2014/90/EU2014/90/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v jedné oblasti v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 737) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 46, 18.2.2014, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 14. února 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2014 Nabývá účinnosti: 17. února 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/620 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. února 2014,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v jedné oblasti v Itálii

(oznámeno pod číslem C(2014) 737)

(Text s významem pro EHP)

(2014/90/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu se skotem uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení jedné z nakažlivých chorob uvedených v příloze E části II zmíněné směrnice, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Uvedený seznam zahrnuje infekční bovinní rinotracheitidu. Infekční bovinní rinotracheitida je popis nejnápadnějších klinických příznaků infekce bovinním herpesvirem typu 1 (BHV1).

(2)

Článek 9 směrnice 64/432/EHS také stanoví definování doplňkových záruk, které mohou být vyžadovány při obchodu uvnitř Unie.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/558/ES (2) schvaluje programy tlumení a eradikace BHV1 předložené členskými státy uvedenými v příloze I zmíněného rozhodnutí pro regiony, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a na které se vztahují doplňkové záruky v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS.

(4)

Itálie předložila Komisi program tlumení a eradikace BHV1 v autonomní oblasti Valle d’Aosta. Tento program je v souladu s kritérii stanovenými v čl. 9 odst. 1 směrnice 64/432/EHS. Tento program rovněž stanoví pravidla pro přemísťování skotu uvnitř uvedené oblasti a do ní, která jsou rovnocenná pravidlům, která byla již dříve zavedena v provincii Bolzano v Itálii a osvědčila se při eradikaci uvedené nákazy ve zmíněné provincii.

(5)

Program předložený Itálií pro autonomní oblast Valle d’Aosta a doplňkové záruky předložené v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS by měly být schváleny.

(6)

Příloha I rozhodnutí 2004/558/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Členské státy

Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS

Česká republika

všechny regiony

Německo

všechny regiony kromě spolkové země Bavorsko

Itálie

oblast Friuli-Venezia Giulia

oblast Valle d’Aosta

provincie Trento“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU