2014/160/EU2014/160/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 , kterým se zrušují seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, přijaté na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 1742) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 104-108 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 20. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2014 Nabývá účinnosti: 21. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. března 2014,

kterým se zrušují seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, přijaté na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES

(oznámeno pod číslem C(2014) 1742)

(Text s významem pro EHP)

(2014/160/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (2) bylo změněno rozhodnutí Rady 95/408/ES (3) a bylo v ní stanoveno, že prozatímní seznamy třetích zemí a zařízení třetích zemí sestavené v souladu s rozhodnutím 95/408/ES by se měly nadále přiměřeně používat až do doby, než budou přijata nezbytná ustanovení na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (4), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5), nařízení (ES) č. 854/2004 nebo směrnice Rady 2002/99/ES (6). Uvedené rozhodnutí bylo použitelné do data použitelnosti nařízení (ES) č. 852/2004, nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení (ES) č. 854/2004, tj. do 1. ledna 2006.

(2)

Seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, které byly přijaty na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES, stále existují.

(3)

V článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004 je stanoven postup pro vypracovávání a aktualizaci seznamů zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu. Na základě ustanovení uvedeného článku, zejména odstavce 5, který stanoví, že Komise zajistí, aby byly aktuální verze všech vypracovaných nebo aktualizovaných seznamů zpřístupněny veřejnosti, se seznamy zařízení, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu k lidské spotřebě, zveřejňují na internetových stránkách Evropské komise (7).

(4)

V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Unie a s cílem vypracovat seznamy zařízení třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, se původní seznamy přijaté na základě rozhodnutí 95/408/ES staly zastaralými, a proto je z důvodu právní jistoty nutné je formálně zrušit.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Komise uvedená v příloze se zrušují.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. března 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(3)  Rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(6)  Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11).

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_cs.htm


PŘÍLOHA

Rozhodnutí Komise 81/91/EHS (1)

Rozhodnutí Komise 81/92/EHS (2)

Rozhodnutí Komise 81/713/EHS (3)

Rozhodnutí Komise 82/913/EHS (4)

Rozhodnutí Komise 83/384/EHS (5)

Rozhodnutí Komise 83/402/EHS (6)

Rozhodnutí Komise 83/423/EHS (7)

Rozhodnutí Komise 84/24/EHS (8)

Rozhodnutí Komise 85/539/EHS (9)

Rozhodnutí Komise 86/65/EHS (10)

Rozhodnutí Komise 86/414/EHS (11)

Rozhodnutí Komise 86/473/EHS (12)

Rozhodnutí Komise 87/119/EHS (13)

Rozhodnutí Komise 87/124/EHS (14)

Rozhodnutí Komise 87/257/EHS (15)

Rozhodnutí Komise 87/258/EHS (16)

Rozhodnutí Komise 87/424/EHS (17)

Rozhodnutí Komise K(89) 1686 (18)

Rozhodnutí Komise 90/165/EHS (19)

Rozhodnutí Komise 90/432/EHS (20)

Rozhodnutí Komise 93/26/EHS (21)

Rozhodnutí Komise 94/40/ES (22)

Rozhodnutí Komise 94/465/ES (23)

Rozhodnutí Komise 95/45/ES (24)

Rozhodnutí Komise 95/427/ES (25)

Rozhodnutí Komise K(95) 2899 (26)

Rozhodnutí Komise 97/4/ES (27)

Rozhodnutí Komise 97/252/ES (28)

Rozhodnutí Komise 97/365/ES (29)

Rozhodnutí Komise 97/467/ES (30)

Rozhodnutí Komise 97/468/ES (31)

Rozhodnutí Komise 97/569/ES (32)

Rozhodnutí Komise 98/8/ES (33)

Rozhodnutí Komise 98/10/ES (34)

Rozhodnutí Komise 1999/120/ES (35)

Rozhodnutí Komise 1999/710/ES (36)

Rozhodnutí Komise 2001/556/ES (37)

Rozhodnutí Komise 2002/987/ES (38)

Rozhodnutí Komise 2003/689/ES (39)

Rozhodnutí Komise 2004/229/ES (40)

Rozhodnutí Komise 2004/628/ES (41)


(1)  Rozhodnutí Komise 81/91/EHS ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Argentinské republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 58, 5.3.1981, s. 39).

(2)  Rozhodnutí Komise 81/92/EHS ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Uruguayské republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 58, 5.3.1981, s. 43).

(3)  Rozhodnutí Komise 81/713/EHS ze dne 28. července 1981 o seznamu zařízení v Brazilské federativní republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího a telecího masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 257, 10.9.1981, s. 28).

(4)  Rozhodnutí Komise 82/913/EHS ze dne 16. prosince 1982 o seznamu zařízení v Jihoafrické republice a Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 381, 31.12.1982, s. 28).

(5)  Rozhodnutí Komise 83/384/EHS ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení v Austrálii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 222, 13.8.1983, s. 36).

(6)  Rozhodnutí Komise 83/402/EHS ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení na Novém Zélandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 233, 24.8.1983, s. 24).

(7)  Rozhodnutí Komise 83/423/EHS ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení v Paraguayské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 238, 27.8.1983, s. 39).

(8)  Rozhodnutí Rady 84/24/EHS ze dne 23. prosince 1983 o seznamu zařízení na Islandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 20, 25.1.1984, s. 21).

(9)  Rozhodnutí Komise 85/539/EHS ze dne 29. listopadu 1985 o seznamu zařízení v Grónsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 334, 12.12.1985, s. 25).

(10)  Rozhodnutí Komise 86/65/EHS ze dne 13. února 1986 o seznamu zařízení v Maroku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 72, 15.3.1986, s. 40).

(11)  Rozhodnutí Komise 86/414/EHS ze dne 31. července 1986 o seznamu zařízení v Argentině schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 237, 23.8.1986, s. 36).

(12)  Rozhodnutí Komise 86/473/EHS ze dne 10. září 1986 o seznamu zařízení v Uruguayi schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 279, 30.9.1986, s. 53).

(13)  Rozhodnutí Komise 87/119/EHS ze dne 13. ledna 1987 o seznamu zařízení v Brazílii schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 37).

(14)  Rozhodnutí Komise 87/124/EHS ze dne 19. ledna 1987 o seznamu zařízení v Chile schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 51, 20.2.1987, s. 41).

(15)  Rozhodnutí Komise 87/257/EHS ze dne 28. dubna 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 46).

(16)  Rozhodnutí Komise 87/258/EHS ze dne 28. dubna 1987 o seznamu zařízení v Kanadě schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 50).

(17)  Rozhodnutí Komise 87/424/EHS ze dne 14. července 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech mexických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 228, 15.8.1987, s. 43).

(18)  Rozhodnutí Komise K(89) 1686 ze dne 2. října 1989. Seznam zařízení ve Svazijsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. C 252, 5.10.1989, s. 4).

(19)  Rozhodnutí Komise 90/165/EHS ze dne 28. března 1990 o seznamu zařízení na Madagaskaru schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 91, 6.4.1990, s. 34).

(20)  Rozhodnutí Komise 90/432/EHS ze dne 30. července 1990 o seznamu zařízení v Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 223, 18.8.1990, s. 19).

(21)  Rozhodnutí Komise 93/26/EHS ze dne 11. prosince 1992 o seznamu zařízení v Chorvatské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 24).

(22)  Rozhodnutí Komise 94/40/ES ze dne 25. ledna 1994 o seznamu zařízení v Zimbabwe schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 22, 27.1.1994, s. 50).

(23)  Rozhodnutí Komise 94/465/ES ze dne 12. července 1994 o seznamu zařízení v Botswaně schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 190, 26.7.1994, s. 25).

(24)  Rozhodnutí Komise 95/45/ES ze dne 20. února 1995 o seznamu zařízení v bývalé jugoslávské republice Makedonii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 51, 8.3.1995, s. 13).

(25)  Rozhodnutí Komise 95/427/ES ze dne 16. října 1995 o seznamu zařízení v Namibijské republice schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 254, 24.10.1995, s. 28).

(26)  Rozhodnutí Komise K(95) 2899 ze dne 30. listopadu 1995. Seznam zařízení v Botswaně schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. C 338, 16.12.1995, s. 3).

(27)  Rozhodnutí Komise 97/4/ES ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (Úř. věst. L 2, 4.1.1997, s. 6).

(28)  Rozhodnutí Komise 97/252/ES ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 101, 18.4.1997, s. 46).

(29)  Rozhodnutí Komise 97/365/ES ze dne 26. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a masa koňovitých (Úř. věst. L 154, 12.6.1997, s. 41).

(30)  Rozhodnutí Komise 97/467/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57).

(31)  Rozhodnutí Komise 97/468/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62).

(32)  Rozhodnutí Komise 97/569/ES ze dne 16. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16).

(33)  Rozhodnutí Komise 98/8/ES ze dne 16. prosince 1997 o seznamu zařízení ve Svazové republice Jugoslávii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 2, 6.1.1998, s. 12).

(34)  Rozhodnutí Komise 98/10/ES ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (Úř. věst. L 3, 7.1.1998, s. 14).

(35)  Rozhodnutí Komise 1999/120/ES ze dne 27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz zvířecích střev (Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21).

(36)  Rozhodnutí Komise 1999/710/ES ze dne 15. října 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82).

(37)  Rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne 11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 23).

(38)  Rozhodnutí Komise 2002/987/ES ze dne 13. prosince 2002 o seznamu zařízení na Falklandských ostrovech schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 344, 19.12.2002, s. 39).

(39)  Rozhodnutí Komise 2003/689/ES ze dne 2. října 2003 o seznamu zařízení v Estonsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 21).

(40)  Rozhodnutí Komise 2004/229/ES ze dne 5. března 2004 o seznamu zařízení v Lotyšsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 39).

(41)  Rozhodnutí Komise 2004/628/ES ze dne 2. září 2004 o seznamu provozoven v Nové Kaledonii, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 284, 3.9.2004, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU