(EU) č. 567/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 30-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2013 Nabývá účinnosti: 19. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 567/2013

ze dne 18. června 2013,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. V souvislosti s některými zeměmi uvedenými v dané příloze ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 508/2012 (3) internetová adresa uvedená u některých kontrolních subjektů není správná, případně již není správná.

(2)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je stanoven seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti. V souvislosti s některými kontrolními subjekty nebo kontrolními orgány obsahuje text dané přílohy ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 508/2012 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 125/2013 (4) chyby, pokud jde o kategorie produktů uvedené u některých třetích zemí.

(3)

Kromě toho je internetová adresa u jednoho kontrolního subjektu uvedeného v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 nesprávná.

(4)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(5)

V zájmu právní jistoty by se opravená ustanovení týkající se AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH měla uplatňovat ode dne použití přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 508/2012 a opravená ustanovení týkající se IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști a Organización Internacional Agropecuaria by se měla uplatňovat ode dne použití přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 125/2013.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

Příloha III se opravuje v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy II se však použije ode dne 1. července 2012 a body 3 a 4 přílohy II se použijí ode dne 1. dubna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 162, 21.6.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 43, 14.2.2013, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V bodě 5, který se vztahuje k zemi „Kanada“, se položka týkající se CA-ORG-002 nahrazuje tímto:

„CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca“

2)

V textu, který se vztahuje k zemi „Kostarika“, se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr“.

3)

Text, který se vztahuje k zemi „Indie“, se opravuje takto:

a)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“;

b)

v bodě 5 se položka týkající se N-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 a IN-ORG-021 nahrazuje tímto:

„IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org“

4)

V bodě 5, který se vztahuje k zemi „Japonsko“, se položka týkající se JP-BIO-005 nahrazuje tímto:

„JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/“

5)

V bodě 5, který se vztahuje k zemi „Tunisko“, se znění týkající se TN-BIO-004 nahrazuje tímto:

„TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com“

6)

V bodě 5, který se vztahuje ke Spojeným státům, se položka týkající se US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 a US-ORG-055 nahrazuje tímto:

„US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V bodě 3 týkajícím se „AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH“ se položka týkající se Ghany nahrazuje tímto:

„Ghana

GH-BIO-151

x

x

—“

2)

V textu, který se vztahuje k „BioAgriCert S.r.l.“, se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: http://www.bioagricert.org/english/“.

3)

V textu, který se vztahuje k „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“, se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Turecko

TR-BIO-158

x

x

—“

4)

V bodě 3, který se vztahuje k „Organización Internacional Agropecuaria“, se položka týkající se Argentiny nahrazuje tímto:

„Argentina

AR-BIO-110

x

—“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU