(EU) č. 1030/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 283, 25.10.2013, s. 15-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. října 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2013 Nabývá účinnosti: 28. října 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1030/2013

ze dne 24. října 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 2 a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky pro ekologickou produkci mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury. Podrobná prováděcí pravidla pro tyto požadavky jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2), a to zejména ve znění nařízení Komise (ES) č. 710/2009 (3).

(2)

Podle čl. 95 odst. 11 nařízení (ES) č. 889/2008 mohou příslušné vnitrostátní orgány na období do 1. července 2013 povolit, aby si jednotky pro produkci živočichů pocházejících z akvakultury a mořských řas, které byly založeny a produkují podle ekologických předpisů celostátně přijatých před 1. lednem 2009, ponechaly ekologický statut za zvláštních podmínek.

(3)

Sedm členských států nedávno podalo žádosti o revizi pravidel týkajících se produktů, látek a postupů, které lze používat při ekologické produkci v oblasti akvakultury. Tyto žádosti by měla vyhodnotit skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce, zřízená rozhodnutím Komise 2009/427/ES (4).

(4)

Ekologická produkce mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury je stále relativně nová oblast, která se vyznačuje velkou rozmanitostí a vysokou úrovní technické složitosti, a je zřejmé, že je zapotřebí delší přechodné období.

(5)

Aby byla umožněna kontinuita a poskytnut čas na nezbytné zhodnocení žádostí předložených členskými státy a aby nedošlo k narušení pro výrobní jednotky, které byly založeny a vyrábějí podle vnitrostátních předpisů přijatých před 1. lednem 2009, je vhodné přechodné období stanovené čl. 95 odst. 11 nařízení (ES) č. 889/2008 prodloužit.

(6)

S cílem zajistit, aby nedocházelo k narušení ekologického statusu těchto výrobních jednotek, by se toto nařízení mělo použít od 1. července 2013.

(7)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 95 odst. 11 nařízení (ES) č. 889/2008 se datum „1. července 2013“ nahrazuje datem „1. ledna 2015“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 204, 6.8.2009, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 29.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU