(EU) č. 1093/2013Nařízení Komise (EU) č. 1093/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení systému Intrastat a shromažďování informací pro Intrastat

Publikováno: Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 28-29 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1093/2013

ze dne 4. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení systému Intrastat a shromažďování informací pro Intrastat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 638/2004 vytvořilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím mezi členskými státy.

(2)

V důsledku technického a hospodářského vývoje je možné přizpůsobit minimální míry pokrytí přijatého zboží a přitom zachovat statistiky splňující platná kritéria kvality a standardy. Toto zjednodušení umožní snížit zpravodajskou zátěž subjektů odpovědných za poskytování statistických informací, zejména malých a středních podniků. Míra pokrytí přijatého zboží by proto měla být snížena z 95 % na 93 %.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (2) stanovuje prováděcí opatření pro shromažďování informací pro Intrastat. Členské státy jsou povinny předávat Eurostatu své měsíční výsledky podle statistické hodnoty zboží, přičemž jsou omezeny ve výběru praktických opatření pro její shromažďování. Měl by být zajištěn jednotný a soudržný přístup ke shromažďování informací pro Intrastat a postupy shromažďování týkající se statistické hodnoty by měly být zjednodušeny.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 638/2004 se údaj „95 %“ nahrazuje údajem „93 %“.

Článek 2

V článku 8 nařízení (ES) č. 1982/2004 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy mohou také shromažďovat statistickou hodnotu zboží, jak je definováno v příloze nařízení (ES) č. 638/2004.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU