(EU) č. 1292/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 , o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174-184 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. prosince 2013 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/819 Pozbývá platnosti: 28. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1292/2013

ze dne 11. prosince 2013,

o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění přisuzuje významnou roli Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (dále jen „EIT“), který se podílí na velkém množství stěžejních iniciativ.

(2)

V období 2014–2020 by měl EIT začleněním znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací a přispívat k cílům Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (3) (dále jen „program Horizont 2020“).

(3)

Aby se účastníkům programu Horizont 2020 zajistil ucelený rámec, mělo by se na EIT vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (4) (dále jen „pravidla pro účast“).

(4)

Pravidla týkající se správy práv duševního vlastnictví jsou vymezena v pravidlech pro účast.

(5)

Pravidla týkající se přidružení třetích zemí jsou vymezena v programu Horizont 2020.

(6)

EIT by měl ve svých činnostech týkajících se vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací podporovat podnikání. Zejména by měl prosazovat vynikající vzdělávání zaměřené na podnikání a podporovat zakládání nových podniků a osamostatňování podniků.

(7)

EIT by měl přímo spolupracovat s vnitrostátními a regionálními představiteli a dalšími zúčastněnými stranami napříč inovačním řetězcem, a vytvářet tak pozitivní účinky na obou stranách. Aby se tento dialog a tato výměna staly systematičtějšími, mělo by být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, které by kolem horizontálních otázek spojilo širší společenství zúčastněných stran. EIT by měl rovněž provádět informační a komunikační činnosti zaměřené na příslušné zúčastněné strany.

(8)

EIT by měl podporovat vhodně vyváženou účast jednotlivých aktérů ze znalostního trojúhelníku zapojených do znalostních a inovačních společenství. Dále by měl podporovat silnou účast soukromého sektoru, zejména mikropodniků a malých a středních podniků (dále jen „malé a střední podniky“).

(9)

Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na znalostní a inovační společenství a objasnit původ jejich finančních zdrojů.

(10)

Složení orgánů EIT by mělo být zjednodušeno. Fungování správní rady EIT by se mělo zefektivnit a měly by se více vyjasnit příslušné role a úkoly správní rady a ředitele.

(11)

Nová znalostní a inovační společenství, včetně jejich prioritních oblastí a organizace a načasování výběrového řízení, by měla být zahajována v souladu s podmínkami stanovenými strategickým programem inovací na základě otevřeného, transparentního a konkurenčního procesu.

(12)

Znalostní a inovační společenství by v zájmu posílení dovednostní základny v celé Unii měla svou vzdělávací činnost rozšířit o odborná a jiná vhodná školení.

(13)

Je nezbytné, aby Komise a EIT spolupracovaly na organizaci sledování a hodnocení znalostních a inovačních společenství, a zajistily tak soudržnost s obecným systémem sledování a hodnocení na úrovni Unie. Zejména by měly existovat jasné zásady sledování znalostních a inovačních společenství a EIT.

(14)

Znalostní a inovační společenství by měla usilovat o zajištění součinnosti s příslušnými unijními, vnitrostátními a regionálními iniciativami.

(15)

Z důvodu zajištění širšího zapojení organizací z různých členských států do znalostních a inovačních společenství by měly být partnerské organizace usazeny alespoň ve třech různých členských státech.

(16)

EIT a znalostní a inovační společenství by měly rozvíjet informační činnosti a šířit osvědčené postupy i prostřednictvím regionálního inovačního programu.

(17)

Kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství by měl EIT přijmout před zahájením procesu výběru znalostních a inovačních společenství.

(18)

Tříletý pracovní program EIT by měl zohlednit stanovisko Komise týkající se specifických cílů EIT, jak jsou vymezeny v programu Horizont 2020, a jejich návaznost na politiky a nástroje Unie.

(19)

EIT se v rámci programu Horizont 2020 bude zabývat otázkou začlenění výdajů souvisejících se změnou klimatu, jak stanoví program Horizont 2020.

(20)

Hodnocení EIT by mělo včas poskytnout podklady pro hodnocení programu Horizont 2020 v letech 2017 a 2023.

(21)

Komise by měla posílit svoji úlohu při sledování, jak EIT provádí specifické aspekty svých činností.

(22)

Toto nařízení stanoví na celou dobu trvání programu Horizont 2020 finanční krytí, které má pro Evropský parlament a Radu představovat hlavní referenční částkou v ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne … 2013 (5). Finanční příspěvek pro EIT by měl být poskytován z programu Horizont 2020.

(23)

Oproti původním předpokladům neobdrží nadace EIT přímý příspěvek z rozpočtu Unie, a postup pro udělení absolutoria Unií by se na ni proto neměl použít.

(24)

Z důvodu jasnosti by příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (6) měla být nahrazena novou přílohou.

(25)

Nařízení (ES) č. 294/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 294/2008 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)   „inovací“: proces včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenské nebo hospodářské potřeby a poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní a organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají svou hodnotou společnosti;“

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)   „znalostním a inovačním společenstvím“: nezávislé partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, společností a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě, bez ohledu na její přesnou právní formu, založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací k plnění úkolů EIT a přispívajících k dosažení cílů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (7) (dále jen „program Horizont 2020”);

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).“"

c)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)   „střediskem společného umístění“: zeměpisná oblast, v níž jsou usazeni hlavní partneři znalostního trojúhelníku, kteří mohou snadno spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká ústřední bod činnosti znalostních a inovačních společenství;“

d)

bod 4 se zrušuje;

e)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5)   „partnerskou organizací“: organizace, která je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány, nadace a neziskové organizace;“;

f)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9)   „strategickým programem inovací“: politický dokument uvádějící prioritní oblasti a dlouhodobou strategii EIT pro příští iniciativy, včetně přehledu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací na dobu sedmi let;“;

g)

doplňuje se nový bod, který zní:

„9a)   „regionálním inovačním programem“: informační program zaměřený na partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami, jehož cílem je podporovat inovace v celé Unii.“;

h)

doplňují se nové body, které znějí:

„10)   „fórem zúčastněných stran“: platforma otevřená zástupcům vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, organizovaným zájmovým subjektům i jednotlivcům z oblasti podnikání, vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, sdružením, občanské společnosti a klastrovým organizacím, stejně jako jiným zúčastněným stranám z celého znalostního trojúhelníku.

11)   „činnostmi znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou“: činnosti prováděné partnerskými organizacemi nebo případně právními subjekty znalostních a inovačních společenství, jež přispívají k začlenění znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, včetně činností spojených se zřízením, správou a koordinací znalostních a inovačních společenství, a k dosažení celkových cílů EIT.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Poslání a cíle

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu a ke konkurenceschopnosti v Evropě posilováním inovační kapacity členských států a Unie s cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí evropská společnost. K naplnění tohoto cíle EIT podporuje součinnost a spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje je, včetně podporou podnikání.

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou popsány v programu Horizont 2020.“

3)

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

správní rada složená z vysoce kvalifikovaných členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, výzkumu a podnikání. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, za výběr, určení a hodnocení znalostních a inovačních společenství a za všechna ostatní strategická rozhodnutí. Správní radě je nápomocen výkonný výbor;“

b)

písmeno b) se zrušuje;

c)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

ředitel, jmenovaný správní radou, který je odpovědný správní radě za správní a finanční řízení EIT a který právně jedná za EIT;“.

4)

V článku 5 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

v souladu se strategickým programem inovací stanoví své hlavní priority a činnosti;“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

vybírá a určuje znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech podle článku 7 a formou dohody vymezuje jejich práva a povinnosti, poskytuje jim náležitou podporu, uplatňuje vhodná opatření ke kontrole kvality, průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti, zajišťuje náležitou koordinaci mezi nimi a usnadňuje jejich komunikaci a tematickou spolupráci;“

c)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku, a to i mezi znalostními a inovačními společenstvími, s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí, a vybízí k účasti na informačních činnostech, včetně v rámci regionálního inovačního programu;“

d)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

podporuje multidisciplinární přístupy k inovacím, včetně začlenění technologických, sociálních a netechnologických řešení, organizačních přístupů a nových obchodních modelů;“

e)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„i)

zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Unie tam, kde je to vhodné;

j)

podporuje znalostní a inovační společenství jako vynikající inovační partnery uvnitř i mimo území Unie;

k)

zřídí fórum zúčastněných stran, aby je informoval o činnostech EIT, jeho zkušenostech, osvědčených postupech a příspěvku k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání a aby umožnil zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor. Zasedání fóra zúčastněných stran se svolává alespoň jednou ročně. Zástupci členských států se v rámci zasedání fóra zúčastněných stran scházejí ve zvláštním složení, aby zaručili odpovídající komunikaci a tok informací mezi nimi a EIT a aby byli informováni o dosažených úspěších, mohli EIT a znalostním a inovačním společenstvím poskytovat poradenství a sdílet s nimi zkušenosti. Zástupci členských států ve zvláštním složení v rámci fóra zúčastněných stran rovněž zajistí vhodnou součinnost a doplňkovost činností EIT a znalostních a inovačních společenství s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně případného vnitrostátního spolufinancování činností znalostních a inovačních společenství.“.

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

špičkovým výzkumem, jenž je založen na inovacích v oblastech klíčového hospodářského a společenského zájmu a vychází z výsledků evropského a vnitrostátního výzkumu, přičemž může posílit evropskou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni a nalézt řešení pro zásadní výzvy, jímž evropská společnost čelí;“

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

vzdělávacími a školicími činnostmi na magisterské a doktorandské úrovni, stejně jako kurzy odborné přípravy v oborech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské společensko-hospodářské potřeby a které rozšiřují talentovou základnu Unie, podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů a podporují sdílení znalostí, mentorství a spolupráci mezi osobami, které obdržely tituly označené jako tituly EIT a absolvovaly odborné vzdělávání EIT;“

iii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

informační činností a šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí;“

iv)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

v případě potřeby hledáním součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi znalostních a inovačních společenství a stávajícími evropskými, vnitrostátními a regionálními programy.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Znalostní a inovační společenství mají značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních programů a pracovních postupů. Znalostní a inovační společenství především:

a)

stanovují opatření v oblasti řízení s ohledem na znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

b)

mají za cíl otevřenost vůči novým členům, kdykoli tito členové představují přidanou hodnotu pro příslušné partnerství;

c)

fungují otevřeným a transparentním způsobem v souladu se svými vnitřními pravidly;

d)

stanovují plány činnosti obsahující cíle a klíčové ukazatele výkonnosti;

e)

vypracovávají strategie pro finanční udržitelnost.“.

6)

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   EIT vybere a určí ta partnerství, jež se mají stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a transparentním řízení. EIT přijme a zveřejní podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence a významu pro inovace. Procesu výběru se účastní externí a nezávislí odborníci.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   EIT zahájí výběr a určení znalostních a inovačních společenství v souladu s prioritními oblastmi a harmonogramem stanovenými ve strategickém programu inovací.“;

c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   V souladu se zásadami uvedenými v odstavci 1 kritéria pro výběr a určení znalostních a inovačních společenství zahrnují zejména:

a)

stávající a potenciální inovační kapacitu včetně podnikání v rámci partnerství a jeho vynikající výsledky v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

b)

schopnost partnerství dosáhnout cílů strategického programu inovací a přispět tím k realizaci obecného cíle a priorit programu Horizont 2020;

c)

multidisciplinární přístup k inovacím, včetně začlenění technologických, společenských a netechnologických řešení;

d)

schopnost partnerství zajistit udržitelné, dlouhodobé a nezávislé financování, včetně významného a rostoucího příspěvku ze soukromého sektoru, průmyslu a služeb;

e)

vhodně vyváženou účast organizací, které působí ve znalostním trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, v partnerství;

f)

prokázání plánu správy duševního vlastnictví vhodného pro dané odvětví, včetně způsobu, jakým byly zohledněny příspěvky od jednotlivých partnerských organizací;

g)

opatření na podporu zapojení soukromého sektoru a spolupráce s ním, včetně finančního sektoru a zejména malých a středních podniků, jakož i zakládání nových podniků, osamostatněných podniků a malých a středních podniků s cílem obchodního využití výsledků činnosti znalostních a inovačních společenství;

h)

v náležitých případech připravenost zavést konkrétní opatření zaměřená na interakci a spolupráci s veřejným sektorem a třetím sektorem;

i)

připravenost spolupracovat s dalšími organizacemi a sítěmi mimo znalostní a inovační společenství s cílem sdílet osvědčené postupy a excelenci;

j)

připravenost k vypracování konkrétních návrhů na zajištění součinnosti s iniciativami Unie a jinými relevantními iniciativami.“;

d)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Minimální podmínkou pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří partnerských organizací usazených alespoň ve třech různých členských státech. Všechny tyto partnerské organizace musí být vzájemně nezávislé ve smyslu článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013. (8)

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013 kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81.)“;"

e)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 3 musí být alespoň dvě třetiny partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství usazeny v členských státech. Součástí každého znalostního a inovačního společenství musí být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jedna soukromá společnost.“;

f)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   EIT ještě před zahájením procesu výběru nových znalostních a inovačních společenství přijme a zveřejní kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství. Zástupci členských států ve zvláštním složení v rámci fóra zúčastněných stran jsou o nich ihned informováni.“

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 7a

Zásady hodnocení a sledování znalostních a inovačních společenství

EIT na základě klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených mimo jiné v nařízení (EU) č. 1291/2013 a ve strategickém programu inovací a ve spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné sledování a pravidelná externí hodnocení výstupů, výsledků a dopadu každého znalostního a inovačního společenství. Výsledky těchto opatření pro sledování a hodnocení se oznamují Evropskému parlamentu a Radě a zveřejňují se.

Článek 7b

Trvání, pokračování a ukončení znalostního a inovačního společenství

1.   V závislosti na výsledcích průběžného sledování a pravidelných hodnocení a specifických rysů určitých oblastí je standardní dobou trvání znalostního a inovačního společenství sedm až patnáct let.

2.   EIT může se znalostním a inovačním společenstvím sjednat rámcovou dohodu o partnerství na počáteční období sedmi let.

3.   Správní rada může rozhodnout o prodloužení rámcové dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím nad rámec původně stanoveného období, v mezích finančního krytí uvedeného v článku 19, pokud lze tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout cílů EIT.

4.   Nevykazuje-li hodnocení znalostního a inovačního společenství odpovídající výsledky, přijme správní rada odpovídající opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finanční podpory nebo ukončení dohody.“

8)

V čl. 8 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

„aa)

šíření osvědčených postupů v oblasti horizontálních otázek;“.

9)

Článek 10 se zrušuje.

10)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   EIT zveřejní svůj jednací řád, svá zvláštní finanční předpisy podle čl. 21 odst. 1 a podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství uvedených v článku 7 před vydáním výzev k předkládání návrhů pro výběr znalostních a inovačních společenství.“.

11)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Znalostní a inovační společenství jsou financována zejména z těchto zdrojů:

(a)

příspěvků od partnerských organizací, které představují podstatný zdroj financování;

(b)

dobrovolných příspěvků od členských států, třetích zemí nebo jejich veřejných orgánů;

(c)

příspěvků od mezinárodních subjektů nebo institucí;

(d)

příjmů získaných z vlastních aktiv a z vlastní činnosti a poplatků z práv duševního vlastnictví znalostních a inovačních společenství;

(e)

kapitálových dotací, včetně dotací spravovaných nadací EIT;

(f)

odkazů, darů nebo příspěvků od jednotlivců, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;

(g)

příspěvků od EIT;

(h)

finančních nástrojů, včetně těch, které jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Příspěvky mohou zahrnovat věcné příspěvky.“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Příspěvek EIT pro znalostní a inovační společenství může pokrýt až 100 % celkových způsobilých nákladů na činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou.“;

c)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„6.   Příspěvek EIT nepřesáhne v průměru 25 % celkových finančních prostředků znalostního a inovačního společenství.

7.   EIT vytvoří mechanismus konkurenčního přezkumu pro přidělování odpovídajícího podílu svého ročního finančního příspěvku znalostním a inovačním společenstvím. Tento mechanismus zahrne posuzování plánů činnosti a výkonnosti znalostních a inovačních společenství podle výsledků zjištěných v rámci průběžného sledování.“

12)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Vytváření programů a podávání zpráv

1.   EIT přijme klouzavý tříletý pracovní program vycházející z přijatého strategického programu inovací a obsahující prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách EIT a znalostních a inovačních společenství, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Obsahuje také vhodné ukazatele pro sledování činností znalostních a inovačních společenství a EIT při uplatnění přístupu zaměřeného na výsledky. EIT předloží předběžný klouzavý tříletý pracovní program Komisi do 31. prosince roku, který končí dva roky před vstupem dotčeného tříletého pracovního programu (rok N–2) v platnost.

Komise vydá do tří měsíců od předložení pracovního programu stanovisko týkající se specifických cílů EIT stanovených v programu Horizont 2020 a na jeho návaznost na politiky a nástroje Unie. EIT stanovisko Komise náležitě zohlední a v případě nesouhlasu svůj postoj odůvodní. EIT předloží konečný pracovní program pro informaci Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Ředitel na požádání sdělí konečný pracovní program příslušnému výboru v Evropském parlamentu.

2.   EIT přijme každoročně do 30. června výroční zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti provedené ze strany EIT a znalostních a inovačních společenství v průběhu předchozího kalendářního roku a hodnoceny výsledky s ohledem na stanovené cíle, ukazatele a harmonogram, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkovou činností EIT. EIT předá tuto výroční zprávu Evropskému parlamentu a Radě a informuje je nejméně jednou za rok o svých činnostech a o svém příspěvku k programu Horizont 2020 a k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání.“.

13)

Článek 16 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se slova „každých pět let“ nahrazují slovy „každé tři roky“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Komise může s pomocí nezávislých odborníků provádět další hodnocení témat či oblastí strategického významu, a sledovat tak pokrok, kterého EIT dosáhl při plnění stanovených cílů, určit faktory, které přispívají k provádění činností, a určit osvědčené postupy. Při provádění těchto činností vezme Komise plně v úvahu administrativní dopad na EIT a znalostní a inovační společenství.“

14)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ve strategickém programu inovací se stanoví prioritní oblasti a dlouhodobá strategie pro EIT a posoudí sociálně-hospodářský dopad a schopnost vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací. Ve strategickém programu inovací jsou zohledněny výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 16.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Strategický program inovací obsahuje analýzu možné a vhodné součinnosti a návaznosti mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, nástroji a programy Unie.“;

c)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Evropský parlament a Rada přijmou na návrh Komise strategický program inovací v souladu čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

15)

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Rozpočtové závazky

1.   Finanční krytí z programu Horizont 2020 na provádění tohoto nařízení na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se stanoví na 2 711,4 milionů EUR v běžných cenách.

2.   Tato částka představuje pro Evropský parlament a Radu během rozpočtového procesu hlavní referenční hodnotu ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (9).

3.   Roční rozpočtové položky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích finančního rámce. Finanční příspěvek EIT do znalostních a inovačních společenství se poskytuje v rámci tohoto finančního krytí.

(9)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.“"

16)

Článek 20 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Správní rada přijme návrh odhadu společně s návrhem plánu pracovních míst a předběžným klouzavým tříletým pracovním plánem a předloží je Komisi do 31. prosince roku N–2.“.

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Na základě tohoto odhadu Komise zapracuje do návrhu souhrnného rozpočtu Unie podle svého uvážení odhady výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu.“.

17)

Článek 21 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Finanční příspěvek pro EIT se provádí v souladu s nařízením (EU) č. 1290/2013 a nařízením (EU) č. 1291/2013.“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 15. května roku N+2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu EIT“.

18)

V článku 22 se zrušuje odstavec 4.

19)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 22a

Zrušení EIT

Dojde-li ke zrušení EIT, proběhne zrušení a likvidace pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dohody se znalostními a inovačními společenstvími a akt, kterým se zřizuje nadace EIT, obsahují pro účely takové situace odpovídající ustanovení.“.

Článek 2

Příloha nařízení (ES) č. 294/2008 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. prosince 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 122.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (Viz strana 104 tohoto Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (Viz strana 81 tohoto Úředního věstníku).

(5)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013 s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Stanovy Evropského inovačního a technologického institutu

ODDÍL 1

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

1.

Správní rada se skládá ze jmenovaných a zastupujících členů.

2.

Jmenovaných členů je dvanáct, jmenuje je Komise a zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské oblasti, z oblasti vysokoškolského vzdělávání a z oblasti výzkumu. Jejich funkční období je čtyřleté a nemohou být jmenováni opakovaně.

Kdykoli to je nutné, předloží správní rada Komisi návrh na jmenování nového člena nebo členů. Uchazeč nebo uchazeči se vyberou na základě výsledků transparentního a otevřeného řízení, které zahrnuje konzultace se zúčastněnými stranami.

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání, jakož i k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen, vyváženému zeměpisnému zastoupení a k uznání vysokoškolského vzdělání, výzkumného a inovačního prostředí v rámci celé Evropské unie.

Komise člena nebo členy jmenuje a uvědomí Evropský parlament a Radu o průběhu výběru a konečném jmenování tohoto člena nebo členů správní rady.

Nemůže-li jmenovaný člen své funkční období dokončit, je na zbytek jeho funkčního období jmenován náhradník stejným postupem, jakým byl zvolen či jmenován člen, který svou funkci nemůže vykonávat. Náhradník, pokud byl ve funkci po dobu kratší než dva roky, muže být Komisí na žádost správní rady jmenován opětovně na další čtyři roky.

Během přechodného období členové rady původně jmenovaní na dobu šesti let dokončí funkční období. Do té doby bude jmenovaných členů 18. Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost správní rada se souhlasem Komise z dvanácti členů jmenovaných v roce 2012 vybere třetinu na dvouleté funkční období, třetinu na čtyřleté funkční období a třetinu na šestileté funkční období.

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech a v zájmu zachování integrity správní rady může Komise z vlastní iniciativy ukončit funkční období člena správní rady.

3.

Zastupující členové zvolení znalostními a inovačními společenstvími z jejich partnerských organizací jsou tři. Jejich funkční období je dvouleté a lze jej jednou obnovit. Pokud ze znalostního a inovačního společenství odejdou, bude jejich funkční období ukončeno.

Podmínky a postupy pro volby a nahrazování zastupujících členů přijme správní rada na návrh ředitele. Tento mechanismus zajistí odpovídací zastoupení z hlediska rozmanitosti a zohlední vývoj znalostních a inovačních společenství.

Během přechodného období zastupující členové původně zvolení na dobu tří let dokončí své funkční období. Do té doby budou zastupující členové čtyři.

4.

Členové správní rady jednají v zájmu EIT a nezávislým a transparentním způsobem zajišťují jeho cíle, poslání, identitu, autonomii a soudržnost.

ODDÍL 2

POVINNOSTI SPRÁVNÍ RADY

Správní rada přijímá nutná strategická rozhodnutí, zejména:

a)

přijímá návrh strategického programu inovací EIT, klouzavý tříletý pracovní program, rozpočet, roční účetní závěrku a rozvahu a roční zprávu o činnosti, a to na základě návrhu ředitele;

b)

přijímá kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství, a to na základě návrhu ředitele;

c)

určuje postup výběru znalostních a inovačních společenství;

d)

vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství nebo případně toto určení ruší;

e)

zajišťuje průběžné hodnocení činností znalostních a inovačních společenství;

f)

přijímá svůj jednací řád, jednací řád výkonného výboru a specifická finanční pravidla pro EIT;

g)

určuje se souhlasem Komise odpovídající odměny členů správní rady a výkonného výboru; tyto odměny se stanoví podle obdobného odměňování v členských státech;

h)

přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;

i)

jmenuje, a je-li to nutné, odvolává ředitele a vykonává vůči němu disciplinární pravomoc;

j)

jmenuje účetního a členy výkonného výboru;

k)

přijímá kodex správného chování ohledně střetu zájmů;

l)

v případě potřeby zřizuje poradní skupiny i na dobu určitou;

m)

zřizuje útvar interního auditu v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 (1);

n)

je oprávněna zřídit nadaci se zvláštním cílem prosazovat a podporovat činnosti EIT;

o)

rozhoduje o jazykové politice EIT, přičemž zohlední stávající zásady vícejazyčnosti a praktické požadavky jeho činnosti;

p)

celosvětově propaguje EIT s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj subjekt světové úrovně díky excelenci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.

ODDÍL 3

FUNGOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1.

Správní rada volí ze jmenovaných členů svého předsedu. Funkční období předsedy je dvouleté a může být jmenován jednou opětovně.

2.

Aniž je dotčen odstavec 3, přijímá správní rada rozhodnutí prostou většinou členů, kteří mají hlasovací právo.

Rozhodnutí podle oddílu 2 písm. a), b), c), i) a o) a podle odstavce 1 tohoto oddílu však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech jejích členů, kteří mají hlasovací právo.

3.

Zastupující členové nemohou hlasovat o rozhodnutích podle oddílu 2 písm. b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) a p).

4.

Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně třikrát ročně; mimořádné zasedání svolává předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny všech členů správní rady.

5.

Správní radě je nápomocen výkonný výbor. Výkonný výbor se skládá ze tří jmenovaných členů a předsedy správní rady, který rovněž předsedá výkonnému výboru. Tři členy jiné něž předsedu vybírá správní rada z řad jmenovaných členů správní rady. Správní rada může výkonný výbor pověřit určitými úkoly.

ODDÍL 4

ŘEDITEL

1.

Ředitelem je osoba s odbornými znalostmi a všeobecně uznávanými schopnostmi v oblastech, v nichž EIT působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce čtyř let. Správní rada jej může jmenovat jednou opětovně na další období v délce čtyř let, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu EIT.

2.

Ředitel odpovídá za provoz a každodenní řízení EIT a právně za něj jedná. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT.

3.

Ředitel zejména:

a)

organizuje a řídí činnosti EIT;

b)

podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti, zajišťuje jednání sekretariátu a poskytuje jim veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich povinností;

c)

připravuje návrh strategického programu inovací, předběžný klouzavý tříletý pracovní program, návrh výroční zprávy a ročního rozpočtu pro předložení správní radě;

d)

připravuje a řídí průběh výběru znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně;

e)

připravuje, vyjednává a uzavírá smluvní dohody se znalostními a inovačními společenstvími;

(f)

organizuje fórum zúčastněných stran, včetně zvláštního složení zástupců členských států;

(g)

zajišťuje provádění účinných postupů sledování a hodnocení výkonu EIT v souladu s článkem 16 tohoto nařízení;

(h)

odpovídá za správní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu EIT, přičemž náležitě zohlední doporučení útvaru interního auditu;

(i)

odpovídá za veškeré personální záležitosti;

(j)

předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy útvaru interního auditu a následně prostřednictvím výkonného výboru správní radě;

(k)

zajišťuje, aby byly povinnosti EIT vyplývající z uzavřených smluv a dohod plněny;

(l)

zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie;

(m)

jedná v zájmu EIT a nezávislým a transparentním způsobem zajišťuje jeho cíle, poslání, identitu, autonomii a soudržnost.

ODDÍL 5

PRACOVNÍCI EIT

1.

Pracovníci EIT jsou přímo zaměstnáni institutem EIT na základě smluv na dobu určitou. Na ředitele a zaměstnance EIT se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

2.

Na omezenou dobu mohou být do EIT vysláni odborníci. Správní rada přijme předpisy, které vyslaným odborníkům umožní pracovat v EIT a určí jejich práva a povinnosti.

3.

EIT vykonává ve vztahu ke svým pracovníkům pravomoci, jež přísluší orgánu, který je oprávněn uzavírat s pracovníky smlouvy.

4.

Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která vznikne institutu EIT v důsledku závažného pochybení, kterého se dopustí při plnění svých povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.


(1)  Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU