(EU) č. 1260/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 39-43 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. srpna 2028
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1260/2013

ze dne 20. listopadu 2013

o evropské demografické statistice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 16 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) má být ode dne 1. listopadu 2014 kvalifikovaná většina členů Rady vymezena mimo jiné na základě počtu obyvatel v členských státech.

(2)

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci pravidelně pověřuje Výbor pro hospodářskou politiku, aby vyhodnotil dlouhodobou udržitelnost a kvalitu veřejných financí na základě prognóz počtu obyvatel vypracovaných Eurostatem.

(3)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2) mají veškeré statistiky členských států předkládané Komisi a členěné podle územních jednotek používat klasifikaci NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat srovnatelné regionální statistiky, měly by být územní jednotky vymezeny podle klasifikace NUTS.

(4)

V souladu s čl. 175 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) má Komise každé tři roky předkládat Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Příprava těchto zpráv a pravidelné monitorování demografického vývoje a možných budoucích demografických výzev v regionech Unie včetně jejich různých typů, jako jsou příhraniční regiony, metropolitní regiony, venkovské regiony a horské a ostrovní regiony, vyžaduje výroční regionální údaje na regionální úrovni NUTS 3. Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva vykazuje významné regionální odlišnosti, má Eurostat za úkol pravidelně vypracovávat regionální prognózy za účelem úplnosti demografických informací o regionech úrovně NUTS 2 v Unii.

(5)

V souladu s článkem 159 Smlouvy o fungování EU má Komise každoročně vypracovat zprávu o pokroku v dosahování cílů stanovených v článku 151 Smlouvy o fungování EU, a mimo jiné o demografické situaci v Unii.

(6)

Komise ve svém sdělení ze dne 20. října 2009 nazvaném „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“ podpořila další vývoj a sběr dat a další vývoj ukazatelů v oblasti zdraví podle věku, pohlaví, socioekonomického postavení a zeměpisné polohy.

(7)

Cílem strategie Unie pro udržitelný rozvoj, zahájené na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001 a obnovené v červnu 2006, je neustálé zlepšování kvality života současných i budoucích generací. Monitorovací zpráva Komise (Eurostatu), zveřejňovaná každé dva roky, poskytuje objektivní statistický obraz vývoje, založený na unijním souboru ukazatelů udržitelného rozvoje.

(8)

Každoroční demografické statistiky jsou nezbytné pro studium a formulaci širokého spektra politik, se zvláštním ohledem na problematiku sociální a hospodářskou na národní i regionální úrovni. Statistiky o obyvatelstvu jsou důležitým společným jmenovatelem celé řady ukazatelů týkajících se politik.

(9)

Referenční rámec pro vypracování a šíření údajů a informací členěných podle pohlaví pro účely plánování a vyhodnocování politik poskytuje strategický cíl H.3 kapitoly IV Pekingské akční platformy (1995).

(10)

Demografické statistiky jsou zásadním prvkem pro odhad celkového počtu obyvatel v rámci Evropského systému účtů. Při vypracování statistik na evropské úrovni je důležité provádět aktualizace a revize údajů.

(11)

Aby byla zajištěna kvalita a zejména srovnatelnost údajů poskytovaných členskými státy a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být užívané údaje založeny na shodných konceptech a měly by se vztahovat ke shodným referenčním datům nebo obdobím.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) tvoří referenční rámec pro evropskou demografickou statistiku. Vyžaduje mimo jiné dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů.

(13)

Informace týkající se demografie by měly být v souladu s relevantními informacemi shromážděnými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (5). Za tímto účelem by měly být vyhodnoceny vědecky podložené a řádně zdokumentované metody statistických odhadů a mělo by být podporováno jejich používání.

(14)

Při vývoji, tvorbě a šíření evropských statistik by měly národní a evropské statistické úřady, a případně další relevantní celostátní a regionální orgány, zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo dne 28. září 2011 revidováno a aktualizováno Výborem pro evropský statistický systém.

(15)

Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(16)

Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v rámci tohoto nařízení, použijí se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(17)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení společného právního rámce pro systematickou tvorbu evropské demografické statistiky, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a účinků této činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(18)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (8),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společný právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se obyvatelstva a událostí přirozené měny.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„národní“ se vztahuje k území členského státu ve smyslu nařízení (ES) č. 1059/2003 ve znění platném v referenční době;

b)

„regionálním“ se rozumí úroveň NUTS 1, NUTS 2 nebo NUTS 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1059/2003 ve znění platném v referenční době; je-li tento pojem používán ve spojení se zeměmi, které nejsou členy Unie, rozumí se „regionálním“ statistické regiony na úrovni 1, 2 nebo 3, jak byly dohodnuty mezi těmito zeměmi a Komisí (Eurostatem) v referenční době;

c)

„obvykle bydlícím obyvatelstvem“ se rozumí všechny osoby, které měly v referenční době místo svého obvyklého pobytu v daném členském státě;

d)

„místem obvyklého pobytu“ se rozumí místo, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí. Za osoby s místem obvyklého pobytu v určité zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:

i)

bydlely v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před referenční dobou, nebo

ii)

se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu během období dvanácti měsíců před referenční dobou s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok.

Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo ii) nelze prokázat, rozumí se „místem obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo ohlášeného pobytu, s výjimkou pro účely článku 4.

Ve zvláštních případech postupují členské státy při používání definice „místa obvyklého pobytu“ podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 (9).

e)

„narozením živého dítěte“ se rozumí narození dítěte, které dýchá nebo projevuje jiné známky života, jako srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva, bez ohledu na gestační stáří;

f)

„úmrtím“ se rozumí trvalé vymizení všech známek života v jakémkoli okamžiku po narození živého dítěte (postnatální selhání vitálních funkcí bez možnosti opětovného oživení);

g)

„událostmi přirozené měny“ se rozumí narození živého dítěte a úmrtí podle písmen e) a f).

Článek 3

Údaje o obyvatelstvu a přirozené měně

1.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) údaje o svém obvykle bydlícím obyvatelstvu v referenční době. Poskytované údaje zahrnují obyvatelstvo podle věku, pohlaví a regionu pobytu.

2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) údaje o svých událostech přirozené měny, k nimž došlo v referenčním období. Členské státy použijí stejnou definici obyvatelstva, kterou používají v případě údajů uvedených v odstavci 1. Poskytované údaje zahrnují následující proměnné:

a)

narození živého dítěte podle pohlaví, měsíce narození, pořadí živě narozeného dítěte, věku matky, roku narození matky, země narození matky, země státního občanství matky a regionu pobytu matky;

b)

úmrtí podle věku, pohlaví, roku narození, regionu pobytu, země narození, země státního občanství a měsíce úmrtí.

3.   Členské státy použijí stejnou definici obyvatelstva pro všechny „národní“ a „regionální“ úrovně ve smyslu tohoto nařízení.

4.   Komise přijímá prováděcí akty, které stanoví jednotné podmínky pro členění údajů uvedených v odstavcích 1 a 2, lhůty a revize údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 4

Celkový počet obyvatel pro specifické potřeby Unie

1.   Pro účely hlasování kvalifikovanou většinou v Radě poskytnou členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu obyvatel na národní úrovni v referenční době v souladu s čl. 2 písm. c) do osmi měsíců od skončení referenčního roku.

2.   Členské státy mohou odhadem stanovit celkový počet obyvatel uvedený v odstavci 1 na základě počtu obyvatel s místem zákonného nebo ohlášeného pobytu za pomoci vědecky podložených, řádně doložených a veřejně dostupných metod statistického odhadu.

Článek 5

Frekvence a referenční doba

1.   Členské státy poskytují každý rok Komisi (Eurostatu) údaje o svém obyvatelstvu uvedené v čl. 3 odst. 1 a o svých událostech přirozené měny uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) za předchozí rok.

2.   Členské státy poskytují každý rok Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu obyvatel na národní úrovni uvedené v článku 4.

3.   Pro účely tohoto nařízení se referenční dobou rozumí buď referenční datum uvedené v odstavci 4, nebo referenční období uvedené v odstavci 5.

4.   Referenčním datem pro údaje o obyvatelstvu je konec referenčního období (půlnoc 31. prosince). První referenční datum je v roce 2013 a poslední referenční datum v roce 2027.

5.   Referenčním obdobím pro události přirozené měny je kalendářní rok, ve kterém k událostem došlo. Prvním referenčním obdobím je rok 2013 a posledním referenčním obdobím rok 2027.

Článek 6

Poskytování údajů a metadat

Členské státy zpřístupňují Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadovaná tímto nařízením v souladu se standardy pro výměnu údajů a metadat stanovenými Komisí (Eurostatem). Členské státy poskytují tyto údaje a metadata buď prostřednictvím služeb jediného kontaktního místa, aby je Komise (Eurostat) mohla získat, nebo je předávají prostřednictvím služeb jediného kontaktního místa.

Článek 7

Zdroje údajů

Údaje se zakládají na zdrojích údajů zvolených členským státem v souladu s jeho právními předpisy a postupy. V náležitých případech se použijí vědecky podložené a řádně doložené metody statistického odhadu.

Článek 8

Studie proveditelnosti

1.   Členské státy provedou studie proveditelnosti týkající se užití definice „místa obvyklého pobytu“ pro účely údajů o obyvatelstvu a událostech přirozené měny uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2.

2.   Výsledky studií proveditelnosti uvedených v odstavci 1 se předají Komisi do 31. prosince 2016.

3.   S cílem usnadnit provedení studií proveditelnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku může Unie poskytnout finanční podporu národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v článku 5 nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 9

Požadavky na kvalitu

1.   Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2.   Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) informace o referenčních metadatech v souladu se standardy Evropského statistického systému, zejména o zdrojích údajů, definicích a metodách odhadu použitých pro první referenční rok, a informují Komisi (Eurostat) o jakýchkoli jejich změnách.

4.   Na žádost Komise (Eurostatu) jí členské státy poskytnou všechny informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

5.   Členské státy zajistí, aby údaje o obyvatelstvu vyžadované podle článku 3 tohoto nařízení byly konzistentní s údaji vyžadovanými podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 862/2007.

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 11

Ustanovení o přezkumu

1.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě první zprávu o provádění tohoto nařízení do 31. prosince 2018 a druhou zprávu do 31. prosince 2023. V těchto zprávách Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy a vyhodnotí kvalitu předávaných údajů, používané metody shromažďování údajů, dodatečnou zátěž členských států a respondentů a srovnatelnost těchto statistik. Uvedené zprávy zhodnotí používání vědecky podložených a řádně doložených metod statistického odhadu, které jsou určeny k odhadu „obvykle bydlícího obyvatelstva“ z obyvatel s místem zákonného nebo ohlášeného pobytu. První zpráva rovněž zahrne výsledky studií proveditelnosti uvedených v článku 8.

2.   K těmto zprávám se případně připojí návrhy na další zlepšení společného právního rámce pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se obyvatelstva a událostí přirozené měny podle tohoto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 31. srpna 2028.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. listopadu 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Úř. věst. L 329, 15.12.2009, s. 29).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU