(EU) č. 763/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2013 ze dne 7. srpna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 16-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. srpna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/384 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 763/2013

ze dne 7. srpna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Třídy stanovené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (3), by v případě některých druhů měly být upraveny tak, aby zohledňovaly změny v mezinárodním botanickém systému klasifikace. Odrůdový úřad Společenství tyto změny zahrnul již v listopadu 2012 do „Pokynů s vysvětlivkami k článku 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství“.

(2)

Nařízení (ES) č. 637/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 637/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 10.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 637/2009 se mění takto:

1)

V tabulce 1 „Třídy v rámci jednoho rodu“ se řádky týkající se tříd 4.1 a 4.2 nahrazují tímto:

Třídy

Vědecké názvy

„Třída 4.1

Solanum tuberosum

Třída 4.2

Solanum lycopersicum, podnože rajčat a mezidruhové křížence

Třída 4.3

Solanum melongena

Třída 4.4

Solanum jiná než třídy 4.1, 4.2, 4.3“

2)

V tabulce 2 „Třídy zahrnující více než jeden druh“ se řádky týkající se tříd 201 a 203 nahrazují tímto:

Třídy

Vědecké názvy

„Třída 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Třída 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum a Poa


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU