(EU) č. 577/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109-148 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. července 2013 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 577/2013

ze dne 28. června 2013

o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 7 odst. 3, čl. 11 odst. 4, čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu z jednoho členského státu do jiného nebo z určitého území či třetí země do členského státu a pravidla pro kontrolu toho, zda jsou při těchto přesunech uvedené podmínky dodržovány. Nařízení zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (2).

(2)

Psi, kočky a fretky jsou uvedeni na seznamu v části A přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013 jako druhy zvířat, na které se nařízení vztahuje.

(3)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že psi, kočky a fretky smějí být přemísťováni z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo z území či třetích zemí do členského státu, pouze pokud byli očkováni proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III uvedeného nařízení. Přesun mladých psů, koček a fretek, kteří nebyli očkováni nebo nesplňují požadavky na platnost stanovené v příloze III uvedeného nařízení, z členských států nebo z území či třetích zemí uvedených na seznamu podle článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013, však může být povolen, mimo jiné pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že daná zvířata v zájmovém chovu nepřišla od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky tohoto prohlášení.

(4)

Nařízení (EU) č. 576/2013 navíc stanoví, že Komise přijme dva seznamy území nebo třetích zemí, z nichž je povoleno provádět neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek do členského státu, aniž by tato zvířata byla podrobena sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině. Jeden z těchto seznamů by měl zahrnovat ta území nebo třetí země, které prokázaly, že uplatňují pravidla, jejichž obsah i účinek jsou stejné jako v případě pravidel uplatňovaných členskými státy, a druhý seznam by měl zahrnovat území nebo třetí země, jež prokázaly, že splňují alespoň kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013. Je proto vhodné stanovit tyto seznamy v příloze tohoto nařízení.

(5)

Tyto seznamy by také měly zohlednit ustanovení Smlouvy o přistoupení Chorvatska, podle níž se 1. července 2013 stává Chorvatsko členem Evropské unie, a rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (3), jež stanoví, že 1. ledna 2014 pozbývá Mayotte statusu zámořské země a území, na něž se vztahují ustanovení části čtvrté Smlouvy o fungování Evropské unie, a stává se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 uvedené Smlouvy.

(6)

Nařízení (EU) č. 576/2013 také stanoví, že psi, kočky a fretky smějí být do členského státu přemísťováni z určitého území nebo třetí země jiných než těch, které jsou uvedeny na seznamu v příloze tohoto nařízení, pouze pokud byly podrobeni sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině, který splňuje požadavky na platnost stanovené v příloze IV nařízení (EU) č. 576/2013. K tranzitu přes jedno z těchto území nebo třetích zemí není test požadován, pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že daná zvířata nepřišla do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky tohoto prohlášení.

(7)

Požadavky na platnost stanovené v příloze IV nařízení (EU) č. 576/2013 zahrnují povinnost provést test v laboratoři schválené v souladu s rozhodnutím Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (4), které stanoví, že laboratoř „Agence française de sécurité sanitaire des aliments“ (AFSSA) v Nancy ve Francii, která je od 1. července 2010 součástí laboratoře „Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail“ (ANSES), hodnotí laboratoře členských států za účelem jejich schválení pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(8)

Nařízení (EU) č. 576/2013 také stanoví, že psi, kočky a fretky, kteří jsou přemísťováni do jednoho členského státu z jiného v rámci neobchodního přesunu, musí být provázeni identifikačním dokladem ve formátu pasu v souladu se vzorem, který Komise přijme. Tento vzor musí obsahovat kolonky pro vložení údajů v souladu s nařízením (EU) č. 576/2013. Vzor a doplňkové požadavky pro pas by měly být stanoveny v příloze tohoto nařízení a v zájmu srozumitelnosti a zjednodušení právních předpisů Unie by mělo být zrušeno rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (5).

(9)

Nařízení (EU) č. 576/2013 také stanoví, že psi, kočky a fretky, kteří jsou přemísťováni do jednoho členského státu z jiného v rámci neobchodního přesunu musí být provázeni identifikačním dokladem ve formátu veterinárního osvědčení v souladu se vzorem, který Komise přijme. Tento vzor musí obsahovat kolonky pro vložení údajů v souladu s nařízením (EU) č. 576/2013. Je proto vhodné stanovit tento vzor v příloze tohoto nařízení.

(10)

Odchylně od formátu veterinárního osvědčení stanoveného pro přesun z území nebo třetí země do členského státu, stanoví nařízení (EU) č. 576/2013, že členské státy povolí neobchodní přesun psů, koček a fretek z území nebo třetí země, které prokázaly, že uplatňují pravidla, jejichž obsah i účinek jsou stejné jako v případě pravidel uplatňovaných členskými státy, pokud byl doprovodný identifikační doklad vystaven v souladu s postupem stanoveným pro přesun do jednoho členského státu z jiného. Ve vzorovém pase, který se má v takových případech používat, je však třeba provést řadu technických úprav, zejména pokud jde o prvky na přední straně, které nemohou být plně v souladu s požadavky na pasy vystavené členským státem. V zájmu přehlednosti je proto vhodné stanovit vzor takových pasů v tomto nařízení.

(11)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že pokud je během jednoho neobchodního přesunu přemísťováno více než pět psů, koček nebo fretek, vztahují se na ně s výjimkou zvláštních podmínek a určitých kategorií zvířat příslušné veterinární předpisy stanovené ve směrnici Rady 92/65/EHS (6) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.

(12)

Kromě toho bylo z důvodu stanovení jednotných pravidel pro provádění nařízení (ES) č. 998/2003 přijato rozhodnutí Komise 2004/839/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (7), a rozhodnutí Komise 2005/91/ES ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné (8). Pravidla stanovená v těchto aktech byla přezkoumána a nyní jsou začleněna do ustanovení nařízení (EU) č. 576/2013. V zájmu srozumitelnosti a zjednodušení právních předpisů Unie by měla být rozhodnutí 2004/839/ES a 2005/91/ES zrušena.

(13)

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (9) stanoví pravidla, která musí být dodržena při vydávání osvědčení požadovaných veterinárními právními předpisy, aby se zabránilo vydávání osvědčení se zavádějícími nebo podvodnými údaji. Je vhodné zajistit, aby úřední veterinární lékaři třetích zemí uplatňovali pravidla a zásady, které jsou nejméně rovnocenné pravidlům a zásadám stanoveným v uvedené směrnici.

(14)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (10), stanoví, že od 1. ledna 2012 musí být psi, kteří vstupují na území členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I uvedeného nařízení, ošetřeni proti parazitu Echinococcus multilocularis v souladu s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(15)

Toto nařízení by se mělo použít, aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 2006/146/ES ze dne 21. února 2006 o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (11), které zakazuje dovoz psů a koček z Malajsie (poloostrova) a koček z Austrálie, pokud nejsou splněny určité podmínky ohledně choroby způsobené virem Nipah a choroby způsobené virem Hendra.

(16)

Toto nařízení by se mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) č. 576/2013.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení uvedených v článcích 7, 11 a 12 nařízení (EU) č. 576/2013

1.   Prohlášení uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu s formátem a grafickou úpravou stanovenými v části 1 přílohy I tohoto nařízení a musí splňovat jazykové požadavky stanovené v části 3 uvedené přílohy.

2.   Prohlášení uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu s formátem a grafickou úpravu stanovenými v části 2 přílohy I tohoto nařízení a musí splňovat jazykové požadavky stanovené v části 3 uvedené přílohy.

Článek 2

Seznamy území a třetích zemí uvedených v článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013

1.   Seznam území a třetích zemí uvedených v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 je stanoven v části 1 přílohy II tohoto nařízení.

2.   Seznam území a třetích zemí uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 je stanoven v části 2 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 3

Vzorový pas pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek

1.   Pas uvedený v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy III tohoto nařízení a musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v části 2 uvedené přílohy.

2.   Odchylně od odstavce 1 se pasy vystavené podle čl. 27 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013 v některém z území nebo třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení vyhotoví v souladu se vzorem stanoveným v části 3 přílohy III tohoto nařízení a musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v části 4 uvedené přílohy.

Článek 4

Veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 musí být:

a)

vyhotoveno v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy IV tohoto nařízení;

b)

řádně vyplněno a vystaveno podle vysvětlivek v části 2 uvedené přílohy;

c)

doplněno o písemné prohlášení uvedené v čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013, které je vyhotoveno v souladu se vzorem stanoveným v oddíle A části 3 uvedené přílohy a které splňuje doplňkové požadavky stanovené v oddíle B části 3 uvedené přílohy.

Článek 5

Zrušení předpisů

Rozhodnutí 2003/803/ES, 2004/839/ES a 2005/91/ES se zrušují.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Viz strana 1 v tomto čisle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

(4)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.

(5)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(7)  Úř. věst. L 361, 8.12.2004, s. 40.

(8)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 61.

(9)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

(10)  Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 6.

(11)  Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 44.


PŘÍLOHA I

Požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení uvedených v čl. 7 odst. 2

písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

ČÁST 1

Formát a grafická úprava prohlášení uvedeného v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013

Image

ČÁST 2

Formát a grafická úprava prohlášení uvedeného v čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

Image

ČÁST 3

Požadavky na jazyky prohlášení uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

Prohlášení musí být vyhotovena v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení/vstupu a v angličtině.


PŘÍLOHA II

Seznam území a třetích zemí podle článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013

ČÁST 1

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

AD

Andorra

CH

Švýcarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltar

GL

Grónsko

HR (1)

Chorvatsko

IS

Island

LI

Lichtenštejnsko

MC

Monako

NO

Norsko

SM

San Marino

VA

Vatikánský městský stát


ČÁST 2

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

Zahrnutá území

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

LC

Svatá Lucie

 

MS

Montserrat

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Tchaj-wan

 

US

Spojené státy americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severní Mariany

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Použije se pouze do doby, než se tento přistupující stát stane členským státem Unie.

(2)  Použije se pouze do doby, než se toto území stane nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 SFEU.


PŘÍLOHA III

Vzorový pas pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek

ČÁST 1

Vzorový pas vystavený v členském státě

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČÁST 2

Doplňkové požadavky na pas vystavený v členském státě

1.

Formát pasu:

Rozměry pasu musejí být 100 × 152 mm.

2.

Desky pasu:

a)

přední strana:

i)

barva: modrá (PANTONE® Reflex Blue) se žlutými hvězdami (PANTONE® Yellow) v horní čtvrtině v souladu s evropským znakem (1),

ii)

slova „Evropská unie“ a název členského státu, kde byl pas vystaven, musejí být vytisknuta stejným typem písma,

iii)

v dolní části musí být vytištěn kód ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód (ve vzorovém pase uvedeném v části 1 označený jako „číslo“);

b)

vnitřní přední strana desek a vnitřní zadní strana desek: barva bílá;

c)

zadní strana desek: barva modrá (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Pořadí oddílů a číslování stran pasu:

a)

pořadí oddílů (římskými číslicemi) musí být přesně dodrženo;

b)

stránky pasu musejí být číslovány v dolní části každé stránky ve formátu „x z n“, kde x je aktuální stránka a n je celkový počet stran pasu;

c)

na každé stránce pasu musí být vytištěn kód ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód;

d)

počet stránek a velikost a tvar kolonek ve vzorovém pase stanoveném v části 1 jsou orientační.

4.

Jazyky:

Údaje musejí být uvedeny v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, kde byl pas vystaven, a v angličtině.

5.

Bezpečnostní prvky:

a)

poté, co byly do oddílu III pasu vloženy povinné údaje, se stránka zapečetí průhledným přilnavým laminátem;

b)

pokud jsou údaje na některé stránce pasu ve formě nálepky a v případě, že při odstranění této nálepky nedojde k jejímu zničení, zapečetí se průhledným přilnavým laminátem.

ČÁST 3

Vzorový pas vystavený na jednom z území nebo v jedné z třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČÁST 4

Doplňkové požadavky na pas vystavený na jednom z území nebo v jedné ze třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení

1.

Formát pasu:

Rozměry pasu musejí být 100 × 152 mm.

2.

Desky pasu:

a)

přední strana:

i)

barva: PANTONE® monochrome a národní znak v horní čtvrtině,

ii)

v dolní části musí být vytištěn kód ISO území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód (ve vzorovém pase stanoveném v části 3 označený jako „číslo“);

b)

vnitřní přední strana desek a vnitřní zadní strana desek: barva bílá;

c)

zadní strana desek: barva PANTONE® monochrome.

3.

Pořadí oddílů a číslování stran pasu:

a)

pořadí oddílů (římskými číslicemi) musí být přesně dodrženo;

b)

stránky pasu musejí být číslovány v dolní části každé stránky ve formátu „x z n“, kde x je aktuální stránka a n je celkový počet stran pasu;

c)

na každé stránce pasu musí být vytištěn kód ISO území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód;

d)

čísla stránek a velikost a tvar kolonek ve vzorovém pase stanoveném v části 3 jsou orientační.

4.

Jazyky:

Údaje musejí být uvedeny v úředním jazyce nebo úředních jazycích území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a v angličtině.

5.

Bezpečnostní prvky:

a)

poté, co byly do oddílu III pasu vloženy povinné údaje, se stránka zapečetí průhledným přilnavým laminátem;

b)

pokud jsou údaje na některé stránce pasu ve formě nálepky a v případě, že při odstranění této nálepky nedojde k jejímu zničení, zapečetí se průhledným přilnavým laminátem.


(1)  Grafický průvodce evropským znakem: http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000100.htm


PŘÍLOHA IV

ČÁST 1

Vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013

Image

Image

Image

Image

Image

ČÁST 2

Vysvětlivky pro vyplnění veterinárních osvědčení

a)

Pokud je v osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, může úřední veterinární lékař údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

b)

Originál každého osvědčení musí tvořit jediný list papíru, nebo v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

c)

Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině. Musí být vyplněno hůlkovým písmem v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy papíru nebo podpůrné dokumenty, tyto listy papíru nebo dokumenty se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e)

Pokud osvědčení, včetně doplňkových listů podle bodu d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se v dolní části očísluje (číslo stránky z celkového počtu stránek) a v horní části každé stránky se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí být vystaven úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země, z nichž je zvíře odesíláno, nebo schváleným veterinárním lékařem a následně potvrzeno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání. Příslušný orgán území nebo třetí země odeslání zajistí, aby byly zásady a pravidla pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES.

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vystaveno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání.

ČÁST 3

Písemné prohlášení uvedené v čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č 576/2013

Oddíl A

Vzor prohlášení

Image

Oddíl B

Doplňkové požadavky na prohlášení

Prohlášení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině a musí být vyplněno hůlkovým písmem.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU