2014/250/EU2014/250/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/221/EU, pokud jde o schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2014) 2763) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 79-80 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 29. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. dubna 2014,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/221/EU, pokud jde o schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) do některých oblastí Irska a Spojeného království

(oznámeno pod číslem C(2014) 2763)

(Text s významem pro EHP)

(2014/250/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 43 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2010/221/EU (2) umožňuje některým členským státům uplatňovat omezení při uvádění na trh a dovozu u zásilek vodních živočichů za účelem prevence zavlečení určitých nákaz na jejich území.

(2)

Členské státy mohou tato omezení uplatňovat, prokážou-li, že jejich území nebo některé vymezené oblasti jejich území jsou prosty těchto nákaz nebo pokud za tímto účelem zavedly program eradikace.

(3)

V přílohách I a III rozhodnutí 2010/221/EU je uveden seznam oblastí v Irsku a Spojeném království, kde jsou schválena vnitrostátní opatření pro tlumení nákazy ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar).

(4)

Vzhledem k tomu, že se nákaza OsHV-1 μVar stále považovala za nově se šířící nákazu s řadou nejistot a programy pro dozor schválené rozhodnutím 2010/221/EU nebyly dosud zcela vyhodnoceny, umožnilo prováděcí rozhodnutí Komise 2013/213/EU (3) omezení týkající se nákazy OsHV-1 μVar pro tyto oblasti, které se má uplatňovat do 30. dubna 2014.

(5)

Stávající dostupné vědecké poznatky naznačují, že nákaza OsHV-1 μVar je stále zjišťována ve většině odebraných vzorků při úhynu nedospělých a mladých ústřic a že celková míra úmrtnosti způsobené touto nákazou se za poslední dva roky snížila a stabilizovala. Navíc programy pro dozor pro Irsko a Spojené království ukazují, že existuje značné množství produkčních oblastí pro ústřice obrovské, které nákazou zasaženy nejsou. Tyto programy naznačují, že stávající používané omezení pohybu je účinné. Přetrvávají však určité nejistoty, pokud jde o epizootologii této nákazy a co se týče nejvhodnějších opatření potřebných k zajištění jejího účinného tlumení. Proto je považováno za nutné provést komplexnější vědecké hodnocení situace, včetně vypracování nového vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Na základě dostupných vědeckých a epizootologických důkazů týkajících se vývoje nákazy OsHV-1μVar v Unii a do doby, než bude k dispozici nové vědecké stanovisko úřadu EFSA, je vhodné prodloužit dobu platnosti stávajících platných opatření, podle kterých mohou členské státy uplatnit zvláštní konkrétní omezení týkající se této nákazy. Tato doba by měla být omezena na další dva roky, a to do 30. dubna 2016.

(7)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/12/EU (4) potvrzuje, že následující území Spojeného království jsou prostá nákazy OsHV-1 μVar, jejich zařazením na seznam, který je obsažen v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU: i) území Spojeného království s výjimkou zálivu Whitstable Bay v Kentu, ústí řeky Blackwater v Essexu a pobřežní oblasti Pool Harbour v Dorsetu; ii) záliv Larne Lough v Severním Irsku a iii) území Guernsey.

(8)

Podle prohlášení, které Komisi oznámilo Spojené království, prokazuje program pro dozor u nákazy OsHV-1 μVar, že je prosto nákazy s výjimkou infikovaných oblastí, a již se nebude uplatňovat, jak stanoví příloha III rozhodnutí 2010/221/EU.

(9)

Zápis Spojeného království do přílohy III rozhodnutí 2010/221/EU by se měl proto zrušit.

(10)

Rozhodnutí 2010/221/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 3a odst. 2 rozhodnutí 2010/221/EU se datum „30. dubna 2014“ nahrazuje datem „30. dubna 2016“.

Článek 2

V příloze III rozhodnutí 2010/221/EU se v souvislosti s nákazou ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1μVar) zrušuje zápis Spojeného království.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 2014.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 24.4.2010, s. 7).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/213/EU ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/221/EU týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 16).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/12/EU ze dne 14. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska, Švédska a Spojeného království (Úř. věst. L 11, 16.1.2014, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU