(EU) č. 1308/2013Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)

Publikováno: Úř. věst. L 130, 19.5.2016, s. 8-12 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 19. května 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. května 2016 Nabývá účinnosti: 19. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 693, čl. 13 odst. 1 návětí:

místo:

„1.   Veřejná intervence během období uvedených v článku 11“,

má být:

„1.   Veřejná intervence během období uvedených v článku 12“.

2.

Strana 693, čl. 13 odst. 1 písm. c):

místo:

„c)

může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. a) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu …“,

má být:

„c)

může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu …“.

3.

Strana 694, čl. 16 odst. 2 druhá věta:

místo:

„V takových případech je účetní hodnota těchto produktů na úrovni příslušné pevně stanovené ceny v rámci veřejné intervence uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.“,

má být:

„V takových případech je účetní hodnota těchto produktů na úrovni příslušné pevně stanovené ceny v rámci veřejné intervence uvedené v čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.“

4.

Strana 697, čl. 23 odst. 3 třetí pododstavec:

místo:

„Členské státy zajistí, aby seznam produktů, které jsou v rámci jejich projektu způsobilé, schválily jejich příslušné zdravotnické orgány.“,

má být:

„Členské státy zajistí, aby seznam takových produktů, které jsou v rámci jejich projektu způsobilé, schválily jejich příslušné zdravotnické orgány.“

5.

Strana 705, čl. 41 odst. 1:

místo:

„1.   Každý producentský členský stát uvedený v příloze VI předloží Komisi návrh pětiletého programu podpory, který obsahuje alespoň jedno ze způsobilých opatření stanovených v článku 38.“,

má být:

„1.   Každý producentský členský stát uvedený v příloze VI předloží Komisi návrh pětiletého programu podpory, který obsahuje alespoň jedno ze způsobilých opatření stanovených v článku 43.“

6.

Strana 719, čl. 91 první pododstavec písm. a):

místo:

„a)

sestaví seznam mléka a mléčných výrobků uvedených v příloze VII části III bodu 5 druhém pododstavci a roztíratelných tuků uvedených v příloze VII části VII oddílu I šestém pododstavci písm. a) …“,

má být:

„a)

sestaví seznam mléka a mléčných výrobků uvedených v příloze VII části III bodě 5 druhém pododstavci a roztíratelných tuků uvedených v příloze VII části VII bodě I šestém pododstavci písm. a) …“.

7.

Strana 719, čl. 92 odst. 1:

místo:

„1.   Na výrobky uvedené v příloze VIII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se vztahují pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle.“,

má být:

„1.   Na výrobky uvedené v příloze VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se vztahují pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle.“

8.

Strana 721, čl. 94 odst. 2 písm. g):

místo:

„g)

podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 70 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) bodě i);“,

má být:

„g)

podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) bodě i);“.

9.

Strana 733, čl. 141 odst. 5:

místo:

„5.   Cukr skladovaný podle tohoto článku v průběhu hospodářského roku nesmí být skladován za použití jiných opatření stanovených v článcích 16 nebo 130.“,

má být:

„5.   Cukr skladovaný podle tohoto článku v průběhu hospodářského roku nesmí být skladován za použití jiných opatření stanovených v článcích 17 nebo 130.“

10.

Strana 738, čl. 152 odst. 1 písm. c) bod x):

místo:

„x)

správa vzájemných fondů uvedených v rámci operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny stanovených v čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení a v článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013,“,

má být:

„x)

správa vzájemných fondů uvedených v rámci operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny stanovených v čl. 33 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení a v článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013,“.

11.

Strana 748, čl. 171 odst. 1 návětí:

Poznámka pod čarou č. (1) se zrušuje.

12.

Strana 750, čl. 173 odst. 1 písm. f):

místo:

„f)

odvětví, na která se vztahuje článek 161, …“,

má být:

„f)

odvětví, na která se vztahuje článek 155, …“.

13.

Strana 751, čl. 175 první pododstavec písm. a):

místo:

„a)

uznávání organizací, které provádějí činnost ve více členských státech, v souladu s pravidly přijatými podle čl. 174 odst. 1 písm. d);“,

má být:

„a)

uznávání organizací, které provádějí činnost ve více členských státech, v souladu s pravidly přijatými podle čl. 173 odst. 1 písm. d);“.

14.

Strana 751, čl. 175 první pododstavec písm. c):

místo:

„c)

seznamu hospodářských prostorů oznámených členskými státy v souladu s pravidly přijatými podle čl. 174 odst. 1 písm. h) a čl. 174 odst. 2 písm. d);“,

má být:

„c)

seznamu hospodářských prostorů oznámených členskými státy v souladu s pravidly přijatými podle čl. 173 odst. 1 písm. i) a odst. 2 písm. d);“.

15.

Strana 753, čl. 181 odst. 1:

místo:

„1.   Pro použití celní sazby společného celního sazebníku na produkty odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a na hroznovou šťávu a mošt se vstupní cena zásilky rovná její celní hodnotě vypočtené v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2913/92 (1) („celní kodex“) a nařízením Komise (ES) č. 2454/93 (2).

má být:

„1.   Pro použití celní sazby společného celního sazebníku na produkty odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a na hroznovou šťávu a mošt se vstupní cena zásilky rovná její celní hodnotě vypočtené v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 (3) („celní kodex“) a nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (4).

16.

Strana 768, čl. 230 odst. 1 písm. c):

místo:

„c)

čl. 113a odst. 4, články 114, 115 a 116, čl. 117 odst. 1 až 4 a čl. 121 písm. e) bod iv), jakož i příloha XIV část B bod I odst. 2 a 3 a bod III odst. 1 a část C a příloha XV část II body. 1, 3, 5 a 6. a část VI bod 2 pro účely použití těchto článků…“,

má být:

„c)

čl. 113a odst. 4, články 114, 115 a 116, čl. 117 odst. 1 až 4 a čl. 121 písm. e) bod iv), jakož i příloha XIV část A bod IV, část B bod I odst. 2 a 3 a bod III odst. 1 a část C a příloha XV část II body 1, 3, 5 a 6 a část IV bod 2 pro účely použití těchto článků…“.

17.

Strana 768, čl. 230 odst. 1 písm. h):

místo:

„h)

příloha XV část III bod 3 písm. b) do 31. prosince 2015;“,

má být:

„h)

příloha XV část III bod 3 do 31. prosince 2015;“.

18.

Strana 792, příloha I, část XXIV, oddíl 2, osmý řádek tabulky:

místo:

„ex 1212 94 00

Kořeny čekanky“

má být:

„1212 94 00

Kořeny čekanky“

19.

Strana 797, příloha II, část V:

místo:

„„Skotem“ se rozumí živý domácí skot kódů KN 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 až ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.“,

má být:

„„Skotem“ se rozumí živý domácí skot kódů KN 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 až ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.“

20.

Strana 801, příloha IV, část A.II, kódy Z a A:

místo:

„Z: jatečně upravená těla zvířat ve věku od 8 do 12 měsíců;

A: jatečně upravená těla býků ve věku od 12 do 24 měsíců;“,

má být:

„Z: jatečně upravená těla zvířat ve věku od 8 do méně než 12 měsíců;

A: jatečně upravená těla býků ve věku od 12 do méně než 24 měsíců;“.

21.

Strana 806, příloha VII, část I, bod II, písmeno B):

místo:

„B)

kategorie Z: skot ve věku od osmi do dvanácti měsíců“,

má být:

„B)

kategorie Z: skot ve věku od osmi do méně než dvanácti měsíců“.

22.

Strana 807, příloha VII, část I, bod III, písmeno B):

místo:

„B)

pro maso skotu ve věku od osmi do dvanácti měsíců (identifikační písmeno této kategorie: Z):“,

má být:

„B)

pro maso skotu ve věku od osmi do méně než dvanácti měsíců (identifikační písmeno této kategorie: Z):“.

23.

Strana 808, příloha VII, část I, bod IV, odst. 1 písm. b) druhá odrážka:

místo:

„—

„věk při porážce: od 8 do 12 měsíců“.“,

má být:

„—

„věk při porážce: od 8 do méně než 12 měsíců“.“

24.

Strana 826, dodatek II k příloze VII, pod tabulkou se doplňuje tato věta:

„Obsah mléčného tuku v produktech uvedených v tomto dodatku smí být měněn pouze fyzikálními procesy.“

25.

Strany 841-854, příloha XIV:

a)

Řádky srovnávací tabulky týkající se článku 66 až čl. 85 písm. d), článku 103g, čl. 113a odst. 4, článků 113b, 114, 115, 116, 118o, 118p, 122, 125a a článku 126b se nahrazují tímto:

„(Nařízení (ES) č. 1234/2007)

(Toto nařízení)

(Nařízení (EU) č. 1306/2013)

Článek 66

— (2)

Článek 67

— (2)

Článek 68

— (2)

Článek 69

— (2)

Článek 70

— (2)

Článek 71

— (2)

Článek 72

— (2)

Článek 73

— (2)

Článek 74

— (2)

Článek 75

— (2)

Článek 76

— (2)

Článek 77

— (2)

Článek 78

— (2)

Článek 79

— (2)

Článek 80

— (2)

Článek 81

— (2)

Článek 82

— (2)

Článek 83

— (2)

Článek 84

— (2)

Článek 85

Pokud jde o mléko:

— (2)

Pokud jde o ostatní odvětví:

— čl. 85 písm. a)

Čl. 143 odst. 1 a čl. 144 písm. a)

 

— čl. 85 písm. b)

Čl. 144 písm. j)

 

— čl. 85 písm. c)

Čl. 144 písm. i)

 

— čl. 85 písm d)

 

Článek 103g

Čl. 33 odst. 1, čl. 37 písm. a) a čl. 38 písm. b)

Čl. 113a odst. 4

— (2)

Článek 113b

Článek 78

Článek 114

Čl. 78 odst. 1 (2)

Článek 115

Čl. 78 odst. 1, čl. 75 odst. 1 písm. h) (2)

Článek 116

Čl. 78 odst. 1, čl. 75 odst. 1 písm. f) a g) (2)

Článek 118o

Čl. 90 odst. 2

Článek 118p

Čl. 90 odst. 3

Článek 122

Články 152 a 160

Článek 125a

Články 153 a 160

Článek 126b

Článek 163

—“

b)

Řádek srovnávací tabulky týkající se přílohy XIV.A nařízení (ES) č. 1234/2007 se nahrazuje těmito dvěma řádky:

„Příloha XIV.A, body I, II a III

Příloha VII, bod VI

Příloha XIV.A, bod IV

Článek 89

—“

26.

Strana 854, příloha XIV, poznámka 1:

místo:

„(1)

Viz také nařízení Rady, které má být přijato v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.“,

má být:

„(1)

Viz také nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).“© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU