(EU) č. 877/2013Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Publikováno: Úř. věst. L 244, 13.9.2013, s. 23-31 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. května 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. září 2013 Nabývá účinnosti: 16. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 877/2013

ze dne 27. června 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 473/2013 zavádí podrobnější sledování členských států, jejichž měnou je euro a které podléhají postupu při nadměrném schodku, a to prostřednictvím dodatečných požadavků v oblasti podávání zpráv, aby se zajistila prevence a včasná náprava odchylek od doporučení Rady nebo rozhodnutí, podle kterých má být odstraněn nadměrný schodek.

(2)

Toto sledování doplňuje stávající povinnosti v oblasti podávání zpráv stanovené v čl. 3 odst. 4a a čl. 5 odst. 1a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (2), které po členských státech podléhajících postupu při nadměrném schodku požadují, aby Radě a Komisi oznámily opatření přijatá k odstranění nadměrného schodku v reakci na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy nebo v reakci na výzvu Rady podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy. Zpráva obsahuje cíle týkající se veřejných výdajů a příjmů a diskrečních opatření na straně výdajů i příjmů, které jsou v souladu s doporučením Rady, a rovněž informace o přijatých opatřeních a charakteru předpokládaných opatření potřebných k dosažení těchto cílů.

(3)

Nařízení (EU) č. 473/2013 doplňuje tyto původní požadavky v oblasti podávání zpráv tak, že pro členské státy, jejichž měnou je euro a které podléhají postupu při nadměrném schodku, stanoví větší četnost podávání zpráv. Tyto členské státy musí Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru podávat zprávu každých šest měsíců, pokud se na ně vztahuje doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 SFEU, a každé tři měsíce, pokud se na ně vztahuje rozhodnutí Rady, podle kterého má být odstraněn nadměrný schodek podle čl. 126 odst. 9 SFEU. Zprávy by měly obsahovat informace o plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů v daném roce, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech stanovených pro veřejné výdaje a příjmy a informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření, která jsou plánována pro dosažení těchto cílů. Toto častější podávání zpráv umožní Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru průběžně sledovat, zda je dotčený členský stát na cestě k odstranění svého nadměrného schodku.

(4)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013 Komise vymezí obsah těchto dodatečných zpráv. Tento akt v přenesené pravomoci stanoví jasný rámec pro informace, které mají podávat členské státy, jejichž měnou je euro a jež podléhají postupu při nadměrném schodku. Podávání zpráv stanovené tímto nařízením v přenesené pravomoci přinese strukturovaný a harmonizovaný přehled o rozpočtové situaci dotčeného členského státu. Zpráva by měla obsahovat roční a čtvrtletní údaje, aby umožňovala získat podrobnou představu o probíhající nápravě. Údaje se mají poskytovat na hotovostní a akruální bázi (podle Evropského systému národních účtů ESA), aby bylo možné lépe pochopit dynamiku rozpočtové situace. Vzhledem k tomu, že postup při nadměrném schodku lze zahájit při nedodržení referenční hodnoty uvedené ve Smlouvě buď pro deficit nebo pro poměr dluhu k DPH, případně obou, měly by zprávy informovat o změnách u hlavních složek schodku vládních institucí a o vývoji zadlužení.

(5)

Údaje sdělované podle tohoto aktu v přenesené pravomoci by měly být konzistentní s těmi, které se sdělují Eurostatu v souvislosti s postupem při nadměrném schodku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na obsah zpráv, které Komise může požadovat po členských státech, jejichž měnou je euro a jež podléhají postupu při nadměrném schodku.

Článek 2

Struktura a obsah podávaných zpráv

1.   Zprávy uvedené v článku 1 mají tuto strukturu:

aktuální saldo, vývoj dluhu a aktualizované rozpočtové plány na období nápravy pro vládní instituce a jejich subsektory,

popis a vyčíslení fiskální strategie z nominálního a strukturálního hlediska (cyklická složka salda, očištěna od jednorázových a dočasných opatření) nápravy nadměrného schodku do lhůty stanovené Radou s ohledem na poslední doporučení nebo rozhodnutí Rady o výzvě podle čl. 126 odst. 7 nebo čl. 126 odst. 9 SFEU, včetně podrobných informací o plánovaných či již přijatých rozpočtových opatřeních k dosažení těchto cílů a jejich rozpočtových dopadech.

2.   Zprávy obsahují tabulky uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 27. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.


PŘÍLOHA

Tabulky, které mají být obsahem zpráv podávaných podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Poznámka: V tabulkách rok t odpovídá roku, ve kterém se podává zpráva. Poskytnutí údajů u položek uvedených tučně je povinné. Měl by se provádět koncepční rámec odsouhlasený v souvislosti se směrnicí Rady 2011/85/EU (1).

Tabulka 1a

Čtvrtletní plnění rozpočtu na bázi peněžních toků  (3) vládních institucí a jejich subsektorů  (4) v průběhu roku

mil. EUR

Rok t (2)

Q1

Q2

Q3

Q4

Celkové saldo podle subsektorů (6–7)

1.

Vládní instituce

 

 

 

 

2.

Ústřední vládní instituce

 

 

 

 

3.

Národní vládní instituce

 

 

 

 

4.

Místní vládní instituce

 

 

 

 

5.

Fondy sociálního zabezpečení

 

 

 

 

Pro každý subsektor (uveďte který)

6.

Celkové příjmy / přítok likvidity

 

 

 

 

Z toho (ilustrativní seznam)

Daně, z toho:

 

 

 

 

Přímé daně

 

 

 

 

Nepřímé daně, z toho:

 

 

 

 

DPH

 

 

 

 

Sociální příspěvky

 

 

 

 

Prodej

 

 

 

 

Ostatní běžné příjmy

 

 

 

 

Kapitálové příjmy

 

 

 

 

Přítok likvidity z operací s finančními nástroji

 

 

 

 

7.

Celkové výdaje / odtok likvidity

 

 

 

 

Z toho (ilustrativní seznam)

Nákup zboží a služeb

 

 

 

 

Náhrady zaměstnancům

 

 

 

 

Úroky

 

 

 

 

Dotace

 

 

 

 

Sociální dávky

 

 

 

 

Ostatní běžné výdaje

 

 

 

 

Výdajové kapitálové transfery

 

 

 

 

Kapitálové investice

 

 

 

 

Odtok likvidity z operací s finančními nástroji

 

 

 

 


Tabulka 1b

Čtvrtletní plnění rozpočtu v průběhu roku a výhledy podle standardů ESA a sezónně neupravené  (6) u vládních institucí a jejich subsektorů

Údaje o plnění rozpočtu poskytované v tabulce 1a a 1b by měly být konzistentní; měla by být předložena srovnávací tabulka, z níž je patrná metodika přechodu mezi dvěma tabulkami.


mil. EUR

Kód ESA

Rok t (5)

Q1

Q2

Q3

Q4

Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (–)

1.

Vládni instituce  (6)

S.13

 

 

 

 

2.

Ústřední vládní instituce

S.1311

 

 

 

 

3.

Národní vládní instituce

S.1312

 

 

 

 

4.

Místní vládní instituce

S.1313

 

 

 

 

5.

Fondy sociálního zabezpečení

S.1314

 

 

 

 

Pro vládní instituce (dobrovolně pro subsektory)

6.

Příjmy celkem  (6)

TR

 

 

 

 

z toho:

Daně z výroby a z dovozu

D.2

 

 

 

 

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

D.5

 

 

 

 

Kapitálové daně

D.91

 

 

 

 

Sociální příspěvky

D.61

 

 

 

 

Důchod z vlastnictví

D.4

 

 

 

 

Ostatní (7)

 

 

 

 

 

7.

Celkové výdaje  (6)

TE

 

 

 

 

z toho:

Náhrady zaměstnancům

D.1

 

 

 

 

Mezispotřeba

P.2

 

 

 

 

Sociální platby

D.62, D.632 (8)

 

 

 

 

Úrokové výdaje

D.41

 

 

 

 

Dotace

D.3

 

 

 

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu (6)

P.51

 

 

 

 

Kapitálové transfery

D.9

 

 

 

 

Ostatní (9)

 

 

 

 

 

8.

Hrubý dluh  (10)

 

 

 

 

 


Tabulka 1c

Roční rozpočtové cíle u vládních institucí a jejich subsektorů podle standardů ESA

 

Kód ESA

Rok t–1

Rok t

Rok t + … (11)

Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (–) podle subsektorů (% HDP)

1.

Vládní instituce

S.13

 

 

 

2.

Ústřední vládní instituce

S.1311

 

 

 

3.

Národní vládní instituce

S.1312

 

 

 

4.

Místní vládní instituce

S.1313

 

 

 

5.

Fondy sociálního zabezpečení

S.1314

 

 

 

Vládní instituce (S.13) (% HDP)

6.

Celkové příjmy

TR

 

 

 

7.

Celkové výdaje

TE

 

 

 

8.

Úrokové výdaje

D.41

 

 

 

9.

Primární saldo  (12)

 

 

 

 

10.

Jednorázová a ostatní dočasná opatření  (13)

 

 

 

 

 

 

Míra změny

Míra změny

Míra změny

11.

Růst reálného HDP

 

 

 

 

12.

Růst potenciálního HDP

 

 

 

 

Příspěvky:

práce

 

 

 

 

kapitál

 

 

 

 

celková produktivita faktorů

 

 

 

 

 

 

% potenciálního HDP

% potenciálního HDP

% potenciálního HDP

13.

Mezera výstupu

 

 

 

 

14.

Cyklická složka rozpočtu

 

 

 

 

15.

Cyklicky očištěné saldo(1 – 14)

 

 

 

 

14.

Cyklicky očištěné primární saldo (13 + 6)

 

 

 

 

15.

Strukturální saldo (13 – 10)

 

 

 

 


Tabulka 2

Cíle pro výdaje a příjmy u vládních institucí (S.13) v souladu s standardy ESA

% HDP

Kód ESA

Rok t–1

Rok t

Rok t + 1

Rok t + … (14)

1.

Cíl celkových příjmů

(= řádek 6 v tabulce 1).

TR

 

 

 

 

z toho:

1.1

Daně z výroby a z dovozu

D.2

 

 

 

 

1.2

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

D.5

 

 

 

 

1.3

Kapitálové daně

D.91

 

 

 

 

1.4

Sociální příspěvky

D.61

 

 

 

 

1.5

Důchod z vlastnictví

D.4

 

 

 

 

1.6

Ostatní  (15)

 

 

 

 

 

p.m.: Daňové zatížení

(D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) (16)

 

 

 

 

 

2.

Cíl celkových výdajů

(= řádek 7 v tabulce 1c)

TE (17)

 

 

 

 

z toho:

2.1

Náhrady zaměstnancům

D.1

 

 

 

 

2.2

Mezispotřeba

P.2

 

 

 

 

2.3

Sociální platby

D.62, D.6311, D.63121, D.63131 (20)

 

 

 

 

z toho

Dávky v nezaměstnanosti  (18)

 

 

 

 

 

2.4

Úrokové výdaje

D.41

 

 

 

 

2.5

Dotace

D.3

 

 

 

 

2.6

Tvorba hrubého fixního kapitálu

P.51

 

 

 

 

2.7

Kapitálové transfery

D.9

 

 

 

 

2.8

Ostatní  (19)

 

 

 

 

 


Tabulka 3a

Rozpočtová opatření přijatá a plánovaná vládními institucemi a jejich subsektory k dosažení cílů uvedených v tabulce 2 jak na straně výdajů, tak příjmů

Očekávaný rozpočtový dopad přijatých a plánovaných opatření (22)

Seznam opatření

Podrobný popis (23)

Cíl (výdaje/příjmy)

Kód ESA

Účetní zásada (24)

Stav přijímání

Dodatečný meziroční rozpočtový dopad (mil. EUR)

 

t–1

t

t + 1

t + 2

t + (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM


Tabulka 3b

Čtvrtletní podávání zpráv o rozpočtovém dopadu opatření uvedených v tabulce 3a

Seznam opatření (25)

Podávání zpráv v průběhu roku o opatřeních s dopadem v roce t (zvolte jednu z níže uvedených možností) (26)

Očekávaný roční dopad na rozpočet v roce t

(v milionech EUR)

(= tabulka 3a)

Čtvrtletní zjištěný dopad na rozpočet (mil. EUR) (27)

Kumulativní zjištěný dopad na rozpočet od počátku roku (mil. EUR)

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4

Vládní instituce (S.13) vývoj dluhu a výhledy

 

 

Rok t–1

Rok t

Rok t + … (28)

 

Kód ESA

% HDP

% HDP

% HDP

1.

Hrubý dluh  (29)

(= tabulka 1b.8 pro vládní instituce)

 

 

 

 

2.

Změna míry hrubého dluhu

 

 

 

 

Přispívá ke změně hrubého dluhu

3.

Primární saldo

(= řádek 9 v tabulce 1c)

 

 

 

 

4.

Úrokové výdaje

(= řádek 8 v tabulce 1c)

D.41

 

 

 

5.

Vnitřní dynamika dluhu

 

 

 

 

z toho:

Rozdíly mezi hotovostním a akruálním principem (30)

 

 

 

 

Čistá akumulace finančních aktiv (31)

 

 

 

 

z toho:

Výnosy z privatizace

 

 

 

 

Dopady oceňování a ostatní (32)

 

 

 

 

p.m.: Implicitní sazba úroků z dluhu  (33) (%)

 

 

 

 

Ostatní relevantní proměnné

6.

Likvidní finanční aktiva (34)

 

 

 

 

7.

Čistý finanční dluh

Formula

 

 

 

 

8.

Umoření dluhu (stávající dluhopisy) od konce předchozího roku

 

 

 

 

9.

Procentní podíl dluhu v cizí měně (%)

 

 

 

 

10.

Průměrná splatnost (roky)

 

 

 

 

11.

Růst reálného HDP (%)

(= řádek 11 v tabulce 1c)

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41.

(2)  Údaje se musí poskytovat až do běžného čtvrtletí, včetně. Nejsou-li k dispozici údaje pro běžné čtvrtletí, poskytněte poslední měsíční údaje s uvedením měsíce, ke kterému se vztahují. U celkového salda vládních institucí uveďte informace do posledního čtvrtletí, které je k dispozici (tj. q-1). Platí obvyklá politika zajišťování kvality a revizní politika.

(3)  Lze poskytnout ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, nejsou-li k dispozici údaje na bázi peněžních toků; uveďte účetní bázi použitou k vyplnění všech informací poskytovaných v této tabulce.

(4)  Odpovídá poskytování údajů podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 2011/85/EU.

(5)  Poskytované údaje pokrývají období do konce běžného roku t; čtvrtletní výhledy nejsou závazné a oznamují se jako odhady (s možností revize) pro informační a kontrolní účely.

(6)  Pro vládní instituce se navíc údaje v položkách označených „(a)“ dále poskytují jako sezónně upravené; pokud je nemohou poskytnout vnitrostátní orgány, provede sezónní úpravu Eurostat za pomoci dotčeného členského státu.

(7)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39příjmové + D.7příjmové + D.9příjmové (jiné než D.91příjmové).

(8)  Podle ESA95: D6311_D63121_D63131výdajové; v ESA2010 D632výdajové

(9)  D.29výdajové + D.4výdajové (jiné než D.41výdajové) + D.5výdajové + D.7výdajové + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(10)  Podle definice v nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1).

(11)  Po žádosti Komise o aktivaci povinnosti podávat zprávy podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013 se zprávy podávají od roku, kdy byl zahájen postup při nadměrném schodku v souladu s čl. 126 odst. 6 SFEU, a to až do plánované nápravy nadměrného schodku podle lhůty stanovené v doporučení Rady v souladu s čl. 126 odst. 7 SFEU nebo rozhodnutí o výzvě v souladu s čl. 126 odst. 9 SFEU.

(12)  Primární saldo se počítá jako (B.9, položka 8) plus (D.41, položka 9).

(13)  Znaménko plus znamená opatření snižující deficit.

(14)  Po žádosti Komise o aktivaci povinnosti podávat zprávy podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013 se zprávy podávají od roku, kdy byl zahájen postup při nadměrném schodku v souladu s čl. 126 odst. 6 SFEU, a to až do plánované nápravy nadměrného schodku podle lhůty stanovené v doporučení Rady v souladu s čl. 126 odst. 7 SFEU nebo rozhodnutí o výzvě v souladu s čl. 126 odst. 9 SFEU.

(15)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39příjmové + D.7příjmové + D.9příjmové (jiné než D.91příjmové).

(16)  Včetně vybraných EU a včetně případné korekce z důvodu nevybraných daní a sociálních příspěvků D.995).

(17)  

Formula

(18)  Zahrnuje peněžité dávky (D.621 a D.624) a naturální dávky (D.631) související s dávkami v nezaměstnanosti.

(19)  D.29 + D.4 (jiné než D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(20)  V ESA2010: D.62, D.632c

(21)  Rok, kdy je naplánována náprava nadměrného schodku v souladu se lhůtou stanovenou v doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 SFEU nebo rozhodnutí o výzvě v souladu s čl. 126 odst. 9 SFEU.

(22)  Uvádí se pouze dostatečně podrobná opatření, které jsou věrohodně oznámena.

(23)  Včetně podávání zpráv o tom, který subsektor přijímá opatření.

(24)  Standardně se měl být dopad uváděn na akruální bázi, pokud to však není možné, je třeba výslovně uvést, že je daná hodnota hlášena na hotovostní bázi. Rozpočtové důsledky je třeba zaevidovat jako dodatečný dopad – oproti záznamu rozpočtových důsledků na jednotlivých úrovních – v porovnání se základní prognózou předchozího roku. Jednoduchá trvalá opatření by proto měla být zaznamenána jako opatření s dopadem +/– X v roce (letech), kdy byla zavedena, a jinak s dopadem nula, tj. celkový dopad na výši příjmů nebo výdajů se nesmí vzájemně vyrušit. Pokud se dopad opatření v průběhu času mění, měl by být v tabulce uveden pouze rozdíl. Jednorázová opatření by vzhledem ke své povaze měla být vždy zaznamenána jako opatření s dopadem +/– X v roce, kdy mají poprvé dopad na rozpočet, a jako –/+ X v následujícím roce, tj. celkový dopad na výši příjmů nebo výdajů ve dvou po sobě následujících letech musí být nula.

(25)  Vyberte opatření uvedené v tabulce 3a, které má dopad na rozpočet v roce t.

(26)  Povinnost vyplnit jednu ze dvou možností: čtvrtletní podávání zpráv (odhady s možností revize) nejméně do běžného čtvrtletí nebo souhrn zjištěného dopadu na rozpočet do aktuálního data.

(27)  Pro každé uveďte čtvrtletí, zda poskytované údaje odpovídají zjištěným údajům; povinně se podávají zprávy až do běžného čtvrtletí, včetně.

(28)  Po žádosti Komise o aktivaci povinnosti podávat zprávy podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013 se zprávy podávají od roku, kdy byl zahájen postup při nadměrném schodku v souladu s čl. 126 odst. 6 SFEU, a to až do plánované nápravy nadměrného schodku podle lhůty stanovené v doporučení Rady v souladu s čl. 126 odst. 7 SFEU nebo rozhodnutí o výzvě v souladu s čl. 126 odst. 9 SFEU.

(29)  Podle definice v nařízení (ES) č. 479/2009.

(30)  Rozdíly mezi úrokovými výdaji, jinými výdaji a příjmy mohou být uvedeny odděleně, pokud je to relevantní nebo v případě, že poměr dluhu k HDP překročí referenční hodnotu.

(31)  Likvidní aktiva (oběživo), státní dluhopisy, pohledávky vůči třetím zemím, státní podniky a rozdíl mezi kotovanými a nekotovanými aktivy mohou být uvedeny odděleny, pokud je to relevantní nebo v případě, že poměr dluhu k HDP překročí referenční hodnotu.

(32)  Změny způsobené vývojem směnného kurzů a operace na sekundárním trhu mohou být uvedeny odděleně, pokud je to relevantní nebo v případě, že poměr dluhu k HDP překročí referenční hodnotu.

(33)  Vyjádřeno jako výdaje na úroky děleno mírou zadlužení z předcházejícího roku.

(34)  Likvidní aktiva jsou zde definována jako AF.1, AF.2, AF.3 (konsolidováno za vládní instituce, tj. započtení finančních pozic mezi vládními subjekty), A.F511, AF.52 (pokud jsou kotovaná na burze).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU