(EU) č. 1370/2013Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

Publikováno: Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013

ze dne 16. prosince 2013,

kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky“ se zabývá potenciálními úkoly, cíli a směry společné zemědělské politiky po roce 2013. Na základě diskuze o tomto sdělení by s účinností od 1. ledna 2014 měla být společná zemědělská politika reformována. Tato reforma by se měla týkat všech hlavních nástrojů společné zemědělské politiky, včetně nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (1). V kontextu tohoto reformovaného regulačního rámce by měla být přijata opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení.

(2)

Z důvodů jasnosti a transparentnosti by ustanovení týkající se veřejné intervence měla mít společnou osnovu a současně by měla dále sledovat politiku, jíž se řídí jednotlivá odvětví. Proto je vhodné rozlišovat mezi referenčními prahovými hodnotami stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2) na jedné straně a intervenčními cenami, které je třeba definovat, na straně druhé. Pouze intervenční ceny pro veřejnou intervenci odpovídají uplatněným regulovaným cenám uvedeným v příloze 3 bodě 8 první větě Dohody WTO o zemědělství (tj. podpora tržní ceny). V této souvislosti by mělo být jasné, že tržní intervence může mít podobu veřejné intervence i jiných forem intervence, při kterých se nevyužívají předem stanovené cenové indikace.

(3)

Měla by být stanovena úroveň ceny v rámci veřejné intervence, na níž probíhá nákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení, včetně případů, kdy může být nutná úprava cen v rámci veřejné intervence. Je rovněž třeba přijmout opatření týkající se množstevních omezení pro provádění nákupu za pevně stanovenou cenu. V obou případech by ceny a kvantitativní omezení měly zohledňovat praxi a zkušenosti získané z dřívějších společných organizací trhů.

(4)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví poskytování podpory soukromého skladování jakožto tržní intervenční opatření. Je třeba vymezit opatření týkající se stanovení výše podpor. S ohledem na praxi a zkušenosti získané z předchozích společných organizací trhu je vhodné vymezit ustanovení týkající se stanovení výše podpor předem i prostřednictvím nabídkového řízení a zohlednění některých prvků při stanovení podpory předem.

(5)

S cílem zajistit řádné rozpočtové řízení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ by měl být stanoven pevný strop podpory Unie a maximální míru spolufinancování. Aby se všem členským státům umožnilo provedení nákladově efektivního projektu „Ovoce a zelenina do škol“, měla by být stanovena konkrétní minimální výše podpory Unie.

(6)

S cílem zajistit řádné fungování podpory pro dodávky mléka a mléčných výrobků dětem ve vzdělávacích zařízeních a flexibilitu správy tohoto projektu je třeba stanovit maximální množství mléka, na které lze poskytnout podporu, jakož i výši podpory Unie.

(7)

Podle nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí na konci hospodářského roku 2016/17 pro cukr po zrušení režimu kvót platnost několika opatření týkajících se cukru.

(8)

V souladu s prodloužením režimu kvót do 30. září 2017 by v tomto nařízení měla být stanovena opatření týkající se stanovení výrobní dávky z kvóty na cukr, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulinový sirup.

(9)

K zajištění účinného režimu výrobních náhrad u některých produktů v odvětví cukru by měly být vymezeny odpovídající podmínky pro stanovení výše výrobní náhrady.

(10)

Pro cukrovou řepu podléhající kvótám by měla být stanovena minimální cena odpovídající standardní jakosti, aby byla zajištěna přiměřená životní úroveň pěstitelů cukrové řepy a cukrové třtiny v Unii.

(11)

S cílem zabránit ohrožení situace na trhu s cukrem v důsledku hromadění množství cukru, izoglukózy a inulinového sirupu, pro něž nejsou splněny použitelné podmínky, by měla být stanovena dávka z přebytku.

(12)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví mechanismus k zajištění dostatečných a vyvážených dodávek cukru na trhy Unie a umožňuje Komise přijímat vhodná opatření za tímto účelem. Vzhledem k tomu, že nástroji pro řízení trhů, kterými se tento mechanismus zavádí, jsou dočasné úpravy cla z dovozu surového cukru, jakož i dočasné uplatnění dávky z produkce nepodléhající kvótám uvolněné na vnitřní trh pro účely přizpůsobení nabídky poptávce, mělo by být do tohoto nařízení zahrnuto zvláštní ustanovení, které umožní Komisi takovou dávku uplatnit a stanovit její výši.

(13)

K zajištění řádného fungování režimu vývozních náhrad by měla být upravena vhodná opatření pro stanovení výše náhrad. Dále by měla být určena vhodná opatření v odvětvích obilovin a rýže pro stanovení opravných částek a stanovena úprava výše náhrady v souladu se změnami úrovně intervenční ceny.

(14)

K zajištění účinného každodenního řízení společné zemědělské politiky by měla být opatření týkající se stanovení podpor, náhrad a cen uvedená v tomto nařízení omezena na všeobecné podmínky, aby se mohly určit konkrétní částky podle specifických okolností každého případu. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení těchto částek. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány s pomocí Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3). S cílem zajistit pohotovou reakci na rychle se měnící situaci na trhu by Komisi měla být navíc svěřena pravomoc stanovit nové výše náhrad a v odvětvích obilovin a rýže upravit opravné částky bez použití nařízení (EU) č. 182/2011,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Tímto nařízením se určují opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů, která byla zavedena nařízením (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Ceny v rámci veřejné intervence

1.   Úroveň ceny v rámci veřejné intervence:

a)

u pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a sušeného odstředěného mléka se rovná příslušné referenční prahové hodnotě stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí příslušnou referenční prahovou hodnotu v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;

b)

u másla se rovná 90 % referenční prahové hodnoty stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí 90 % referenční prahové hodnoty v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;

c)

u hovězího a telecího masa nepřekročí úroveň uvedenou v čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Ceny v rámci veřejné intervence pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži uvedené v odstavci 1 se upravují zvýšením či snížením na základě hlavních kritérií jakosti pro dané produkty.

3.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví zvýšení či snížení ceny v rámci veřejné intervence pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku za podmínek v něm stanovených. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Článek 3

Nákupní ceny a použitelná množstevní omezení

1.   Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, nákup se provádí za pevně stanovenou cenu uvedenou v článku 2 tohoto nařízení a nepřekročí níže uvedená množstevní omezení pro jednotlivá období uvedená v článku 12 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

u pšenice obecné 3 miliony tun;

b)

u másla 50 000 tun;

c)

u sušeného odstředěného mléka 109 000 tun.

2.   Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

u pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka nad rámec množstevních omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku a

b)

u pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a hovězího a telecího masa,

nákup se provádí prostřednictvím nabídkového řízení za účelem stanovení maximální nákupní ceny.

Maximální nákupní cena nesmí překročit příslušnou úroveň uvedenou v čl. 2 odst. 1 a stanoví se prostřednictvím prováděcích aktů.

3.   Za zvláštních a řádně odůvodněných okolností může Komise přijímat prováděcí akty, kterými se:

a)

nabídková řízení omezí na určitý členský stát nebo region členského státu, nebo

b)

s výhradou čl. 2 odst. 1 stanoví nákupní ceny pro veřejné intervence pro jednotlivé členské státy nebo regiony členských států na základě zjištěných průměrných tržních cen.

4.   Nákupní ceny pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži uvedené v odstavcích 2 a 3 se upravují zvýšením či snížením na základě hlavních kritérií jakosti pro tyto produkty.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se daná zvýšení či snížení stanoví.

5.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

6.   Komise přijme bez použití postupu podle čl. 15 odst. 2 nezbytné prováděcí akty s cílem:

a)

dodržet omezení intervence stanovená v odstavci 1 tohoto článku a

b)

použít nabídkové řízení uvedené v odstavci 2 tohoto článku u pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka nad rámec množstevních omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 4

Podpora soukromého skladování

1.   Za účelem stanovení výše podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v článku 17 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě, že je podpora poskytnuta v souladu s čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení, vyhlásí se na omezenou dobu nabídkové řízení nebo se tato částka stanoví předem. Výše podpory může být stanovena pro jednotlivé členské státy nebo regiony členských států.

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými se:

a)

v případě použití nabídkového řízení stanoví maximální výše podpory soukromého skladování;

b)

v případě, že je výše podpory stanovena předem, určí daná částka podpory na základě nákladů na skladování nebo jiných příslušných prvků trhu.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Článek 5

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny dětem

1.   Podpora Unie určená na dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů dětem uvedená v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 nesmí:

a)

překročit ani jeden z těchto limitů:

i)

150 milionů EUR v jednom školním roce;

ii)

75 % nákladů na dodávání a souvisejících nákladů uvedených v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo 90 % těchto nákladů v méně rozvinutých regionech a v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 Smlouvy; ani

b)

pokrývat jiné náklady než náklady na dodávání a související náklady uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) bodu ii) se „méně rozvinutými regiony“ rozumějí regiony takto definované v čl. 90 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (4).

2.   Členské státy účastnící se projektu „Ovoce a zelenina do škol“ obdrží podporu Unie ve výši alespoň 290 000 EUR.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví předběžné rozdělení podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku mezi jednotlivé členské státy na základě kritérií uvedených v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Komise alespoň každé tři roky posoudí, zda je předběžné rozdělení nadále v souladu s kritérii uvedenými v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013. V případě potřeby Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví nové předběžné rozdělení.

V návaznosti na žádosti členských států podle čl. 23 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013 Komise každý rok přijme prováděcí akty, kterými se stanoví definitivní rozdělení podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku mezi zúčastněné členské státy v souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném odstavci.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 6

Podpora na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem

1.   Podpora Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem stanovená v článku 26 nařízení (EU) č. 1308/2013 se poskytuje nejvýše na množství 0,25 litru ekvivalentu mléka na dítě a školní den.

2.   Podpora Unie činí 18,15 EUR na 100 kg u všech druhů mléka.

3.   Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví výše podpory na jiné způsobilé mléčné výrobky než mléko, zejména na základě mléčných složek dotyčných výrobků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Článek 7

Výrobní dávka v odvětví cukru

1.   Výrobní dávka z kvóty na cukr, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulinový sirup podle článku 128 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví ve výši 12,00 EUR na tunu cukru podléhajícího kvótám a inulinového sirupu podléhajícího kvótám. U izoglukózy se výrobní dávka stanoví ve výši 50 % dávky pro cukr.

2.   Celkovou výrobní dávku v souladu s odstavcem 1 členský stát předkládá k úhradě podnikům na svém území na základě kvóty přidělené pro příslušný hospodářský rok.

Uvedené podniky provedou platbu nejpozději do konce února dotyčného hospodářského roku.

3.   Podniky vyrábějící cukr a inulinový sirup v Unii mohou od pěstitelů cukrové řepy nebo cukrové třtiny nebo od dodavatelů čekanky požadovat, aby hradili až 50 % příslušné výrobní dávky.

Článek 8

Výrobní náhrada v odvětví cukru

Výrobní náhradu pro výrobky v odvětví cukru uvedenou v článku 129 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů na základě:

a)

nákladů souvisejících s použitím dovezeného cukru, které by musel průmysl hradit v případě dodávání ze světového trhu a

b)

ceny přebytkového cukru dostupného na trhu Unie nebo – v případě, že na tomto trhu není přebytkový cukr –na základě referenční prahové hodnoty cukru stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 9

Minimální cena cukrové řepy

1.   Minimální cena cukrové řepy podléhající kvótám uvedená v článku 135 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí 26,29 EUR za tunu do konce hospodářského roku 2016/2017 pro cukr dne 30. září 2017.

2.   Minimální cena uvedená v odstavci 1 se vztahuje na cukrovou řepu standardní jakosti vymezené v části B přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.   Cukrovarnické podniky nakupující cukrovou řepu podléhající kvótám vhodnou ke zpracování na cukr a určenou ke zpracování na cukr podléhající kvótám jsou povinny zaplatit alespoň minimální cenu, zvýšenou nebo sníženou podle zjištěných odchylek od standardní jakosti. Takové zvýšení nebo snížení stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

4.   U množství cukrové řepy odpovídajících množstvím průmyslového cukru nebo přebytkového cukru, na něž se vztahuje dávka z přebytku podle článku 11, upraví dotyčný cukrovarnický podnik pořizovací cenu tak, aby se přinejmenším rovnala minimální ceně cukrové řepy podléhající kvótám.

Článek 10

Úprava vnitrostátní kvóty na cukr

Rada může v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy na návrh Komise upravovat kvóty stanovené v příloze XII nařízení (EU) č. 1308/2013 na základě případných rozhodnutí členských států přijatých v souladu s článkem 138 uvedeného nařízení.

Článek 11

Dávka z přebytku v odvětví cukru

1.   Dávka z přebytku, vymezená mimo jiné v článku 142 nařízení (EU) č. 1308/2013, se stanoví v dostatečné výši, aby se zamezilo hromadění množství uvedených ve zmíněném článku. Výši dávky stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Dávku z přebytku podle odstavce 1 ukládá členský stát podnikům na svém území na základě množství výroby v uvedeném odstavci uvedených, která byla u těchto podniků stanovena pro daný hospodářský rok.

Článek 12

Dočasný mechanismus řízení trhu v odvětví cukru

Za účelem zajištění dostatečných a vyvážených dodávek cukru na trh Unie může Komise do konce hospodářského roku 2016/2017 pro cukr dne 30. září 2017, bez ohledu na článek 142 nařízení (EU) č. 1308/2013, na nezbytné množství a po nezbytnou dobu dočasně uplatnit prostřednictvím prováděcích aktů dávku z přebytku v případě výroby nepodléhající kvótám uvedené v čl. 139 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.

Komise stanoví výši této dávky prostřednictvím prováděcích aktů.

Prováděcí akty uvedené v tomto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 13

Stanovení vývozních náhrad

1.   Komise může za podmínek stanovených v článku 196 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v souladu s článkem 198 uvedeného nařízení přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví vývozní náhrady:

a)

v pravidelných intervalech pro produkty ze seznamu v čl. 196 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

v nabídkových řízeních v případě obilovin, rýže, cukru a mléka a mléčných výrobků.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Při stanovování vývozních náhrad pro určitý produkt se zohlední jeden nebo více z těchto aspektů:

a)

stávající situace a předpokládaný vývoj:

i)

cen a množství daného produktu, která jsou na trhu Unie k dispozici,

ii)

cen daného produktu na světovém trhu;

b)

cíle společné organizace trhu, které spočívají v zajištění rovnováhy a přirozeného vývoje cen a obchodu na tomto trhu;

c)

nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit dlouhodobou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Unie;

d)

hospodářské aspekty zamýšleného vývozu;

e)

omezení vyplývající z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou;

f)

potřeba zajistit rovnováhu mezi používáním základních produktů Unie při výrobě zpracovaného zboží pro vývoz do třetích zemí a používáním produktů ze třetích zemí dovezených v rámci režimu zušlechťovacího styku;

g)

nejpříznivější náklady na uvedení produktu na trh a na jeho přepravu z trhů Unie do přístavů nebo jiných míst vývozu v Unii, jakož i náklady na dopravu do zemí určení;

h)

poptávka na trhu Unie;

i)

pokud jde o odvětví vepřového masa, vajec a drůbežího masa, rozdíl mezi cenami v rámci Unie a cenami na světovém trhu za dodávané množství krmných obilovin nezbytné pro produkci v těchto odvětvích v Unii.

3.   Pokud je to nutné v zájmu zajištění pohotové reakce na rychle se měnící situaci na trhu, může Komise výši náhrady upravit prostřednictvím prováděcích aktů, a to buď na žádost členského státu, nebo z vlastního podnětu. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 15 odst. 2.

Článek 14

Zvláštní opatření týkající se vývozních náhrad pro obiloviny a rýži

1.   Komise může přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví opravná částka pro vývozní náhrady stanovené v odvětví obilovin a rýže. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Pokud je to nutné v zájmu zajištění pohotové reakce na rychle se měnící situaci na trhu, může Komise přijímat prováděcí akty, kterými se upraví dané opravné částky, a to bez použití postupu uvedeného v čl. 15 odst. 2.

Komise může uplatňovat tento odstavec na produkty odvětví obilovin a rýže, které jsou vyváženy ve formě zpracovaného zboží v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1216/2009 (5).

2.   Po dobu prvních tří měsíců hospodářského roku je pro vývoz sladu uskladněného na konci předchozího hospodářského roku nebo vyrobeného z ječmene uskladněného k tomuto dni použitelná náhrada, která by se bývala použila v případě dotyčné vývozní licence pro vývoz uskutečněný během posledního měsíce předchozího hospodářského roku.

3.   Náhradu pro produkty uvedené v příloze I části I písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovenou v souladu s čl. 199 odst. 2 uvedeného nařízení může Komise upravit prostřednictvím prováděcích aktů v souladu se změnami úrovně intervenčních cen.

První pododstavec se může v plném rozsahu nebo zčásti použít na produkty uvedené v příloze I části I písm. c) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i na produkty uvedené v části I uvedené přílohy a vyvážené ve formě zpracovaného zboží v souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009. V takovém případě Komise prostřednictvím prováděcích aktů opraví upravené částky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce použitím koeficientu vyjadřujícího poměr mezi množstvím základního produktu a množstvím tohoto produktu obsaženém ve zpracovaném produktu, který je vyvážen nebo použit ve vyváženém zboží.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený článkem 229 nařízením (EU) č. 1308/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 16

Srovnávací tabulka

Odkazy na příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007 se po jeho zrušení nařízením (EU) č. 1308/2013 považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze tohoto nařízení.

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Články 7 až 12 se použijí do konce hospodářského roku 2016/17 pro cukr dne 30. září 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2013.

Za Radu

předseda

V. JUKNA


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/01 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

uvedená v článku 16

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Toto nařízení

Čl. 18 odst. 1 a 3

Článek 2

Čl. 18 odst. 2 písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 13 odst. 1 písm. d)

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 18 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

Čl. 43 bod aa)

Čl. 3 odst. 5

Čl. 31 odst. 2

Článek 4

Čl. 103ga odst. 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 103ga odst. 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 102 odst. 4

Čl. 6 odst. 1

Čl. 102 odst. 3

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 51 odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 51 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 51 odst. 4

Čl. 7 odst. 3

Článek 97

Článek 8

Článek 49

Článek 9

Čl. 64 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 64 odst. 3

Čl. 11 odst. 2

Čl. 164 odst. 2

Čl. 13 odst. 1 a 3

Čl. 164 odst. 3

Čl. 13 odst. 2

Čl. 164 odst. 4

Čl. 14 odst. 1

Článek 165

Čl. 14 odst. 2

Článek 166

Čl. 14 odst. 3


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU