly vyráběny a sledovány tak, aby byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, splňovaly příslušné požadavky přílohy I a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2.   Povinnosti výrobce

Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.   Systém kvality

3.1

Výrobce podá pro dané bezpečnostní komponenty pro výtahy u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno/název a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno/název a adresu;

b)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c)

adresu prostor, kde se provádí výstupní kontrola a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy;

d)

všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách pro výtahy, které mají být vyráběny;

e)

dokumentaci týkající se systému kvality;

f)

technickou dokumentaci schválených bezpečnostních komponent pro výtahy a kopii certifikátu EU přezkoušení typu.

3.2

V rámci systému kvality musí být každá bezpečnostní komponenta pro výtahy zkontrolována a musí být provedeny příslušné zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky s cílem zajistit, aby splňovala podmínky uvedené v bodě 1. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů z hlediska kvality;

b)

organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků;

c)

přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě;

d)

prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality; a

e)

záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahů a znalost základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I.

Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. f), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky této směrnice a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky.

Rozhodnutí se oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.   Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor, kde se provádí výstupní kontrola, zkoušky a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému kvality;

b)

technickou dokumentaci;

c)

záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3

Oznámený subjekt provádí pravidelně audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy v prostorách výrobce, kde se provádí výstupní kontrola a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy.

Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1

Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2

Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě musí být uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6.   Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh:

a)

technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. f);

b)

dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e);

c)

informace o změně uvedené v bodě 3.5;

d)

rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu, které jsou uvedeny v bodě 3.5 třetím pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

7.   Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam rozhodnutí o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal.

8.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA VII

SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul H)

1.   Shoda založená na úplném zabezpečování kvality, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrhovány, vyráběny, kontrolovány a zkoušeny tak, aby splňovaly příslušné požadavky přílohy I a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2.   Povinnosti výrobce

Výrobce používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.   Systém kvality

3.1

Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality. Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

adresu prostor, kde jsou bezpečnostní komponenty pro výtahy navrhovány, vyráběny, kontrolovány a zkoušeny;

c)

všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách pro výtahy, které mají být vyráběny;

d)

technickou dokumentaci podle části A bodu 3 přílohy IV pro jeden model každé kategorie bezpečnostních komponent pro výtahy, která má být vyráběna;

e)

dokumentaci systému kvality;

f)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2

Systém kvality musí zabezpečovat soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s podmínkami uvedenými v bodě 1. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému zabezpečování kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku;

b)

technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí nebo se nepoužijí v plném rozsahu, popis prostředků, včetně jiných příslušných technických specifikací, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění podmínek uvedených v bodě 1;

c)

metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování bezpečnostních komponent pro výtahy;

d)

odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality;

e)

přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;

f)

záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků;

g)

prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality návrhu a výrobku a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci a případně jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5

Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.   Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému kvality;

b)

záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se navrhování, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek;

c)

technickou dokumentaci týkající se vyráběných bezpečnostních komponent pro výtahy;

d)

záznamy o kvalitě uvedené ve výrobní části systému kvality, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1

Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2

Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě musí být uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6.   Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh:

a)

dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e);

b)

technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d);

c)

informace o změně uvedené v bodě 3.5 prvním pododstavci;

d)

rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodě 3.5 třetím pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

7.   Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam rozhodnutí o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt uchovává kopii rozhodnutí o schválení, která vydal, jejich příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let ode dne jejich vydání.

8.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA VIII

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul G)

1.   Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje, zda výtah splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Povinnosti dodavatele

2.1

Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

2.2

Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ověřování každého jednotlivého výrobku.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

údaje o místě, kde je výtah nainstalován;

c)

písemné prohlášení, že podobná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

d)

technickou dokumentaci.

3.   Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

Technická dokumentace musí obsahovat alespoň tyto prvky:

a)

popis výtahu;

b)

koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata;

c)

vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu;

d)

seznam zvážených základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost;

e)

seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v této směrnici, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

f)

kopii certifikátů EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu;

g)

výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele;

h)

protokoly o zkouškách;

i)

kopii návodu k výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

4.   Ověřování

Oznámený subjekt zvolený dodavatelem přezkoumá technickou dokumentaci a výtah a provede příslušné zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky, aby byla zajištěna kontrola shody výtahu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I. Zkoušky musí zahrnovat alespoň zkoušky uvedené v bodě 3.3 přílohy V.

Jestliže výtah splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I, oznámený subjekt vypracuje certifikát shody týkající se provedených zkoušek.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy I.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát shody, tuto skutečnost podrobně odůvodní a uvede nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata. Pokud dodavatel opět požádá o ověřování každého jednotlivého výrobku, musí o ně žádat u téhož oznámeného subjektu.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii certifikátu shody.

5.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1

Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 2.2 umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo tohoto subjektu.

5.2

Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

6.   Dodavatel uchovává technickou dokumentaci a kopii certifikátu shody pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let ode dne, kdy byl výtah uveden na trh.

7.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti dodavatele stanovené v bodech 2.2 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA IX

KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul C 2)

1.   Kontrola shody s typem náhodným výběrem je tou částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt provádí kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy s cílem zajistit, aby byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, splňovaly příslušné požadavky přílohy I a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2.   Výroba

2.1

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly, že vyráběné bezpečnostní komponenty pro výtahy splňují podmínky stanovené v bodě 1.

3.   Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o kontrolu náhodným výběrem.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c)

všechny příslušné informace o vyráběných bezpečnostních komponentách pro výtahy;

d)

údaje o prostorách, kde může být odebrán vzorek bezpečnostních komponent pro výtahy.

4.   Oznámený subjekt provádí nebo nechá provádět kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere přímo na místě odpovídající vzorek hotových bezpečnostních komponent pro výtahy, který musí být přezkoumán a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenným zkouškám stanoveným v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy splňuje podmínky stanovené v bodě 1. V případě, že jedna nebo více zkontrolovaných bezpečnostních komponent pro výtahy není ve shodě, přijme oznámený subjekt vhodná opatření.

Hlediska, která je nutno brát v úvahu při kontrole bezpečnostních komponent pro výtahy, budou stanovena společnou dohodou všech oznámených subjektů zabývajících se tímto postupem, přičemž se berou v úvahu základní parametry bezpečnostních komponent pro výtahy.

Oznámený subjekt vydá certifikát shody s typem s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii certifikátu shody typu.

5.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1

Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2

Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě je uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření. Zplnomocněný zástupce nesmí plnit povinnosti výrobce stanovené v bodě 2.


PŘÍLOHA X

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul E)

1.   Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků je tou částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobků dodavatele s cílem zajistit, aby výtahy byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, nebo s výtahem navrženým a vyrobeným v rámci úplného systému kvality schváleného v souladu s přílohou XI, a splňovaly příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Povinnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.   Systém kvality

3.1

Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality pro dané výtahy.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány;

c)

dokumentaci systému kvality;

d)

technickou dokumentaci výtahů, které mají být nainstalovány;

e)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2

V rámci systému kvality musí být každý výtah zkontrolován a musí být provedeny příslušné zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky s cílem zajistit jeho shodu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů z hlediska kvality;

b)

organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků;

c)

přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před uvedením na trh, alespoň včetně zkoušek uvedených v bodě 3.3 přílohy V;

d)

prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality;

e)

záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.4.1

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

3.4.2

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí dodavateli, případně jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 19.

4.   Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1.

Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2

Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro instalaci, kontrolu a zkoušení a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému kvality;

b)

technickou dokumentaci;

c)

záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy na místě instalace výtahu.

Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality a výtah řádně fungují. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.   Dodavatel uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení posledního výtahu na trh:

a)

dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c);

b)

technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d);

c)

informace o změně uvedené v bodě 3.4.1 druhém pododstavci;

d)

rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu, které jsou uvedeny v bodě 3.4.2 druhém pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.   Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam rozhodnutí o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal.

7.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1

Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo tohoto subjektu.

7.2

Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

8.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA XI

SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY A PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul H1)

1.   Shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém kvality dodavatele a případně návrh výtahů s cílem zajistit, aby výtahy splňovaly příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Povinnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu, montáž, instalaci, výstupní kontrolu a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4. Přiměřenost technického návrhu výtahů musí být přezkoumána v souladu s bodem 3.3.

3.   Systém kvality

3.1   Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi návrhem a fungováním výtahu;

c)

dokumentaci systému kvality;

d)

technickou dokumentaci popsanou v části B bodě 3 přílohy IV;

e)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2   Systém kvality musí zajišťovat soulad výtahů s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad postupů, např. programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku;

b)

technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí v plném rozsahu, popis prostředků, včetně jiných příslušných technických specifikací, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění příslušných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I;

c)

metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování výtahů;

d)

kontrol a zkoušek, které budou prováděny při přebírání dodávek materiálů, součástí a podsestav;

e)

odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při montáži, instalaci, kontrole a zabezpečování kvality;

f)

přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před instalací (kontrola podmínek instalace: šachta, strojovna apod.), během instalace a po instalaci (alespoň včetně zkoušek uvedených v bodě 3.3 přílohy V);

g)

záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků;

h)

prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality návrhu a výrobku a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3   Přezkoumání návrhu

3.3.1

Pokud není návrh zcela v souladu s harmonizovanými normami, musí oznámený subjekt zjistit, zda návrh splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I, a pokud tomu tak je, vydat dodavateli certifikát EU přezkoumání návrhu s uvedením omezení platnosti certifikátu a údajů nezbytných pro identifikaci schváleného návrhu.

3.3.2

Pokud návrh nesplňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoumání návrhu a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený návrh již nemusí být v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

3.3.3

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, o všech změnách schváleného návrhu, které mohou mít vliv na shodu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I nebo na podmínky platnosti certifikátu. Takové změny musí oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, dodatečně schválit formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoumání návrhu.

3.3.4

Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o certifikátech EU přezkoumání návrhu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam certifikátů EU přezkoumání návrhu a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoumání návrhu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátů EU přezkoumání návrhu a dodatků k nim. Komise a členské státy mohou na žádost obdržet kopii technické dokumentace a výsledků přezkoumání provedených oznámeným subjektem.

3.3.5

Dodavatel uchovává kopii certifikátu EU přezkoumání návrhu, jeho příloh a dodatků spolu s technickou dokumentací pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh.

3.4   Posuzování systému kvality

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d), aby ověřil, že je dodavatel schopen určit příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výtahu s těmito požadavky.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli, případně jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.5   Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí dodavateli, případně jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 19.

4.   Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2

Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro navrhování, výrobu, montáž, instalaci, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému kvality;

b)

záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se navrhování, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek;

c)

záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se přebírání dodávek a instalace, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3

Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy v provozních prostorách dodavatele nebo na místě instalace výtahu. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.   Dodavatel uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh:

a)

dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c);

b)

technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d);

c)

informace o změně uvedené v bodě 3.5 druhém pododstavci;

d)

rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodě 3.5 čtvrtém pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.   Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal, odmítl vydat, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt uchovává kopii rozhodnutí o schválení, která vydal, jejich příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let ode dne jejich vydání.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal.

7.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1

Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo tohoto subjektu.

7.2

Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

8.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA XII

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBY, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul D)

1.   Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, je tou částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výroby dodavatele s cílem zajistit, aby nainstalované výtahy byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, nebo s výtahem navrženým a vyrobeným v rámci systému kvality schváleného v souladu s přílohou XI, a splňovaly příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Povinnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro výrobu, montáž, instalaci, výstupní kontrolu a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.   Systém kvality

3.1

Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány;

c)

dokumentaci systému kvality;

d)

technickou dokumentaci výtahů, které mají být nainstalovány;

e)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u žádného jiného oznámeného subjektu.

3.2

Systém kvality musí zabezpečovat shodu výtahů s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků;

b)

metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality;

c)

přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před instalací, během instalace a po instalaci;

d)

záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků;

e)

prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I.

Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.4.1

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

3.4.2

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí dodavateli, případně jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 19.

4.   Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2

Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro výrobu, montáž, instalaci, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému kvality;

b)

technickou dokumentaci;

c)

záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3

Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u dodavatele neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.   Dodavatel uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh:

a)

dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c);

b)

technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d);

c)

informace o změně uvedené v bodě 3.4.1;

d)

rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodě 3.4.2 druhém pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.   Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam rozhodnutí o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému kvality, která vydal.

7.   Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1

Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené touto směrnicí, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo tohoto subjektu.

7.2

Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

8.   Zplnomocněný zástupce

Povinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.


PŘÍLOHA XIII

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 47)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES

(Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

pouze příloha I bod 10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

(Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

pouze článek 24

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012

(Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

pouze čl. 26 odst. 1 písm. i)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 45)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Den použitelnosti

95/16/EC

1. ledna 1997

1. července 1997

2006/42/ES, článek 24

29. června 2008

29. prosince 2009


PŘÍLOHA XIV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 95/16/ES

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 třetí pododstavec

 

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec první odrážka

Čl. 2 odst. 6

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 2 odst. 5

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 2 odst. 7

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec pátá odrážka

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 3

Čl. 1 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 16 odst. 4

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 první odrážka

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 4 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 6 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 6 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 5

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Články 7 až 14

Čl. 5 odst. 1

Článek 14

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 3 a 4

Článek 42

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Čl. 38 odst. 1

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 38 odst. 5

Čl. 7 odst. 2 první pododstavec

Čl. 39 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

 

Čl. 7 odst. 4

Čl. 40 odst. 4

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

Článek 15

Čl. 8 odst. 1 písm. b) a c)

Čl. 8 odst. 2

Článek 16

Čl. 8 odst. 3 první a třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 a čl. 19 odst. 3

Čl. 8 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 8 odst. 5

Článek 12

Čl. 9 odst. 1

Článek 20

Čl. 9 odst. 2

 

Čl. 9 odst. 3

Čl. 30 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 19 odst. 1

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 písm. a)

Čl. 41 odst. 1 písm. a)

Čl. 10 odst. 4 písm. b)

 

Článek 11

Článek 43

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 45 odst. 2

Článek 16

Článek 46

Článek 17

Článek 49

Příloha I

Příloha I

Příloha II část A

Příloha II část A

Příloha II část B

Příloha II část B

Příloha III

Článek 18

Příloha IV

Příloha III

Příloha V část A

Příloha IV část A

Příloha V část B

Příloha IV část B

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VI

Příloha IX

Příloha VII

Příloha X

Příloha VIII

Příloha XI

Příloha IX

Příloha XII

Příloha X

Příloha XIII

Příloha XI

Příloha XIV

Příloha XII

Příloha XIII

Příloha XIV


PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament se domnívá, že za schůzky výborů v rámci postupu projednávání ve výboru ve smyslu přílohy I rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí lze považovat pouze schůzky, na nichž se projednávají prováděcí akty ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Na schůzky výborů, na nichž se projednávají jiné záležitosti, se tedy bod 15 rámcové dohody vztahuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU