(EU) č. 531/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 531/2013 ze dne 10. června 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o režim dovozních licencí pro česnek

Publikováno: Úř. věst. L 159, 11.6.2013, s. 5-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 531/2013

ze dne 10. června 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o režim dovozních licencí pro česnek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (1) stanoví otevření a správu celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.

(2)

Článek 4 nařízení (ES) č. 341/2007 rozlišuje mezi tradičními a novými dovozci s ohledem na obchodníky, kteří mohou požádat o dovozní licence pro česnek v rámci celních kvót, které jsou otevřeny a spravovány uvedeným nařízením.

(3)

S ohledem na očekávané přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 by měla být stanovena přechodná pravidla s cílem umožnit dovozcům v Chorvatsku, aby využili dovozní kvóty jako tradiční dovozci. Uvedená pravidla by měla platit pouze do té doby, než zmínění dovozci budou schopni dodržovat stávající pravidla.

(4)

Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 341/2007

V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 341/2007 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Pro Chorvatsko se pro dovozní celní kvótové období 2013/14, 2014/15 a 2015/16:

a)

písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b)

„dovozem do Unie“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Unie ve složení k 1. červenci 2013.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU