(EU) č. 1387/2013Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011

Publikováno: Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201-318 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. prosince 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1387/2013

ze dne 17. prosince 2013

o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce určitých zemědělských produktů a průmyslových výrobků uvedených v příloze I v Evropské unii je v současné době nedostatečná nebo vůbec neexistuje, a proto nemohou být uspokojeny potřeby průmyslu Unie, který tyto produkty nebo výrobky využívá.

(2)

Proto je v zájmu Unie pro uvedené produkty či výrobky všeobecná cla společného celního sazebníku částečně nebo zcela pozastavit.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 1344/2011 (1) bylo několikrát změněno. Kromě toho změna uvedeného nařízení prostřednictvím nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 (2) vyňala z působnosti nařízení (EU) č. 1344/2011 produkty rybolovu. V zájmu transparentnosti by proto mělo být nařízení (EU) č. 1344/2011 v celém rozsahu nahrazeno.

(4)

Nařízení o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty většinou prodlužovala platnost předchozích opatření. V zájmu racionálního uplatňování dotyčných opatření je tudíž vhodné neomezovat dobu platnosti tohoto nařízení, neboť jeho oblast působnosti může být přizpůsobena a produkty doplněny nebo vyjmuty z přílohy I tohoto nařízení prostřednictvím nařízení Rady.

(5)

Vzhledem k dočasné povaze pozastavení uvedených v příloze I tohoto nařízení by tato pozastavení měla být systematicky přezkoumávána, a to nejpozději do pěti let ode dne jejich zavedení nebo obnovení. Kromě toho by mělo být možné v případě nutnosti ukončit určitá pozastavení kdykoli na návrh Komise na základě přezkumu provedeného z jejího podnětu nebo na žádost jednoho nebo několika členských států, pokud pokračování těchto pozastavení již není v zájmu Unie, nebo z důvodu technického vývoje produktů, změněných okolností nebo hospodářských trendů na trhu.

(6)

Statistické údaje týkající se určitých produktů nebo výrobků uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení se často uvádějí v kusech, metrech čtverečních či jiných než hmotnostních jednotkách. Takové doplňkové jednotky však kombinovaná nomenklatura stanovená přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) nezná. Vzhledem k tomu je zapotřebí stanovit, že se v prohlášení o propuštění do volného oběhu mají při dovozu určitých výrobků kromě hmotnosti v kilogramech nebo tunách uvádět i příslušné doplňkové jednotky.

(7)

Protože pozastavení stanovená v tomto nařízení musí být uplatňována od 1. ledna 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení v Úředním věstníku a být použitelné ode dne 1. ledna 2014.

(8)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů tohoto nařízení, tj. zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu EU, což umožňuje udržet a vytvářet pracovní místa a modernizovat jeho strukturu, nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité výrobky či produkty stanovené v příloze I. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Všeobecná cla společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze I se pozastavují.

Článek 2

1.   Komise může pozastavení pro produkty a výrobky uvedené v příloze I kdykoli přezkoumat v následujících případech:

a)

z vlastního podnětu;

b)

na žádost členského státu nebo členských států.

2.   Komise provede povinný přezkum pozastavení v roce stanoveném v příloze I.

Článek 3

Je-li předloženo prohlášení o propuštění do volného oběhu, které se týká výrobků či produktů náležejících ke kódům KN či kódům TARIC uvedeným v příloze II, uvede se v příslušné kolonce takového prohlášení doplňková jednotka stanovená v uvedené příloze.

Článek 4

Nařízení (EU) č. 1344/2011 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Nařízení (EU) č. 1344/2011 ze dne 19. prosince 2011 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu a o zrušení nařízení (ES) č. 1255/96 (Úř. věst. L 349, 31.12.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 ze dne 3. prosince 2012 o obchodních opatřeních, jimiž se má zaručit zásobování zpracovatelů v Unii některými produkty rybolovu v období 2013 až 2015, a o změně nařízení (ES) č. 104/2000 a (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 4).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Předpokládané datum povinného přezkumu

ex 0710 21 00

10

Hrách v luscích, druhu Pisum sativum odrůda Hortense axiphium, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex 0711 59 00

11

Houby, kromě hub rodů Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (1)

0 %

31.12.2016

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Houby, kromě hub rodu Agaricus (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Brusinky druhu Vaccinium macrocarpon, čerstvé, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2018

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,

methylesterů mastných kyselin položky 2915 nebo 2916,

mastných alkoholů podpoložek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů podpoložky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 nebo

zboží položky 3401 (1)

0 %

31.12.2018

ex 1515 90 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové

0 %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci

0 %

31.12.2014

ex 1517 90 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

31.12.2016

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg

0 %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:

z plodů rodu Malpighia spp.,

s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Okyselený koncentrovaný protlak (pyré) z banánů získaný vařením:

z plodů rodu Musa cavendish

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

zplodů rodu Mangifera spp.,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

z plodů rodu Carica spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

z plodů rodu Psidium spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Protlak (pyré) z manga:

nevyrobený z koncentrátu,

rodu Mangifera,

s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

6 %

31.12.2015

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

31.12.2014

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasová šťáva:

nevyrobená z koncentrátu,

rodu Ananas,

s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

8 %

31.12.2015

ex 2009 49 30

91

Ananasová šťáva, jiná než v prášku:

s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

s přídavkem cukru

používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2014

ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná šťáva z brusinek:

s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2014

ex 2009 89 79

20

Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 79

30

Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:

s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2018

ex 2009 89 79

85

Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:

druhu Euterpe oleracea,

zmrazená,

neslazená,

ne ve formě prášku,

s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,

v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 99

93

Nezpracovaná zmrazená kokosová voda, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2016

ex 2106 10 20

10

Izolát sojového proteinu, obsahující 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2018

ex 2106 90 92

45

Přípravek obsahující:

více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,

více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,

standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu

0 %

31.12.2016

ex 2519 90 10

10

Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2016

ex 2804 50 90

10

Telur o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2018

ex 2805 19 90

10

Kovové lithium o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru

0 %

31.12.2018

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

45

55

65

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2015

ex 2811 19 80

10

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex 2811 19 80

20

Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

30

Kyselina fosforitá (CAS RN 10294-56-1)/kyselina fosfonová (CAS RN 13598-36-2) používaná jako složka pro výrobu příměsí používaných v průmyslu poly(vinylchloridu) (1)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (1)

0 %

31.12.2018

ex 2811 22 00

30

Kuličky porézního bílého oxidu křemičitého o velikosti částic větší než 1 μm, pro použití při výrobě kosmetických přípravků (1)

0 %

31.12.2016

ex 2812 90 00

10

Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2818 10 91

10

Slinutý korund smikrokrystalickou strukturou obsahující:

94 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,5 % hmotnostních α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

2 % (± 1,5 %) hmotnostní magnesium spinelu (CASRN1309-48-4),

1 % (± 0,6 %) hmotnostní oxidu yttria (CASRN1314-36-9)

a

buď 2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu lanthanu (CASRN1312-81-8)

nebo 2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu lanthanu (CASRN1312-81-8) a oxidu neodymu (CASRN1313-97-9),

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

31.12.2015

ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex 2818 30 00

10

Hydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo - boehmitu

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Oxid chromový (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý pro použití v metalurgii (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 1,2 μm nebo více, avšak nejvýše 1,8 μm

se specifickým povrchem o velikosti 5,0 m2/g nebo více, avšak nejvýše 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) o čistotě 99,7 % nebo vyšší a obsahující:

nejvýše 0,005 % hmotnostních draslíku a sodíku dohromady (vyjádřeno jako sodík a elementární draslík),

nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),

pro použití v metalurgii (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 50 00

20

Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu

0 %

31.12.2018

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2826 19 90

10

Fluorid wolframový o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex 2826 90 80

15

Hexafluorfosforečnan lithný (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

10

Chlorid měďný o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex 2827 39 85

20

Chlorid antimoničný o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

30

Chlorid manganatý (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

ex 2827 49 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý

0 %

31.12.2018

ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2836 91 00

20

Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:

2 mg/kg nebo více arsenu,

200 mg/kg nebo více vápníku,

200 mg/kg nebo více chloridů,

20 mg/kg nebo více železa,

150 mg/kg nebo více hořčíku,

20 mg/kg nebo více těžkých kovů,

300 mg/kg nebo více draslíku,

300 mg/kg nebo více sodíku,

200 mg/kg nebo více síranů,

stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia

0 %

31.12.2018

ex 2836 99 17

20

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 15667-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2837 20 00

10

Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex 2837 20 00

20

Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Dichroman sodný (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný s obsahem kobaltu nejméně 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

20

Titaničitan didraselný v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Prach ze syntetického zeolitu β

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

31.12.2014

ex 2842 90 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex 2843 29 00

10

Oxid stříbrný, bez dusičnanů a uhličitanů, s obsahem stříbra nejméně 99,99 % hmotnostních obsahu kovu, pro výrobu stříbrooxidových baterií (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Těžká voda (deuterium oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

20

Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

30

(13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

40

Borid železa obohacený bórem-10 na obsah vyšší než 95 % hmotnostních (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

ex 3824 90 97

10

48

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

20

Uhličitan ceritý, též hydratovaný (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

40

Uhličitan cerito-lanthanito-neodymito-praseodymitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex 2848 00 00

10

Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu o velikosti částic nejvýše 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

40

Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

50

Tetrahydroboritan sodný (CAS RN 16940-66-2):

o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a

obsahující nejvýše 10 ppm železa

pro užití jako přísada při výrobě polymerových produktů bránících přístupu kyslíku (1)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2853 00 90

10

Chlorsulfonylisokyanát (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

10

Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

15

Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 39 90

30

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

40

1,1-Difluorethan (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2-Tetrafluorethan, certifikovaný bez zápachu, obsahující nejvýše:

600 ppm hmotnostních 1,1,2,2-tetrafluorethanu

2 ppm hmotnostní pentafluorethanu

2 ppm hmotnostní chlordifluormethanu

2 ppm hmotnostní chlorpentafluorethanu

2 ppm hmotnostní dichlordifluormethanu

pro použití při výrobě farmaceutického hnacího plynu pro léčebné inhalátory odměřených dávek (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

80

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

ex 2903 77 30

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex 2903 77 90

10

Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 89 90

30

Oktafluorcyklopenten (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Hexabromcyklododekan

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2903 99 90

20

1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

40

2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,

0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

70

α,α,α′,α′-Tetrachlor-o-xylen (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex 2903 99 90

80

5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

85

2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 40

10

Trichlornitromethan, k výrobě zboží položky 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

40

4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex 2905 29 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

20

1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Menthol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

10

2,2′-(m-Fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex 2907 19 90

10

2,3,5-Trimethylfenol (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 23 00

10

4,4′-Isopropylidendifenol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-terc-butyl-4,4′-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

30

4,4′,4″-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

35

4-[2-(4-Hydroxy-3-prop-2-enylfenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylfenol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimethylhydrochinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

50

6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Bifenyl-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butyl-α,α′,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, též hydratovaný

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

30

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

50

3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex 2909 19 90

60

1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2909 20 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex 2909 30 38

20

1,1′-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubichinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

80

Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimethyl-13-(2,6,6-trimethyl-1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekahexaenal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex 2914 19 90

20

2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 29 00

40

Kafr

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4′-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 50 00

25

4′-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

80

2′,6′-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

10

2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

20

2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

40

p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

20

2,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

40

Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

50

3′-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

60

4′-terc-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 70 00

70

4-Chlor-4′-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

ex 2915 29 00

10

Octan antimonitý (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

20

Isopentyl-acetát (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

75

Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

80

1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

85

2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

40

Kyselina nonanová (kyselina pelargonová) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex 2915 90 70

55

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex 2915 90 70

70

Boráto-neodekanoátové komplexy kobaltu o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimethylbutyryl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

80

Ethyldifluoracetát (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex 2916 13 00

20

Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

20

Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

40

Sorbová kyselina pro použití při výrobě krmiv (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex 2916 31 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorbenzoová kyselina (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

35

Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

45

Kyselina 2-chlorbenzoová (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

20

Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 90

20

1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 90

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex 2917 19 90

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

ex 2918 16 00

20

kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2918 19 98

20

Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Kyselina monohydroxynaftoová

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

60

Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex 2918 30 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

60

Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

10

2,2′-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2′-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

50

Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

10

Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2′-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex 2920 90 85

10

O,O′-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

60

Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(ethylmethylamin)zirkon (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex 2921 29 00

50

N′-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

82

2-Chlor-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilin očistotě 99,5 % hmotnostníchnebo vyšší (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

70

N-Ethyl-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex 2921 43 00

80

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

10

3-Aminonaftalen-1,5-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

40

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

N-Benzyl-N-ethylanilin (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

ex 2921 49 00

70

2-Chlorbenzylamin (CAS RN 89-97-4)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

85

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Diaminotoluen (TDA) obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl-m-fenylendiaminu, se zbytkovým obsahem dehtu nejvýše 0,23 % hmotnostních

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

31.12.2014

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

10

Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonová (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

50

N-Ethyl-N′,N′-dimethyl-N-fenyl-ethylen-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Titanium-bis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

40

2-(Dimethylamino)ethylbenzoát (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

45

2-[2-Hydroxyethyl(oktadecyl)amino]ethanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

60

N,N,N′-Trimethyl-N′-(2-hydroxyethyl) 2,2′-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)-1,3-propandiol (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

45

Anisidiny

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

55

3-Amino-4-hydroxybenzensulfonová kyselina (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex 2922 43 00

10

Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

15

Kyselina DL-aspartová používaná při výrobě doplňků stravy, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

10

Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

45

Tetrabutylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující 55 % (± 1 %) hmotnostních tetrabutylamoniumhydroxidu, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex 2923 90 00

70

Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,

0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,

0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,

500 mg/kg nebo méně bromidu a

25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,

nejvýše 2 mg/kg železa a

nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

31.12.2015

ex 2923 90 00

80

Diallyldimethylamoniumchlorid, ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

10

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)akrylamid (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex 2924 19 00

70

Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

Kyselina 4,4′-dihydroxy-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli

0 %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

10

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

40

N,N′-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

51

Methyl-2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenyl)amino]karbonyl]benzoát (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

55

N,N′-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N′-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

80

5′-Chlor-3-hydroxy-2′,4′-dimethoxy-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

86

Anthranilamid o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

88

5′-Chlor-3-hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

97

Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Sacharin a jeho sodné soli

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N′-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

01.01.2018

ex 2926 90 95

13

α-brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropannitril-hydrochlorid, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex 2926 90 95

50

Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

55

Methyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

60

Kyselina kyanoctová v krystalické formě (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

61

Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

63

1-(Kyanacetyl)-3-ethylmočovina (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

64

Esfenvalerát o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

80

Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

Kyselina 4′-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

70

Tetranatrium-3,3′-{azoxybis[(2-methoxy-4,1-fenylen)azo]}bis(4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonát), (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim, ve vodném roztoku (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

35

2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2929 10 00

10

Methylendicyklohexyldiisokyanáty (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

15

3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex 2929 10 00

20

Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex 2929 10 00

60

Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 20 00

20

2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

13

Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

14

4- (methylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

17

2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

18

1-Methyl-5-[3-methyl-4-[4-[(trifluormethyl)thio]fenoxy]fenyl]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

20

2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(fenylthio)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

23

Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

25

Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

40

Kyselina 3,3'-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propandiol, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

60

Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

62

Bis(benzensulfinát) zinečnatý (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Brommethyl-2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

78

4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

81

Dinatrium-S,S′-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

83

Methyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

84

2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

87

Kyselina 3-sulfinobenzoová (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

89

O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

05

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

10

diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

14

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

15

Triethylboran (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

18

Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

20

Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

24

Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

30

Diethylboranisopropoxid (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

35

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

40

Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

50

Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

55

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

70

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

72

Fenylfosfonová kyselina, dichlorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

75

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

86

Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

87

Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

89

Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

91

Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

92

Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

96

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

41

2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

50

2-Methylfuran (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2932 19 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

20

Ethyl-6′-(diethylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xanthen]-2′-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

60

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanthen]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

72

2′-[Bis(fenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

80

Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

84

3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

10

Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

15

4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

45

2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

ex 2932 99 00

55

6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

75

2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 19 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

Allyl-5-amino-4-(2-methylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolkarbothioát (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 21 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxykarbonylacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex 2933 29 90

15

Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

25

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

35

1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 29 90

45

Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

60

1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

15

Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

18

6-Chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

32

2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

37

Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

40

2-Chlorpyridin (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

42

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

45

5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborát (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

53

3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

57

terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

63

2-aminomethyl-3-chlor-5-trifluormethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

85

2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 90

30

Chinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Isochinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinolin (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 49 90

70

8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 52 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

15

Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)

0 %

01.07.2014

ex 2933 59 95

17

N,N′-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

23

6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

27

2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

72

Triacetyl-ganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-monofosfát (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

40

Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 79 00

50

6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

13

5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

18

4,4′-[(9-Butyl-9H-karbazol-3-yl)methylen]bis[N-methyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

32

5-[4′-(Brommethyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]chinolin (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

45

Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

53

kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

57

2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

62

1H-indol-6-karboxylová kyselina (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

64

(3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyfenyl) ethoxy]cyklohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydrochlorid, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

67

Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

71

10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

74

Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

76

Tri-μ-oxido-bis(1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazacyklononan-N1,N4,N7)dimangan(2+)-diacetát (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

82

Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

88

2,6-Dichlorchinoxalin (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

10

Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

20

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

25

(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

40

Kyselina (Z)-2-{2-[(terc-butoxykarbonyl)amino]thiazol-4-yl}-2-pentenová (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

60

Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex 2934 10 00

70

2-(Formylamin)-4-thiazolacetylchlorid, hydrochlorid (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 10 00

80

3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

20

S-1,3-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(methoxyimino)ethanthioát (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

50

S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 20 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 30 90

10

2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

11

Methyl-3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyklohexyl)karbonyl]amino}-5-jodothiofen-2-karboxylát (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

12

Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

13

Buprofezin (ISO) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

14

Ethyl-N-{[1-methyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}methyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridin-2-yl-β-alaninát (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

17

Methyl(1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetát (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

20

Thiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

28

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

33

[2,2′-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

35

Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

40

2-Thiofenethylamin (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

43

Klopidogrel-hydrochlorid (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol – 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

50

10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorfosfát, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

55

Olmesartan medoxomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

60

DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

66

Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

74

2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

75

terc-Butyl-cis-(4R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

77

Kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

79

Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

85

[N2-[1-(Ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]- N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2′-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

17

6-methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

20

Toluensulfonamidy

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

23

N-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

27

Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

28

N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

30

Směsi izomerů N-ethyltoluen-2-sulfonamidu a N-ethyltoluen-4-sulfonamidu

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

35

Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina – 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

50

4,4′-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

63

Nikosulfuron (ISO) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

77

Ethylester kyseliny {[4-(2-{[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat, (CAS RN 25646-71-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex 2938 90 30

10

Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex 2938 90 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex 2938 90 90

20

Ethylvanillin-β-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex 2941 20 30

10

Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex 3102 50 00

10

Přírodní dusičnan sodný

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Mimózový výtažek

0 %

31.12.2018

ex 3201 90 90

20

Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu

0 %

31.12.2018

ex 3204 11 00

20

Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), jehož čistota stanovená pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie je 97 % nebo více

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

40

Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

50

Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

60

Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

70

Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

80

Barvící přípravek, neionogenní, obsahující:

N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenylmethoxy)ethyl-β-alanin (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) a

N-[2-chlor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-β-alanin (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

10

Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

20

Barvící přípravek, aniontový, obsahující 75 % hmotnostních nebo více dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonátu (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Kyselý barvící přípravek, aniontový, obsahující:

lithium-amino-4-(4-terc-butylanilino)antrachinon-2-sulfonát (CAS RN 125328-86-1),

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) a

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

40

Tekutý barvící přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

ex 3204 13 00

10

Barvivo C.I. Basic Red 1(CAS RN 989-38-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 13 00

20

(2,2′-(3,3′-Dioxidobifenyl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylamonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))diměďnatý, acetát-laktát (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Barvivo C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

60

Barvivo C.I. kypové modré 4 (CAS RN 81-77-6)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

10

Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

15

Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

30

Barviva C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

35

Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

40

Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

50

Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

60

Barvivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

65

Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

70

Barvivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Barvivo C.I. Pigment Blue 61(CAS RN 1324-76-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

11

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

21

Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

31

Fotochromní barvivo N-hexyl-6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karboxamid

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

41

Fototochromní barvivo 4,4′-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

43

Fotochromní barvivo, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl)dekandioát (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

47

Fotochromní barvivo 4-(4-(13,13-dimethyl-3,11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolín (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

51

Fotochromní barvivo, 4-[4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolin(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

53

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

55

Fotochromní barvivo 4,4′-(7-methoxy-11-fenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

57

Fotochromní barvivo bis(2-{4-[11-kyano-3-(4-flourfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenoxy}ethyl)dekandioát (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

61

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

63

Fotochromní barvivo, 1-{4-(6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl}piperidin (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

70

Barvivo C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

71

Barvico C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), jehož čistota stanovená pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie je 97 % nebo více

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

77

Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 19 00

84

Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Barvivo C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3204 20 00

20

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

40

Dinatrium-5-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatofenyl]ethenyl]benzensulfonát (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

10

Hliníkové laky připravené z barviv pro použití při výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl (1)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

20

Barvivo C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 11 00

10

Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu

0 %

31.12.2018

ex 3206 19 00

10

Přípravek obsahující:

72 % (± 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a

28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex 3206 42 00

10

Lithopon (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

3206 50 00

 

Anorganické výrobky používané jako luminofory

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

10

Přípravek obsahující

nejvýše 85 % hmotnostních stříbra,

nejméně 2 % hmotnostní palladia,

titaničitan barnatý,

terpineol a

ethylcelulózu,

použivané pro sítotisk při výrobě vícevrstvých keramických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

20

Skleněné vločky, potažené stříbrem, o středním průměru 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

40

Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):

tloušťky 0,3 μm nebo více, avšak nejvýše 10 μm a

potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3208 10 90

ex 3707 90 90

10

60

Antireflexní povlak na bázi esterového polymeru, modifikovaného chromoforovou skupinou, ve formě roztoku buď v 2-methoxy-1-propanolu, 2-methoxy-1-methylethylacetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

10

Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

20

Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

10

Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3902 90 90

15

94

Modifikované, chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

35

Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo vice xylenu používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

40

Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

50

Roztok obsahující:

(65 ± 10) % hmotnostních γ-butyrolaktonu,

(30 ± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic,

(3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a

(1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

60

Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek:

styrenem,

alkoxystyrenem,

alkylakryláty,

rozpuštěnými v ethyllaktátu

0 %

31.12.2016

ex 3208 90 19

75

Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 99

10

Roztoky na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů, obsahující dvě nebo více z následujících barviv:

methyl-8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3′-nafto[2,1-b][1,4]oxazin]-9′-karboxylát,

methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromen-5-karboxylát,

13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo-[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol,

ethoxykarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzol[h]chromen-5-karboxylát,

13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo-[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol

0 %

31.12.2018

ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů

0 %

31.12.2018

ex 3215 19 00

20

Inkoust:

tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9),

s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 %, a

se specifickou hustotou 1,40 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm3,

používaný pro elektrody do tiskařských zařízení (1)

0 %

31.12.2017

ex 3215 90 00

10

Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

20

Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastovém filmu

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

30

Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující:

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo

3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech

pro použití při vyznačování integrovaných obvodů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

40

Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s:

voskem;

polymerem na bázi vinylu a

barvivem

pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení (1)

0 %

31.12.2015

3301 12 10

 

Vonné silice pomerančové, nedeterpenované

0 %

31.12.2018

ex 3402 11 90

10

Lauroylmethylisethionát sodný

0 %

31.12.2015

ex 3402 13 00

10

Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu

0 %

31.12.2018

ex 3402 13 00

20

Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diyl ether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

30

Kyselina polyoxyethylen-12-hydroxyoktadekanová (CAS RN 70142-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

20

Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

30

Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylenglykolu)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

60

Povrchově aktivní přípravek obsahující {[(2-ethylhexyl)oxy]methyl}oxiran

0 %

31.12.2014

ex 3402 90 10

70

Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 3403 99 00

10

Přípravky na řezání kapalinou na bázi vodných roztoků syntetických polypeptidů

0 %

31.12.2018

ex 3504 00 90

10

Avidin (CAS RN 1405-69-2)

0 %

31.12.2014

ex 3505 10 50

20

O-(2-Hydroxyethyl)-derivát hydrolyzovaného kukuřičného škrobu (CAS RN 9005-27-0)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

10

Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

30

Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

40

Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)

0 %

31.12.2014

ex 3601 00 00

10

Pyrotechnický prach ve formě granulátu válcovitého tvaru složený zdusičnanu strontnatého nebo dusičnanu měďnatého vroztoku nitroguanidinu, pojiva a přídavných látek, používaný jako součást tzv. nafukovače airbagu (1)

0 %

31.12.2016

ex 3701 30 00

10

Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3701 30 00

20

Fotosenzitivní deska sestávající z fotopolymerní vrstvy na polyesterové fólii o celkové tloušťce větší než 0,43 mm, avšak nejvýše 3,18 mm

0 %

31.12.2014

ex 3701 99 00

10

Deska z křemene nebo skla, pokrytá filmem chromu a potažená fotosensitivní nebo elektron-sensitivní pryskyřicí, k výrobě zboží čísel 8541 nebo 8542

0 %

01.07.2014

ex 3705 90 90

10

Fotomasky pro fotografický přenos obvodových schémat na polovodičové destičky

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

10

Fotosensitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

15

Citlivá emulze složená z:

nejvýše 12 % hmotnostních diazooxonaftalensulfonátu

fenolových pryskyřic

v roztoku obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát nebo methyl 3-methoxypropionát nebo 2-heptanon

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

25

Citlivá emulze obsahující:

fenolové nebo akrylové pryskyřice

nejvýše 2 % hmotnostních světlocitlivého kyselého prekurzoru,

v roztoku obsahujícím 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

30

Přípravek na bázi fotosenzitivního polymeru obsahujícího akrylát, obsahující barevné pigmenty, 2-methoxy-1-methylethylacetát a cyklohexanon, též obsahující ethyl-3-ethoxypropionát

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

ex 3707 90 90

35

70

Citlivá emulze nebo přípravek obsahující jeden či více:

akrylátových polymerů,

methakrylátových polymerů,

derivátů polymerů styrenu,

obsahujících nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpuštěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

40

Citlivé emulze obsahující:

nejvýše 10 % hmotnostních esterů naftochinondiazidu,

2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymerů hydroxystyrenu

nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů

rozpuštěných v 1-ethoxy-2-propylacetátu a/nebo v ethyllaktátu

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

45

Fotosensitivní emulze skládající se z cyklizovaného polyisoprenu obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních xylenu a

12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethylbenzenu

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

50

Fotosensitivní emulze obsahující:

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních kopolymerů akrylátů a/nebo methakrylátů a derivátů hydroxystyrenu

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních organického rozpouštědla obsahujícího přinejmenším ethyllaktát a/nebo propylen glykolmethylether acetát

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních akrylátů

nejvýše 12 % hmotnostních fotoiniciátoru

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

55

Dielektrický povlak tlumící mechanické namáhání, sestávající z polyamidových prekurzorů světlem iniciovatelné radikálové polymerace s uhlíkovými radikály v postranních řetězcích, které lze převést na polyimid, ve formě roztoku N-methyl-2-pyrrolidonu nebo N-ethyl-2-pyrrolidonu s obsahem polymeru 10 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

10

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, sestávající z kopolymeru styrenu a butylakrylátu a buď magnetitu, nebo sazí, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

20

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyolové pryskyřice, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

40

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyesterové pryskyřice vyráběná polymerizačním postupem, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

50

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z

kopolymeru styren-akrylátu/butadienu,

buď sazí nebo organického pigmentu,

též s obsahem polyolefínu nebo amorfního oxidu křemičitého

k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 90

10

Antireflexní povlak, sestávající z modifikovaného methakrylového polymeru, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku ve dvou nebo třech z následujících látek:

2-methoxy-1-methylethylacetát (CAS RN 108-65-6)

1-methoxy-2-propanol (CAS RN 107-98-2)

ethyllaktát (CAS RN 97-64-3)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 90

40

Antireflexní povlak, ve formě vodného roztoku, obsahující nejvýše:

2 % hmotnostní alkylsulfonové kyseliny bez halogenů a

5 % hmotnostních fluorovaného polymeru

0 %

31.12.2014

ex 3707 90 90

80

Antireflexní vrstva tvořená silikonovým nebo organickým polymerem obsahujícím fenolické hydroxyskupiny modifikované chromoforovými skupinami, ve formě roztoku organického rozpouštědla obsahujícího buď 1-ethoxy-2-propanol nebo 2-methoxy-1-methylethyl acetát obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru

0 %

31.12.2015

ex 3707 90 90

85

Válečky obsahující:

suchou vrstvu fotosenzitivní akrylové pryskyřice,

na jedné straně ochrannou fólii z poly(ethylentereftalátu) a

na druhé straně ochrannou fólii z polyethylenu

0 %

31.12.2014

ex 3801 90 00

10

Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3802 90 00

11

Křemelina průtokově žíhaná sodou, propláchnutá kyselinou, pro použití jako pomocný filtrační materiál při výrobě farmaceutických a/nebo biochemických produktů (1)

0 %

31.12.2017

3805 90 10

 

Borový olej

1,7 %

31.12.2018

ex 3806 10 00

ex 3909 40 00

20

50

Fenolová pryskyřice modifikovaná kalafunou

obsahující 60 % nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních kalafuny,

sčíslem kyselosti nejvýše 25,

používaná pro ofsetový tisk

0 %

31.12.2016

ex 3808 91 90

10

Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

30

Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané:

z bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki nebo

z bacillus thuringiensis subsp. kurstaki nebo

z bacillus thuringiensis subsp. israelensis nebo

z bacillus thuringiensis subsp. aizawai nebo

z bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

31.12.2014

ex 3808 91 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3′-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3′-ethoxyspinosynu L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

30

Přípravek sestávající ze suspenze pyrithion zinku (INN) ve vodě obsahující:

24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrithion zinku (INN), nebo

39 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních pyrithion zinku (INN)

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

50

Přípravky na bázi pyrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 15

10

Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze

0 %

31.12.2017

ex 3808 93 23

10

Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 27

40

Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxydimu (ISO) obsahující:

30 % hmotnostních nebo více tepraloxydimu (ISO) a

nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky

0 %

31.12.2016

ex 3808 93 90

10

Přípravek ve formě granulí obsahující:

38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo

9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Přípravek sestávající z benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující:

1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu

používaný jako regulátor růstu rostlin

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Vodný roztok obsahující:

1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného,

1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného,

0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného

pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Směs ve formě bílého prášku obsahující:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a

méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot

pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Práškový přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7,

90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady,

nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny

používaný jako regulátor růstu rostlin

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

10

Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) v roztoku cyklohexanonu a vody

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

20

Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 3809 91 00

10

Směs 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmethyl methyl methylfosfonát a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylfosfonát

0 %

31.12.2018

ex 3809 92 00

20

Odpěňovač sestávající ze směsi oxydipropanolu a 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diolu

0 %

31.12.2014

ex 3810 10 00

10

Pasta k pájení či svařování sestávající ze směsi kovů a pryskyřice obsahující:

70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních cínu

nejvýše 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů: stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium

pro použití v elektrotechnickém průmyslu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 19 00

10

Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše:

4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu,

4,9 % hmotnostních naftalenu a

0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu

0 %

31.12.2014

ex 3811 21 00

10

Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

20

Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

30

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Aditiva do mazacích olejů s obsahem minerálních olejů na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu (CAS RN 68784-26-9) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Aditiva do mazacích olejů

na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),

obsahující minerální oleje,

používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje,

na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Aditiva do mazacích olejů

obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),

obsahující minerální oleje,

s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20,

používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Aditiva do mazacích olejů složená zproduktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN68511-50-2), s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

10

Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji

0 %

31.12.2018

ex 3811 90 00

40

Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu

0 %

31.12.2017

ex 3812 10 00

10

Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí (CAS RN 102-06-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 20 90

10

Plastifikátor, obsahující:

bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2)

více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

20

Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

25

Stabilizátor UV obsahující tyto látky:

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2);

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1);

poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3);

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a

methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

30

Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu

0 %

31.12.2014

ex 3812 30 80

35

Směs obsahující:

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15–18 uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9)

nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin

na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

40

Směs:

80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a

20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

55

UV stabilizátor obsahující:

2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a

buď polymer N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo

polymer N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Světelný stabilizátor sestávající z větvených a lineárních alkylesterů kyseliny 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenpropanové (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilizátor pro plastové materiály obsahující:

2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4),

2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a

2-ethylhexyl-merkaptoacetát (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Světelný stabilizátor obsahující:

větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a

2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

75

N,N′-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

UV-stabilizátor tvořený:

stíněným aminem: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a

buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo

chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou

0 %

31.12.2017

ex 3814 00 90

20

Směs obsahující:

69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu,

29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu

0 %

31.12.2018

ex 3814 00 90

40

Azeotropní směsi obsahujicí izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru

0 %

31.12.2018

ex 3815 12 00

10

Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším avšak nejvýše 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

10

Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2 cm3/g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

15

Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

25

Katalyzátor ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, složený ze směsi oxidů kovů obsahující zejména oxidy molybdenu, niklu, kobaltu a železa, na nosiči z oxidu hlinitého, určený pro výrobu akrylaldehydu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

30

Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

40

Katalyzátor, ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo vyšším, avšak nejvýše 9 mm, sestávající ze směsi oxidů kovů obsahujících především oxidy molybdenu, vanadu a mědi, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, pro použití při výrobě kyseliny akrylové (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

60

Katalyzátor sestávající z oxidu chromitého, vázaný na nosiči z oxidu hlinitého

0 %

31.12.2014

ex 3815 19 90

65

Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

70

Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

75

Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

80

Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

85

Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

86

Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

ex 8506 90 00

87

10

Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) (1)

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

16

Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO′)-di[chlorid(1-)], který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

20

Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující:

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu a

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chlóru

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

27

Katalyzátor ve formě dutého válce o délce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, sestávající ze směsi oxidů kovů obsahující především oxidy molybdenu, bismutu, železa a niklu, obsahující rovněž náplň oxidu křemičitého, pro použití při výrobě kyseliny akrylové (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

30

Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji:

tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a

oxidu křemičitého

obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a

obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu

0 %

31.12.2015

ex 3815 90 90

33

Katalyzátor, sestávající ze směsi různých alkylnaftalen-sulfonových kyselin, s alifatickými uhlovodíkovými řetězci obsahující 12 – 56 uhlíkových atomů

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

50

Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

70

Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

71

Katalyzátor obsahující N-(2-hydroxypropylamonium)diazabicyklo (2,2,2)oktan-2-ethyl hexanoát, rozpuštěný v 1,2-ethandiolu

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

80

Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

81

Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefínů (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

86

Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

88

Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu:

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

89

Bakterie Rhodococcus rhodocrous J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu (1)

0 %

31.12.2016

ex 3817 00 50

10

Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující:

35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu,

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu,

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

10

Směs alkylnaftalenů obsahující

88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu

2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

20

Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

30

Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku

0 %

31.12.2016

ex 3819 00 00

20

Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 30

20

Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě:

technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 2915,

kyseliny palmitové čísla 2915, nebo

přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 90

20

Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě:

technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823

kyseliny stearové čísla 3823

kyseliny stearové čísla 2915

kyseliny palmitové čísla 2915, nebo

přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 15

10

Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

05

Směs monomerů methylmethakrylátu a butylakrylátu v roztoku xylenu a butylacetátu, obsahující více než 54 % hmotnostních, avšak nejvýše 56 % hmotnostních těchto rozpouštědel

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

06

Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

07

Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivu

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

08

Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

09

Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď:

na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo

ve formě roztoku v organickém rozpouštědle

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

10

Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

11

Směs fytosterolů, nikoliv ve formě prášku, obsahující:

40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58 % hmotnostních beta-sitosterolů,

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních kampesterolů,

14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních stigmasterolů,

0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních jiných sterolů

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

12

Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

13

Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

14

Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

15

Strukturovaný alumosilikofosfát

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

16

Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamát a 1-{4-[(4- aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

17

Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

18

Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

20

Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a:

buď aluminium-alkylové sloučeniny,

nebo organické komplexy wolframu

nebo organické komplexy molybdenu

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

21

Směs propan-2,2-diylbis(1,4-fenylenoxyethylenoxyethylen)-diakrylátu, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)triethylen-triakrylátu a fenyl(1-hydroxycyklohexyl)ketonu v roztoku methyl(ethyl)ketonu a toluenu

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

22

Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

23

Směs urethanových akrylátů, tripropylenglykoldiakrylátu, ethoxylovaného bisfenolu A akrylátu a poly(ethylenglykol) 400 diakrylátu

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

24

Roztok (chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilanu o přibližné koncentraci 65 % v toluenu

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

26

Vodná disperze, obsahující:

76 % (± 0,5 %) hmotnostních karbidu křemíku (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a

2,4 % (± 0,05 %) hmotnostních oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

27

Přípravek složený ze směsi 2,4,7,9- tetramethyl-5-decin-4,7-diolu a 2-propanolu

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

28

Přípravek obsahující:

α-4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylen), 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních

polyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitát, 5 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 15 % hmotnostních

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

29

Přípravek sestávající především z γ-butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

30

2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyethylovaný

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

31

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

32

Směs:

[m-[karbonato(2-)-O:O′]]dihydroxydioxodizirkonia (CAS RN 57219-64-4) a

uhličitanu ceritého (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Přípravek obsahující:

trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyl(dihexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfin-oxid (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Směs:

3,3-bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalidu (CAS RN 50292-95-0)

ethyl-6 ′-(diethylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H), 9′-[9H]xanthen]-2′-karboxylátu (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Směs kapalných krystalů k použití při výrobě displejů (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

39

Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

40

Kyselina azelaová o čistotě 75 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 85 % hmotnostních

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

41

Přípravek složený z:

dipropylenglykolu,

tripropylenglykolu,

tetrapropylenglykolu a

pentapropylenglykolu

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

42

Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující:

buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu

nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu,

pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

43

Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

45

Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a:

buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody,

nebo N,N-dimethylformamidu,

nebo γ-butyrolaktonu,

nebo oxidu křemičitého,

nebo amonium hydrogen azelátu,

nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého

nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého,

na výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

47

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a

0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Přípravek obsahující:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zincum-bis(p-toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6)

ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C′-azodi(formamidu)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

50

Prášková směs obsahující:

85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9)

a nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl-α-dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

51

Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

52

Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

53

Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

54

2-Hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

55

Přípravek sestávající z:

50 % (± 2 %) hmotnostních bis-alkoxylátové ethyl-acetoacetát-hlinitých chelátů,

v rozpouštědle olejových inkoustů (bílý minerál)

s bodem varu 160 °C nebo více, avšak nejvýše 180 °C

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

56

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

58

N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %)

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3′,4′,5′-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3′,4′,5′-trifluorbifenyl-2-aminu

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

60

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

62

Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

64

Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru:

buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm,

nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

65

Přípravek obsahující:

89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

66

Směs primárních terc-alkylaminů

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

78

Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallových olejů), ve formě prášku o velikosti částic nejvýše 300 μm, obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů,

nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

79

Směs 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylaminu

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

82

α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

84

Reakční produkt, obsahující:

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého,

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

87

Pasta obsahující

75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních mědi,

anorganické oxidy,

ethylcelulózu a

rozpouštědlo

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

88

Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1′-oxybis(2-chlorethanu)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

89

Oligomer tetrafluorethylenu, mající tetrafluorjodethylové koncové skupiny

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

90

Duté kuličky z taveného hlinitokřemičitanu obsahující 65-80 % amorfního hlinitokřemičitanu s následujícími charakteristikami:

bodem tání 1 600 °C až 1 800 °C

a hustotou 0,6 - 0,8 g/cm3,

pro výrobu filtrů částeček pro motorová vozidla (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

92

Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

94

Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

95

Směs fytosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a nejvýše 4 % hmotnostní stannolů

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

97

Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorfosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

20

29

Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:

65 % hmotnostních nebo více FAME s 12 uhlíkovými atomy (C12), avšak nejvýše 75 % hmotnostních

21 % hmotnostních nebo více FAME, se 14 uhlíkovými atomy (C14), avšak nejvýše 28 % hmotnostních

4 % hmotnostních nebo více FAME se 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 8 % hmotnostních,

pro použití při výrobě detergentů a produktů pro domácnost a osobní hygienu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

30

39

Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:

50 % hmotnostních nebo více FAME s 8 uhlíkovými atomy (C8), avšak nejvýše 58 % hmotnostních,

35 % hmotnostních nebo více FAME s 10 uhlíkovými atomy (C10), avšak nejvýše 50 % hmotnostních

pro použití při agrochemické výrobě, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

40

49

Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:

15 % hmotnostních nebo více FAME s 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 32 % hmotnostních

65 % hmotnostních nebo více FAME s 18 uhlíkovými atomy (C18), avšak nejvýše 85 % hmotnostních

pro použití při výrobě detergentů a čisticích prostředků pro účely použití v domácnosti a osobní hygieny, v agrochemii, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do svítících lamp a složek zapalovačů ohně (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

20

Polyethylen ve formě granulí, o hustotě 0,925 (± 0,0015), s indexem tání 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), k výrobě vyfukovaných filmů s hodnotou neprůhlednosti (haze value) nejvýše 6 % a s prodloužením při přetrhnutí (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

30

Polyethylenové granule, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních mědi

0 %

31.12.2016

ex 3901 20 90

10

Polyethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hustotě 0,945 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,985, k výrobě fólií pro pásky do psacích strojů nebo podobné pásky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 20 90

20

Polyethylen, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních slídy

0 %

31.12.2018

ex 3901 30 00

80

Ethylen–vinylacetátový kopolymer

obsahující 27,8 % nebo více, avšak nejvýše 29,3 % hmotnostních vinylacetátu

s indexem tání 22 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 28 g/10 min.

obsahující nejvýše 15 mg/kg vinylacetátového monomeru

0 %

31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Ethylen–vinylacetátový kopolymer

obsahující 9,8 % nebo více, avšak nejvýše 10,8 % hmotnostních vinylacetátu

s indexem tání 2,5 g/10 min. nebo více, však nejvýše 3,5 g/10 min.

obsahující nejvýše 15 mg/kg vinylacetátového monomeru

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet:

o hustotě 0,862 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,865

schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,

o hysterezi 50 % (± 10 %),

o trvalé deformaci nejvýše 20 %,

pro použití k výrobě dětských plen (1)

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Kopolymer ethylenu a kyseliny methakrylové

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

91

Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou

4 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

92

Chlorsulfonovaný polyethylen

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

93

Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

94

Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

97

Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

10

Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla a obsahující nejvýše:

7 mg/kg hliníku

2 mg/kg železa

1 mg/kg hořčíku

8 mg/kg chloridu

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

20

Polypropylen, neobsahující změkčovadla,

s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3 417,

s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g,

s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638),

s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

30

Polypropylen, obsahující nejvýše 1 mg/kg hliníku, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg hořčíku a 1 mg/kg chloridu, pro použití při výrobě obalů pro jednorázové kontaktní čočky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

40

Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla:

o pevnosti vtahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638);

o pevnosti v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790);

s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16 kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238);

obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu,

obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna,

obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy

0 %

31.12.2014

ex 3902 10 00

50

Vysoce izotaktický polypropylen (HIPP), též zabarvený, určený pro výrobu plastových komponentů do osvěžovačů vzduchu, s těmito vlastnostmi:

hustota 0,880 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3 (jak stanoví zkušební metoda ASTM D1505);

pevnost na mezi kluzu 350 kg/cm2 nebo vyšší, avšak nejvýše 390 kg/cm2 (jak stanoví zkušební metoda ASTM D638)

teplotní deformace 135 °C nebo vyšší při zatížení 0,45 MPa (jak stanoví zkušební metoda ASTM 648) (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 20 00

10

Polyisobutylen, o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 700 nebo vyšší, avšak nejvýše 800

0 %

31.12.2018

ex 3902 20 00

20

Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalné formě

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

91

A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

95

A-B-A blokový kopolymer sestávající z:

kopolymeru propylenu a ethylenu

21 % (± 3 %) hmotnostních polystyrenu

0 %

31.12.2016

ex 3902 30 00

97

Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož

bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší,

viskozitní index je 150 nebo vyšší,

početně průměrná molekulová hmotnost (Mn) je 650 nebo vyšší

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

52

Amorfní směs kopolymeru poly-alfa-olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

55

Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylen – polystyren, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních polystyrenu

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

60

Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi:

kapalná při pokojové teplotě

získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5

s početně průměrnou molekulovou hmotností (Mn) 370 (± 50)

s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 500 (± 100)

0 %

31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Směs hydrogenovaného styrenového blokového kopolymeru, polyethylenového vosku a pojící pryskyřice ve formě pelet obsahující:

70 % (± 5 %) hmotnostních styrenového blokového kopolymeru,

15 % (± 5 %) hmotnostních polyethylenového vosku a

15 % (± 5 %) hmotnostních pojicí pryskyřice

s těmito fyzikálními vlastnostmi:

schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,

o hysterezi 50 % (± 10 %),

o trvalé deformaci nejvýše 20 %,

pro použití k výrobě dětských plen (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 90 90

92

Polymery 4-methyl-1-pentenu

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

93

Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou nejméně 38 × 10– 6m2 s– 1 (38 centistokes) při 100 °C, měřeno metodou ASTM D 445

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

98

Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445) v rozmezí od 3 centistokes do 9 centistokes a získaný polymerací směsi dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu

0 %

31.12.2016

ex 3903 11 00

10

Bílé rozpínavé kuličky polystyrenu s maximální tepelnou vodivostí ne vyšší než 0,034 W/mK při hustotě 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), obsahující 50 % recyklovaného materiálu

0 %

31.12.2018

ex 3903 19 00

30

Krystalický polystyren s bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C a s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 242 °C, též s obsahem aditiv a plniv

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

10

Pelety nebo granule kopolymeru butadienu a styrenu, jejichž

hustota je 1,05 (± 0,02),

index tání při 200 °C/5 kg je 13 g/10 min (± 1 g/10 min)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

15

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, tvořená kopolymerem styrenu, n-butyl-akrylátu, n-butyl-methakrylátu, methakrylové kyseliny a polyolefinového vosku, k použití jako vývojka při výrobě tonerových kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

20

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, tvořená kopolymerem styrenu, n-butyl-akrylátu, n-butyl-methakrylátu a polyolefinového vosku, k použití jako vývojka při výrobě tonerových kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

25

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, tvořená kopolymerem styrenu, n-butyl-akrylátu, methakrylové kyseliny a polyolefinového vosku, k použití jako vývojka při výrobě tonerových kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

30

Pelety nebo granule kopolymeru butadienu a styrenu s bodem tání 85 °C (± 5 °C) obsahující:

2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní tris(tribromfenyl)-triazinu,

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních1,2-bis(pentabromfenyl)ethanu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních oxidu antimonitého

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Kopolymer α-methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 °C

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

40

50

Kopolymer styrenu s α-methylstyrenem a kyselinou akrylovou, o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 500 nebo vyšší, avšak nejvýše 6 000

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

50

Krystalický kopolymer styrenu a p-methylstyrenu:

s bodem tání 240 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 260 °C,

obsahující p-methylstyren v množství 5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 15 % hmotnostních

0 %

31.12.2015

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

60

60

Kopolymer styrenu s maleinanhydridem buď částečně esterifikovaný nebo úplně chemicky modifikovaný o průměrné molekulové hmotnosti (Mn) nejvýše 4 500 ve formě vloček nebo prášku

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

75

Kopolymer styrenu a vinylpyrrolidonu, obsahující nejvýše 1 % hmotnostní dodecyl sulfátu sodného, ve formě vodné emulze, pro výrobu zboží podpoložky 3305 20 00 nebo barev na vlasy podpoložky 3305 90 (1)

0 %

31.12.2014

ex 3903 90 90

80

Granule kopolymeru styrenu a divinylbenzenu s průměrem nejméně 150 μm a nejvíce 800 μm a obsahující:

nejméně 65 % hmotnostních styrenu,

nejvýše 25 % hmotnostních divinylbenzenu

pro použití při výrobě iontoměničů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

86

Směs obsahující:

45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu

35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenylenetheru)

nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiv

a s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů:

metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentu