(EU) č. 593/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

Publikováno: Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. července 2013 Nabývá účinnosti: 12. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 593/2013

ze dne 21. června 2013

o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

(přepracované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Na základě Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (4) se Unie zavázala otevřít celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso. Je třeba tyto kvóty otevřít na víceletém základě pro období 12 měsíců počínaje 1. červencem.

(3)

Vyvážející třetí země se zavázaly vydávat k těmto produktům osvědčení o pravosti zaručující jejich původ. Je třeba stanovit vzory těchto osvědčení a určit podmínky jejich používání. Osvědčení o pravosti by měl vydat subjekt ve třetí zemi, který poskytne všechny nezbytné záruky pro zajištění řádného fungování uvedeného režimu.

(4)

Příslušná kvóta by měla být spravována prostřednictvím dovozních licencí. Za tímto účelem je zejména třeba stanovit podrobnosti týkající se podávání žádostí a údajů, které musí být uvedeny v žádostech i v licencích, případně odchylně od některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (6).

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (7), stanoví podrobná prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít na dovozní licence vydané pro příslušnou kvótu, aniž jsou dotčeny další podmínky stanovené v tomto nařízení.

(6)

K zajištění účinné správy dovozu uvedených druhů masa je případně třeba stanovit, že vydání dovozních licencí by mělo být mimo jiné podmíněno ověřením zejména údajů uvedených na osvědčení o pravosti.

(7)

Zkušenosti ukázaly, že dovozci ne vždy oznamují příslušným subjektům, které vydaly dovozní licence, množství a původ hovězího masa dovezeného v rámci příslušné kvóty. Tyto informace jsou důležité pro posouzení situace na trhu. Je třeba stanovit jistotu, která by zaručovala dodržování tohoto závazku dovozci.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (8) stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupněné Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů v průběhu času a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.

(9)

Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních zavádějících zvláštní oznamovací povinnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července jednoho roku do 30. června roku následujícího (dále jen „dovozní celní kvótové období“) se každý rok otevírají tyto celní kvóty:

a)

66 750 tun pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso kódů KN 0201 a 0202 a pro produkty kódů KN 0206 10 95 a 0206 29 91. Pro dovozní období 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 činí celkové množství 67 250 tun;

b)

2 250 tun pro zmrazené vykostěné buvolí maso kódů KN 0202 30 90, vyjádřených jako hmotnost vykostěného masa, pocházející z Austrálie. Pořadové číslo kvóty je 09.4001;

c)

200 tun pro „vykostěné buvolí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené“ kódů KN 0201 30 00 a 0202 30 90, vyjádřených jako hmotnost vykostěného masa, pocházející z Argentiny. Pořadové číslo kvóty je 09.4004.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným masem“ rozumí takové maso, které má ve chvíli vstupu na celní území Unie vnitřní teplotu – 12 °C nebo nižší.

3.   Valorické clo pro kvóty uvedené v odstavci 1 činí 20 %.

Článek 2

Celní kvóta pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a) se rozdělí takto:

a)

29 500 tun vykostěného hovězího masa kódu KN 0201 30 00 a 0206 10 95 a odpovídajícího této definici:

„Vybrané kusy hovězího masa z volů, z mladých volů nebo z jalovic pocházejících po odstavení výhradně z pastevních chovů. Jatečně opracovaná těla volů se opatří označením „JJ“, „J“, „U“ nebo „U2“, jatečně opracovaná těla mladých volů a jalovic označením „AA“, „A“ nebo „B“ podle úřední klasifikace hovězího masa stanovené argentinským Sekretariátem pro zemědělství, chov hospodářských zvířat, rybolov a potraviny (Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos – SAGPyA)“.

Pro dovozní období 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 celkové množství činí 30 000 tun.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (9).

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4450.

b)

7 150 tun, vyjádřených jako hmotnost produktu, masa kódů KN 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 a 0206 29 91 a odpovídajícího této definici:

„Vybrané kusy získané z jatečně upravených těl býků nebo jalovic, která byla zařazena do jedné z těchto úředních kategorií „Y“, „YS“, „YG“, „YGS“, „YP“ a „YPS“, jež definovala společnost AUS-MEAT v Austrálii. Barva hovězího masa musí být v souladu s barvou masa referenčních norem AUS-MEAT 1 B až 4, barva tuku s barvou tuku referenčních norem AUS-MEAT 0 až 4 a vrstva tuku (měřená v bodě P8) se třídami tuku AUS-MEAT 2 až 5“.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1760/2000.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4451.

c)

6 300 tun vykostěného hovězího masa kódu KN 0201 30 00 a 0206 10 95 a odpovídajícího této definici:

„Vybrané kusy hovězího masa z volů („novillo“) nebo jalovic („vaquillona“) podle úřední klasifikace jatečně opracovaného hovězího masa stanovené uruguayským Národním ústavem pro maso (Instituto Nacional de Carnes – INAC). Zvířata splňující podmínky pro produkci vysoce jakostního hovězího masa pocházejí po odstavení výhradně z pastevních chovů. Jatečně opracovaná těla se v souladu s výše uvedenou klasifikací opatří označením „I“, „N“ nebo „A“ s protučnělostí „1“, „2“ nebo „3“.“

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1760/2000.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4452.

d)

10 000 tun vykostěného hovězího masa kódů KN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 a 0206 29 91 a odpovídajícího této definici:

„Vybrané kusy masa z volů nebo z jalovic pocházejících po odstavení výhradně z pastevních chovů. Jatečně opracovaná těla se opatří označením „B“ s protučnělostí „2“ nebo „3“ podle úřední klasifikace jatečně opracovaného hovězího masa stanovené brazilským Ministerstvem zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)“.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1760/2000.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4453.

e)

1 300 tun, vyjádřených jako hmotnost produktu, masa kódů KN 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 a 0206 29 91 a odpovídajícího této definici:

„Vybrané kusy hovězího masa výhradně z volů nebo jalovic z pastevního chovu, jejichž jatečně opracovaná těla nesmí mít hmotnost vyšší než 370 kilogramů. Jatečně opracovaná těla se opatří označením „A“, „L“, „P“, „T“ nebo „F“, s tukovou vrstvou „P“ nebo nižší a třídou svalstva 1 nebo 2 podle klasifikace jatečně upravených těl vedené orgánem New Zealand Meat Board“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4454.

f)

11 500 tun, vyjádřených jako hmotnost produktu, masa kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 a 0206 29 91 a odpovídajícího této definici:

„Jatečně opracovaná těla nebo kusy masa ze skotu ne staršího než 30 měsíců, který byl nejméně 100 dnů vykrmován vyváženými, vysoce energetickými krmivy s minimálně 70 % obsahem zrn, o minimální celkové denní hmotnosti 20 liber. Maso označené podle norem United States Department of Agriculture (USDA) „choice“ nebo „prime“ odpovídá automaticky výše uvedené definici. Této definici odpovídá i maso zařazené jako „Kanada A“, „Kanada AA“, „Kanada AAA“, „Kanada Choice“ a „Kanada Prime“, „A1“, „A2“, „A3“ a „A4“, podle norem Kanadské potravinářské inspekce - kanadské vlády“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4002.

g)

1 000 tun vykostěného hovězího masa kódu KN 0201 30 00 a 0202 30 90 a odpovídajícího této definici:

„hovězí plátek (lomito), rostbíf a/nebo roštěnec (lomo), zadní hovězí (kýta) (rabadilla), vrchní šál (carnaza negra), získané z vybraných křížených zvířat s méně než 50 % původu z druhu zebu a krmených výhradně pastvinovou travou nebo senem. Jatečná zvířata jsou mladí voli nebo jalovice zařazení do kategorie „V“ klasifikační stupnice jatečně upravených těl VACUNO pro jatečně upravená těla o hmotnosti nejvýše 260 kg“.

Kusy masa musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1760/2000.

K údajům na štítku lze uvést „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4455.

Článek 3

1.   Dovoz množství uvedených v čl. 2 písm. f) je při propuštění do volného oběhu podmíněn předložením:

a)

dovozní licence vydané v souladu s články 4 a 5 a

b)

osvědčení o pravosti vydaného v souladu s článkem 6.

2.   Pro dovozy množství uvedeného v čl. 2 písm. f) se dovozní celní kvótové období rozdělí do 12 podobdobí v délce jednoho měsíce. Množství, které je k dispozici na každé podobdobí, odpovídá jedné dvanáctině celkového množství.

Článek 4

Za účelem získání dovozní licence podle článku 3 musí být splněny tyto podmínky:

a)

v kolonce 8 žádostí o licenci a samotných licencí musí být uvedena země původu a je křížkem zaškrtnuto políčko „ano“. Držitel licence je povinen dovážet z uvedené země;

b)

žádost o licenci a licence obsahují v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze I.

Článek 5

1.   Žádosti o licenci uvedené v článku 4 lze podat pouze během prvních pěti dnů každého měsíce každého dovozního celního kvótového období.

Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 382/2008 se u stejného pořadového čísla kvóty mohou žádosti vztahovat pouze na jeden nebo více produktů jednoho kódu KN nebo skupin kódů KN vyjmenovaných v příloze I uvedeného nařízení. V případě žádostí, které se vztahují na několik kódů, se specifikuje dotčené množství požadované pro kód KN či skupinu kódů KN. Ve všech případech se všechny kódy KN uvedou v žádostech o licenci a v licencích do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

2.   Nejpozději 10. dne měsíce, v němž se podávají žádosti, oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od 17. dne a nejpozději 21. dne měsíce, ve kterém byly žádosti podány. V každé vydané licenci se specifikuje dotčené množství pro kód KN či skupinu kódů KN.

Článek 6

1.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví v jednom originále a alespoň jedné kopii na formuláři, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze II.

Formulář má rozměry přibližně 210 × 297 mm a použitý papír má gramáž alespoň 40 gramů na metr čtvereční.

2.   Formuláře musí být vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Unie; rovněž mohou být vytištěny a vyplněny v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků vyvážející země.

Na rubu formuláře se uvede definice z článku 2 použitelná pro maso pocházející z vyvážející země.

3.   Každé osvědčení o pravosti se opatří jedinečným pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající subjekt uvedený v článku 7. Na kopii se uvede stejné pořadové číslo jako na originálu.

4.   Originál a jeho kopie se vyplňují buď na psacím stroji, nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, vyplní se černým inkoustem a hůlkovým písmem.

5.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem uvedeným na seznamu v příloze III v souladu s pokyny v příloze II a III.

6.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li zde uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

Razítko může být na originálu osvědčení a jeho kopiích nahrazeno otištěnou pečetí.

Článek 7

1.   Vydávající subjekt uvedený v příloze III:

a)

je uznán jako takový vyvážející zemí;

b)

se zaváže, že provede kontrolu jednotlivých údajů uváděných v osvědčeních o pravosti;

c)

se zaváže, že Komisi poskytne každou středu veškeré potřebné informace umožňující ověřit údaje uvedené v osvědčeních o pravosti.

2.   Komise může seznam stanovený v příloze III, upravit, jestliže některý vydávající orgán přestane být jako takový uznáván nebo neplní-li některý ze svých závazků nebo je-li jmenován nový vydávající subjekt.

Článek 8

1.   Dovoz množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) je při propuštění do volného oběhu podmíněn předložením dovozní licence vydané v souladu s čl. 4 písm. a) a b) a odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Originál osvědčení o pravosti vyhotovený v souladu s články 6 a 7 se spolu s jednou kopií předloží příslušnému orgánu společně se žádostí o první dovozní licenci, na kterou se osvědčení o pravosti vztahuje.

Osvědčení o pravosti lze použít pro vydání více než jedné dovozní licence pro celkové množství nepřevyšující hodnotu uvedenou na osvědčení. V případech, kdy se pro jedno osvědčení vydá více než jedna licence, potvrdí příslušný vnitrostátní orgán na osvědčení přidělené množství.

Příslušné orgány mohou vydat dovozní licence až poté, co ověří, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které každý týden dostávají od Komise. Dovozní licence se vydají neprodleně po tomto osvědčení.

3.   Odchylně od odst. 2 prvního a třetího pododstavce a v souladu s odstavci 4, 5 a 6 mohou příslušné úřady vydat dovozní licenci v případě, že:

a)

byl předložen originál osvědčení o pravosti, ale dosud nebyly obdrženy příslušné údaje ze strany Komise; nebo

b)

originál osvědčení o pravosti nebyl předložen; nebo

c)

originál osvědčení o pravosti byl předložen a byly obdrženy příslušné údaje ze strany Komise, ale určité údaje se neshodují.

4.   V případech uvedených v odstavci 3 se odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 382/2008 jistota, která má být poskytnuta za dovozní licenci, rovná částce odpovídající u daných produktů plnému clu společného celního sazebníku platnému ke dni, kdy byla podána žádost o dovozní licenci.

Po obdržení originálu osvědčení o pravosti a příslušných údajů Komise o dotyčném osvědčení a po kontrole shody těchto údajů uvolní členské státy tuto jistotu za podmínky, že pro tutéž dovozní licenci byla složena jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 382/2008.

5.   Předložení originálu vyhovujícího osvědčení o pravosti příslušnému úřadu do uplynutí lhůty platnosti dotyčné dovozní licence představuje hlavní požadavek ve smyslu článku 19 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (10) pro jistotu uvedenou v odst. 4 prvním pododstavci.

6.   Neuvolněné částky jistoty uvedené v odst. 4 prvním pododstavci propadají a ponechávají se jako clo.

Článek 9

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce od data vydání. Platnost osvědčení o pravosti však končí nejpozději 30. června po datu vydání.

Článek 10

Na množství uvedená v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení jsou použitelná ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení (ES) č. 382/2008, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Na množství uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení jsou použitelná ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, nařízení (ES) č. 382/2008 a kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 11

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději desátý den každého měsíce dovozní celní kvóty s pořadovými čísly 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 a 09.4455, množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního celního kvótového období celní kvóty s pořadovým číslem 09.4001 a 09.4004, množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

c)

množství produktů, včetně oznámení bezpředmětné, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány:

i)

spolu s oznámeními uvedenými v čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jde o žádosti předložené za poslední podobdobí dovozního celního kvótového období;

ii)

nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního celního kvótového období.

2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří ve hmotnosti produktu v kilogramech podle zemí původu a podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Oznámení týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

Článek 12

Nařízení (ES) č. 810/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(7)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4.


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 4 písm. b)

:

bulharsky

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) № 593/2013)

:

španělsky

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento de Ejecución (UE) no 593/2013]

:

česky

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (Prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013)

:

dánsky

:

Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)

:

německy

:

Qualitätsrindfleisch (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 593/2013)

:

estonsky

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013)

:

řecky

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 593/2013]

:

anglicky

:

High-quality beef/veal (Implementing Regulation (EU) No 593/2013)

:

francouzsky

:

Viande bovine de haute qualité [Règlement d'exécution (UE) no 593/2013]

:

italsky

:

Carni bovine di alta qualità [Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013]

:

lotyšsky

:

Augstas kvalitātes liellopu/teļa gaļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2013)

:

litevsky

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013)

:

maďarsky

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (593/2013/EU végrehajtási rendelet)

:

maltsky

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013)

:

nizozemsky

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2013)

:

polsky

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013)

:

portugalsky

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento de Execução (UE) n.o 593/2013]

:

rumunsky

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013]

:

slovensky

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 593/2013)

:

slovinsky

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Izvedbena uredba (EU) št. 593/2013)

:

finsky

:

Korkealaatuista naudanlihaa (Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013)

:

švédsky

:

Nötkött av hög kvalitet (Genomförandeförordning (EU) nr 593/2013)


PŘÍLOHA II

Image

Definice

Vysoce jakostní hovězí maso pocházející z …

(použitelná definice)

nebo buvolí maso pocházející z Austrálie

nebo buvolí maso pocházející z Argentiny


PŘÍLOHA III

SEZNAM SUBJEKTŮ VE VYVÁŽEJÍCÍCH ZEMÍCH, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY VYDÁVAT OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

pro maso pocházející z Argentiny:

a)

odpovídající definici uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c);

b)

odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. a).

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA

pro maso pocházející z Austrálie:

a)

odpovídající definici uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b);

b)

odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. b).

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pro maso pocházející z Uruguaye a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. c).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

pro maso pocházející z Brazílie a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. d).

NEW ZEALAND MEAT BOARD

pro maso pocházející z Nového Zélandu a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. e).

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

pro maso pocházející ze Spojených států amerických a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. f).

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA

pro maso pocházející z Kanady a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. f).

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

pro maso pocházející z Paraguaye a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. g).


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 810/2008

(Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1136/2008

(Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 539/2009

(Úř. věst. L 160, 23.6.2009, s. 3)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 868/2009

(Úř. věst. L 248, 22.9.2009, s. 21)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 883/2009

(Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 9)

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2011

(Úř. věst. L 179, 7.7.2011, s. 1)

Pouze článek 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1257/2011

(Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 12)

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2012

(Úř. věst. L 348, 18.12.2012, s. 7)

Pouze článek 5


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 810/2008

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1, první pododstavec

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1, druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2 a 3

Čl. 1 odst. 2 a 3

Články 2 až 13

Články 2 až 13

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha I

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IV

Příloha V


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU