(EU) č. 1388/2013Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010

Publikováno: Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319-325 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. prosince 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1388/2013

ze dne 17. prosince 2013

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků v Unii nedostačuje k pokrytí zvláštních požadavků zpracovatelského průmyslu v Unii. V důsledku toho závisejí unijní zásoby těchto produktů a výrobků do značné míry na dovozu ze třetích zemí. Nejnaléhavější potřeba Unie, pokud jde o dotčené produkty a výrobky, by měla být neprodleně pokryta za co nejpříznivějších podmínek. Je proto třeba otevřít celní kvóty Unie s preferenčními celními sazbami v rámci příslušných objemů tak, aby nebyly narušeny trhy s těmito produkty a výrobky a nebylo bráněno zahájení ani rozvoji produkce v Unii.

(2)

Všem dovozcům Unie je třeba zajistit rovný a nepřetržitý přístup k uvedeným kvótám a sazby stanovené pro tyto kvóty je třeba uplatňovat nepřetržitě na veškerý dovoz dotyčných produktů a výrobků do všech členských států až do vyčerpání kvót.

(3)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1) stanoví systém správy celních kvót, který zajišťuje rovný a nepřetržitý přístup ke kvótám a nepřetržité uplatňování sazeb a v jehož rámci se uplatňuje chronologické pořadí podle data přijetí celních prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by proto Komise a členské státy měly spravovat v souladu s uvedeným systémem.

(4)

Objemy kvót se zpravidla vyjadřují v tunách. U některých produktů a výrobků, pro které je otevřena autonomní celní kvóta, je objem kvóty stanoven v jiné měrné jednotce. Pokud k těmto produktům a výrobkům není uvedena doplňková měrná jednotka v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), může ohledně použité měrné jednotky panovat nejistota. V zájmu jasnosti a lepší správy kvót je tudíž třeba stanovit, že k využívání uvedených autonomních celních kvót musí být uvedeno přesné množství dovážených produktů a výrobků v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu za použití měrné jednotky objemu kvóty stanovené pro uvedené produkty a výrobky v příloze tohoto nařízení.

(5)

Nařízení Rady (EU) č. 7/2010 (3) bylo již několikrát změněno. V zájmu transparentnosti a s cílem usnadnit hospodářským subjektům sledování zboží, na které se autonomní celní kvóty vztahují, je vhodné nařízení (EU) č. 7/2010 v celém rozsahu nahradit.

(6)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je podporovat obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi, nezbytné a vhodné stanovit pravidla, která nastolí rovnováhu mezi obchodními zájmy hospodářských subjektů v Unii, aniž by byl změněn unijní seznam Světové obchodní organizace (WTO). V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.

(7)

Jelikož se celní kvóty mají začít uplatňovat ode dne 1. ledna 2014, mělo by toto toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U produktů a výrobků uvedených v příloze se otevírají autonomní celní kvóty Unie, v jejichž rámci se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku na období, v celních sazbách a do výše objemů uvedených v příloze.

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 tohoto nařázení spravuje Komise podle článků 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu k produktu nebo výrobku uvedenému v tomto nařízení, u něhož je objem kvóty vyjádřen v jiné měrné jednotce než v hmotnosti v tunách nebo kilogramech a jinak než hodnotou, se u produktů a výrobků, u nichž není uvedena doplňková měrná jednotka v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, uvede přesné množství dovážených produktů a výrobků do kolonky 41 s označením „Doplňkové měrné jednotky“ v uvedeném celním prohlášení za použití měrné jednotky objemu kvóty pro tyto produkty a výrobky stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Nařízení (EU) č. 7/2010 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 7/2010 ze dne 22. prosince 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 3, 7.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tun

0 %

09.2663

ex 1104 29 17

10

Mlýnsky zpracovaná zrna čiroku, která byla alespoň loupaná a odklíčkovaná, pro použití k výrobě balících výplní (1)

1.1.-31.12

1 500 tun

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Třešně s přídavkem alkoholu, též s obsahem cukru v množství 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (1)

1.1.-31.12

1 000 tun

10 % (3)

ex 2008 60 39

30

09.2913

ex 2401 10 35

91

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tun

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Křemičité plnivo ve formě granulí, s obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více

1.1.-31.12

1 700 tun

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1.-31.12.

13 000 tun

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tun

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12

10 000 tun

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tun

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tun

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chlorethanol k výrobě kapalných thioplastů podpoložky 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tun

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol o čistotě nejméně 98.5 % hmotnostních (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tun

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tun

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12

300 tun

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tun

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12

20 000 tun

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12

8 000 tun

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12

1 000 tun

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních (CAS RN693-23-2)

1.1.-31.12

4 600 tun

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tun

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tun

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

Iodoprop-3-2-ynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12

1 300 tun

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tun

0 %

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12

500 tun

0 %

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C’-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož

pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a

obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500 mg/kg

teplota rozkladu je v rozmezí 195 °C - 205 °C,

hustota je 1,64 - 1,66 a

spalné teplo je 215 - 220 kcal/mol

1.1.-31.12

100 tun

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1.-31.12

9 000 tun

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tun

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tun

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12

220 tun

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12

300 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12

200 tun

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2862

ex 3105 40 00

10

Monoamonium fosfát (CAS RN 7722-76-1)

1.1.-31.12.2014

45 000 tun

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

1.1.-31.12

40 tun

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1.-31.12

30 000 tun

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný

1.1.-31.12.

40 000 tun

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentýnová silice

1.1.-31.12.

25 000 tun

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

1.1.-31.12.

280 000 tun

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1.-31.12.

3 000 tun

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,

číslo kyselosti nepřesahující 110

a

bod tání je 100o C nebo vyšší

1.1.-31.12

1 600 tun

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

1.1.-31.12.

2 500 tun

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a

nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu

1.1.-31.12

10 000 tun

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Směs terciálních aminů obsahující:

2.0-4.0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu

nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu

nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu

1.1.-31.12.

4 500 tun

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Kopolymer propylenu a ethylenu s viskozitou taveniny nejvýše 1 700 mPa při 190 °C podle metody ASTM D 3236

1.1.-31.12

500 tun

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny

1.1.-31.12.

18 000 tun

0 %

09.2930

ex 3905 30 00

30

Vinylalkohol obsahující nehydrolyzované sodné soli kopolymeru ethylacetátu a methylenbutandiové kyseliny (CAS RN 122625-12-1), používaný k výrobě termografického papíru

1.1.-30.06

192 tun

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1.-31.12

11 000 tun

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tun

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1.-31.12.

75 000 tun

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginan sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12

1 000 tun

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilní hyaluronát sodný s:

hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000,

hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,

obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,

obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1.1.-31.12

100 tun

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12

1 300 tun

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Žáruvzdorné cihly s

délkou hrany větší než 300 mm a

obsahem TiO2 nejvýše 1 % hmotnostní a

obsahem Al2O3 nejvýše 0,4 % hmotnostní a

objemovou změnou menší než 9 % při 1 700° C

1.1.-31.12.

75 tun

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2(± 10 g/m2), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

1.1.-31.12.

50 000 tun

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel (1)

1.1.-31.12

800 000 kusů

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiový prášek:

o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %

o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm

1.1.-31.12

2 000 tun

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

30

Zařízení skládající se z

jednofázového komutátorového motoru na střídavý proud s výkonem 480 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 400 W, s příkonem vyšším než 900 W, avšak nejvýše 1 600 W, s vnějším průměrem převyšujícím 119,8 mm, avšak nepřesahujícím 135,2 mm a se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000 ot/min a

vzduchového ventilátoru

pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1.-31.12.

120 000 kusů

0 %

ex 8501 40 80

40

09.2763

ex 8501 40 80

30

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem vyšším než 750 W, s příkonem vyšším než 1 600 W, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem převyšujícím 120 mm (± 0,2 mm), avšak nepřesahujícím 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený vzduchovým ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 kusů

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80a čísla 8510 (1)

1.1.-31.12

4 500 000 kusů

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 kusů

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g

1.1.-31.12

3 000 000 kusů

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

75

Deska tištěných obvodů s diodami vyzařujícími světlo (LED):

též vybavená hranoly/čočkou a

též opatřená konektorem (konektory)

pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528 (1)

1.1.-31.12

115 000 000 kusů

0 %

ex 9405 40 39

70

09.2003

ex 8543 70 90

63

Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 kusů

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1.-31.12

76 000 kusů

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1.-31.12

52 000 kusů

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené články pro použití při výrobě zboží kódů 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 kusů

0 %


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Opatření se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

(3)  Lze použít sazbu specifického cla.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU