(EU) č. 600/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 600/2013 ze dne 24. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o provádění izotopových rozborů vinařských výrobků v Chorvatsku během přechodného období

Publikováno: Úř. věst. L 172, 25.6.2013, s. 13-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 600/2013

ze dne 24. června 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o provádění izotopových rozborů vinařských výrobků v Chorvatsku během přechodného období

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy (1),

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 41 odst. 1 uvedeného aktu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii by měla být stanovena zvláštní pravidla pro izotopové rozbory vinařských výrobků, které se mají provádět podle ustanovení článku 87 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (3). Izotopový rozbor je metoda rozboru používaná pro kontrolu a potírání podvodů v odvětví vína, která vyžaduje vysoce specializované vědecké znalosti a technické vybavení. Chorvatsko nemá pro tuto metodu náležité vybavení. V zájmu zajištění jednotného používání kontrolních postupů je třeba, aby Společné výzkumné středisko provádělo rozbor pro Chorvatsko, dokud Chorvatsko nezíská nezbytné znalosti a vybavení pro provádění tohoto úkolu.

(2)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 89 nařízení (ES) č. 555/2008 se nahrazuje tímto:

„Článek 89

V období do 30. června 2015, dokud si Chorvatsko nepořídí odpovídající vybavení, zasílá své vzorky vína k rozboru do Společného výzkumného střediska.

Chorvatsko může jmenovat příslušný subjekt, který bude disponovat údaji o vzorcích odebraných na jeho území.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Je použitelné do dne 30. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU