(EU) č. 1409/2013Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43)

Publikováno: Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 13. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013

ze dne 28. listopadu 2013

o statistice platebního styku

(ECB/2013/43)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K plnění svých úkolů vyžaduje Evropská centrální banka (ECB) srovnávací statistiku platebního styku podle jednotlivých zemí. Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98 stanoví, že informace mohou být shromažďovány v oblasti statistiky platebního styku a platebních systémů. Tyto údaje jsou zásadní pro rozpoznávání a sledování vývoje platebních trhů v členských státech, jakož i pro podporu plynulého fungování platebních systémů.

(2)

Článek 5.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) vyžaduje, aby ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank (ESCB), shromažďovala nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů. Článek 5.2 statutu ESCB vyžaduje, aby úkoly popsané v článku 5.1 prováděly v rámci svých možností národní centrální banky.

(3)

Eurosystém shromažďuje informace o platebním styku podle obecných zásad ECB/2007/9 (2). V zájmu zvýšení kvality a spolehlivosti statistiky platebního styku a zajištění úplného pokrytí souboru zpravodajských jednotek by příslušné informace měly být shromažďovány přímo od zpravodajských jednotek.

(4)

Metodika, podle které jsou shromažďovány informace o platebním styku, by měla zohlednit vývoj právního rámce v oblasti platebního styku v Evropské unii, a to zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (3), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (4) a článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 (5).

(5)

Může být vhodné, aby národní centrální banky shromažďovaly od skutečného souboru zpravodajských jednotek statistické informace nutné ke splnění statistických požadavků ECB jako součást širšího statistického zpravodajského systému, který jednotlivé národní centrální banky vytvářejí v rámci vlastních pravomocí v souladu s právními přepisy Unie, vnitrostátními právními předpisy nebo se zavedenou praxí a který slouží též jiným statistickým účelům, pokud tím není ohroženo plnění statistických požadavků ECB. Tím může dojít i ke snížení zpravodajského zatížení. V zájmu zvýšení transparentnosti je v těchto případech vhodné, aby byly zpravodajské jednotky informovány o tom, že údaje jsou shromažďovány i pro jiné statistické účely. Za účelem splnění svých požadavků může ECB v určitých případech vycházet ze statistických informací shromážděných pro tyto jiné účely.

(6)

Uznává se, že nařízení přijatá ECB podle článku 34.1 statutu ESCB nezakládají práva ani neukládají povinnosti členským státům, jejichž měnou není euro (dále jen „členské státy mimo eurozónu“), nicméně článek 5 statutu ESCB se vztahuje na členské státy, jejichž měnou je euro (dále jen „členské státy eurozóny“), i na členské státy mimo eurozónu. V 17. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 2533/98 se uvádí, že z článku 5 statutu ESCB ve spojení s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vyplývá povinnost přijmout a provést na vnitrostátní úrovni veškerá opatření, která členské státy mimo eurozónu považují za vhodná pro shromažďování statistických informací nezbytných ke splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB a pro včasnou přípravu v oblasti statistiky na to, aby se mohly stát členskými státy eurozóny. Použitelnost ustanovení tohoto nařízení lze proto rozšířit i na národní centrální banky členských států mimo eurozónu, a to formou spolupráce národních centrálních bank s Eurosystémem na základě doporučení ECB.

(7)

Měla by se uplatňovat pravidla ochrany a využití důvěrných statistických informací stanovená v článku 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98.

(8)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení. Při uplatňování tohoto postupu se zohlední stanoviska Výboru pro statistiku ESCB. Národní centrální banky a jiné výbory ESCB mohou tyto technické změny příloh navrhovat prostřednictvím Výboru pro statistiku ESCB,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

(a)

„zpravodajská jednotka“ a „rezident“ mají stejný význam jako v definici v článku 1 nařízení (ES) č. 2533/98;

(b)

„platební služba“, „poskytovatel platebních služeb“, „platební instituce“ a „platební systém“ mají stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES;

(c)

„vydavatel elektronických peněz“ a „instituce elektronických peněz“ mají stejný význam jako v definici v článku 2 směrnice 2009/110/ES;

(d)

„provozovatelem platebního systému“ se rozumí právní subjekt, který je právně odpovědný za provozování platebního systému.

Článek 2

Skutečný soubor zpravodajských jednotek

1.   Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá z poskytovatelů platebních služeb (včetně vydavatelů elektronických peněz) a/nebo provozovatelů platebních systémů.

2.   Na zpravodajské jednotky se vztahuje úplná statistická zpravodajská povinnost.

Článek 3

Statistická zpravodajská povinnost

1.   Skutečný soubor zpravodajských jednotek vykazuje statistické informace národní centrální bance členského státu, v němž je zpravodajská jednotka rezidentem, jak je uvedeno v příloze III a s ohledem na vysvětlivky a definice uvedené v příloze I a II.

2.   Národní centrální banky stanoví a zavedou zpravodajské postupy, kterými se má řídit skutečný soubor zpravodajských jednotek, v souladu s vnitrostátními specifiky. Národní centrální banky zajistí, aby tyto zpravodajské postupy poskytovaly statistické informace požadované na základě tohoto nařízení a aby umožňovaly přesnou kontrolu dodržování minimálních standardů pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy, které jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 4

Výjimky

1.   Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělovat výjimky, pokud se týká části či celé zpravodajské povinnosti stanovené v tomto nařízení:

(a)

v případě platebních institucí, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 26 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES;

(b)

v případě institucí elektronických peněz, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES;

(c)

v případě jiných poskytovatelů platebních služeb neuvedených v písmenech a) a b), pokud splňují buď podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES, nebo v čl. 26 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES.

2.   Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělit výjimky podle odstavce 1, pouze pokud tyto zpravodajské jednotky na vnitrostátní úrovni nepřispívají k statisticky významnému pokrytí platebních transakcí určitého druhu platební služby.

3.   Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělit výjimky, pokud se týká vykazování transakcí s institucemi jinými než měnové finanční instituce, pokud: a) celková hodnota služeb uvedených v tabulce 4 přílohy III, jež poskytují zpravodajské jednotky, které využívají takové výjimky, na vnitrostátní úrovni nepřesahuje 5 % pro každou z těchto služeb, a b) zpravodajské zatížení by s ohledem na velikost těchto zpravodajských jednotek bylo jinak nepřiměřené.

4.   O udělení výjimky podle odstavce 1 nebo 3 národní centrální banka ECB vyrozumí současně s předáním informací podle čl. 6 odst. 1.

5.   ECB zveřejňuje seznam subjektů, kterým národní centrální banky udělily výjimky.

Článek 5

Seznam poskytovatelů platebních služeb a provozovatelů platebních systémů pro statistické účely

1.   Výkonná rada vytváří a vede seznam poskytovatelů platebních služeb, včetně vydavatelů elektronických peněz, a provozovatelů platebních systémů podle tohoto nařízení. Tento seznam bude vycházet ze stávajících seznamů poskytovatelů platebních služeb a provozovatelů platebních systémů, nad nimiž je vykonáván dohled, vytvořených vnitrostátními orgány, pokud jsou tyto seznamy k dispozici.

2.   Seznam uvedený v odstavci 1 a jeho aktualizace zpřístupní národní centrální banky a ECB dotčeným zpravodajským jednotkám vhodným způsobem, včetně elektronických prostředků, prostřednictvím internetu, nebo pokud o to dotčené zpravodajské jednotky požádají, v tištěné podobě.

3.   Seznam uvedený v odstavci 1 má pouze informativní povahu. Je-li však nejnovější dostupná elektronická verze seznamu uvedeného v odstavci 1 nesprávná, ECB neuloží sankci subjektu, který řádně nesplnil zpravodajskou povinnost, pokud v dobré víře spoléhal na nesprávný seznam.

Článek 6

Lhůty

1.   Statistické informace uvedené v příloze III národní centrální banky každý rok předávají do ECB, a to do skončení pracovní doby v poslední pracovní den měsíce května po skončení roku, k němuž se informace vztahují.

2.   Národní centrální banky rozhodnou, kdy a s jakou periodicitou potřebují od zpravodajských jednotek obdržet údaje, aby mohly dodržet lhůtu pro vykázání údajů do ECB, a informují o tom zpravodajské jednotky.

Článek 7

Ověřování a nucené shromažďování

Národní centrální banky vykonávají právo ověřovat nebo vynuceně shromažďovat informace, které jsou zpravodajské jednotky povinny poskytovat podle tohoto nařízení, aniž je dotčeno právo ECB vykonávat toto právo sama. Národní centrální banky vykonávají toto právo zejména tehdy, jestliže některá zpravodajská jednotka neplní minimální standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy stanovené v příloze IV.

Článek 8

První vykazování

Odchylně od článku 6 se na základě tohoto nařízení budou v červnu 2015 poprvé vykazovat statistické informace za referenční období druhé poloviny kalendářního roku 2014 (tj. od července 2014).

Článek 9

Zjednodušený postup provádění změn

S přihlédnutím ke stanoviskům Výboru pro statistiku ESCB je Výkonná rada oprávněna provádět technické změny příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 10

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. listopadu 2013.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Obecné zásady ECB/2007/9 ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (Úř. věst. L 341, 27.12.2007, s. 1.)

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).


PŘÍLOHA I

OBECNÁ STRUKTURA STATISTIKY PLATEBNÍHO STYKU

ČÁST 1   PŘEHLED

Část 1.1   Přehled tabulek

1.

Evropská centrální banka (ECB) sestavuje statistiku platebního styku na základě specifických harmonizovaných údajů, jejichž shromažďování na národní úrovni řídí jednotlivé národní centrální banky. Sestavování údajů je strukturováno formou sedmi níže uvedených tabulek, které obsahují vnitrostátní údaje za každý členský stát, jehož měnou je euro (dále jen „členský stát eurozóny“), a které jsou následně spojeny do srovnávacích tabulek pokrývajících všechny členské státy eurozóny.

Tabulka

Popis hlavního obsahu

Tabulka 1:

Instituce nabízející platební služby institucím jiným než měnové finanční instituce (instituce jiné než MFI)

Členění, jež ukazuje počet jednodenních vkladů, počet platebních účtů, počet účtů elektronických peněz a zůstatkovou hodnotu na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze připadajících na úvěrové instituce, instituce elektronických peněz, platební instituce a jiné poskytovatele platebních služeb a vydavatele elektronických peněz

Tabulka 2:

Funkce platebních karet

Počet karet vydaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o kartách se sestavují v členění podle funkce karty

Tabulka 3:

Zařízení akceptující platební karty

Počet terminálů poskytovaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o terminálech rozlišují mezi bankomaty, terminály v prodejním místě (POS terminály) a terminály pro karty elektronických peněz

Tabulky 4:

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Transakce se sestavují podle platebních služeb v geografickém členění

Tabulky 5:

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu

Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb. Transakce se sestavují podle druhu daného terminálu v geografickém členění

Tabulka 6:

Účast ve vybraných platebních systémech

Počet účastníků v každém platebním systému, který se nachází v dané zemi, s rozlišením přímých a nepřímých účastníků, přičemž u přímých účastníků je obsaženo členění podle druhu instituce

Tabulka 7:

Platby zpracovávané vybranými platebními systémy

Počet a hodnota platebních transakcí zpracovávaných každým platebním systémem, který se nachází v dané zemi, v členění podle platební služby a v geografickém členění

Část 1.2   Druh informací

1.

Stavové údaje, které jsou obsaženy v tabulkách 1, 2, 3 a 6, se týkají konce období, tj. jedná se o pozice v poslední pracovní den referenčního kalendářního roku. Ukazatele zůstatkové hodnoty na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze se sestavují v eurech a týkají se zařízení uchovávajících platební prostředky denominovaných ve všech měnách.

2.

Tokové údaje, které jsou obsaženy v tabulkách 4, 5 a 7, se týkají platebních transakcí akumulovaných během období, tj. celkem za referenční kalendářní rok. Ukazatele hodnoty transakcí se sestavují v eurech a týkají se platebních transakcí denominovaných ve všech měnách.

Část 1.3   Konsolidace v rámci téhož vnitrostátního území

1.

Soubor zpravodajských jednotek v každém členském státě eurozóny sestává z poskytovatelů platebních služeb a/nebo provozovatelů platebních systémů.

2.

Poskytovatelé platebních služeb jsou instituce registrované a nacházející se na daném území včetně dceřiných společností mateřských společností, které se nacházejí mimo toto území, a poboček institucí, které mají své ústředí mimo toto území.

a)

Dceřiné společnosti jsou subjekty zapsané v rejstříku samostatně, v nichž jiný subjekt drží většinový podíl nebo všechny podíly.

b)

Pobočky jsou subjekty nezapsané v rejstříku (nemají samostatnou právní subjektivitu), které jsou zcela ve vlastnictví mateřské společnosti.

3.

Pro statistické účely platí pro konsolidaci poskytovatelů platebních služeb v rámci vnitrostátních hranic tyto zásady:

a)

Jsou-li mateřská společnost a dceřiné společnosti poskytovateli platebních služeb nacházejícími se na stejném vnitrostátním území, může mateřská společnost ve svých statistických výkazech konsolidovat obchodní činnost těchto dceřiných společností. Toto platí pouze v případě, že mateřská společnost a její dceřiné společnosti jsou klasifikovány jako stejný typ poskytovatele platebních služeb.

b)

Má-li instituce pobočky, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty ostatních členských států eurozóny. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, jsou rezidenty ostatních členských států eurozóny.

c)

Má-li instituce pobočky, které se nacházejí mimo území členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty zbytku světa. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí mimo členské státy eurozóny, jsou rezidenty zbytku světa.

4.

Pro statistické účely se nedovoluje konsolidace poskytovatelů platebních služeb přes vnitrostátní hranice.

5.

Odpovídá-li provozovatel platebního systému za několik platebních systémů nacházejících se na tomtéž vnitrostátním území, vykazuje se statistika za každý platební systém odděleně.

6.

S institucemi, které se nacházejí v offshore finančních centrech, se pro statistické účely zachází jako s rezidenty území, na nichž se centra nacházejí.

ČÁST 2   ZVLÁŠTNÍ CHARAKTERISTIKY V TABULKÁCH 2 AŽ 7

Část 2.1   Funkce platebních karet (tabulka 2)

1.

Pokud „karta s platební funkcí (s výjimkou karet, které mají jen funkci elektronických peněz)“ nabízí několik funkcí, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet karet s platební funkcí proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

2.

„Karta s funkcí elektronických peněz“ může být buď „kartou, na které lze elektronické peníze přímo uchovávat“, nebo „kartou, která umožňuje přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz“. Celkový počet karet s funkcí elektronických peněz proto představuje součet těchto dvou dílčích kategorií.

3.

Celkový počet karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb je uveden odděleně v „celkovém počtu karet (bez ohledu na počet funkcí karty)“. Tento ukazatel nemusí nezbytně představovat součet „karet s hotovostní funkcí“, „karet s platební funkcí“ a „karet s funkcí elektronických peněz“, neboť tyto kategorie se nemusí vzájemně vylučovat.

4.

Ukazatel „karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz“ se týká karty vydané poskytovatelem platebních služeb, která má kombinovanou hotovostní a debetní funkci a funkci elektronických peněz. Kromě toho se vykazuje v každé z těchto dílčích kategorií:

a)

„karty s hotovostní funkcí“;

b)

„karty s debetní funkcí“;

c)

„karty s funkcí elektronických peněz“.

5.

Pokud karta s kombinovanou funkcí nabízí dodatečné funkce, vykazuje se rovněž v příslušné dílčí kategorii.

6.

Karty se počítají na straně, která karty vydává, bez ohledu na rezidentskou příslušnost držitele karty nebo umístění účtu, s nímž je karta spojena.

7.

Každá země vykazuje počet karet, které byly vydány poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi, bez ohledu na to, zda se jedná o tzv. „co-brandovou“ kartu či nikoli.

8.

Karty v oběhu jsou zahrnuty bez ohledu na to, kdy byly vydány nebo zda byly použity.

9.

Karty vydané systémy karet, tj. trojstrannými či čtyřstrannými systémy karet, jsou zahrnuty.

10.

Nezahrnují se karty, jejichž platnost vypršela nebo které byly odebrány.

11.

Karty vydané obchodníky, tj. karty vydané maloobchodníky, nejsou zahrnuty, ledaže byly vydány ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb, tj. jedná se o karty „co-brandové“.

Část 2.2   Zařízení akceptující platební karty (tabulka 3)

1.

Vykazují se všechny terminály, které poskytují rezidentští poskytovatelé platebních služeb, včetně všech terminálů nacházejících se ve vykazující zemi a terminálů nacházejících se mimo vykazující zemi.

2.

Subjekt, který poskytuje terminály, je akceptant bez ohledu na vlastnické právo k terminálům. Počítají se proto jen terminály, které poskytuje akceptant.

3.

Terminály, které poskytují pobočky a/nebo dceřiné společnosti poskytovatele platebních služeb, který se nachází v zahraničí, nevykazuje mateřský poskytovatel platebních služeb, ale samy pobočky a/nebo dceřiné společnosti.

4.

Každý terminál se počítá jednotlivě, i když v jednom maloobchodním místě existuje několik terminálů téhož druhu.

5.

Pokud bankomat nabízí více než jednu funkci, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet bankomatů proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

6.

POS terminály se dělí do dvou dílčích kategorií: „EFTPOS terminály“ (tj. terminály pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje) a „terminály pro karty elektronických peněz“. Tyto dílčí kategorie by se neměly sčítat, neboť se jedná o dílčí kategorie „z toho“ a nerovnaly by se součtu.

7.

Pokud terminál pro karty elektronických peněz nabízí více než jednu funkci, počítá se v každé použitelné dílčí kategorii. Celkový počet terminálů pro karty elektronických peněz proto může být nižší než součet dílčích kategorií. S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.

Část 2.3   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI (tabulka 4)

1.

Platební transakce jsou iniciovány institucemi jinými než MFI ve vztahu k jakékoli protistraně nebo jsou iniciovány poskytovateli platebních služeb, pokud je protistrana institucí jinou než MFI. To zahrnuje:

a)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u různých poskytovatelů platebních služeb a které jsou prováděny za použití zprostředkovatele, tj. jsou-li platby posílány jinému poskytovateli platebních služeb nebo platebnímu systému, a

b)

platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u téhož poskytovatele platebních služeb, např. transakce typu „on-us“, kdy k zúčtování transakce dochází buď na účtech samotného poskytovatele platebních služeb, nebo za použití zprostředkovatele, tj. jiného poskytovatele platebních služeb nebo platebního systému.

2.

Platební transakce iniciované rezidentskými poskytovateli platebních služeb a prováděné se zvláštním příkazem k transakci, tj. za použití platebního prostředku, jsou zahrnuty jako „transakce podle druhu platební služby“.

3.

Převody peněžních prostředků mezi účty vedenými na stejné jméno a rovněž mezi různými druhy účtů jsou zahrnuty podle použité platební služby. Převody mezi různými druhy účtů zahrnují například převody z převoditelného vkladu na účet, na němž je veden nepřevoditelný vklad.

4.

Pokud se týká hromadných platebních transakcí, počítá se každá jednotlivá platební transakce.

5.

Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně. Údaje se převádějí na euro za pomoci referenčního směnného kurzu ECB nebo za pomoci směnných kurzů uplatňovaných na tyto transakce.

6.

Platební transakce iniciované rezidentskými poskytovateli platebních služeb a prováděné bez zvláštního příkazu k transakci, tj. bez použití platební služby, prostým účetním zápisem na účtu instituce jiné než MFI, nejsou zahrnuty. Nelze-li tyto transakce rozlišit, zahrnují se jako „transakce podle druhu platební služby“.

Platební transakce celkem

7.

Ukazatel „platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem“ představuje součet šesti vzájemně se vylučujících dílčích kategorií: „úhrady“, „inkasa“, „platby kartou s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz)“, „platební transakce s elektronickými penězi“, „šeky“ a „ostatní platební služby“.

Úhrady

8.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. buď „iniciované prostřednictvím tiskopisu“, nebo „iniciované elektronicky“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad.

9.

Úhrady vykazované jako „iniciované elektronicky“ se dále člení na „iniciované v souboru/dávkách“ a „iniciované jako jednotlivá platba“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad iniciovaných elektronicky součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad iniciovaných elektronicky.

10.

Zahrnuje úhrady prováděné prostřednictvím bankomatů s funkcí úhrad.

11.

Jako úhrady jsou rovněž zahrnuty transakce zahrnující hotovost na jednom či obou koncích platební transakce, při nichž je využívána platební služba spočívající v úhradě.

12.

Jsou zahrnuty rovněž úhrady, které se používají k vyrovnání zůstatků transakcí, při nichž jsou využívány karty s funkcí kreditní nebo odloženého debetu.

13.

Úhrady zahrnují veškeré úhrady v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), jakož i transakce mimo SEPA. Transakce mimo SEPA se vykazují též v dílčí kategorii „mimo SEPA“.

14.

Dílčí kategorie „iniciované v souboru nebo dávkách“ a „iniciované jako jednotlivá platba“ zahrnují veškeré transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

15.

„Poslané tuzemské transakce“, „poslané přeshraniční transakce“ a „přijaté přeshraniční transakce“ zahrnují transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

16.

Hotovostní platby na účet s použitím formuláře banky do úhrad nepatří.

Inkasa

17.

Zahrnují se jak jednorázová, tak pravidelná inkasa. V případě pravidelných inkas se počítá každá jednotlivá platba jako jedna transakce.

18.

Zahrnují se inkasa, která se používají k vyrovnání zůstatků vyplývajících z transakcí s použitím karet s funkcí kreditní či odloženého debetu, neboť se jedná o samostatné platby od držitele karty vydavateli karty.

19.

Inkasa se dále dělí na „iniciovaná v souboru/dávkách“ a „iniciovaná jako jednotlivá platba“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet inkas součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty inkas.

20.

Inkasa zahrnují veškerá inkasa v rámci SEPA, jakož i transakce mimo SEPA. Transakce mimo SEPA se vykazují rovněž v dílčí kategorii „mimo SEPA“.

21.

Dílčí kategorie „iniciovaná v souboru nebo dávkách“ a „iniciovaná jako jednotlivá platba“ zahrnují veškeré transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

22.

„Poslané tuzemské transakce“, „poslané přeshraniční transakce“ a „přijaté přeshraniční transakce“ zahrnují transakce v rámci SEPA i mimo SEPA.

23.

Hotovostní platby z účtu s použitím formuláře banky do inkas nepatří.

Platby kartou

24.

Vykazují se platební transakce s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb bez ohledu na to, kde se nachází značka, pod kterou je činěna platební transakce.

25.

Transakce vykazované podle platební služby zahrnují údaje o transakcích s kartami uskutečněnými na virtuálních prodejních místech, např. prostřednictvím internetu nebo telefonu.

26.

Platební transakce jsou uskutečňovány s použitím karet s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu prostřednictvím terminálu nebo jiných kanálů. Vykazuje se toto členění platebních transakcí s kartami:

a)

„platby kartou s debetní funkcí“;

b)

„platby kartou s funkcí odloženého debetu“;

c)

„platby kartou s kreditní funkcí“;

d)

„platby kartou s funkcí debetní nebo odloženého debetu“;

e)

„platby kartou s funkcí kreditní nebo odloženého debetu“.

27.

Dílčí kategorie „platby kartou s funkcí debetní nebo odloženého debetu“ a „platby kartou s funkcí kreditní nebo odloženého debetu“ se vykazují, pouze pokud nelze identifikovat konkrétní funkci karty.

28.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet plateb kartou součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty plateb kartou.

29.

Platební transakce s kartami se rovněž člení na „iniciované u fyzického EFTPOS terminálu“ a „iniciované na dálku“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet plateb kartou součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty plateb kartou.

30.

Nezahrnují se platby kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb, které mají pouze funkci elektronických peněz.

Platební transakce s elektronickými penězi

31.

Každá transakce je přiřazena pouze do jedné dílčí kategorie, tj. „pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat“, nebo „pomocí účtů elektronických peněz“. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet platebních transakcí s elektronickými penězi součet dílčích kategorií. Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty platebních transakcí s elektronickými penězi.

32.

Transakce v rámci kategorie „pomocí účtů elektronických peněz“ se dále dělí tak, aby poskytovaly informace o těchto transakcích „s přístupem pomocí karty“.

Šeky

33.

Zahrnuty jsou výběry hotovosti pomocí šeků.

34.

Nepatří sem výběry hotovosti s použitím formuláře banky.

35.

Nepatří sem šeky, které byly vydány, avšak nebyly předloženy k zúčtování.

Přeshraniční transakce

36.

S cílem zamezit dvojímu započtení se přeshraniční transakce v případě poslaných transakcí počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.

37.

S cílem zamezit dvojímu započtení se přeshraniční transakce v případě přijatých transakcí počítají v zemi, kde byla transakce přijata.

38.

Rozdíl mezi „poslanými přeshraničními transakcemi“ a „přijatými přeshraničními transakcemi“ ukazuje čistý příliv transakcí do vykazované země či čistý odliv transakcí z vykazované země.

Tok peněžních prostředků

39.

Směr toku peněžních prostředků závisí na platební službě a použitém iniciačním kanálu:

a)

v případě úhrad, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce plátce, je zasílající účastník rovněž odesílatelem peněžních prostředků a přijímající účastník je příjemcem peněžních prostředků;

b)

v případě inkas, šeků, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce příjemce, je zasílající účastník příjemcem peněžních prostředků a přijímající účastník je odesílatelem peněžních prostředků;

c)

v případě plateb kartou, i když je iniciátorem transakce příjemce, se s těmito platbami v tomto nařízení zachází stejně jako s platbami, u nichž je iniciátorem transakce plátce.

Část 2.4   Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu (tabulka 5)

1.

Všechny ukazatele v této tabulce se týkají hotovostních či bezhotovostních platebních transakcí uskutečňovaných prostřednictvím fyzického (nikoli virtuálního) terminálu.

2.

Rezidentští poskytovatelé platebních služeb poskytují informace o všech platebních transakcích na terminálech poskytovaných (tj. akceptovaných) poskytovateli platebních služeb.

3.

Rezidentští poskytovatelé platebních služeb poskytují informace o všech platebních transakcích s kartami vydanými poskytovateli platebních služeb na terminálech poskytovaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb.

4.

Platební transakce na terminálech poskytovaných pobočkami nebo dceřinými společnostmi poskytovatele platebních služeb v zahraničí mateřský poskytovatel platebních služeb nevykazuje.

5.

Transakce podle druhu terminálu se na základě rezidentské příslušnosti poskytovatele platebních služeb člení do tří různých kategorií. Kategorie v níže uvedených bodech a) a b) se počítají na straně akceptující a kategorie v níže uvedeném bodě c) se počítají na straně vydávající:

a)

platební transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb;

b)

platební transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými nerezidentskými poskytovateli platebních služeb;

c)

platební transakce na terminálech poskytovaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

6.

Dílčí kategorie v rámci jednotlivých kategorií a), b) a c) uvedených v bodě 5 by se neměly sčítat.

7.

Geografické členění v této tabulce je založeno na tom, kde se nachází terminál.

Část 2.5   Účast ve vybraných platebních systémech (tabulka 6)

1.

Tato tabulka se týká počtu, druhu a institucionálního sektoru účastníků platebního systému (bez ohledu na to, kde se účastníci nacházejí).

2.

Ukazatel „počet účastníků“ je tvořen součtem dvou vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „přímí účastníci“ a „nepřímí účastníci“.

3.

Ukazatel „přímí účastníci“ je tvořen součtem tří vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „úvěrové instituce“, „centrální banka“ a „ostatní přímí účastníci“.

4.

Ukazatel „ostatní přímí účastníci“ je tvořen součtem čtyř vzájemně se vylučujících dílčích kategorií „veřejná správa“, „subjekty zajišťující clearing a vypořádání“, „ostatní finanční instituce“ a „ostatní“.

Část 2.6   Platby zpracovávané vybranými platebními systémy (tabulka 7)

1.

Tato tabulka se týká platebních transakcí zpracovávaných prostřednictvím platebního systému.

2.

Platební transakce poskytovatele platebních systémů na vlastní účet jsou vykazovány v rámci příslušných ukazatelů v této tabulce.

3.

V případě platebního systému, v němž své pozice zúčtovává jiný platební systém, např. přidružený platební systém, se použijí tyto zásady:

a)

zúčtovací systém vykazuje skutečný počet zúčtovacích operací a skutečnou zúčtovanou částku;

b)

dochází-li k zúčtování platebních transakcí mimo platební systém a prostřednictvím platebního systému dochází pouze k zúčtování čistých pozic, počítají se jen transakce k zúčtování čistých pozic, přičemž se přiřazují k platební službě, která byla použita k zúčtovací transakci.

4.

Každá platební transakce se počítá jen jednou na straně zasílajícího účastníka, tj. odepsání částky z účtu plátce a její připsání na účet příjemce se nepočítají zvlášť. Viz oddíl o toku peněžních prostředků výše v části 2.3.

5.

V případě hromadných úhrad, tj. hromadných plateb, se počítá každá položka platby.

6.

V případě systémů vzájemného započtení („netting systems“) se vykazuje hrubý počet a hodnota platebních transakcí, a nikoli výsledek po vzájemném započtení pozic.

7.

Platební systémy rozlišují a vykazují tuzemské a přeshraniční transakce podle rezidentské příslušnosti zasílajícího a přijímajícího účastníka. Klasifikace „tuzemské transakce“ a „přeshraniční transakce“ odráží skutečnost, kde se dotčené strany nacházejí.

8.

S cílem zamezit dvojímu započtení se přeshraniční transakce počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.

9.

Ukazatel „platby kartou“ zahrnuje transakce prostřednictvím bankomatu, pokud nelze údaje dále členit; jinak jsou transakce prostřednictvím bankomatu uvedeny v samostatném ukazateli „transakce prostřednictvím bankomatu“.

10.

Ukazatel „platby kartou“ zahrnuje všechny platební transakce zpracovávané platebním systémem bez ohledu na to, kde byla karta vydána či použita.

11.

Zrušené platební transakce se nezahrnují. Transakce, které jsou později odmítnuty, se zahrnují.


PŘÍLOHA II

DEFINICE ÚDAJŮ

Pojem

Definice

Akceptace (Acquiring)

Akceptací se rozumí služby umožňující příjemci, aby přijal platební prostředek nebo platební transakci tím, že poskytují ověření, autorizaci a zúčtovací služby, které vedou k převodu peněžních prostředků příjemci.

Akceptant (Acquirer)

Pojem se používá v těchto případech:

a)

Subjekt, který vede vkladové účty pro příjemce karet, tj. obchodníky, a kterému příjemce karet předává údaje týkající se transakcí. Akceptant odpovídá za shromažďování informací o transakcích a za zúčtování s příjemci.

b)

V případě transakcí prostřednictvím terminálu v prodejním místě (POS terminálu) subjekt, jemuž příjemce, obvykle obchodník, předává informace nezbytné ke zpracování platby kartou. Akceptant je subjekt, který spravuje účet obchodníka.

c)

V případě transakcí prostřednictvím bankomatu subjekt, který držiteli karty dává k dispozici bankovky ať už přímo, nebo s pomocí poskytovatelů z řad třetích osob.

d)

Subjekt, který poskytuje terminály, bez ohledu na vlastnické právo k terminálům.

Bankomat (automated teller machine – ATM)

Elektromechanické zařízení, které umožňuje oprávněným uživatelům – obvykle pomocí strojově čitelných fyzických karet – vybírat hotovost ze svých účtů a/nebo využívat další služby, které jim například umožňují zjišťovat zůstatek na účtu, převádět peněžní prostředky nebo ukládat peníze.

Zařízení, jež umožňuje pouze zjišťování zůstatku na účtu, se za bankomat nepovažuje.

Bankomat může být provozován online, s žádostí o autorizaci v reálném čase, nebo offline.

Bankomat s funkcí úhrady (ATM with a credit transfer function)

Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby s pomocí platební karty prováděli úhrady.

Bankomat s funkcí výběru hotovosti (ATM with a cash withdrawal function)

Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby ze svých účtů s pomocí karty s hotovostní funkcí vybírali hotovost.

Celkový počet karet (bez ohledu na počet funkcí karty) (Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)

Celkový počet karet v oběhu. Tyto karty mohou mít jednu nebo více následujících funkcí: hotovostní, debetní, kreditní, odloženého debetu nebo funkci elektronických peněz.

Centrální banka (Central bank)

Finanční instituce a kvazikorporace, jejíž hlavní funkcí je emise oběživa, udržování vnitřní a vnější hodnoty měny a správa veškerých mezinárodních rezerv země nebo jejich části.

Elektronické peníze (Electronic money)

Elektronicky, a to i magneticky, uchovávaná peněžní hodnota vyjádřená pohledávkou za vydavatelem, vydaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí ve smyslu čl. 4 odst. 5 směrnice 2007/64/ES a přijímaná jinou fyzickou či právnickou osobou, než je vydavatel elektronických peněz.

Hotovost (Cash)

Bankovky a mince v trezorech měnových finančních institucí.

Pamětní mince, které nejsou obvykle používány k provádění platebních transakcí, nejsou zahrnuty.

Inkasa (Direct debit)

Platební služba za účelem odepsání částky z platebního účtu plátce, a to případně opakovaně, je-li platební transakce iniciována příjemcem na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli platebních služeb příjemce nebo svému vlastnímu poskytovateli platebních služeb.

Inkasa iniciovaná jako jednotlivá platba (Direct debit initiated on a single payment basis)

Inkaso iniciované elektronicky, jež je nezávislé na ostatních inkasech, tj. není součástí skupiny inkas iniciovaných společně.

Inkasa iniciovaná v souboru/dávkách (Direct debit initiated in a file/batch)

Inkasa iniciovaná elektronicky, která jsou součástí skupiny inkas, která plátce inicioval společně. Při vykazování počtu transakcí se každé inkaso obsažené v dávce počítá jako samostatné inkaso.

Inkasa z toho: mimo SEPA (Direct debits of which: non-SEPA)

Inkasa, která nesplňují požadavky SEPA inkas ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (1).

Instituce elektronických peněz (Electronic money institution)

„Instituce elektronických peněz“ má stejný význam jako v definici obsažené v článku 2 směrnice 2009/110/ES.

Instituce jiné než měnové finanční instituce (Non-MFI)

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které nepatří do sektoru měnových finančních institucí.

Pro účely statistiky platebního styku sektor „instituce jiné než měnové finanční instituce“ nezahrnuje žádné poskytovatele platebních služeb.

Instituce nabízející platební služby institucím jiným než MFI (Institutions offering payment services to non-MFIs)

Zahrnuje všechny poskytovatele platebních služeb, jejichž vybrané ukazatele pro úvěrové instituce, platební instituce a vydavatele elektronických peněz musí být vykázány v tabulce 1.

Jiný vydavatel elektronických peněz (Other e-money issuer)

Vydavatelé elektronických peněz jiní než „instituce elektronických peněz“ a „úvěrové instituce“. Viz definice pojmu „vydavatelé elektronických peněz“.

Karta (Card)

Zařízení, jež může jeho držitel používat k provádění transakcí nebo k výběru peněz.

V souladu s dohodou s vydavatelem karty nabízejí karty držiteli karty jednu či více z těchto funkcí: hotovostní, debetní, odloženého debetu, kreditní a funkci elektronických peněz.

Karty spojené s účtem elektronických peněz jsou zahrnuty v kategorii „karty s funkcí elektronických peněz“, jakož i v jiných kategoriích podle funkcí, které karta nabízí.

Karty se počítají na straně zasílajícího účastníka (tj. na straně vydavatele karty).

Karta s debetní funkcí (Card with a debit function)

Karta umožňující držitelům karet, aby jejich nákupy byly přímo a okamžitě zúčtovány na jejich účtech bez ohledu na to, zda jsou vedeny u vydavatele karty či nikoli.

Doplňkovým prvkem může být napojení karty s debetní funkcí na účet umožňující přečerpání. Počet karet s debetní funkcí se týká celkového počtu karet v oběhu, a nikoli počtu účtů, s nimiž jsou karty spojeny.

Rozlišujícím znakem karty s debetní funkcí je – oproti kartě s funkcí kreditní nebo odloženého debetu – smluvní ujednání o přímém připsání nákupů k tíži peněžních prostředků na běžném účtu držitele karty.

Karta s funkcí debetní nebo odloženého debetu (Card with a debit or delayed debit function)

Karta, která má debetní funkci nebo funkci odloženého debetu.

Tato kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na „karty s funkcí debetní“ a „karty s funkcí odloženého debetu“.

Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze (Card with an e-money function which has been loaded at least once)

Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze, a kterou lze tedy považovat za aktivovanou. Připsání elektronických peněz lze vykládat jako ukazatel záměru použít funkci elektronických peněz.

Karta s funkcí kreditní nebo odloženého debetu (Card with a credit or delayed debit function)

Karta, která má funkci kreditní nebo odloženého debetu.

Tato kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na „karty s funkcí kreditní“ a „karty s funkcí odloženého debetu“.

Karta s funkcí odloženého debetu (Card with a delayed debit function)

Karta umožňující držitelům karet, aby jejich nákupy byly zúčtovány na účtu vedeném u vydavatele karty, a to až do povoleného limitu. Zůstatek na tomto účtu je poté plně vypořádán na konci předem stanoveného období. Držiteli je obvykle účtován roční poplatek.

Rozlišujícím znakem karty s funkcí odloženého debetu je – oproti kartě s kreditní nebo debetní funkcí – smluvní ujednání, které poskytuje úvěrovou linku, avšak s povinností vypořádat vzniklý dluh na konci předem stanoveného období. Tento druh karty se obvykle nazývá „charge karta“.

Karta s hotovostní funkcí (Card with a cash function)

Karta umožňující držiteli vybírat hotovost z bankomatu a/nebo ukládat hotovost prostřednictvím bankomatu.

Karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz (Card with a combined debit, cash and e-money function)

Karta vydaná poskytovatelem platebních služeb, která má kombinovanou funkci hotovostní, debetní a elektronických peněz.

Karta s kreditní funkcí (Card with a credit function)

Karta umožňující držitelům karet provádět nákupy a v některých případech vybírat hotovost do předem stanoveného limitu. Poskytnutý úvěr může být plně vypořádán do konce stanoveného období, nebo může být vypořádán částečně s tím, že neuhrazený zůstatek představuje úvěr, z něhož se obvykle účtuje úrok.

Rozlišujícím znakem karty s kreditní funkcí je – oproti kartě s funkcí debetní nebo odloženého debetu – smluvní ujednání, které držiteli karty poskytuje úvěrovou linku umožňující úročený úvěr.

Karta s platební funkcí (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) (Card with a payment function (except cards with an e-money function only))

Karta, která má alespoň jednu z těchto funkcí: funkci debetní, odloženého debetu nebo kreditní. Karta může mít i další funkce, jako je např. funkce elektronických peněz, ale karty jen s funkcí elektronických peněz se do této kategorie nepočítají.

Karty s funkcí elektronických peněz (Card with an e-money function)

Karta umožňující transakce s elektronickými penězi.

Zahrnuty jsou karty, na nichž lze přímo uchovávat elektronické peníze, a karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz.

Karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts)

Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (Cards on which e-money can be stored directly)

Elektronické peníze na kartě, která je v držení držitele elektronických peněz. Viz rovněž definice pojmu „elektronické peníze“.

Měnové finanční instituce (MFI) (Monetary financial institutions)

Měnové finanční instituce zahrnují všechny institucionální jednotky spadající do subsektorů centrální banka (S.121), instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) a fondy peněžního trhu (S.123), jak jsou vymezeny v revidovaném evropském systému účtů zavedeném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (2).

Míra koncentrace (Concentration ratio)

Míra koncentrace z hlediska objemu: poměr počtu (tj. objemu) transakcí zaslaných pěti největšími účastníky platebního systému a celkového počtu (tj. objemu) transakcí zaslaných prostřednictvím platebního systému.

Míra koncentrace z hlediska hodnoty: poměr hodnoty transakcí zaslaných pěti největšími účastníky platebního systému a celkové hodnoty transakcí zaslaných prostřednictvím platebního systému.

Nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz (E-money card-loading and unloading)

Transakce umožňující převod hodnoty elektronických peněz od vydavatele elektronických peněz na kartu s funkcí elektronických peněz a naopak. Zahrnuty jsou obě transakce, tj. nabití i vybití.

Nepřímý účastník (Indirect participant)

Účastník vícestupňového platebního systému, který některé z činností, zejména zúčtování, jež systém umožňuje, vykonává prostřednictvím přímého účastníka.

Všechny transakce nepřímého účastníka jsou vypořádány na účtu přímého účastníka, který vyslovil souhlas s tím, že bude dotyčného nepřímého účastníka zastupovat. Zvlášť se počítá každý účastník, který může být v systému jednotlivě adresován, bez ohledu na to, zda existuje právní vztah mezi dvěma či více takovými účastníky.

Obchodník (Merchant)

Subjekt, který je oprávněn přijímat peněžní prostředky výměnou za dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb a který uzavřel dohodu s poskytovatelem platebních služeb o přijetí těchto peněžních prostředků.

Ostatní finanční instituce (Other financial institutions)

Všechny finanční instituce účastnící se platebního systému, které podléhají dohledu příslušných orgánů, tj. buď centrální banky, nebo orgánu obezřetnostního dohledu, avšak nespadají pod definici úvěrových institucí.

Ostatní platební služby (Other payment services)

Zahrnuje platební služby uvedené v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES, které nejsou výslovně uvedeny v tomto nařízení.

Ostatní přímí účastníci (Other direct participants)

Jakýkoli přímý účastník platebního systému s výjimkou úvěrových institucí a centrálních bank.

Peněžní prostředky (Funds)

Bankovky a peníze, peníze v bezhotovostní podobě a elektronické peníze.

Platba kartou (Card payment)

Platební transakce uskutečněná pomocí karty s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu prostřednictvím terminálu nebo jiných kanálů.

Platba kartou iniciovaná u fyzického EFTPOS terminálu (Card payment initiated at a physical EFTPOS)

Platební transakce s použitím karty, elektronicky iniciovaná u fyzického POS terminálu, který umožňuje elektronické převody peněžních prostředků. Tato položka typicky zahrnuje platby kartou prostřednictvím terminálu pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminálu) tam, kde se nachází obchodník. Nezahrnuje platební transakce s elektronickými penězi.

Platba v elektronických penězích (E-money payment)

Transakce, při které držitel elektronických peněz převádí hodnotu elektronických peněz ze svého zůstatku ve prospěch zůstatku příjemce, a to buď pomocí karty, na které lze elektronické peníze přímo uchovávat, nebo pomocí jiných účtů elektronických peněz.

Platba v elektronických penězích pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly)

Transakce, při které držitel karty s funkcí elektronických peněz převádí hodnotu elektronických peněz ze svého zůstatku uchovávaného na kartě ve prospěch zůstatku příjemce.

Platba v elektronických penězích pomocí účtů elektronických peněz (E-money payment with e-money accounts)

Transakce, při které dochází převodu peněžních prostředků z účtu elektronických peněz plátce ve prospěch účtu příjemce. Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Platba v elektronických penězích pomocí účtů elektronických peněz z toho: s přístupem pomocí karty (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card)

Transakce, při které je k přístupu na účet elektronických peněz použito karty a následně dochází k převodu peněžních prostředků z účtu elektronických peněz plátce ve prospěch účtu příjemce. Viz definice pojmu „účty elektronických peněz“.

Platby kartou s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) (Card payments with cards issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only)

Platební transakce uskutečněné pomocí karet s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu prostřednictvím terminálu nebo jiných kanálů.

Zahrnuty jsou veškeré platební transakce iniciované pomocí karty, tj.:

(a)

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karty různými subjekty, a

(b)

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karty týmž subjektem.

Zahrnuty jsou odpočty z účtu poskytovatele platebních služeb, které vyplývají ze zúčtování transakcí s použitím karty, v nichž jsou akceptant a vydavatel karty týmž subjektem.

Zahrnuty jsou platební transakce s použitím karty prostřednictvím telefonu či internetu.

Platební transakce s elektronickými penězi se nezahrnují.

Výběry a vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu se nezahrnují. Vykazují se jako „výběry hotovosti z bankomatu“ nebo „vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu“.

Úhrady prostřednictvím bankomatu se nezahrnují. Vykazují se jako „úhrady“.

Výplaty hotovosti na POS terminálech se nezahrnují.

Platby kartou s debetní funkcí (Payments with cards with a debit function)

Platební transakce uskutečňované kartou s debetní funkcí prostřednictvím fyzického terminálu nebo jiných kanálů.

Platby kartou s funkcí debetní a/nebo odloženého debetu (Payments with cards with a debit and/or delayed debit function)

Platební transakce uskutečňované kartou s funkcí debetní a/nebo odloženého debetu prostřednictvím fyzického terminálu nebo jiných kanálů. Tato dílčí kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na „platby kartou s debetní funkcí“ a „platby kartou s funkcí odloženého debetu“.

Platby kartou s funkcí kreditní a/nebo odloženého debetu (Payments with cards with a credit and/or delayed debit function)

Platební transakce uskutečňované kartou s funkcí kreditní nebo odloženého debetu prostřednictvím fyzického terminálu nebo jiných kanálů. Tato dílčí kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na „platby kartou s kreditní funkcí“ a „platby kartou s funkcí odloženého debetu“.

Platby kartou s funkcí odloženého debetu (Payments with cards with a delayed debit function)

Platební transakce uskutečňované kartou s funkcí odloženého debetu prostřednictvím fyzického terminálu nebo jiných kanálů.

Platby kartou s kreditní funkcí (Payments with cards with a credit function)

Platební transakce uskutečňované kartou s kreditní funkcí prostřednictvím fyzického terminálu nebo jiných kanálů.

Platby kartou s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb iniciované na dálku (Card payments with cards issued by resident PSPs initiated remotely)

Elektronicky iniciované platební transakce s použitím karty, které nejsou iniciovány prostřednictvím fyzického POS terminálu. Tato položka typicky zahrnuje platby kartou za výrobky a služby nakoupené prostřednictvím telefonu nebo internetu.

Plátce (Payer)

„Plátce“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební instituce (Payment institution)

„Platební instituce“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební prostředek (Payment instrument)

„Platební prostředek“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební služby (Payment services)

„Platební služby“ mají stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební systém (Payment systém)

„Platební systém“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební transakce (Payment transaction)

„Platební transakce“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem (Total payment transations involving non-MFIs)

Celkový počet transakcí s použitím platebních prostředků, jichž se účastní instituce jiné než MFI.

Celková hodnota transakcí s použitím platebních prostředků, jichž se účastní instituce jiné než MFI.

Platební účet (Payment account)

„Platební účet“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Pobočka (Branch)

Provozovna jiná než ústředí, která se nachází ve vykazující zemi a která byla zřízena poskytovatelem platebních služeb registrovaným v jiné zemi. Nemá právní subjektivitu a přímo vykonává některé nebo všechny transakce tvořící podstatu činnosti poskytovatele platebních služeb.

Všechny provozovny zřízené ve vykazující zemi toutéž institucí, která je registrována v jiné zemi, tvoří jednu pobočku. Každá z těchto provozoven se počítá jako samostatná úřadovna.

Počet jednodenních vkladů (Number of overnight deposits)

Počet účtů, na nichž jsou vedeny vklady, které jsou přeměnitelné na peníze a/nebo jsou na požádání převoditelné šekem, bankovním příkazem, odepsáním z účtu nebo podobným způsobem bez výrazného zpoždění, omezení nebo sankce.

Počet jednodenních vkladů z toho: počet jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits)

Počet účtů s jednodenními vklady vedených institucemi jinými než měnové finanční instituce, k nimž má majitel účtu přístup a může je používat elektronickou cestou prostřednictvím internetu nebo pomocí aplikací počítačového bankovnictví s použitím speciálního softwaru a vyhrazeného telekomunikačního spojení.

Počet převoditelných jednodenních vkladů (Number of transferable overnight deposits)

Počet účtů jednodenních vkladů, na nichž jsou vedeny vklady, jež jsou na žádost přímo převoditelné za účelem provedení plateb ve prospěch jiných hospodářských subjektů pomocí běžně užívaných platebních prostředků, a to bez výrazného zpoždění, omezení nebo sankce.

Počet převoditelných jednodenních vkladů z toho: počet převoditelných jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits)

Počet účtů s převoditelnými jednodenními vklady vedených institucemi jinými než měnové finanční instituce, k nimž má majitel účtu přístup a může je používat elektronickou cestou prostřednictvím internetu nebo pomocí aplikací počítačového bankovnictví s použitím speciálního softwaru a vyhrazeného telekomunikačního spojení.

POS terminál (POS terminal)

POS zařízení, které umožňuje použití platebních karet u fyzicky existujícího (nikoli virtuálního) prodejního místa. Platební informace je zaznamenána buď manuálně na papírových poukázkách nebo elektronickou formou, tj. EFTPOS.

POS terminál umožňuje přenos informací buď online, s žádostí o autorizaci v reálném čase, nebo offline.

Poskytovatelé platebních služeb (Payment service providers (PSPs))

„Poskytovateli platebních služeb“ jsou subjekty uvedené v článku 1 směrnice 2007/64/ES.

Poslané transakce (Transaction sent)

Transakce poslaná poskytovateli platebních služeb, jíž se účastní instituce jiné než MFI. Informace ve vykazované zemi poskytuje rezidentský poskytovatel platebních služeb.

Pro různé platební služby platí tato pravidla:

a)

úhrady se počítají na straně plátce;

b)

inkasa se počítají na straně příjemce;

c)

šeky se počítají na straně příjemce;

d)

transakce s kartami se počítají na straně plátce, tj. na straně vydávajícího subjektu.

e)

platební transakce s elektronickými penězi se počítají buď na straně plátce, nebo na straně příjemce v závislosti na iniciačním kanálu. Je-li transakce počítána na straně plátce (příjemce) v rámci poslaných transakcí, měla by být na straně příjemce (plátce) počítána v rámci přijatých transakcí.

Pokud se týká platebních systémů, jedná se o transakci, kterou účastník poslal ke zpracování platebním systémem.

Poslané transakce celkem (Total transactions sent)

Celkový počet transakcí, které byly zadány do platebního systému a které byly v tomto systému zpracovány.

Celková hodnota transakcí, které byly zadány do platebního systému a které byly v tomto systému zpracovány.

Přeshraniční transakce (Cross-border transaction)

Platební transakce iniciovaná plátcem nebo příjemcem, kdy poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce se nacházejí v různých zemích.

V případě platebních systémů konkrétně: platební transakce mezi účastníky, kteří se nacházejí v různých zemích.

Převoditelné vklady (Trasferable deposits)

Vklady v kategorii „jednodenní vklady“, které jsou na žádost přímo převoditelné za účelem provedení plateb ve prospěch jiných hospodářských subjektů pomocí běžně užívaných platebních prostředků, a to bez výrazného zpoždění, omezení nebo sankce.

Přijaté transakce (Transaction received)

Transakce přijatá od poskytovatelů platebních služeb, jíž se účastní instituce jiné než MFI. Informace ve vykazované zemi poskytuje rezidentský poskytovatel platebních služeb.

Pro různé platební služby platí tato pravidla:

a)

úhrady se počítají na straně příjemce;

b)

inkasa se počítají na straně plátce;

c)

šeky se počítají na straně plátce;

d)

transakce s kartami se počítají na straně příjemce, tj. na straně nabývajícího subjektu;

e)

platební transakce s elektronickými penězi se počítají buď na straně plátce, nebo na straně příjemce v závislosti na iniciačním kanálu. Je-li transakce počítána na straně plátce (příjemce) v rámci přijatých transakcí, měla by být na straně příjemce (plátce) počítána v rámci poslaných transakcí.

Příjemce (Payee)

„Příjemce“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Přímý účastník (Direct participant)

Subjekt identifikovaný nebo uznaný platebním systémem, který může do tohoto systému posílat převodní příkazy a je schopen z něj takové příkazy přijímat, a to bez zprostředkovatele, nebo je přímo vázán pravidly rozhodnými pro platební systém. V některých systémech přímí účastníci též vyměňují příkazy jménem nepřímých účastníků. Jednotlivě se počítá každý účastník, který má samostatný přístup do systému.

Služba iniciování plateb (Payment initiation service)

Služby iniciování plateb iniciují platební transakce prostřednictvím internetového platebního účtu. Tyto služby poskytují třetí strany, které předmětný platební účet samy nezakládají.

Subjekt zajišťující clearing a vypořádání (Clearing and settlement organisation)

Subjekt zajišťující clearing a vypořádání, který je přímým účastníkem platebního systému.

Systém elektronických peněz (E-money scheme)

Soubor technických pojmů, pravidel, protokolů, algoritmů, funkcí, právních a smluvních ujednání, obchodních dohod a administrativních postupů, které jsou základem pro poskytování konkrétního produktu elektronických peněz. Může rovněž zahrnovat poskytování řady marketingových, zpracovatelských nebo jiných služeb členům systému.

Systém karet (Card scheme)

Technický a obchodní systém vytvořený pro jednu nebo více značek karet, který stanoví organizační, právní a provozní rámec potřebný k fungování služeb poskytovaných danými značkami.

Systém karet, který zahrnuje tři strany, představuje systém karet, jenž zahrnuje tyto zúčastněné strany:

a)

samotný systém karet, který vystupuje jako vydavatel a akceptant;

b)

držitele karty;

c)

příjemce.

Systém karet, který zahrnuje čtyři strany, představuje systém karet, jenž zahrnuje tyto zúčastněné strany:

a)

vydavatele,

b)

akceptanta,

c)

držitele karty;

d)

příjemce karty.

Pokud se týká transakcí prostřednictvím bankomatu, je tím, kdo nabízí své služby prostřednictvím bankomatu, obvykle akceptant.

Šek (Cheque)

Písemný příkaz jedné strany, tj. výstavce, jiné osobě, tj. šekovníkovi, který je obvykle úvěrovou institucí, na jehož základě je šekovník povinen na požádání zaplatit stanovenou částku výstavci nebo třetí osobě, kterou výstavce určí.

Terminál akceptující karty s funkcí elektronických peněz (E-money card-accepting terminal)

Terminál umožňující držitelům elektronických peněz na kartě s funkcí elektronických peněz převádět hodnotu elektronických peněz z jejich zůstatku ve prospěch zůstatku obchodníka či jiného příjemce.

Terminál pro karty elektronických peněz (E-money card terminal)

Terminál umožňující převod elektronické hodnoty od vydavatele elektronických peněz na kartu s funkcí elektronických peněz a naopak nebo ze zůstatku na kartě ve prospěch zůstatku příjemce.

Terminál pro nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz (E-money card-loading and unloading terminal)

Terminál umožňující převod elektronické hodnoty od vydavatele elektronických peněz ve prospěch držitele karty s funkcí elektronických peněz a naopak, tj. nabití a vybití.

Terminály pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminály) (EFTPOS terminals)

Terminály pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminály), které zaznamenávají platební informace elektronickou formou a v některých případech jsou určeny k přenosu těchto informací buď online, s žádostí o autorizaci v reálném čase, nebo offline. Zahrnuty jsou terminály bez obsluhy.

Transakce na terminálech poskytovaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals provided by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Platební transakce uskutečněné na všech terminálech nerezidentských poskytovatelů platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Platební transakce uskutečněné na všech terminálech rezidentských poskytovatelů platebních služeb (tj. ať už se terminály nacházejí v zemi, v níže se poskytovatel platebních služeb nachází, nebo mimo ni) s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs)

Platební transakce uskutečněné na všech terminálech rezidentských poskytovatelů platebních služeb (tj. ať už se terminály nacházejí v zemi, v níže se poskytovatel platebních služeb nachází, nebo mimo ni) s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb.

Geografická členění (jak jsou uvedena v příloze III) odkazují na zemi, v níž se terminály nacházejí.

Transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM transactions (except e-money transactions))

Výběry hotovosti nebo vklady hotovosti prováděné v bankomatu za pomoci karty s hotovostní funkcí, což zahrnuje všechny příslušné transakce iniciované pomocí karty, tj.:

a)

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karty různými subjekty, a

b)

všechny transakce, v nichž jsou akceptant a vydavatel karty týmž subjektem.

Platební transakce s elektronickými penězi se nezahrnují.

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (POS transactions (except e-money transactions))

Transakce uskutečněné prostřednictvím POS terminálu s použitím karty s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu.

Transakce s použitím karty s funkcí elektronických peněz nejsou zahrnuty.

Tuzemská platební transakce (Domestic payment transaction)

„Tuzemská platební transakce“ má stejný význam jako pojem „vnitrostátní platební transakce“ obsažený v definici v článku 2 nařízení (EU) č. 260/2012.

Účty elektronických peněz (E-money accounts)

Účty, na nichž jsou uchovávány elektronické peníze. Držitel účtu může používat zůstatek účtu k provádění plateb a k převodu peněžních prostředků mezi účty. Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat, nejsou zahrnuty.

Účty elektronických peněz s přístupem pomocí karty (E-money accounts accessed through a card)

Viz definice pojmů „účty elektronických peněz“ a „karty s funkcí elektronických peněz“.

Úhrady (Credit transfer)

Platební služba, která plátci umožňuje dát příkaz instituci, u níž má zřízen účet, aby převedla peněžní prostředky ve prospěch příjemce. Jedná se o platební příkaz nebo sled platebních příkazů podaných za účelem poskytnutí peněžních prostředků k dispozici příjemci. Platební příkaz i prostředky v něm uvedené se pohybují od poskytovatele platebních služeb plátce k poskytovateli platebních služeb příjemce, tj. příjemce platby, případně prostřednictvím několika jiných zprostředkovatelských úvěrových institucí a/nebo prostřednictvím jednoho nebo několika platebních a vypořádacích systémů.

Jako úhrady se zahrnují transakce, které zahrnují hotovost na jednom či obou koncích platební transakce a které využívají platební službu úhrady.

Zahrnují se i úhrady iniciované prostřednictvím bankomatu s funkcí úhrady.

Úhrady iniciované elektronicky (Credit transfers initiated electronically)

Všechny úhrady, při kterých plátce dává příkaz k úhradě bez použití tiskopisu, tj. elektronicky. Zahrnuje podání telefaxem nebo jinými prostředky, např. prostřednictvím automatického telefonického bankovnictví, jsou-li na elektronické platby přeměněna bez manuálního zásahu.

Zahrnuje trvalé příkazy původně podané na tiskopisu, avšak poté provedené elektronicky.

Zahrnuje úhrady, které poskytovatel platebních služeb provádí na základě finanční služby, je-li finanční služba iniciována elektronicky, nebo pokud není známa forma podání služby a poskytovatel platebních služeb převod provedl elektronicky.

Zahrnuje úhrady iniciované prostřednictvím bankomatu s funkcí úhrad.

Úhrady iniciované jako jednotlivá platba (Credit transfers initiated on a single payment basis)

Úhrada iniciovaná elektronicky, jež je iniciována samostatně, tj. není součástí skupiny úhrad iniciovaných společně.

Úhrady iniciované prostřednictvím tiskopisu (Credit transfers initiated in paper-based form)

Úhrada, při níž plátce dává příkaz k úhradě na tiskopisu.

Úhrady iniciované v souboru/dávkách (Credit transfers initiated in a file/batch)

Úhrada iniciovaná elektronicky, která je součástí skupiny úhrad, které plátce společně inicioval prostřednictvím určené linky. Při vykazování počtu transakcí se každá úhrada obsažená v dávce počítá jako samostatná úhrada.

Úhrady z toho: mimo SEPA (Credit transfers of which: non SEPA)

Úhrady, které nesplňují požadavky jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) ve smyslu nařízení (EU) č. 260/2012.

Úvěrová instituce (Credit institution)

„Úvěrová instituce“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3).

Veřejná správa (Public administration)

Institucionální jednotky, které jsou netržními výrobci, jejichž produkce je určena pro individuální a kolektivní spotřebu a které jsou financovány z povinných plateb jednotek patřících do jiných sektorů, a rovněž institucionální jednotky, které se převážně zabývají přerozdělováním národního důchodu a bohatství, jak jsou vymezeny pro sektor vládních institucí.

Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM cash deposit (except e-money transactions))

Vklad hotovosti uskutečněný v bankomatu pomocí karty s hotovostní funkcí. Zahrnuje všechny transakce, při nichž dochází k vkladu hotovosti prostřednictvím terminálu bez manuálního zásahu a plátce je identifikován pomocí platební karty.

Výběr hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi) (ATM cash withdrawal (except e-money transactions))

Výběr hotovosti uskutečněný v bankomatu pomocí karty s hotovostní funkcí.

Výplaty hotovosti na POS terminálech s použitím karty s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu jsou zahrnuty, pouze pokud nejsou spojeny s platební transakcí.

Výběry hotovosti spolu s platební transakcí nejsou zahrnuty. Namísto toho se jedná o „transakce prostřednictvím POS terminálu“.

Vydavatel elektronických peněz (Electronic money issuer)

„Vydavatel elektronických peněz“ má stejný význam jako v definici obsažené v článku 2 směrnice 2009/110/ES.

Vydavatel karty (Card issuer)

Finanční instituce, která dává platební karty k dispozici držitelům karet, autorizuje transakce prováděné na POS terminálech nebo v bankomatech a zaručuje, že bude akceptantovi zaplaceno za transakce, které jsou v souladu s pravidly příslušného systému.

V případě systémů, které zahrnují tři strany, je vydavatelem karty sám systém karet.

V případě systémů, které zahrnují čtyři strany, mohou být vydavateli karty tyto subjekty:

a)

úvěrová instituce;

b)

podnik, který je členem systému karet a který má smluvní vztah s držitelem karty, na jehož základě je karta náležející do tohoto systému karet poskytována a používána.

Výplata hotovosti na POS terminálech (Cash advance at POS terminals)

Transakce, při které dostává držitel karty hotovost u POS terminálu ve spojení s platební transakcí za zboží nebo služby.

Nelze-li rozlišit údaje o výplatě hotovosti na POS terminálech, vykazují se jako „transakce prostřednictvím POS terminálu“.

Zástupce (Agent)

„Zástupce“ má stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES.

Značka (Brand)

Určitý platební produkt, zejména karta, jehož vlastník udělil povolení k užívání na daném území.

Zůstatková hodnota na zařízeních uchovávajících elektronické peníze vydaných vydavateli elektronických peněz (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers)

Hodnota elektronických peněz vydaných vydavateli elektronických peněz v držení jiných subjektů, než je vydavatel, včetně jiných vydavatelů elektronických peněz, ke konci vykazovaného období.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

(2)  Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA III

SCHÉMATA VYKAZOVÁNÍ

Tabulka 1

Instituce nabízející platební služby institucím jiným než MFI

(konec období)

 

Číslo

Hodnota

Úvěrové instituce

Počet jednodenních vkladů (v tisících)

Geo 0

 

z toho:

 

 

počet jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (v tisících)

Geo 0

 

Počet převoditelných jednodenních vkladů (v tisících)

Geo 0

 

z toho:

 

 

počet převoditelných jednodenních vkladů dostupných prostřednictvím internetu nebo počítače (v tisících)

Geo 0

 

Počet platebních účtů

Geo 0

 

Počet účtů elektronických peněz

Geo 0

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1) (v tisících EUR)

 

Geo 0

Instituce elektronických peněz

Počet platebních účtů

Geo 0

 

Počet účtů elektronických peněz

Geo 0

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1) (v tisících EUR)

 

Geo 0

Platební instituce

Počet platebních účtů

Geo 0

 

Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz

Počet platebních účtů

Geo 0

 

Počet účtů elektronických peněz

Geo 0

 

Zůstatková hodnota na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze (1) (v tisících EUR)

 

Geo 0


Tabulka 2

Funkce platebních karet

(konec období, původní jednotky)

 

Číslo

Karty vydané rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Karty s hotovostní funkcí

Geo 0

Karty s platební funkcí (s výjimkou karet, které mají pouze funkci elektronických peněz)

Geo 0

z toho:

 

Karty s debetní funkcí

Geo 0

Karty s funkcí odloženého debetu

Geo 0

Karty s kreditní funkcí

Geo 0

Karty s funkcí debetní a/nebo odloženého debetu

Geo 0

Karty s funkcí kreditní a/nebo odloženého debetu

Geo 0

Karty s funkcí elektronických peněz

Geo 0

Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat

Geo 0

Karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz

Geo 0

z toho:

 

Karty s funkcí elektronických peněz, na které byly alespoň jednou připsány elektronické peníze

Geo 0

Celkový počet karet (bez ohledu na počet funkcí karty)

Geo 0

z toho:

 

Karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz

Geo 0


Tabulka 3

Zařízení akceptující platební karty

(konec období, původní jednotky)

 

Číslo

Terminály poskytnuté rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Bankomaty

Geo 3

z toho:

 

Bankomaty s funkcí výběru hotovosti

Geo 3

Bankomaty s funkcí úhrady

Geo 3

POS terminály

Geo 3

z toho:

 

EFTPOS terminály

Geo 3

Terminály pro karty elektronických peněz

Geo 3

Terminály pro karty elektronických peněz

Geo 3

z toho:

 

Terminály pro nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Terminály akceptující karty s funkcí elektronických peněz

Geo 3


Tabulka 4

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI

(celkem za období; počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

Přijaté

 

Počet transakcí

Hodnota transakcí

Počet transakcí

Hodnota transakcí

Transakce podle druhu platební služby

Úhrady

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciované elektronicky

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciované v souboru/dávkách

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciované jako jednotlivá platba

Geo 1

Geo 1

 

 

z toho:

 

 

 

 

mimo SEPA

Geo 1

Geo 1

 

 

Inkasa

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Iniciovaná v souboru/dávkách

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciovaná jako jednotlivá platba

Geo 1

Geo 1

 

 

z toho:

 

 

 

 

mimo SEPA

Geo 1

Geo 1

 

 

Platby kartou s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz)

Geo 3

Geo 3

 

 

Platby kartou s debetní funkcí

Geo 1

Geo 1

 

 

Platby kartou s funkcí odloženého debetu

Geo 1

Geo 1

 

 

Platby kartou s kreditní funkcí

Geo 1

Geo 1

 

 

Platby kartou s funkcí debetní a/nebo odloženého debetu

Geo 1

Geo 1

 

 

Platby kartou s funkcí kreditní a/nebo odloženého debetu

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciované u fyzického EFTPOS terminálu

Geo 1

Geo 1

 

 

Iniciované na dálku

Geo 1

Geo 1

 

 

Platební transakce s elektronickými penězi vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat

Geo 1

Geo 1

 

 

Pomocí účtů elektronických peněz

Geo 1

Geo 1

 

 

z toho:

 

 

 

 

S přístupem pomocí karty

Geo 1

Geo 1

 

 

Šeky

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Ostatní platební služby

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2


Tabulka 5

Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu

(celkem za období; počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Počet transakcí

Hodnota transakcí

Transakce podle druhu terminálu  (2)

a)

Transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Geo 3

Geo 3

z toho:

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3

b)

Transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb

Geo 3

Geo 3

z toho:

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3

c)

Transakce na terminálech poskytovaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s použitím karet vydaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb

Geo 3

Geo 3

z toho:

 

 

Výběry hotovosti z bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce prostřednictvím POS terminálu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 3

Geo 3

Transakce spočívající v nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3

Platební transakce s elektronickými penězi s použitím karet s funkcí elektronických peněz

Geo 3

Geo 3


Tabulka 6

Účast ve vybraných platebních systémech

(konec období, původní jednotky)

 

Číslo

Platební systém (jiný než TARGET2)

Počet účastníků

Geo 1

Přímí účastníci

Geo 1

Úvěrové instituce

Geo 1

Centrální banka

Geo 1

Ostatní přímí účastníci

Geo 1

Veřejná správa

Geo 1

Subjekty zajišťující clearing a vypořádání

Geo 1

Ostatní finanční instituce

Geo 1

Ostatní

Geo 1

Nepřímí účastníci

Geo 1


Tabulka 7

Platby zpracovávané vybranými platebními systémy

(celkem za období; počet transakcí v milionech, hodnota transakcí v milionech EUR)

 

Poslané

 

Počet transakcí

Hodnota transakcí

Platební systém (jiný než TARGET2)

Transakce celkem

Geo 4

Geo 4

Úhrady

Geo 4

Geo 4

Iniciované prostřednictvím tiskopisu

Geo 1

Geo 1

Iniciované elektronicky

Geo 1

Geo 1

Inkasa

Geo 4

Geo 4

Platby kartou

Geo 4

Geo 4

Transakce prostřednictvím bankomatu (kromě transakcí s elektronickými penězi)

Geo 4

Geo 4

Platební transakce s elektronickými penězi

Geo 4

Geo 4

Šeky

Geo 4

Geo 4

Ostatní platební služby

Geo 4

Geo 4

Míra koncentrace

Geo 1

Geo 1


Geografické členění

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

 

 

 

Tuzemsko

 

Tuzemsko

Tuzemsko a přeshraniční dohromady

Přeshraniční

Členění podle jednotlivých zemí pro všechny země Unie

Tuzemsko

Přeshraniční

 

 

 

Zbytek světa

 


(1)  Zůstatková hodnota na zařízeních uchovávajících elektronické peníze vydaných vydavateli elektronických peněz.

(2)  Geografické (Geo) členění je založeno na tom, kde se terminál nachází.


PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ PRO SKUTEČNÝ SOUBOR ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajské jednotky musí dodržovat tyto minimální standardy, aby splnily statistickou zpravodajskou povinnost vůči ECB.

1.

Minimální standardy pro přenos:

a)

výkazy musí být předány včas a ve lhůtách, které příslušná národní centrální banka stanoví;

b)

forma a formát statistických výkazů musí splňovat technické požadavky na výkaznictví stanovené příslušnou národní centrální bankou;

c)

zpravodajská jednotka musí příslušné národní centrální bance poskytnout údaje o kontaktní osobě nebo osobách;

d)

musí být dodrženy technické parametry pro přenos údajů do příslušné národní centrální banky.

2.

Minimální standardy pro přesnost:

a)

statistické údaje musí být správné; všechny lineární vazby musí být splněny (např. dílčí součty musí podle potřeby vytvářet výsledné součty) a údaje musí být v rámci všech periodicit konzistentní;

b)

zpravodajské jednotky musí být schopny poskytnout informace o trendech vyplývajících z předložených údajů;

c)

statistické údaje musí být úplné a nesmějí obsahovat časové a strukturální mezery; chybějící údaje musí být vyznačeny, vysvětleny příslušné národní centrální bance a případně co nejdříve dodány;

d)

zpravodajské jednotky musí dodržovat zásady zaokrouhlování stanovené příslušnou národní centrální bankou pro technický přenos dat.

3.

Minimální standardy pro pojmovou shodu:

a)

statistické údaje musí splňovat definice a klasifikace obsažené v tomto nařízení;

b)

v případě odchylek od těchto definic a klasifikací musí zpravodajské jednotky pravidelně sledovat a kvantifikovat rozdíl mezi použitým opatřením a opatřením obsaženým v tomto nařízení;

c)

zpravodajské jednotky musí být schopny vysvětlit zlomové změny v předávaných údajích ve srovnání s hodnotami za předcházející období.

4.

Minimální standardy pro opravy:

je nutné dodržovat metody a postupy pro opravy, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka. Opravy odchylující se od pravidelných oprav musí být doplněny vysvětlivkami.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU