2014/9/EU2014/9/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2013) 9186) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2014, s. 9-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/331 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2013

o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku

(oznámeno pod číslem C(2013) 9186)

(Text s významem pro EHP)

(2014/9/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 1 a 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2010/2/EU (2) sestavuje podle směrnice 2003/87/ES seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(2)

Rozhodnutí Komise 2011/278/EU (3) stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES.

(3)

Každý rok lze na seznam odvětví a pododvětví zařadit další odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku, pokud se v rámci analytické zprávy prokázalo, že dotyčné odvětví nebo pododvětví splňuje kritéria stanovená v čl. 10a odst. 14 až 17 směrnice 2003/87/ES v důsledku změny, která měla na jeho činnost výrazný dopad.

(4)

Některá odvětví, u nichž se nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku podle klasifikace NACE-4 v rozhodnutí 2010/2/EU, byla rozčleněna a byla posouzena řada odpovídajících pododvětví, jejichž některé zvláštní charakteristické znaky měly ve srovnání se zbývajícím odvětvím výrazně odlišný dopad.

(5)

U pododvětví „Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor“, „Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené“, jakož i „Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla“ toto posouzení ukázalo, že mohou být jasně odlišena od jiných pododvětví na základě zvláštních znaků a že splňují kvantitativní kritéria uvedená v čl. 10a odst. 15 směrnice 2003/87/ES. Tato pododvětví by proto měla být doplněna na seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(6)

U pododvětví „Volně kované výkovky dílů převodových a klikových hřídelí a klik, z oceli“ toto hodnocení rovněž ukázalo, že ho lze jasně odlišit od jiných pododvětví na základě zvláštních znaků a že splňuje kvantitativní kritérium uvedené v čl. 10a odst. 16 písm. b) směrnice 2003/87/ES. Toto pododvětví by proto mělo být doplněno na seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(7)

Odvětví „Výroba sádry“ a „Výroba sádrových výrobků pro stavební účely“ (kódy NACE 2653 a 2662) byla znovu posouzena v roce 2012. Toto kvalitativní posouzení prokázalo problematické vlastnosti trhu – jako je zvyšující se obchod, zejména rostoucí tendence dovozu ze zemí s nízkonákladovou výrobou, zvýšený mezinárodní konkurenční tlak a pouze mírné ziskové rozpětí v hodnocených letech – které omezují možnosti zařízení při investicích a snižování emisí. Na základě kombinovaného dopadu uvedených faktorů by se u těchto odvětví mělo mít za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku, a měla by být doplněna na seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(8)

Rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2010/2/EU

Příloha rozhodnutí 2010/2/EU se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Změny rozhodnutí 2011/278/EU

Příloha I rozhodnutí 2011/278/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2013.

Za Komisi

Connie HEDEGAARD

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 1, 5.1.2010, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha rozhodnutí 2010/2/EU se mění takto:

1)

Oddíl 2 se mění takto:

a)

Před položku 15331427 se vkládají položky, které zní:

Kód Prodcom

Popis

„15311230

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

15311250

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené“

b)

za položku 155154 se vkládá nová položka, která zní:

Kód Prodcom

Popis

„15515533

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla“

c)

za položku 26821620 se vkládá nová položka, která zní:

Kód Prodcom

Popis

„28401133

Volně kované výkovky dílů převodových a klikových hřídelí a klik, z oceli“

2)

V oddíle 3 se za položku 2640 vkládají nové položky, které zní:

Kód Prodcom

Popis

„2653

Výroba sádry

2662

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely“.


PŘÍLOHA II

V příloze I rozhodnutí 2011/278/EU se položky odpovídající referenčním úrovním produktu „Sádra“, „Sušená sekundární sádra“ a „Sádrokarton“ nahrazují tímto:

Referenční úroveň produktu

Definice zahrnutých produktů

Definice zahrnutých procesů a emisí (systémové hranice)

Ohrožení únikem uhlíku v letech 2013 a 2014 podle rozhodnutí 2010/2/EU

Hodnota referenční úrovně

(povolenek/t)

„Sádra

Sádry obsahující pálenou sádru nebo síran vápenatý (pro použití ve stavebnictví, pro použití k apretaci tkanin nebo povrchovou úpravu papíru, pro použití v zubním lékařství, pro použití při sanaci půdy), v tunách štuku. Tato referenční úroveň produktu se nevztahuje na alfa sádry.

Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky mletí, sušení a pálení sádry.

ano

0,048“,

„Sušená sekundární sádra

Sušená sekundární sádra (syntetická sádra vyrobená recyklací jako vedlejší produkt energetického odvětví nebo materiál recyklovaný ze stavebního odpadu a demolic), vyjádřená v tunách výrobku

Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené se sušením sekundární sádry.

ano

0,017“,

„Sádrokarton

Tato referenční úroveň se vztahuje na tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky ze sádry a ze směsí založených na sádře, (ne)potažené nebo (ne)vyztužené pouze papírem nebo lepenkou, kromě výrobků aglomerovaných se sádrou, zdobených (v tunách štuku). Tato referenční úroveň produktu se nevztahuje na sádrové lepenky o vysoké hustotě.

Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky mletí, sušení a kalcinování a vysoušení lepenky. Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí pouze spotřeba elektřiny tepelných čerpadel používaných ve fázi sušení.

ano

0,131“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU