(EU) č. 1361/2013Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1361/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1361/2013

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. listopadu 2013 ve věci C-280/12 nejsou Fereydoun MAHMOUDIAN a společnost Fulmen uvedeni na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření uvedená v příloze II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (2).

(3)

Ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze II nařízení (EU) č. 267/2012 by měla být vyjmut Fereydoun MAHMOUDIAN a společnost Fulmen,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2010/413/CFSP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).


PŘÍLOHA

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

V části I.A se vyjímá položka č. 9 týkající se Fereydouna MAHMOUDIANA.

2)

V části I.B se vyjímá položka č. 13 týkající se společnosti Fulmen.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU