2014/512/SZBPRozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. července 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. března 2014 hlavy států a předsedové vlád Evropské unie důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace a Ruskou federaci vyzvali, aby okamžitě stáhla své ozbrojené síly na své základny v souladu s příslušnými dohodami. Uvedli, že jakékoliv další kroky Ruské federace vedoucí k destabilizaci situace na Ukrajině by měly další dalekosáhlé důsledky pro vztahy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, a to v celé řadě ekonomických oblastí.

(2)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), jímž Rada uložila opatření týkající se cestovních omezení a zmrazení majetku.

(3)

Dne 21. března 2014 připomněla Evropská rada prohlášení hlav států a předsedů vlád ze dne 6. března 2014 a požádala Komisi a členské státy, aby připravily případná cílená opatření.

(4)

Ve dnech 27. května, 27. června a 16. července 2014 hlavy států a předsedové vlád Evropské unie konstatovali, že probíhají přípravné práce Komise, Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a členských států týkající se případných cílených opatření, aby tak mohly být bezodkladně učiněny další kroky.

(5)

Dne 22. července Rada naléhavě vyzvala Ruskou federaci, aby aktivně využila svůj vliv na nelegálně ozbrojené skupiny v zájmu dosažení úplného, okamžitého, bezpečného a zabezpečeného přístupu na místo zřícení letadla Malajsijských aerolinií linky MH17 u Doněcka, plné spolupráce při vyzvedávání ostatků a osobního majetku a plné spolupráce při nezávislém vyšetřování, včetně volného přístupu na místo události, po dobu nezbytnou pro vyšetřování a případná následná šetření.

(6)

Rada rovněž naléhavě vyzvala Rusko, aby v zájmu dosažení rychlých a hmatatelných výsledků, pokud jde o zmírnění napětí, zastavilo stále intenzivnější pohyb zbraní, vybavení a bojovníků přes hranice. Rada dále vyzvala Rusko, aby stáhlo další jednotky z pohraniční oblasti.

(7)

Rada kromě toho připomněla předchozí závazky Evropské rady a uvedla, že je připravena neprodleně zavést soubor dalších důrazných omezujících opatření, pokud se nepodaří zrealizovat úplnou a okamžitou spolupráci ze strany Ruska v souvislosti s výše uvedenými požadavky. Rada požádala Komisi a ESVČ, aby dokončily přípravné práce týkající se případných cílených opatření a aby do 24. července navrhly možnosti postupu, mimo jiné pokud jde o přístup na kapitálové trhy, obranu, zboží dvojího užití a citlivé technologie, včetně v odvětví energetiky.

(8)

Vzhledem k závažnosti situace považuje Rada za vhodné, aby byla v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině přijata omezující opatření.

(9)

V této souvislosti je vhodné zakázat transakce s novými dluhopisy nebo akciemi či obdobnými finančními nástroji se splatností delší než 90 dnů nebo poskytování financování či investičních služeb pro ně nebo obchodování s nimi, vydanými ruskými finančními institucemi ve vlastnictví státu, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů. Tímto zákazem nejsou dotčeny půjčky uvedeným ruským finančním institucím ve vlastnictví státu bez ohledu na jejich splatnost.

(10)

Kromě toho by členské státy měly zakázat prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu do Ruska. Zakázáno by mělo být rovněž pořizování zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu z Ruska.

(11)

Dále by měl být zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží dvojího užití určeného pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku. Tímto zákazem by neměl být dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

(12)

Měl by být zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých citlivých druhů zboží a technologií, pokud jsou určeny pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic.

(13)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přímý či nepřímý nákup nebo prodej dluhopisů, akcií či obdobných finančních nástrojů se splatností delší než 90 dnů, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli jiné obchodování s nimi, jestliže jsou vydány po 1. srpnu 2014:

a)

velkými úvěrovými institucemi nebo institucemi pro financování rozvoje usazenými v Rusku, které jsou ke dni 1. srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou a které jsou uvedeny v příloze;

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem mimo Unii, které jsou z 50 % nebo více vlastněny subjektem uvedeným v příloze; nebo

c)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni b) nebo v příloze,

se zakazují.

Článek 2

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, do Ruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících s vojenskými aktivitami a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytování financování nebo pomoci při financování v souvislosti s vojenskými aktivitami, což zahrnuje zejména dotace, půjčky, pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zakazuje se dovoz, nákup či přeprava zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, z Ruska státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

4.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 ani poskytování náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

Článek 3

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz veškerého zboží a technologií dvojího užití, jak je stanoveno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (2), státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států pro vojenské použití v Rusku nebo pro jakékoli vojenské koncové uživatele v Rusku.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytování financování nebo pomoci při financování v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky, pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014.

Článek 4

1.   Přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých technologií, které jsou vhodné pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic v Rusku, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států podléhají předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Poskytování:

a)

technické pomoci nebo jiných služeb v souvislosti s technologiemi uvedenými v odstavci 1;

b)

finančních prostředků nebo finanční pomoci za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu technologií uvedených v odstavci 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy

rovněž podléhá předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu.

3.   Příslušné orgány členských států nepovolí prodej, dodávky, převod nebo vývoz technologií nebo poskytnutí služeb uvedených v odstavcích 1 a 2, jestliže zjistí, že dotyčný prodej, dodávka, převod nebo vývoz nebo poskytnutí dotyčné služby jsou určeny pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic v Rusku.

4.   Odstavcem 3 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014.

Článek 5

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 6

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto rozhodnutí.

Článek 7

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li tento nárok uplatněn:

a)

subjekty uvedenými v čl. 1 písm. b) nebo c) nebo v příloze; nebo

b)

jakýmikoli jinými ruskými osobami, subjekty či orgány; nebo

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.

2.   Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v článcích 1 až 4, včetně jednání jako zástupce subjektů uvedených v článku 1.

Článek 9

1.   Toto rozhodnutí se použije do 31. července 2015.

2.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Domnívá-li se Rada, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.

3.   Omezující opatření stanovená v tomto rozhodnutí budou přezkoumána nejpozději do 31. října 2014, a to zejména s ohledem na jejich účinek a na opatření přijatá třetími státy.

Článek 10

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

SEZNAM INSTITUCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU