(EU) č. 1352/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013 , kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

Publikováno: Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 10-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2013

ze dne 4. prosince 2013,

kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 608/2013 stanoví podmínky a postupy, za kterých celní orgány přijímají opatření, pokud zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví podléhá nebo by mělo podléhat celnímu dohledu nebo celní kontrole podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2).

(2)

V souladu s nařízením (EU) č. 608/2013 mohou řádně oprávněné osoby a subjekty podat příslušnému celnímu útvaru žádost, aby celní orgány přijaly ve vztahu k tomuto zboží opatření (žádost), a mohou rovněž požádat o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány přijmout opatření v souladu s dříve schválenou žádostí (žádost o prodloužení lhůty).

(3)

V zájmu zajištění jednotných podmínek, jimiž se řídí žádost a žádost o prodloužení lhůty, by měly být stanoveny standardní formuláře.

(4)

Těmito standardními formuláři by měly být nahrazeny formuláře upravené prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1891/2004 (3) k nařízení (ES) č. 1383/2003 (4), jež má být nařízením (EU) č. 608/2013 zrušeno.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 by proto mělo být zrušeno.

(6)

Nařízení (EU) č. 608/2013 se použije od 1. ledna 2014, a od téhož dne by se tedy mělo použít i toto nařízení.

(7)

Opatření upravená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex uvedeného v čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 608/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádost o to, aby celní orgány přijaly opatření ve vztahu ke zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví (žádost), uvedená v článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013, se podává na formuláři stanoveném v příloze I tohoto nařízení.

2.   Žádost o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány opatření přijmout (žádost o prodloužení lhůty), uvedená v článku 12 nařízení (EU) č. 608/2013, se podává na formuláři stanoveném v příloze II tohoto nařízení.

3.   Formuláře stanovené v přílohách I a II musí být vyplněny v souladu s pokyny k vyplnění uvedenými v příloze III.

Článek 2

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 608/2013, lze formuláře stanovené v přílohách I a II tohoto nařízení v případě potřeby vyplnit čitelně rukou.

Tyto formuláře nesmějí obsahovat žádné výmazy, přepisy ani jiné změny a musí sestávat ze dvou vyhotovení.

Údaje ve formulářích vyplňovaných rukou musí být vepsány inkoustem a hůlkovým písmem.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1891/2004 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7)


PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

POKYNY K VYPLNĚNÍ

I.   SPECIFIKACE – KOLONKY FORMULÁŘE STANOVENÉHO V PŘÍLOZE I, NA NĚMŽ ŽADATEL VYPLŇUJE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

Políčka formuláře označená hvězdičkou (*) jsou povinná a musí být vyplněna.

Je-li v kolonce označeno jedno či více políček znaménkem plus (+), je třeba vyplnit alespoň jedno z nich.

Do kolonky nadepsané slovy „Vyhrazeno pro úřední záznamy“ se žádné údaje nevpisují.

Kolonka 1:   Žadatel

V této kolonce uveďte údaje o žadateli. Je třeba uvést jeho jméno či název, úplnou adresu a číslo telefonu, mobilního telefonu nebo faxu. Žadatel může případně uvést své daňové identifikační číslo, případné další IČ v členském státě a registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (číslo EORI), což je jedinečné číslo v rámci celé Unie, které celní orgán členského státu přiděluje hospodářským subjektům pro účely styku s celní správou. Uvést lze případně i e-mailovou a internetovou adresu žadatele.

Kolonka 2:   Unijní/vnitrostátní žádost

Zaškrtnutím příslušné kolonky označte, podáváte-li žádost vnitrostátní, nebo unijní podle čl. 2 bodů 10, resp. 11 nařízení (EU) č. 608/2013.

Kolonka 3:   Postavení žadatele

Zaškrtnutím příslušné kolonky označte postavení žadatele ve smyslu článku 3 nařízení (EU) č. 608/2013. K žádosti musí být přiloženy dokumenty, jimiž žadatel příslušnému celnímu útvaru prokáže, že je k podání žádosti oprávněn.

Kolonka 4:   Zástupce podávající žádost jménem žadatele

Podává-li žadatel žádost prostřednictvím zástupce, je třeba v této kolonce uvést údaje o tomto zástupci. K žádosti je nutno přiložit doklad o zmocnění této osoby jednat jako zástupce v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je žádost podávána, a je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Kolonka 5:   Druh práv, jichž se žádost týká

Zaškrtnutím příslušné kolonky označte jeden či více druhů práv duševního vlastnictví, jež mají být předmětem vymáhání.

Kolonka 6:   Členský stát nebo – je-li podávána unijní žádost – členské státy, v nichž má být podle žádosti přijato opatření celních orgánů

Zaškrtnutím příslušné kolonky označte členský stát nebo – podáváte-li unijní žádost – členské státy, v nichž požadujete opatření celních orgánů.

Kolonka 7:   Právní zástupce

V této kolonce se uvádějí údaje o zástupci, jehož žadatel zmocnil k jednání v právních záležitostech.

Kolonka 8:   Technický zástupce

V této kolonce je nutno vyplnit údaje o zástupci, jehož žadatel zmocnil k jednání v technických záležitostech, není-li tento technický zástupce totožný se zástupcem uvedeným v kolonce 7.

Kolonka 9:   Údaje o zmocněném právním a technickém zástupci v případě unijní žádosti

V případě unijní žádosti je nutno v samostatné příloze uvést údaje o jednom či více zástupcích, jež žadatel zmocnil k jednání v právních a technických záležitostech v členských státech uvedených v kolonce 6. Tato samostatná příloha musí obsahovat údaje požadované v kolonkách 7 a 8. Byl-li zástupce zmocněn pro více členských států, je nutno tyto členské státy vyjmenovat.

Kolonka 10:   Postup pro zničení zboží v malých zásilkách

Tuto kolonku zaškrtněte v případě, žádáte-li o použití postupu pro zničení zboží v malých zásilkách podle článku 26 nařízení (EU) č. 608/2013.

Kolonka 11:   Seznam práv, jichž se žádost týká

V této kolonce specifikujte práva, jež mají být předmětem vymáhání.

Ve sloupci „Číslo“ uveďte pořadová čísla jednotlivých práv duševního vlastnictví, jichž se žádost týká.

Ve sloupci „Druh práva“ specifikujte příslušný druh práva duševního vlastnictví, a to pomocí jedné ze zkratek uvedených v závorkách v kolonce 5.

Ve sloupci „Seznam zboží, k němuž se právo váže“ uveďte druh zboží, k němuž se váže příslušné právo duševního vlastnictví a ve vztahu k němuž žádáte o vymáhání celními orgány.

Podkolonka „Omezené použití“ v kolonkách 12–28

Tuto podkolonku je nutno zaškrtnout v případě, že si žadatel přeje, aby jím uvedené údaje v kolonkách 12–28 podléhaly omezenému použití ve smyslu čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 608/2013.

Strana 2:   Údaje o pravém zboží v kolonkách 12–19

V příslušných kolonkách 12–19 uveďte zvláštní a technické údaje o pravém zboží a informace potřebné k tomu, aby celní orgány mohly zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví snadno rozpoznat a provést analýzu a posouzení rizika porušení dotčených práv.

Kolonka 12:   Údaje o zboží

V kolonce 12 uveďte popis pravého zboží, včetně úpravy, grafických symbolů, kódu kombinované nomenklatury a hodnoty zboží na vnitřním trhu EU. Přiložte případně vyobrazení tohoto zboží. Údaje vyplňte v členění podle druhů či sortimentu zboží.

Kolonka 13:   Charakteristické znaky zboží

V kolonce 13 uveďte charakteristické znaky pravého zboží, k nimž patří např. označení, štítky, bezpečnostní proužky, hologramy, odznaky, visačky či čárové kódy. Uvedeno musí být i přesné umístění těchto znaků na zboží a jejich vzhled.

Kolonka 14:   Místo výroby

V kolonce 14 uveďte místo výroby pravého zboží.

Kolonka 15:   Zúčastněné společnosti

V kolonce 15 vyplňte údaje o oprávněných dovozcích, dodavatelích, výrobcích, dopravcích, příjemcích nebo vývozcích. Údaje vyplňte v členění podle druhů zboží.

Kolonka 16:   Obchodníci

V kolonce 16 uveďte údaje o osobách nebo subjektech, které jsou držiteli oprávnění obchodovat se zbožím, s nímž je spojeno užívání předmětných práv duševního vlastnictví. U těchto osob či subjektů specifikujte jméno či název, adresu a registrační čísla, např. číslo EORI. Obdobně je třeba uvést, jakým způsobem mohou své oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví prokázat držitelé licence.

Kolonka 17:   Údaje o odbavení a distribuci zboží

V kolonce 17 vyplňte údaje o distribučních kanálech pravého zboží, např. o centrálních skladech, expedičních útvarech, způsobech dopravy, přepravních trasách a dodání. Specifikujte též celní režimy a úřady, kde probíhá celní odbavení tohoto zboží.

Kolonka 18:   Balení

V této kolonce specifikujte údaje o balení pravého zboží, např.:

a)

druh balení uvedený pomocí příslušného kódu podle přílohy 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1);

b)

charakteristické znaky balení (např. označení, štítky, bezpečnostní proužky, hologramy, odznaky, visačky či čárové kódy), včetně přesného umístění těchto znaků na balení;

c)

zvláštní úprava balení (barva, tvar);

d)

případně vyobrazení tohoto zboží.

Kolonka 19:   Průvodní doklady

V kolonce 19 vyplňte údaje o průvodních dokladech k pravému zboží, např. o brožurách, návodech k obsluze, záručních listech apod.

Strana 3:   Údaje o zboží porušujícím práva duševního vlastnictví v kolonkách 20–27

V příslušných kolonkách 20–27 uveďte údaje, jež celní orgány mohou využít k analýze a posouzení rizik porušení příslušných práv duševního vlastnictví.

Kolonka 20:   Údaje o zboží

V kolonce 20 uveďte popis zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví (nelegálního zboží), včetně úpravy a grafických symbolů. Přiložte případně vyobrazení tohoto zboží. Údaje vyplňte v členění podle druhů nebo sortimentu zboží.

Kolonka 21:   Charakteristické znaky zboží

V kolonce 21 popište charakteristické znaky údajně nelegálního zboží, např. označení, štítky, bezpečnostní proužky, hologramy, odznaky, visačky a čárové kódy. Uvedeno musí být i přesné umístění těchto znaků na zboží a jejich vzhled.

Kolonka 22:   Místo výroby

V kolonce 22 specifikujte místo, o němž víte nebo se domníváte, že je místem původu, provenience či dodání nelegálního zboží.

Kolonka 23:   Zúčastněné společnosti

V kolonce 23 vyplňte údaje o dovozcích, dodavatelích, výrobcích, dopravcích, příjemcích nebo vývozcích, kteří se údajně podílejí na porušování příslušných práv duševního vlastnictví.

Kolonka 24:   Obchodníci

V kolonce 24 specifikujte osoby či subjekty, které nejsou držiteli oprávnění obchodovat se zbožím spojeného s užíváním předmětných práv duševního vlastnictví a které se zbožím obchodovaly v Unii v minulosti.

Kolonka 25:   Údaje o distribuci zboží

V kolonce 25 vyplňte údaje o distribučních kanálech nelegálního zboží, např. o centrálních skladech, expedičních útvarech, způsobech dopravy, přepravních trasách a místech dodání. Specifikujte též celní režimy a úřady, kde probíhá celní odbavení tohoto zboží.

Kolonka 26:   Balení

V této kolonce uveďte údaje o balení údajně nelegálního zboží, např.:

a)

druh balení uvedený pomocí příslušného kódu podle přílohy 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93;

b)

charakteristické znaky balení (např. označení, štítky, bezpečnostní proužky, hologramy, odznaky, visačky a čárové kódy), včetně přesného umístění těchto znaků na balení;

c)

zvláštní úprava balení (barva, tvar);

d)

případně vyobrazení tohoto zboží.

Kolonka 27:   Průvodní doklady

V kolonce 27 uveďte údaje o průvodních dokladech k údajně nelegálnímu zboží, např. o brožurách, návodech k obsluze, záručních listech apod.

Kolonka 28:   Doplňující informace

V kolonce 28 lze doplnit případné další informace, jež mohou celní orgány použít při analýze a posouzení rizik porušení práv duševního vlastnictví. Uvést lze např. konkrétní údaje k plánovaným dodávkám údajně nelegálního zboží, včetně konkrétních podrobností o způsobech dopravy, kontejnerech a zúčastněných osobách.

Kolonka 29:   Závazky

Do této kolonky nevpisujte žádné údaje ani neměňte znění vepsaného textu.

Kolonka 30:   Podpis

V kolonce 30 vyplní žadatel nebo jeho zástupce uvedený v kolonce 4 místo a datum vyplnění žádosti a připojí svůj podpis. Jméno podepsané osoby musí být uvedeno hůlkovým písmem.

II.   SPECIFIKACE – KOLONKY FORMULÁŘE STANOVENÉHO V PŘÍLOZE II, NA NĚMŽ DRŽITEL ROZHODNUTÍ VYPLŇUJE ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Políčka formuláře označená hvězdičkou (*) jsou povinná a musí být vyplněna.

Je-li v kolonce označeno jedno či více políček znaménkem plus (+), je třeba vyplnit alespoň jedno z nich.

Do kolonek nadepsaných slovy „Vyhrazeno pro úřední záznamy“ nevyplňujte žádné údaje.

Kolonka 1:   Údaje o držiteli rozhodnutí

V této kolonce je nutno uvést údaje o držiteli rozhodnutí.

Kolonka 2:   Žádost o prodloužení lhůty

V této kolonce se uvede evidenční číslo původní žádosti včetně prvních dvou číslic označujících kód ISO-alfa 2 členského státu, jenž původní žádost schválil. Zaškrtnutím příslušné kolonky držitel rozhodnutí uvede, zda žádá o úpravu údajů uvedených v původní žádosti.

Kolonka 3:   Podpis

V kolonce 3 vyplní držitel rozhodnutí nebo jeho zástupce místo a datum vyplnění žádosti a připojí svůj podpis. Jméno podepsané osoby musí být uvedeno hůlkovým písmem.


(1)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU