(EU) č. 1364/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře

Publikováno: Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 29-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1364/2013

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 2 a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky pro ekologickou produkci mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury. Prováděcí pravidla pro tyto požadavky jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

V období od listopadu 2012 do dubna 2013 předložily některé členské státy žádosti o revizi pravidel týkajících se produktů, látek a postupů, které lze používat v oblasti ekologické produkce akvakultury. Tyto žádosti vyhodnotí skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce zřízená rozhodnutím Komise 2009/427/ES (3); na základě uvedeného hodnocení hodlá Komise posoudit nutnost případné revize daných pravidel v roce 2014.

(3)

V některých z těchto žádostí bylo uvedeno, že pro splnění požadavků článků 25e a 25o nařízení (ES) č. 889/2008 nejsou na trhu dostatečně k dispozici juvenilní jedinci pocházející z ekologické akvakultury ani zárodečný materiál nepocházející z konvenčních líhní mlžů.

(4)

Vzhledem k tomu, že juvenilní jedinci pocházející z ekologické akvakultury a zárodečný materiál nepocházející z konvenčních líhní mlžů dosud nejsou k dispozici v dostatečném množství, je pro kontinuitu ekologické produkce akvakultury v Unii a proti jejímu narušení, jakož i pro umožnění dalšího rozvoje trhu s juvenilními jedinci pocházejícími z ekologické akvakultury a se zárodečným materiálem nepocházejícím z konvenčních líhní mlžů, oprávněné do vydání odborného doporučení odložit použití podílu 50 % podle čl. 25e odst. 3 a čl. 25o odst. 1 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 889/2008 o jeden rok do 31. prosince 2014.

(5)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V článku 25e se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Maximální podíl juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury přivezených do zemědělského podniku je 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2015.“

2)

V čl. 25o odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Maximální podíl zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů, který je možno vložit do ekologických produkčních jednotek, je však 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2015.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/427/ES ze dne 3. června 2009, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 29).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU