(EU) č. 1202/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1202/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno

Publikováno: Úř. věst. L 321, 30.11.2013, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 3. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/823 Pozbývá platnosti: 26. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1202/2013

ze dne 20. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Téměř všem produktům pocházejícím ze zemí západního Balkánu Unie od roku 2000 udělila bezcelní přístup na trh Unie. Tento režim je stanoven nařízením Rady (ES) č. 1215/2009 (2).

2)

S výjimkou Kosova (3) využívají preferenčních obchodních režimů, včetně jednotlivých celních kvót, podle dohod o stabilizaci a přidružení nebo prozatímních dohod týkajících se obchodu a obchodních záležitostí uzavřených s těmito zeměmi všechny země západního Balkánu.

3)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 stanovilo celkovou celní kvótu 50 000 hl vína přístupnou dle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ všem zvýhodněným zemím a územím, v závislosti na předchozím vyčerpání konkrétních celních kvót stanovených v dohodách o stabilizaci a přidružení a v prozatímních dohodách.

4)

Pro socioekonomický rozvoj Kosova, které prokázalo potenciál vyvážet víno, je nezbytný stabilní přístup na trh Unie. Pokud nebude otevřena jednotlivá celní kvóta, kosovští výrobci vína nebudou schopni předvídat svůj vývoz.

5)

Je vhodné přidělit konkrétní roční celní kvótu 20 000 hl na dovoz vína z Kosova do Unie a úměrně snížit celkovou roční celní kvótu dostupnou všem zvýhodněným zemím a územím z 50 000 hl na 30 000 hl.

6)

Přidělení konkrétní celní kvóty lze dosáhnout zrušením stávající celkové celní kvóty a otevřením dvou nových kvót, jejichž celkový součet se rovná součtu zrušených celních kvót.

7)

Je rovněž vhodné zavést mechanismus, který by vyloučil právní nejistotu ohledně celních kvót dostupných v den vstupu tohoto nařízení v platnost a zabránil tomu, aby celkový objem koncesí překročil 50 000 hl.

8)

Vzhledem k tomu, že celkový objem koncesí se nemění, odvětví vína v Unii není tímto nařízením ovlivněno. Konkrétní koncese stanovené v dohodách o stabilizaci a přidružení a v prozatímních dohodách tímto nařízením rovněž nejsou ovlivněna.

9)

Toto nařízení neovlivňuje závazky Unie v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a nevyžaduje proto výjimku WTO.

10)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1215/2009

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

V článku 7a se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 3. prosince 2013. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

2)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Od 3. prosince 2013 do 31. prosince 2013 se použijí následující přechodná opatření:

1)

Nové celní kvóty pod pořadovými čísly 09.1530 a 09.1560 by měly poměrně převzít zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013 takto:

a)

Počáteční objem celní kvóty 09.1530 se vypočítá podle následujícího vzorce:

0,6 x zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013.

b)

Počáteční objem celní kvóty 09.1560 se vypočítá podle následujícího vzorce:

0,4 x zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013.

c)

Oba počáteční objemy by měly být zaokrouhleny na celou jednotku (hektolitr).

2)

Očekávané (dosud nepřidělené) žádosti o celní kvóty týkající se celní kvóty 09.1515 se převedou na celní kvóty 09.1530 nebo 09.1560, v závislosti na původu vína.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. listopadu 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktu

Roční objem kvóty (1)

Zvýhodněné země a území

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

15 tun

celní území Kosova

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

20 tun

celní území Kosova

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

45 tun

celní území Kosova

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený; solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

30 tun

celní území Kosova

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno.

30 000 hl

Albánie (2) Bosna a Hercegovina (3), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4), Černá Hora (5), Srbsko (6), celní území Kosova (7)

Osvobození

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno.

20 000 hl

celní území Kosova

Osvobození


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Černé Hory, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z celního území Kosova, závisí na předchozím vyčerpání celní kvóty stanovené v tomto nařízení. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1560.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU