(EU) č. 612/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2013 ze dne 25. června 2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

Publikováno: Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 9-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. července 2013 Nabývá účinnosti: 16. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 612/2013

ze dne 25. června 2013

o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na článek 22 a čl. 34 odst. 5 prvně uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 389/2012 stanoví rámec pro zjednodušení a posílení správní spolupráce mezi členskými státy v oblasti spotřebních daní.

(2)

Článek 21 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (2) vyžaduje ověření údajů v návrhu elektronického správního dokladu členským státem odeslání dříve, než zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od této daně. Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES (3), pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, upřesňuje obsah návrhu elektronického správního dokladu. Jelikož informace v tomto správním dokladu týkající se povolení pro účely spotřební daně podléhají srovnání s údaji příslušných národních registrů, údaje z každého národního registru by měly být pravidelně zpřístupňovány všem odesílajícím členským státům a aktualizovány.

(3)

Informace obsažené v národních registrech týkající se hospodářských subjektů zabývajících se přepravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně mají být automaticky vyměňovány prostřednictvím centrálního registru hospodářských subjektů (dále jen „centrální registr“), který má být provozován Komisí, tak jak je stanoveno v čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 389/2012.

(4)

Pro usnadnění výměny informací prostřednictvím centrálního registru je nezbytné stanovit strukturu a obsah standardních formulářů, které mají být používány, včetně kódů, jež mají být do těchto formulářů zanášeny.

(5)

K zajištění toho, aby údaje dostupné v centrálním registru byly správné a automaticky aktualizované, by měl ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar oznámit změny ve svých národních registrech a zaslat je do centrálního registru.

(6)

Aby byly údaje uložené v národních registrech správné a aktuální, měl by ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar národní registr aktualizovat týž den, kdy dojde ke změně povolení, a zaslat tyto změny bezodkladně do centrálního registru.

(7)

Aby bylo zajištěno, že členské státy disponují věrnou kopií údajů z ostatních národních registrů, měl by ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo určený kontaktní útvar zajistit pravidelné a včasné přijímání nových změn z centrálního registru.

(8)

Je nezbytné, aby si hospodářské subjekty mohly ověřit, že údaje o jejich povolení byly řádně zpracovány a rozeslány centrálním registrem, a zkontrolovat údaje o obchodním partnerovi předtím, než předloží návrh elektronického správního dokladu. Aby bylo umožněno takové ověření platnosti čísel pro účely spotřebních daní podle čl. 20 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 389/2012, měla by Komise po předložení platného jedinečného čísla pro účely spotřební daně poskytnout nezbytné klíčové údaje o povolení uchovávaném v centrálním registru. Kromě toho by měla být stanovena pravidla pro opravu nesprávných informací týkajících se povolení hospodářského subjektu.

(9)

S cílem zajistit, aby byl centrální registr provozován efektivně a byla zaručena maximální doba pro zpracování oznámení o změně od národního registru nebo společné žádosti, je nutné stanovit úroveň dostupnosti centrálního registru a národních registrů, jakož i podmínky, za nichž je možné, aby dostupnost či výkonnost centrálního registru nebo národních registrů mohly klesnout pod tyto úrovně.

(10)

Za účelem vyhodnocení provozování centrálního registru by Komise měla každý měsíc z registru získat statistické informace a doručit je členským státům.

(11)

Aby Komise a členské státy získaly přiměřený čas k opatřením, která by jim umožnila plnit závazky týkající se lhůt a dostupnosti služeb požadované tímto nařízením, mělo by být použití článků 8, 9 a 10 odloženo do 1. ledna 2015.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zprávy vyměňované prostřednictvím elektronického systému propojujícího národní a centrální registry

1.   Struktura a obsah zpráv týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru musí být v souladu s přílohou I.

Tyto zprávy budou vyměňovány prostřednictvím elektronického systému.

2.   Zprávy uvedené v odstavci 1 budou vyměňovány za těmito účely:

a)

oznamování změn národních registrů zasílaných ústředními kontaktními orgány pro spotřební daně a kontaktními útvary do centrální registru;

b)

oznamování změn centrálního registru zasílaných národním registrům;

c)

žádosti ústředních kontaktních orgánů pro spotřební daně a kontaktních útvarů o podrobnosti o změnách v centrálním registru;

d)

žádosti ústředních kontaktních orgánů pro spotřební daně a kontaktních útvarů o statistické údaje získané z centrálního registru;

e)

předání statistických údajů získaných z centrálního registru Komisí žádajícímu členskému státu.

3.   Pokud jsou pro vyplnění některých datových polí zprávy uvedené v odstavci 1 nezbytné kódy, použijí se kódy uvedené v příloze II tohoto nařízení nebo příloze II nařízení (ES) č. 684/2009.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„záznamem“ zápis do národního nebo centrálního registru uvedených v čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 389/2012;

2)

„změnou“ vytvoření, aktualizace nebo zrušení záznamu;

3)

„dnem aktivace“ den uvedený odpovědným členským státem v záznamu, od něhož je záznam k dispozici pro elektronické ověřování ve všech členských státech a od něhož jsou z něho získané údaje k dispozici k nahlédnutí hospodářským subjektům.

Článek 3

Předávání změn centrálnímu registru ústředními kontaktními orgány pro spotřební daně a kontaktními útvary

1.   Každý ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar určený podle článku 4 nařízení (EU) č. 389/2012 je odpovědný za předávání změn svých národních registrů centrálnímu registru a za promítání změn, které byly zaslány z centrálního registru nebo v něm vyhledány, do svých národních registrů.

2.   Komise sestaví a udržuje seznam odpovědných ústředních kontaktních orgánů pro spotřební daně nebo kontaktních útvarů na základě informací poskytnutých členskými státy a tento seznam zpřístupní členským státům.

3.   Každý ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar předá oznámení o jakékoli změně svého národního registru centrálnímu registru nejpozději v den aktivace změny. Zprávou, která má být použita pro změny národních registrů, je zpráva „Úkony v registru hospodářských subjektů“ uvedená v tabulce 2 přílohy I.

Článek 4

Vedení centrálního registru a zasílání změn národním registrům

1.   Při přijetí zprávy „Úkony v registru hospodářských subjektů“ od ústředního kontaktního orgánu pro spotřební daně nebo kontaktního útvaru, která obsahuje oznámení o změně v národním registru, Komise ověří, že struktura a obsah zprávy jsou v souladu s tabulkou 2 přílohy I.

2.   V případě, že struktura a obsah zprávy uvedené v odstavci 1 odpovídají tabulce 2 přílohy I, učiní se následující kroky:

a)

Komise neprodleně změnu zaznamená do centrálního registru;

b)

zašle se oznámení každému členskému státu, jehož ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar je registrován pro přijímání oznámení o změnách prostřednictvím zprávy „Úkony v registru hospodářských subjektů“ uvedené v tabulce 2 přílohy I.

3.   V případě, že struktura nebo obsah zprávy „Úkony v registru hospodářských subjektů“ uvedené v odstavci 1 není v souladu s tabulkou 2 přílohy I, vrátí Komise oznámení ústřednímu kontaktnímu orgánu pro spotřební daně nebo kontaktnímu útvaru, který oznámení předal, a to prostřednictvím zprávy o „Zamítnutí aktualizace hospodářských subjektů“ uvedené v tabulce 3 přílohy I spolu s uvedením důvodového kódu určujícího důvod zamítnutí.

4.   Po obdržení zprávy o „Zamítnutí aktualizace hospodářských subjektů“ ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar provede neprodleně nezbytné nápravné kroky a oznámení znovu odešle.

5.   Ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar každého členského státu, který není registrován pro přijímání oznámení o změnách zasílaných Komisí, požádá o výpis změn v centrálním registru alespoň dvakrát denně prostřednictvím zprávy „Společná žádost“ uvedené v tabulce 1 přílohy I.

Článek 5

Promítnutí změn do národních registrů

1.   Ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar každého členského státu alespoň dvakrát denně promítne změny, které obdržel od centrálního registru, do svého národního registru.

2.   Změny uvedené v odstavci 1 poskytne ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar k nahlédnutí ihned po jejich promítnutí do národního registru a tyto budou moci být použity pro elektronická ověřování od dne aktivace změny.

Článek 6

Nahlížení do centrálního registru ze strany hospodářských subjektů

1.   Komise nejméně dvakrát denně připraví výpis všech aktivních záznamů z centrálního registru. Při přípravě tohoto výpisu Komise odstraní veškeré záznamy, které nejsou určeny k veřejnému nahlížení. Komise rovněž odstraní ze zbývajících záznamů všechny údaje o každém typu hospodářského subjektu nebo jeho prostorách, které neodpovídají popisu údajů vypisovaných ze záznamů, uvedenému v odst. 3 písm. a), b) a c).

2.   Hospodářské subjekty mohou Komisi požádat o výpis údajů ze záznamů předložením jedinečného čísla pro účely spotřebních daní uvedeného v čl. 19 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 389/2012.

3.   Pokud předložené jedinečné číslo pro účely spotřebních daní odpovídá číslu uvedenému ve výpisu z centrálního registru, údaje vypsané z registru se vrátí hospodářskému subjektu, který žádost předložil, v těchto případech:

a)

odpovídá-li předložené jedinečné číslo pro účely spotřebních daní záznamu pro oprávněného skladovatele, registrovaného příjemce nebo registrovaného odesílatele, výpis obsahuje některou z těchto informací:

i)

slovní popis typového kódu subjektu (datová skupina 2e v tabulce 2 přílohy I),

ii)

alespoň jeden kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani (datová skupina 2.4a ve zprávě „Úkony v registru hospodářských subjektů“) nebo alespoň jeden kód výrobku podléhajícího spotřební dani (datová skupina 2.5a v tabulce 2 přílohy I),

iii)

kombinaci datových skupin 2.4a a 2.5a odpovídající pravidlům obsaženým v popisu v tabulce 2 přílohy I;

b)

odpovídá-li předložené jedinečné číslo pro účely spotřebních daní záznamu pro daňový sklad, výpis obsahuje některou z těchto informací:

i)

alespoň jeden kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani (datová skupina 3.4a v tabulce 2 přílohy I),

ii)

alespoň jeden kód výrobku podléhajícího spotřební dani (datová skupina 3.5a v tabulce 2 přílohy I),

iii)

kombinaci datových skupin 3.4a a 3.5a odpovídající pravidlům obsaženým v popisu v tabulce 2 přílohy I;

c)

odpovídá-li předložené jedinečné číslo pro účely spotřebních daní registrovanému příjemci spadajícímu pod čl. 19 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 389/2012, výpis obsahuje kromě informací uvedených pod písmenem a) i některou z těchto informací:

i)

datum konce platnosti povolení (datová skupina 4c v tabulce 2 přílohy I),

ii)

zda se může povolení vztahovat na více než jednu přepravu (datová skupina 4d v tabulce 2 přílohy I),

iii)

alespoň jeden soubor údajů o dočasném povolení (datová skupina 4.3 tabulky 2 přílohy I).

4.   Pokud jedinečné číslo pro účely spotřebních daní výpisu z centrálního registru neodpovídá, bude o tom hospodářský subjekt, který žádost předložil, informován.

5.   Pokud hospodářský subjekt tvrdí, že záznam týkající se jeho povolení chybí nebo je nesprávný, Komise ho na žádost informuje o tom, jak má podat žádost o opravu záznamu, a poskytne mu kontaktní údaje ústředního kontaktního orgánu pro spotřební daně nebo kontaktního útvaru odpovědného členského státu.

Článek 7

Statistické informace a zprávy

1.   Statistické informace, jež má Komise získávat z centrálního registru v souladu s čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) č. 389/2012, jsou následující:

a)

počet záznamů o aktivních a neaktivních hospodářských subjektech;

b)

počet v brzké době končících povolení, představující celkový počet povolení, jejichž platnost uplyne v následujícím měsíci nebo v následujícím čtvrtletí;

c)

typy hospodářských subjektů, počet hospodářských subjektů podle typů a počet daňových skladů;

d)

počet schválených hospodářských subjektů podle výrobků a podle kategorií výrobků;

e)

počet změn v povoleních pro účely spotřební daně.

Na základě statistických informací uvedených v prvním pododstavci připraví Komise měsíční zprávy pro členské státy.

2.   Ústřední kontaktní orgán pro spotřební daně nebo kontaktní útvar může požádat Komisi, aby připravila specifickou statistickou zprávu o centrálním registru. Tyto žádosti se předkládají prostřednictvím zprávy „Společná žádost“ uvedené v tabulce 1 přílohy I. Komise odpoví pomocí zprávy „Statistiky SEED“ uvedené v tabulce 4 přílohy I.

Článek 8

Lhůta pro zpracování oznámení o změnách v národních registrech a společných žádostí

1.   Do dvou hodin od obdržení oznámení o změně v národním registru Komise tuto změnu zpracuje v souladu s článkem 4.

2.   Do dvou hodin od obdržení zprávy „Společná žádost“ uvedené v tabulce 1 přílohy I Komise požadované informace poskytne žádajícímu ústřednímu kontaktnímu orgánu pro spotřební daně nebo kontaktnímu útvaru.

Článek 9

Dostupnost

Centrální registr a národní registry jsou dostupné nepřetržitě.

Článek 10

Omezení povinností poskytovat služby

Povinnosti Komise a členských států poskytovat služby stanovené v článcích 8 a 9 se netýkají níže uvedených řádně odůvodněných případů:

a)

centrální nebo národní registr není dostupný v důsledku technické nebo telekomunikační poruchy;

b)

dochází k problémům se sítí, které nejsou pod přímou kontrolou Komise nebo dotyčného členského státu;

c)

vyšší moc;

d)

plánovaná údržba oznámená nejméně 48 hodin před začátkem plánované údržby.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 8, 9 a 10 se použijí ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24.


PŘÍLOHA I

VYSVĚTLIVKY K ELEKTRONICKÝM ZPRÁVÁM POUŽÍVANÝM K VEDENÍ REGISTRU HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

1.

Datové prvky elektronických zpráv používaných pro účely elektronického systému jsou strukturovány do datových skupin, popřípadě do datových podskupin. Podrobnosti o datových prvcích a jejich použití jsou uvedeny v tabulkách této přílohy, v nichž:

a)

sloupec A uvádí numerický kód (číslo) přidělený každé datové skupině a podskupině; každou podskupinu označuje pořadové číslo datové (pod)skupiny, jejíž je součástí (např. je-li číslo datové skupiny 1, jedna datová podskupina této skupiny je 1.1 a jedna datová podskupina této podskupiny je 1.1.1);

b)

sloupec B uvádí alfabetický kód (písmeno) přidělený každému datovému prvku v datové (pod)skupině;

c)

sloupec C označuje datovou (pod)skupinu nebo datový prvek;

d)

sloupec D uvádí pro každou datovou (pod)skupinu nebo každý datový prvek hodnotu, jež indikuje, zda je vyplnění příslušného údaje:

i)

„R“ (required, povinné), což znamená, že údaj musí být poskytnut. Je-li datová (pod)skupina „O“ (nepovinná) nebo „C“ (podmíněná), mohou být datové prvky v rámci takové skupiny „R“ (povinné), pokud se příslušné orgány členského státu rozhodnou, že údaje v této (pod)skupině musí být vyplněny, nebo jsou-li uplatňovány určité podmínky,

ii)

„O“ (optional, nepovinné), což znamená, že vyplnění tohoto údaje je pro osobu předkládající zprávu (odesílatel nebo příjemce) nepovinné s výjimkou případu, kdy si členský stát vyhradí, že tyto údaje jsou podle možnosti stanovené ve sloupci E pro některé nepovinné datové (pod)skupiny nebo datové prvky požadovány,

iii)

„C“ (conditional, podmíněné), což znamená, že použití datové (pod)skupiny nebo datového prvku je závislé na jiných datových (pod)skupinách nebo datových prvcích v téže zprávě,

iv)

„D“ (dependent, závislé), což znamená, že použití této datové (pod)skupiny nebo datového prvku závisí na podmínce, kterou elektronický systém nemůže zkontrolovat, jak je uvedeno ve sloupcích E a F;

e)

sloupec E uvádí podmínku nebo podmínky pro údaje, jejichž vyplnění je podmíněné, upřesňuje použití nepovinných a případně závislých údajů a uvádí, které údaje musí příslušné orgány poskytnout;

f)

sloupec F uvádí vysvětlivky k vyplnění zprávy, pokud je to nutné;

g)

sloupec G uvádí:

i)

u některých datových (pod)skupin číslo, za nímž následuje znak „x“, který uvádí, kolikrát může být datová (pod)skupina ve zprávě uvedena (standardně = 1),

ii)

u každého datového prvku, kromě datových prvků uvádějících čas, datum nebo oba údaje, písmena uvádějící typ a délku údaje. Kódy pro tyto typy údajů jsou:

a alfabetický,

n numerický,

an alfanumerický.

Číslo za kódem uvádí povolenou délku údajů pro dotčený datový prvek. Dvě tečky uvedené případně před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, může však obsahovat maximálně počet znaků stanovený identifikátorem délky. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že údaj může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou maximální počet desetinných míst,

iii)

„datum“, „čas“ nebo „datum+čas“ u datových prvků označujících čas, datum nebo oba údaje, což znamená, že musí být uvedeno datum, čas nebo datum a čas podle normy ISO 8601.

2.

V tabulkách této přílohy jsou použity následující zkratky:

a)   e-AD: elektronický správní doklad;

b)   ARC: správní referenční kód;

c)   SEED (System for Exchange of Excise Data): systém na výměnu údajů o spotřební dani (elektronická databáze podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012);

d)   Kód KN: kód kombinované nomenklatury.

3.

V tabulkách této přílohy jsou použity následující definice:

a)

„počátečním datem“ se rozumí „datum počátku povolení“ nebo „datum počátku platnosti“;

b)

„konečným datem“ se rozumí „datum konce povolení“ nebo „datum konce platnosti“;

c)

„datem počátku povolení“ se rozumí datum, od kterého hospodářský subjekt disponuje povolením odpovědného členského státu k výrobě, skladování, odesílání nebo přijímání zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně;

d)

„datem konce povolení“ se rozumí datum, po kterém hospodářský subjekt již nedisponuje povolením odpovědného členského státu;

e)

„datem počátku platnosti“ se rozumí datum, od kterého byly prostory hospodářského subjektu prohlášeny odpovědným členským státem za místo způsobilé k výrobě, odesílání nebo přijímání zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně;

f)

„datem konce platnosti“ se rozumí datum, po kterém se prostory hospodářského subjektu již nepovažují za způsobilé.

Tabulka 1

Společná žádost

(podle článků 4, 7 a 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

2

=

žádost o výpis referenčních dat

=

3

=

žádost o vyhledání referenčních dat

=

4

=

žádost o výpis hospodářských subjektů

=

5

=

žádost o vyhledání hospodářských subjektů

=

6

=

žádost o EOL

=

7

=

žádost o vyhledání seznamu e-AD

=

8

=

žádost o statistiky SEED

n1

 

b

Název žádosti

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“ nebo „3“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

Možné hodnoty jsou:

—   „C_COD_DAT“= společný seznam kódů

—   „C_PAR_DAT“= společné systémové parametry

—   „ALL“= pro úplnou strukturu

a..9

 

c

Žádající úřad

R

 

Existující identifikátor <referenční číslo úřadu> v souboru <ÚŘAD>

an8

 

d

Srovnávací identifikátor žádosti

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ nebo „8“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

Hodnota <srovnávacího identifikátoru žádosti> je jedinečná pro každý členský stát.

an..16

 

e

Počáteční datum

C

Pro 1e a f:

„R“, je-li <typ žádosti> „3“ nebo „5“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

datum

 

f

Konečné datum

C

 

datum

 

g

Jednotné datum

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“ nebo „4“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

datum

2

ŽÁDOST O SEZNAM E-AD

C

„R“, je-li <typ žádosti> „7“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.1

ATRIBUT_ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ_ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Primární kritérium typový kód

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

ARC

=

2

=

obchodní název produktu

=

3

=

kategorie přepravovaných výrobků podléhajících spotřební dani

=

4

=

(vyhrazeno)

=

5

=

(vyhrazeno)

=

6

=

(vyhrazeno)

=

7

=

(vyhrazeno)

=

8

=

město příjemce

=

9

=

město odesílatele

=

10

=

město ručitele

=

11

=

(vyhrazeno)

=

12

=

město místa dodání

=

13

=

město daňového skladu odeslání

=

14

=

město přepravce

=

15

=

kód KN výrobku

=

16

=

datum faktury

=

17

=

číslo příjemce pro účely spotřební daně

=

18

=

číslo odesílatele pro účely spotřební daně

=

19

=

číslo ručitele pro účely spotřební daně

=

20

=

(vyhrazeno)

=

21

=

(vyhrazeno)

=

22

=

číslo daňového skladu dodání pro účely spotřební daně

=

23

=

číslo daňového skladu odeslání pro účely spotřební daně

=

24

=

(vyhrazeno)

=

25

=

kód výrobku podléhajícího spotřební dani

=

26

=

doba trvání přepravy

=

27

=

členský stát dodání

=

28

=

členský stát odeslání

=

29

=

jméno/firma příjemce

=

30

=

jméno/firma odesílatele

=

31

=

jméno/firma ručitele

=

32

=

(vyhrazeno)

=

33

=

název místa dodání

=

34

=

název daňového skladu odeslání

=

35

=

jméno/firma přepravce

=

36

=

číslo faktury

=

37

=

PSČ příjemce

=

38

=

PSČ odesílatele

=

39

=

PSČ ručitele

=

40

=

(vyhrazeno)

=

41

=

PSČ místa dodání

=

42

=

PSČ daňového skladu odeslání

=

43

=

PSČ přepravce

=

44

=

množství zboží (v těle e-AD)

=

45

=

místní referenční číslo, které je sériovým číslem přiděleným odesílatelem

=

46

=

druh dopravy

=

47

=

(vyhrazeno)

=

48

=

(vyhrazeno)

=

49

=

číslo plátce DPH příjemce

=

50

=

(vyhrazeno)

=

51

=

číslo plátce DPH přepravce

=

52

=

změna místa určení (pořadové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBUT_ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

 

an..255

3

STA_ŽÁDOST

C

„R“, je-li <typ žádosti> „8“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Typ statistiky

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

aktivní a neaktivní hospodářské subjekty

=

2

=

končící povolení

=

3

=

hospodářské subjekty podle typu a daňové sklady

=

4

=

činnost související se spotřební daní

=

5

=

změny povolení souvisejících se spotřebními daněmi

n1

3.1

KÓD SEZNAMU ČLENSKÝCH STÁTŮ

R

 

 

99x

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4

STA_OBDOBÍ

C

„R“, je-li <typ žádosti> „8“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Pololetí

C

Pro 4b, c a d:

Tato tři datová pole jsou nepovinná a vzájemně se vylučující:

<pololetí>

<čtvrtletí>

<měsíc>

Tj. pokud je jedno z těchto datových polí vyplněno, obě zbývající se nevyplňují.

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

první pololetí

=

2

=

druhé pololetí

n1

 

c

Čtvrtletí

C

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

první čtvrtletí

=

2

=

druhé čtvrtletí

=

3

=

třetí čtvrtletí

=

4

=

čtvrté čtvrtletí

n1

 

d

Měsíc

C

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

leden

=

2

=

únor

=

3

=

březen

=

4

=

duben

=

5

=

květen

=

6

=

červen

=

7

=

červenec

=

8

=

srpen

=

9

=

září

=

10

=

říjen

=

11

=

listopad

=

12

=

prosinec

n..2

5

REF_ŽÁDOSTI

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“ nebo „3“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

5.1

KÓD SEZNAMU KÓDŮ

O

 

 

99x

 

a

Požadovaný seznam kódů

O

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

měrné jednotky

=

2

=

typy událostí

=

3

=

typy evidence

=

4

=

(vyhrazeno)

=

5

=

(vyhrazeno)

=

6

=

kódy jazyků

=

7

=

členské státy

=

8

=

kódy zemí

=

9

=

kódy balení

=

10

=

důvody neuspokojivého dodání nebo kontrolní zpráva

=

11

=

důvody přerušení

=

12

=

(vyhrazeno)

=

13

=

druhy přepravy

=

14

=

přepravní jednotky

=

15

=

vinařské oblasti

=

16

=

kódy operací při zpracování vína

=

17

=

kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

=

18

=

výrobky podléhající spotřební dani

=

19

=

kódy KN

=

20

=

shody mezi kódem KN a výrobkem podléhajícím spotřební dani

=

21

=

důvody zrušení

=

22

=

důvody varování nebo odmítnutí e-AD

=

23

=

vysvětlení zpoždění

=

24

=

(vyhrazeno)

=

25

=

osoby předkládající událost

=

26

=

historie důvodů zamítnutí

=

27

=

důvody pro zpoždění výsledku

=

28

=

opatření v rámci správní spolupráce

=

29

=

důvody žádosti o správní spolupráci

=

30

=

(vyhrazeno)

=

31

=

(vyhrazeno)

=

32

=

(vyhrazeno)

=

33

=

(vyhrazeno)

=

34

=

důvody, pro které není opatření v rámci správní spolupráce možné

=

35

=

důvody zamítnutí společné žádosti

=

36

=

(vyhrazeno)

n..2

Tabulka 2

Úkony v registru hospodářských subjektů

(podle článků 3, 4 a 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

aktualizace hospodářských subjektů (oznamování změn společné oblasti / oblasti zdrojů)

=

2

=

šíření aktualizací hospodářských subjektů

=

3

=

vyhledání hospodářských subjektů

=

4

=

výpis hospodářských subjektů

n1

 

b

Srovnávací identifikátor žádosti

C

„R“, je-li <typ zprávy> „3“ nebo „4“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

Hodnota <srovnávacího identifikátoru žádosti> je jedinečná pro každý členský stát.

an..16

2

POVOLENÍ SUBJEKTU

O

 

 

999999x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II) <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> musí být v seznamu <POVOLENÍ SUBJEKTU> jedinečné.

an13

 

b

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

c

Datum počátku povolení

R

 

 

datum

 

d

Datum konce povolení

O

 

 

datum

 

e

Typový kód hospodářského subjektu

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

oprávněný skladovatel

2

=

registrovaný příjemce

3

=

registrovaný odesílatel

Hodnota datového prvku <typový kód hospodářského subjektu> nemůže být po vytvoření POVOLENÍ SUBJEKTU změněna.

n1

 

f

Referenční číslo úřadu pro spotřební daně

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

2.1

ČINNOST

R

 

 

 

 

a

Úkon

R

 

Možné hodnoty jsou:

—   V= vytvořit

—   A= aktualizovat

—   Z= zrušit

a1

 

b

Datum aktivace

C

„R“, je-li <úkon> „C“ nebo „A“.

Jinak „O“

(viz úkon v řádku 2.1a)

Pokud není <datum aktivace> zadáno, je za datum aktivace zrušení považováno datum, kdy je zrušující úkon proveden v centrálním registru.

datum

 

c

Odpovědný správce údajů

O

 

 

an..35

2.2

FIRMA A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Firma

R

 

 

an..182

 

b

JAZ_KÓD

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.2.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

c

PSČ

R

 

 

an..10

 

d

Město

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.3

KÓD ÚLOHY HOSPODÁŘSKÉHO SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód úlohy hospodářského subjektu

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

povoleno zajišťovat přímé dodávky

=

2

=

povoleno nevyplnit pole týkající se místa určení, v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 389/2012

Možné kombinace <typ hosp. subj. / kód úlohy hosp. subj.>:

hosp. subj. / typ hosp. subj. / úloha

OPR. SKLADOVATEL

REG. PŘÍJEMCE

REG. ODESÍLATEL

Povoleno zajišťovat přímé dodávky

X

X

 

Povoleno nevyplnit pole týkající se místa určení, v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 389/2012

X

 

 

n1

2.4

KÓD KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI

C

Musí být uvedena alespoň jedna z datových skupin <kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI>.

 

999x

 

a

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II)

<Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani> musí být v seznamu <kódů KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> v rámci jednoho <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <DAŇOVÉHO SKLADU> jedinečný.

a1

2.5

KÓD VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

C

Musí být uvedena alespoň jedna z datových skupin <kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI>.

 

999x

 

a

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

<Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani> a <kód výrobku podléhajícího spotřební dani> se nesmí vyskytnout v rámci téhož <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <DAŇOVÉHO SKLADU>.

<Kód výrobku podléhajícího spotřební dani > musí být v seznamu <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> v rámci jednoho <POVOLENÍ SUBJEKTU>, <DAŇOVÉHO SKLADU> nebo <DOČASNÉHO POVOLENÍ> jedinečný.

an..4

2.6

DAŇOVÝ SKLAD (VYUŽÍVÁNÍ)

C

„R“, je-li <kód hospodářského subjektu> „oprávněný skladovatel“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typový kód hospodářského subjektu v řádku 2e)

 

99x

 

a

Reference daňového skladu

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

„Reference daňového skladu“ je jedna z položek <DAŇOVÝ SKLAD. Reference daňového skladu>, tak aby existovala alespoň jedna aktivní verze s intervalem platnosti prolínajícím se s intervalem platnosti <POVOLENÍ SUBJEKTU> nejméně jeden den po datu aktivace povolení.

<Reference daňového skladu> musí být na seznamu <DAŇOVÝ SKLAD> jedinečné.

an13

3

DAŇOVÝ SKLAD

O

 

 

999999x

 

a

Reference daňového skladu

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

<Reference daňového skladu> musí být na seznamu <DAŇOVÝ SKLAD> jedinečná.

„Reference daňového skladu“ je jedna z položek <DAŇOVÝ SKLAD (VYUŽÍVÁNÍ). Reference daňového skladu> v jedné nebo více datových skupinách <POVOLENÍ SUBJEKTU> typu „oprávněný skladovatel“, odpovídající rovněž pravidlu 204.

an13

 

b

Datum počátku platnosti

R

 

 

datum

 

c

Datum konce platnosti

O

 

 

datum

 

d

Referenční číslo úřadu pro spotřební daně

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

3.1

ČINNOST

R

 

 

 

 

a

Úkon

R

 

Možné hodnoty jsou:

—   V= vytvořit

—   A= aktualizovat

—   Z= zrušit

a1

 

b

Datum aktivace

C

„R“, je-li <úkon> „C“ nebo „A“.

Jinak „O“

(viz úkon v řádku 3.1a)

Pokud není <datum aktivace> zadáno, je za datum aktivace zrušení považováno datum, kdy je zrušující úkon proveden v centrálním registru.

datum

 

c

Odpovědný správce údajů

O

 

 

an..35

3.2

NÁZEV A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Název

R

 

 

an..182

 

b

JAZ_KÓD

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

3.2.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

c

PSČ

R

 

 

an..10

 

d

Město

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

3.4

KÓD KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI

C

Musí být uvedena alespoň jedna z datových skupin <kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI>.

 

999x

 

a

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II)

<Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani> musí být v seznamu <kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> v rámci jednoho <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <DAŇOVÉHO SKLADU> jedinečný.

an1

3.5

KÓD VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

C

Musí být uvedena alespoň jedna z datových skupin <kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI>.

 

999x

 

a

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

<Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani> a <kód výrobku podléhajícího spotřební dani> se nesmí vyskytnout v rámci téhož <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <DAŇOVÉHO SKLADU>.

<Kód výrobku podléhajícího spotřební dani > musí být v seznamu <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> v rámci jednoho <POVOLENÍ SUBJEKTU>, <DAŇOVÉHO SKLADU> nebo <DOČASNÉHO POVOLENÍ> jedinečný.

an..4

4

DOČASNÉ POVOLENÍ

O

 

 

999999x

 

a

Reference dočasného povolení

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II)

an13

 

b

Referenční číslo úřadu vydání

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

c

Datum konce platnosti

R

 

 

datum

 

d

Označení opakovaně použitelného dočasného povolení

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

0

=

ne

=

1

=

ano

n1

 

e

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

f

Datum počátku povolení

R

 

 

datum

 

g

Označení drobného producenta vína

O

 

Možné hodnoty jsou:

=

0

=

ne

=

1

=

ano

n1

4.1

ČINNOST

R

 

 

 

 

a

Úkon

R

 

Možné hodnoty jsou:

—   V= vytvořit

—   A= aktualizovat

—   Z= zrušit

a1

 

b

Datum aktivace

C

„R“, je-li <úkon> „C“ nebo „A“.

Jinak „O“

(viz úkon v řádku 4.1a)

Pokud není <datum aktivace> zadáno, je za datum aktivace zrušení považováno datum, kdy je zrušující úkon proveden v centrálním registru.

datum

 

c

Odpovědný správce údajů

O

 

 

an..35

4.2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

C

„R“, chybí-li <dočasné povolení — označení drobného producenta vína>, nebo je-li odpověď „ne“.

Jinak „O“

Pro SUBJEKT Odesílatel

Existující identifikátor <číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>

<Typový kód subjektu> uvedeného <SUBJEKTU> musí být:

„oprávněný skladovatel“ NEBO

„registrovaný odesílatel“

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

JAZ_KÓD

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4.3

ÚDAJE O DOČASNÉM POVOLENÍ

R

 

 

999x

 

a

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

<Kód výrobku podléhajícího spotřební dani> musí být v seznamu <kód VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> v rámci jednoho <POVOLENÍ SUBJEKTU>, <DAŇOVÉHO SKLADU> nebo <DOČASNÉHO POVOLENÍ> jedinečný.

Pokud je uvedeno <dočasné povolení — označení drobného producenta vína> a je-li odpověď „ano“, pak

<kód výrobku podléhajícího spotřební dani > musí být:

„W200“ NEBO

„W300“.

an..4

 

b

Množství

R

 

 

n..15,3

4.4

JMÉNO/FIRMA A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Jméno/firma

R

 

 

an..182

 

b

JAZ_KÓD

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4.4.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

c

PSČ

R

 

 

an..10

 

d

Město

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

Tabulka 3

Zamítnutí aktualizace hospodářských subjektů

(podle článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Podávání zpráv o úkonech v registru hospodářských subjektů

R

 

(podrobnosti viz tabulka 2)

 

2

ZAMÍTNUTÍ

R

 

 

9999x

 

a

Datum a čas zamítnutí

R

 

 

datum+čas

 

b

Kód důvodu zamítnutí

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

Chybějící úkon

=

2

=

Neznámý úkon

=

3

=

Číslo hospodářského subjektu pro účely spotřební daně v nesprávném formátu

=

4

=

Reference daňového skladu v nesprávném formátu

=

5

=

Dočasné povolení v nesprávném formátu

=

6

=

Referenční číslo úřadu v nesprávném formátu

=

7

=

Chybějící jméno/firma

=

8

=

Hospodářský subjekt již existuje (vytvoření)

=

9

=

Daňový sklad již existuje (vytvoření)

=

10

=

Dočasné povolení již existuje (vytvoření)

=

11

=

Hospodářský subjekt nenalezen (aktualizace/zrušení)

=

12

=

Daňový sklad nenalezen (aktualizace/zrušení)

=

13

=

Dočasné povolení nenalezeno (aktualizace/zrušení)

=

14

=

Neznámý hospodářský subjekt

=

18

=

Chybějící typ hospodářského subjektu

=

19

=

Neznámý typ hospodářského subjektu

=

20

=

Chybějící úloha hospodářského subjektu

=

21

=

Neznámá úloha hospodářského subjektu

=

22

=

Nesoulad mezi typem a úlohou hospodářského subjektu

=

23

=

Chybějící nebo nesprávný formát data počátku povolení

=

24

=

Chybějící nebo nesprávný formát data konce povolení

=

25

=

Chybějící nebo nesprávný formát data konce platnosti

=

26

=

Chybějící nebo nesprávné referenční číslo úřadu

=

27

=

Nesoulad mezi číslem pro účely spotřební daně a úřadem pro spotřební daně

=

28

=

Daňový sklad nemůže patřit více než jednomu oprávněnému skladovateli

=

29

=

Číslo oprávněného skladovatele pro účely spotřební daně nemůže být stejné jako číslo hospodářského subjektu pro účely spotřební daně, ledaže by tento subjekt byl vlastněn oprávněným skladovatelem

=

30

=

Chybějící kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

=

31

=

Neznámá kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

=

32

=

Chybějící výrobek podléhající spotřební dani

=

33

=

Neznámý výrobek podléhající spotřební dani

=

34

=

Neúplná adresa

=

35

=

Chybějící kód jazyka

=

36

=

Neznámý kód jazyka

=

37

=

Musí být zadáno alespoň telefonní číslo, číslo faxu nebo e-mailová adresa

=

38

=

Chybějící majitel/správce daňového skladu

=

39

=

Neznámý majitel/správce daňového skladu

=

40

=

Majitel/správce daňového skladu musí být skladovatelem

=

41

=

Pouze skladovatel může používat daňový sklad

=

42

=

Chybná reference daňového skladu (porušení pravidla 204)

=

43

=

Chybějící oprávněný skladovatel odkazující na referenční daňový sklad (porušení pravidla 205)

=

44

=

Chybějící <číslo subjektu pro účely spotřební daně> (porušení podmínky 157)

=

45

=

Neplatná hodnota <kód výrobku podléhajícího spotřební dani> (porušení pravidla 212)

n..2

Tabulka 4

Statistiky SEED

(podle článku 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Srovnávací identifikátor žádosti

R

 

Hodnota <srovnávací identifikátor žádosti> je jedinečná pro každý členský stát.

an..16

2

STA_OBDOBÍ

R

 

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Pololetí

C

Pro 2b, c a d:

Tato tři datová pole jsou nepovinná a vzájemně se vylučující:

<pololetí>

<čtvrtletí>

<měsíc>

Tj. pokud je jedno z těchto datových polí uvedeno, zbývající dvě pole se nevyplňují.

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

první pololetí

=

2

=

druhé pololetí

n1

 

c

Čtvrtletí

C

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

první čtvrtletí

=

2

=

druhé čtvrtletí

=

3

=

třetí čtvrtletí

=

4

=

čtvrté čtvrtletí

n1

 

d

Měsíc

C

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

leden

=

2

=

únor

=

3

=

březen

=

4

=

duben

=

5

=

květen

=

6

=

červen

=

7

=

červenec

=

8

=

srpen

=

9

=

září

=

10

=

říjen

=

11

=

listopad

=

12

=

prosinec

n..2

3

STA_ČLENSKÝCH_STÁTŮ

O

 

 

99x

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

 

b

Počet aktivních hospodářských subjektů

O

 

 

n..15

 

c

Počet neaktivních hospodářských subjektů

O

 

 

n..15

 

d

Počet končících povolení

O

 

 

n..15

 

e

Počet daňových skladů

O

 

 

n..15

 

f

Počet změn povolení pro účely spotřební daně

O

 

 

n..15

3.1

TYP_HOSP_SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód typu hospodářského subjektu

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

oprávněný skladovatel

=

2

=

registrovaný příjemce

=

3

=

registrovaný odesílatel

n1

 

b

Počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15

3.2

KATEGORIE_VÝROBKŮ_PODLÉHAJÍCÍCH_SPOTŘ_DANI_ČINNOST

O

 

 

9x

 

a

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II)

a1

 

b

Počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15

3.3

VÝROBEK_ PODLÉHAJÍCÍ_SPOTŘ _DANI_ČINNOST

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an..4

 

b

Počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15

4

STA_VŠECH_ ČLENSKÝCH_STÁTŮ

O

 

 

 

 

a

Celkový počet aktivních hospodářských subjektů

O

 

 

n..15

 

b

Celkový počet neaktivních hospodářských subjektů

O

 

 

n..15

 

c

Celkový počet nevyřešených končících povolení

O

 

 

n..15

 

d

Celkový počet daňových skladů

O

 

 

n..15

 

e

Celkový počet změn povolení pro účely spotřební daně

O

 

 

n..15

4.1

TYP_HOSP_SUBJEKTU_ VŠECHNY_ ČLENSKÉ_STÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód typu hospodářského subjektu

R

 

Možné hodnoty jsou:

=

1

=

oprávněný skladovatel

=

2

=

registrovaný příjemce

=

3

=

registrovaný odesílatel

n1

 

b

Celkový počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15

4.2

KATEGORIE_VÝROBKŮ_PODL_SPOTR_DANI_ČINNOST_ VŠECHNY_ ČLENSKÉ_STÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II)

a1

 

b

Celkový počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15

4.3

VÝROBEK_PODL_SPOTR_DANI_ČINNOST_ VŠECHNY_ ČLENSKÉ_STÁTY

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an..4

 

b

Celkový počet hospodářských subjektů

R

 

 

n..15


PŘÍLOHA II

SEZNAM KÓDŮ

Seznam kódů 1: Číslo subjektu pro účely spotřební daně/Reference daňového skladu

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Identifikátor členského státu, ve kterém je hospodářský subjekt nebo daňový sklad registrován

alfabetické 2

PL

2

Specifický kód přiřazený jednotlivým zemím

alfanumerické 11

2005764CL78

Pole 1 je převzato ze seznamu <ČLENSKÉ STÁTY> (bod 3 seznamů kódů, příloha II nařízení (ES) č. 684/2009).

Pole 2 je nutno vyplnit jedinečným identifikátorem pro hospodářský subjekt registrovaný pro účely spotřební daně (oprávněného skladovatele, registrovaného příjemce a registrovaného odesílatele) nebo pro daňový sklad. Způsob, jakým je tato hodnota přiřazována, spadá do odpovědnosti orgánů členských států, ale každý hospodářský subjekt registrovaný pro účely spotřební daně (oprávněný skladovatel, registrovaný příjemce a registrovaný odesílatel) a každý daňový sklad musí disponovat jedinečným číslem pro účely spotřební daně.

Seznam kódů 2: Reference dočasného povolení

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Identifikátor členského státu, ve kterém je hospodářský subjekt nebo daňový sklad registrován

alfabetické 2

PL

2

Specifický kód přiřazený jednotlivým zemím

alfanumerické 11

2005764CL78

Reference dočasného povolení má stejnou strukturu jako číslo hospodářského subjektu pro účely spotřební daně/reference daňového skladu.

Pole 1 je převzato ze seznamu <ČLENSKÉ STÁTY> (bod 3 seznamů kódů, příloha II nařízení (ES) č. 684/2009).

Pole 2 je nutno vyplnit jedinečným identifikátorem pro hospodářský subjekt registrovaný pro účely spotřební daně (oprávněného skladovatele, registrovaného příjemce a registrovaného odesílatele) nebo pro daňový sklad. Způsob, jakým je tato hodnota přiřazována, spadá do odpovědnosti orgánů členských států, ale každý hospodářský subjekt registrovaný pro účely spotřební daně (oprávněný skladovatel, registrovaný příjemce a registrovaný odesílatel) a každý daňový sklad musí disponovat jedinečným číslem pro účely spotřební daně.

Seznam kódů 3: Kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

Popis

T

Tabákové výrobky

B

Pivo

W

Vína a jiné kvašené nápoje než víno a pivo

I

Meziprodukty

S

Ethylalkohol a destiláty

E

Energetické produkty


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU