(EU) č. 743/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 ze dne 31. července 2013 , kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 205, 1.8.2013, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. července 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/2369 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 743/2013

ze dne 31. července 2013,

kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Auditorský útvar Komise, Potravinový a veterinární úřad, provedl následný audit v Turecku s cílem vyhodnotit úřední kontroly produkce produktů rybolovu a mlžů určených pro vývoz do Unie. Audit odhalil několik nedostatků při provádění úředních kontrol, a zejména významné nedostatky u analýz v navštívených úředních laboratořích. Turecký příslušný orgán tudíž nemůže s jistotou zaručit, že u všech mlžů vyvážených do Unie jsou splněny zdravotní standardy Unie.

(2)

Kromě toho členské státy oznámily vysoký počet nevyhovujících zásilek mlžů pocházejících z Turecka, které nesplňovaly mikrobiologické normy Unie.

(3)

V zájmu ochrany lidského zdraví je vhodné mlže pocházející z Turecka podrobit příslušným kontrolám, aby se zabránilo uvedení produktů nevhodných pro lidskou spotřebu na trh. Příslušné orgány by dotyčné zásilky měly úředně zadržet na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, dokud neobdrží výsledky těchto kontrol.

(4)

Velmi krátká skladovací životnost živých a chlazených mlžů vylučuje vyšetření na hranici Unie jako méně omezující obchodní opatření. Zásilky těchto měkkýšů by byly nevhodné k lidské spotřebě před tím, než budou k dispozici laboratorní výsledky. Proto je vhodné pozastavit dovoz živých a chlazených mlžů pocházejících z Turecka do Unie, dokud turecké orgány nebudou schopny poskytnout nezbytné záruky.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se vztahuje na živé, chlazené, zmrazené a zpracované mlže určené k lidské spotřebě a pocházející z Turecka.

Článek 2

Členské státy nepovolí dovoz živých a chlazených mlžů z Turecka do Unie.

Článek 3

1.   Členské státy s použitím příslušných plánů odběru vzorků a metod detekce provedou vyšetření zásilek zmrazených a zpracovaných mlžů pocházejících z Turecka, jak je stanoveno v odstavci 2.

Tato vyšetření se provedou na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu dotyčných zásilek do Unie.

2.   Členské státy provedou vyšetření potřebná pro zjištění:

a)

míry kontaminace bakterií Escherichia coli u všech zásilek zmrazených mlžů;

b)

přítomnosti mořských biotoxinů u všech zásilek zmrazených nebo zpracovaných mlžů.

3.   Zásilky podrobené vyšetřením uvedeným v odstavcích 1 a 2 musí zůstat pod dohledem příslušných orgánů na dotčeném stanovišti hraniční kontroly do získání a posouzení výsledků těchto vyšetření.

4.   Jestliže vyšetření uvedená v odstavcích 1 a 2 naznačují, že zásilka může být škodlivá pro lidské zdraví, příslušný orgán zásilky neprodleně zabaví a zničí.

Článek 4

Veškeré výdaje vzniklé při uplatňování tohoto nařízení hradí hospodářský subjekt nebo jeho zástupce odpovědný za zásilku v okamžiku předložení této zásilky na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 4. srpna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU