(EU) č. 1087/2013Nařízení Komise (EU) č. 1087/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o podávání zpráv o methylbromidu

Publikováno: Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 28-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1087/2013

ze dne 4. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o podávání zpráv o methylbromidu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 26 odst. 1 písm. a) by měly členské státy každoročně podat zprávu o množstvích methylbromidu, která jsou povolena pro karanténní a předzásilkové aplikace podle čl. 12 odst. 2, jakož i o množstvích methylbromidu, která jsou povolena v naléhavém případě podle čl. 12 odst. 3.

(2)

Konečný termín 18. března 2010 uvedený v čl. 12 odst. 1 uplynul a methylbromid již nesmí být uváděn na trh ani používán pro karanténní a předzásilkové aplikace. Proto není třeba nadále vyžadovat od členských států, aby každoročně podávaly zprávu o methylbromidu pro karanténní a předzásilkové aplikace podle čl. 12 odst. 2.

(3)

Pro každý případ, kdy je v naléhavých případech methylbromid dočasně povolen podle čl. 12 odst. 3, je nutné samostatné rozhodnutí Komise. Povinnost podat zprávu může být přímo zahrnuta do každého samostatného rozhodnutí, a proto není třeba dále žádat od členských států každoroční zprávu.

(4)

Z tohoto důvodu je třeba zrušit čl. 26 odst. 1 písm. a).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V ustanovení článku 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009 se zrušuje písmeno a).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU