(EU) č. 1275/2013Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 86-92 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1275/2013

ze dne 6. prosince 2013,

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Některé přípravky doplňkových krmiv na dlouhodobé podávání s vysokou koncentrací stopových prvků určené ke zvláštním účelům výživy nevyhnutelně obsahují množství arsenu, kadmia nebo olova, která překračují maximální obsahy stanovené pro tyto těžké kovy v doplňkových krmivech. Vyšší maximální obsahy těchto těžkých kovů v přípravcích na dlouhodobé podávání však nepředstavují riziko pro zdraví zvířat nebo lidí ani pro životní prostředí, neboť úroveň expozice zvířat uvedeným těžkým kovům při používání těchto specifických přípravků na dlouhodobé podávání je výrazně nižší než v případě ostatních doplňkových krmiv s obsahem stopových prvků. Je proto vhodné stanovit vyšší maximální obsahy uvedených těžkých kovů přípustné v takových přípravcích na dlouhodobé podávání s vysokými obsahy stopových prvků.

(3)

Byly předloženy údaje, z nichž vyplývá, že obsah arsenu v doplňkové látce uhličitan železnatý po změně místa výroby v určitých případech překračuje současný maximální obsah. V zájmu zajištění dodávek uhličitanu železnatého na evropský trh je vhodné maximální obsah arsenu v uhličitanu železnatém zvýšit. Toto zvýšení nebude mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat a lidí ani na životní prostředí, neboť stanovený maximální obsah arsenu v doplňkových krmivech a kompletních krmivech zůstává beze změny.

(4)

Referenční laboratoř Evropské unie pro těžké kovy v potravinách a krmivech nedávno zjistila významný rozdíl mezi analytickými výsledky získanými použitím různých metod extrakce, které se v současnosti uplatňují ke stanovení olova v kaolinitu a v krmivech obsahujících kaolinit (2). Předtím při použití různých metod extrakce žádné významné rozdíly mezi obsahy těžkých kovů v minerálních krmivech zjištěny nebyly (3). Maximální obsahy těžkých kovů v krmivech se vztahují „k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut“. Proto je vhodné umožnit používání uvedené metody extrakce pro stanovení olova v kaolinitu.

(5)

Pokud jde o dusitany, v případě výrobků a vedlejších výrobků z cukrové řepy a cukrové třtiny a z výroby škrobu se v současnosti neuplatňuje žádný maximální obsah. S ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků by totéž mělo platit pro výrobky a vedlejší výrobky z výroby alkoholických nápojů.

(6)

S ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků je vhodné stanovit maximální obsah pro hořčičný olej těkavý v Camelina sativa a produktech z ní získaných na stejnou úroveň jako maximální obsah u řepkových pokrutin.

(7)

Druhy Brassica byly uvedené mezi škodlivými botanickými nečistotami kvůli vysokému obsahu hořčičného oleje těkavého (vyjádřeného jako allylisothiokyanáty). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel ve svém stanovisku ohledně glukosinolátů (allylisothiokyanáty) jakožto nežádoucích látek v krmivech (4) k závěru, že nepříznivé účinky na zvířata všeobecně souvisí s celkovým množstvím glukosinolátů v potravě. Při měření celkového množství glukosinolátů by se zjistily i nečistoty způsobené přítomností výrobků z Brassica juncea ssp., Brassica nigra a Brassica carinata. Je proto vhodné vypustit výrobky z těchto druhů, s výjimkou semen, z oddílu VI přílohy I o škodlivých botanických nečistotách a pro krmné suroviny získané z těchto druhů Brassica stanovit maximální obsah hořčičného oleje těkavého na stejnou úroveň jako maximální obsah u řepkových pokrutin.

(8)

Je vhodné použít označení pro krmné suroviny, jak stanoví nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (5).

(9)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Stanovení obsahu extrahovatelného olova a celkového obsahu olova v kaolinitu. Technická podpora EURL-HM Generálnímu ředitelství pro zdraví a spotřebitele – JRC 69122 – Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření.

(3)  IMEP-111: Celkový obsah kadmia, olova, arsenu, rtuti a mědi a obsah extrahovatelného kadmia a olova v minerálních krmivech. Zpráva o jedenáctém mezilaboratorním srovnání uspořádaném Referenční laboratoří Evropské unie pro těžké kovy v potravinách a krmivech. – EUR 24758 EN – Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření.

(4)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci vydané na žádost Evropské komise a týkající se glukosinolátů jakožto nežádoucích látek v krmivech, The EFSA Journal (2008) 590, 1-76.

(5)  Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

v kapitole I se položka 1 pro arsen nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Arsen (1)

Krmné suroviny

2

s výjimkou:

 

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových a sušených cukrovarských řízků,

4

palmojádrových expelerů,

4 (2)

fosfátů a vápenatých mořských řas,

10

uhličitanu vápenatého a uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

15

oxidu hořečnatého a uhličitanu hořečnatého,

20

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

25 (2)

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

30

s výjimkou:

 

síranu měďnatého pentahydrátu; uhličitanu měďnatého; chloridu-trihydroxidu diměďnatého; uhličitanu železnatého,

50

oxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.

100

Doplňková krmiva

4

s výjimkou:

 

minerálních krmiv,

12

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas,

10 (2)

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

30

Kompletní krmiva

2

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata,

10 (2)

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)“

2)

v kapitole I se položka 2 pro kadmium nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„2.

Kadmium

Krmné suroviny rostlinného původu.

1

Krmné suroviny živočišného původu.

2

Krmné suroviny minerálního původu

2

s výjimkou:

 

fosfátů.

10

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

10

s výjimkou:

 

oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu.

30

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

2

Premixy (6)

15

Doplňková krmiva

0,5

s výjimkou:

 

minerálních krmiv

 

– –

s obsahem < 7 % fosforu (8)

5

– –

s obsahem ≥ 7 % fosforu (8)

0,75 na 1 % fosforu (8), s maximem 7,5

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu,

2

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

15

Kompletní krmiva

0,5

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro skot (kromě telat), ovce (kromě jehňat), kozy (kromě kůzlat) a ryby,

1

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

2“

3)

v kapitole I se položka 4 pro olovo nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„4.

Olovo (1)

Krmné suroviny

10

s výjimkou:

 

pícnin (3),

30

fosfátů a vápenatých mořských řas,

15

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého, (10)

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

100

s výjimkou:

 

oxidu zinečnatého,

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.

200

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

30

s výjimkou:

 

klinoptilolitu sopečného původu; natrolit-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplňková krmiva

10

s výjimkou:

 

minerálních krmiv,

15

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

60

Kompletní krmiva.

5

4)

v kapitole I se položka 6 pro dusitany nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„6.

Dusitany (5)

Krmné suroviny

15

s výjimkou:

 

rybí moučky,

30

siláže,

výrobků a vedlejších výrobků z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu a alkoholických nápojů.

Kompletní krmiva

15

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro psy a kočky s obsahem vlhkosti přesahujícím 20 %.

—“

5)

v kapitole III se položka 5 pro hořčičný olej těkavý nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„5.

Hořčičný olej těkavý (1)

Krmné suroviny

100

s výjimkou:

 

semena lničky a výrobky z nich získané (2), výrobky získané ze semen hořčice (2), semena řepky a výrobky z nich získané.

4 000

Kompletní krmiva

150

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro skot (s výjimkou telat), ovce (s výjimkou jehňat) a kozy (s výjimkou kůzlat),

1 000

kompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež.

500

6)

Kapitola VI: Škodlivé botanické nečistoty se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA VI: Škodlivé botanické nečistoty

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Semena plevelů a nemleté a nedrcené plody obsahující alkaloidy, glykosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně:

Krmné suroviny a krmné směsi

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Krmné suroviny a krmné směsi

100

3.

Semena a slupky/lusky druhů Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. a výrobky vzniklé jejich zpracováním (3), samostatně nebo v kombinaci

Krmné suroviny a krmné směsi

10 (4)

4.

Bukvice neloupané – Fagus sylvatica L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

5.

Dávivec černý – Jatropha curcas L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

6.

Semena druhu Ambrosia spp.

Krmné suroviny.

50

s výjimkou

 

prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům

200

Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena

50

7.

Semena

Indická hnědá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Sareptská hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea

Čínská žlutá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Černá hořčice – Brassica nigra (L.) Koch

Etiopská hořčice – Brassica carinata A. Braun

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena smějí být přítomná v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.


(1)  Pro stanovení olova v kaolinitu a v krmivech obsahujících kaolinit se maximální obsah vztahuje k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.“

(2)  Na žádost příslušných orgánů musí odpovědný hospodářský subjekt provést analýzu, aby prokázal, že celkový obsah glukosinolátů je nižší než 30 mmol/kg. Referenční metoda analýzy je EN-ISO 9167-1:1995.“

(3)  V rozsahu stanovitelnosti pomocí analytické mikroskopie.

(4)  Včetně úlomků.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU