(EU) č. 670/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2013 ze dne 9. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 2-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. července 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1391 Pozbývá platnosti: 30. září 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 670/2013

ze dne 9. července 2013

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby s výhradou opatření platných v Unii, která se týkají systémů dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu nad textilními výrobky při jejich dovozu do Unie, oprávněná osoba mohla závazné informace o sazební zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu 60 dnů podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

S výhradou opatření platných v Unii, která se týkají systémů dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu nad textilními výrobky při jejich dovozu do Evropské unie, závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu 60 dnů podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Předmět vyrobený z několika kusů hustě tkané textilie (plátna) sešitých dohromady tak, aby tvořily trojrozměrný tvar o rozměrech 2,70 × 2,70 × 1,60 m s volným ozdobným okrajem na všech stranách, zakončeným našitou obrubou. Uvnitř je v každém rohu malá kapsa, která slouží k upevnění výrobku na rám. Podél švů má rovněž látkové pásky k uchycení na rám.

Výrobek je předkládán bez rámu, tyčí nebo doplňků.

6306 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecném pravidle 1, pravidle 2 písm. a) a pravidle 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6306 a 6306 90 00.

Číslo 6306 zahrnuje řadu textilních výrobků obvykle vyrobených ze silného, hustě tkaného plátna (viz také Vysvětlivky k harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 6306, první odstavec).

Díky svým objektivním vlastnostem (trojrozměrný tvar, použitý materiál, velikost, konečná úprava) má tento výrobek sloužit jako venkovní plátěná střecha.

Výrobek se prodává bez rámu, podpěrných tyčí nebo doplňků, ale má v zásadě charakter střechy pro venkovní použití (tj. skládá se z plátěné střechy, která chrání před sluncem a deštěm) ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a).

Zařazení tohoto výrobku do položky 6306 22 00 nebo 6306 29 00 jako stan není možné, protože nemá strany či stěny, které by vytvářely uzavřený prostor (viz též Vysvětlivky k HS k číslu 6306, odstavec 4).

Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 6306 90 00 mezi „ostatní kempinkové výrobky“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU