(EU) č. 1088/2013Nařízení Komise (EU) č. 1088/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o žádosti o dovozní a vývozní licence pro výrobky a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určené pro kritická použití v letadlech

Publikováno: Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 29-30 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1088/2013

ze dne 4. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o žádosti o dovozní a vývozní licence pro výrobky a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určené pro kritická použití v letadlech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 18 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz a vývoz výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo na nich závisí, určených pro kritická použití v letadlech uvedená v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 podléhají udělení licence.

(2)

Ustanovení čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2009 stanoví seznam položek, které mají být uvedeny v žádosti o licenci. Úroveň podrobnosti tohoto seznamu v praxi vyžaduje samostatné povolení pro každý vývoz a každý dovoz.

(3)

Povinnost získat samostatné povolení pro každý vývoz a dovoz výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, které jsou určeny pro kritická použití v letadlech uvedená v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009, vyvolala obavy z důvodu časové náročnosti specifické pro odvětví letectví, protože v některých případech je zapotřebí licence udělit ve velmi krátké době, aby se zamezilo zákazu letu. Ve srovnání s jinými odvětvími, pro která je použití halonů kritické, dochází v odvětví letectví k vývozu a dovozu vzhledem k jeho podstatě častěji a tento proces se stále opakuje.

(4)

Dovozy a vývozy výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určených pro kritická použití v letadlech uvedená v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 nepodléhají množstevním limitům, a proto není třeba samostatné licence pro každý vývoz a dovoz křížově kontrolovat s množstevními limity.

(5)

Hasicí systémy na palubě letadla se řídí Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, která ve svých přílohách 6 a 8 stanoví společné minimální normy pro provoz letadel a zachování letové způsobilosti letadel, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (2).

(6)

V konkrétním případě výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určených pro kritická použití v letadlech uvedená v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009, by se proto měl zjednodušit seznam položek požadovaných v žádosti o licenci, aby bylo možné vydávat obecné licence místo samostatných licencí pro každý dovoz a vývoz.

(7)

Nařízení (ES) č. 1005/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2009 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

odchylně od písmen a) až h) v případě dovozu a vývozu výrobků a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určených pro kritická použití v letadlech uvedená v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI:

1)

účel a typ výrobků a zařízení, jež mají být dovezeny nebo vyvezeny, jak je popsán v bodech 4.1 až 4.6 přílohy VI;

2)

typy halonů, které jsou obsaženy ve výrobcích a zařízeních, jež mají být dovezeny nebo vyvezeny, nebo na kterých jsou tyto výrobky a zařízení závislé;

3)

kód kombinované nomenklatury výrobků nebo zařízení, jež mají být dovezeny nebo vyvezeny.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU