(EU) č. 586/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 51-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2013 Nabývá účinnosti: 28. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2013

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a na čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje pravidla pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a zejména seznam uznaných třetích zemí a seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti.

(2)

Zkušenosti získané z dohledu nad systémem rovnocennosti ukazují, že je třeba změnit obsah seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou uznány na základě čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 tak, aby se zajistila aktualizace informací o hospodářských subjektech podléhajících kontrole ze strany těchto kontrolních subjektů a kontrolních orgánů.

(3)

S ohledem na zkušenosti získané z dohledu nad systémem rovnocennosti a s přihlédnutím k bodu 5.1.4 sdělení Komise nazvaného Obecné zásady osvědčených postupů EU pro dobrovolné systémy certifikace zemědělských produktů a potravin (3), v němž se doporučuje, aby specifikace systému, včetně shrnutí pro veřejnost, byla volně dostupná (např. na webových stránkách), a s přihlédnutím k tomu, že některé kontrolní subjekty a kontrolní orgány uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 zveřejňují své ekologické normy na svých webových stránkách, je vhodné vyžadovat od kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných na základě čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, aby na svých webových stránkách zveřejňovaly normy produkce a kontrolní opatření, pro něž jsou uznány, a aby byl odkaz na webové stránky, na nichž lze tyto informace dohledat, uveden v seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů.

(4)

Ve snaze o rovnoměrné rozložení pracovní zátěže, která souvisí s dohledem nad uznanými třetími zeměmi a nad uznanými kontrolními subjekty a kontrolními orgány, je vhodné stanovit lhůtu pro předkládání výroční zprávy uznanými kontrolními subjekty a kontrolními orgány tak, aby se lišila od lhůty pro předkládání výroční zprávy uznanými třetími zeměmi. V důsledku toho by rovněž mělo být o jeden měsíc dopředu posunuto datum pro předkládání kompletních žádostí o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů.

(5)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 obsahuje seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné se systémy a opatřeními uvedenými v nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě nových informací, které Komise od třetích zemí obdržela od poslední změny uvedené přílohy, je třeba v seznamu provést některé změny.

(6)

Orgány Japonska a Spojených států požádaly Komisi, aby na seznam zařadila nové kontrolní a certifikační subjekty, a poskytly Komisi potřebné záruky, že tyto subjekty splňují podmínky uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008.

(7)

Doba trvání zařazení Japonska na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 30. června 2013. Vzhledem k tomu, že Japonsko nadále splňuje podmínky uvedené v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a s přihlédnutím ke zkušenostem ze sledování by zařazení mělo být prodlouženo na neomezenou dobu.

(8)

Doba trvání zařazení Tuniska na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 30. června 2013. S přihlédnutím ke zkušenostem ze sledování by zařazení mělo být prodlouženo do 30. června 2014.

(9)

Uznání Švýcarska na základě čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se v současnosti vztahuje na nezpracované zemědělské produkty a na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a krmiva. Švýcarské orgány předložily Komisi žádost o uznání rovnocennosti také pro ekologické víno. Posouzení informací přiložených k této žádosti a následná vysvětlení poskytnutá švýcarskými orgány vedla k závěru, že pravidla pro produkci a kontrolu ekologického vína v této zemi jsou rovnocenná s pravidly uvedenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (4). V důsledku toho by se uznání rovnocennosti Švýcarska, pokud jde o zpracované produkty určené k použití jako potraviny, mělo vztahovat rovněž na ekologické víno.

(10)

Uznání Spojených států na základě čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se vztahuje na nezpracované zemědělské produkty a na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a krmiva nebo na produkty, které byly do Spojených států dovezeny. Je třeba upřesnit, že mají-li být ekologické produkty dovezené do Spojených států uznány za rovnocenné, musejí ve Spojených státech projít zpracováním nebo balením v souladu s právními předpisy USA.

(11)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 obsahuje seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které mají pravomoc k provádění kontrol a vydávání osvědčení v třetích zemích pro účely rovnocennosti. Na základě nových informací, které Komise obdržela od kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedených v této příloze, je třeba v seznamu provést některé změny.

(12)

Komise posoudila žádosti o zařazení na seznam uvedený v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které obdržela ke dni 31. října 2012. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž se po následném posouzení veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že splňují příslušné požadavky, by měly být na tento seznam zařazeny.

(13)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Aby byl zajištěn hladký přechod a aby měly kontrolní subjekty a kontrolní orgány dostatek času na provedení pozměněných ustanovení, jež se jich týkají, mělo by být stanoveno pozdější datum použitelnosti pro změny týkající se webových stránek, výročních zpráv a postupu pro žádosti o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů.

(15)

Kvůli technickým problémům s prvním použitím zvláštního elektronického přenosového systému poskytnutého Komisí by datum pro předkládání výroční zprávy kontrolními subjekty a kontrolními orgány uvedenými v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které je v současnosti stanoveno na 31. březen každého roku, mělo být v roce 2013 posunuto na 30. duben. Tato odchylka by se měla použít se zpětnou účinností ode dne 31. března 2013.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 se mění takto:

a)

Písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

internetovou adresu, na které je k dispozici aktualizovaný seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému s uvedením jejich statusu certifikace a dotčených kategorií produktů, stejně jako kontaktní místo, kde jsou přístupné informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;“.

b)

Doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)

internetovou adresu, na které je k dispozici úplný přehled norem produkce a kontrolních opatření uplatňovaných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem v třetí zemi.“

2)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 10, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely aktualizace seznamu budou posouzeny pouze kompletní žádosti doručené před 30. zářím každého roku. Komise bude podle potřeby provádět pravidelné aktualizace seznamu na základě kompletních žádostí doručených před 30. zářím každého roku.“

3)

V čl. 12 odst. 1 písm. b) a v čl. 12 odst. 2 písm. a) se datum „31. března“ nahrazuje datem „28. února“.

4)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

5)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylka pro rok 2013

Odchylně od čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1235/2008 kontrolní subjekty a kontrolní orgány uvedené v příloze IV uvedeného nařízení zašlou v roce 2013 svou výroční zprávu Komisi do 30. dubna 2013.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nicméně článek 2 se použije ode dne 31. března 2013.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 se použijí ode dne 1. ledna 2014 a čl. 1 odst. 1 písm. b) se použije ode dne 1. července 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. C 341, 16.12.2010, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V bodě 5 textu týkajícího se Indie se řádek IN-ORG-011 zrušuje.

2)

Text týkající se Japonska se mění takto:

a)

V bodě 5 se doplňují tyto řádky:

„JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/“

b)

Bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Doba trvání zařazení: neurčena.“

3)

V textu týkajícím se Švýcarska se poznámka pod čarou 2 ke kategorii produktů „Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny“ nahrazuje tímto:

„(2)

Kromě kvasnic.“

4)

V textu týkajícím se Tuniska se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2014.“

5)

Text týkající se Spojených států se mění takto:

a)

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.   PŮVOD: Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D a E, které:

byly vypěstovány ve Spojených státech, nebo

byly do Spojených států dovezeny a byly zpracovány nebo zabaleny ve Spojených státech v souladu s právními předpisy Spojených států.“

b)

V bodě 5 se doplňuje tento řádek:

„US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Text týkající se „Albinspekt“ se nahrazuje tímto:

„„Albinspekt

1.

Adresa: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albánie

2.

Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

2)

Text týkající se „ARGENCERT SA“ se nahrazuje tímto:

„„ARGENCERT SA

1.

Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B“, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Internetová adresa: www.argencert.com.ar

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

3)

Text týkající se „AsureQuality Limited“ se nahrazuje tímto:

„„AsureQuality Limited

1.

Adresa: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Nový Zéland

NZ-BIO-156

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-156

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

4)

V textu týkajícím se „Australian Certified Organic“ se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

18 Eton Street – PO Box 810 – Nundah 4012, Queensland, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.aco.net.au/“.

5)

Text týkající se „Austria Bio Garantie GmbH“ se nahrazuje tímto:

„„Austria Bio Garantie GmbH

1.

Adresa: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Rakousko

2.

Internetová adresa: http://www.abg.at

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-131

x

Arménie

AM-BIO-131

x

Afghánistán

AF-BIO-131

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-131

x

Bělorusko

BY-BIO-131

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-131

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-131

x

x

x

x

Kuba

CU-BIO-131

x

Gruzie

GE-BIO-131

x

Írán

IR-BIO-131

x

Irák

IQ-BIO-131

x

Jordánsko

JO-BIO-131

x

Kazachstán

KZ-BIO-131

x

Kosovo (2)

XK-BIO-131

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-131

x

Libanon

LB-BIO-131

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-131

x

Mexiko

MX-BIO-131

x

Moldavsko

MD-BIO-131

x

Černá Hora

ME-BIO-131

x

Rusko

RU-BIO-131

x

Srbsko

RS-BIO-131

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-131

x

Turecko

TR-BIO-131

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-131

x

Ukrajina

UA-BIO-131

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-131

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

6)

V textu týkajícím se „BIOAGRIcert S.r.l.“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: http://www.bioagricert.org“.

7)

Text týkající se „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ se nahrazuje tímto:

„„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1.

Adresa: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2.

Internetová adresa: http://www.certimexsc.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Dominikánská republika

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexiko

MX-BIO-104

x

x

x

Salvador

SV-BIO-104

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

8)

Text týkající se „Ecocert SA“ se nahrazuje tímto:

„„Ecocert SA

1.

Adresa: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francie

2.

Internetová adresa: http://www.ecocert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžírsko

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazílie

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Čad

TD-BIO-154

x

Čína

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-154

x

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-154

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvádor

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indie

IN-BIO-154

x

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Írán

IR-BIO-154

x

x

Japonsko

JP-BIO-154

x

Kazachstán

KZ-BIO-154

x

Keňa

KE-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malajsie

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauricius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Nepál

NP-BIO-154

x

x

Nigérie

NG-BIO-154

x

Pákistán

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipíny

PH-BIO-154

x

x

Rusko

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ST-BIO-154

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Srbsko

RS-BIO-154

x

x

x

Somálsko

SO-BIO-154

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Súdán

SD-BIO-154

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-154

x

x

Sýrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thajsko

TH-BIO-154

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisko

TN-BIO-154

x

x

Turecko

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

9)

Text týkající se „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ se nahrazuje tímto:

„„IMO Control Latinoamérica Ltda.“

1.

Adresa: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-123

x

x

Kolumbie

CO-BIO-123

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-123

x

x

Ekvádor

EC-BIO-123

x

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Mexiko

MX-BIO-123

x

x

Nikaragua

NI-BIO-123

x

x

Peru

PE-BIO-123

x

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

Salvador

SV-BIO-123

x

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

10)

Text týkající se „Lacon GmbH“ se nahrazuje tímto:

„„LACON GmbH

1.

Adresa: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.lacon-institut.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-134

x

x

Bangladéš

BD-BIO-134

x

x

Brazílie

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

Indie

IN-BIO-134

x

Kazachstán

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Mexiko

MX-BIO-134

x

x

Maroko

MA-BIO-134

x

x

Namibie

NA-BIO-134

x

x

Nepál

NP-BIO-134

x

x

Rusko

RU-BIO-134

x

Srbsko

RS-BIO-134

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turecko

TR-BIO-134

x

x

Ukrajina

UA-BIO-134

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-134

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

11)

Za text týkající se „Organic Certifiers“ se vkládá tento text:

„„Organic Control System

1.

Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Srbsko

2.

Internetová adresa: www.organica.rs

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Srbsko

RS-BIO-162

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU