(EU) č. 519/2013Oprava nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky ( Úř. věst. L 158 ze dne 10.6.2013 )

Publikováno: Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s. 18-115 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky

( Úřední věstník Evropské unie L 158 ze dne 10. června 2013 )

Nařízení (EU) č. 519/2013 zní takto:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. …/2013

ze dne 21. února 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Unie.

(3)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení Komise:

v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1474/2000 (1), (ES) č. 1488/2001 (2), (ES) č. 706/2007 (3), (ES) č. 692/2008 (4), (EU) č. 406/2010 (5), (EU) č. 578/2010 (6), (EU) č. 1008/2010 (7), (EU) č. 109/2011 (8), (EU) č. 286/2011 (9) a (EU) č. 582/2011 (10),

v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 773/2004 (11) a (ES) č. 802/2004 (12),

v oblasti zemědělství: nařízení (EHS) č. 120/89 (13), (ES) č. 1439/95 (14), (ES) č. 2390/98 (15), (ES) č. 2298/2001 (16), (ES) č. 2535/2001 (17), (ES) č. 462/2003 (18), (ES) č. 1342/2003 (19), (ES) č. 1518/2003 (20), (ES) č. 793/2006 (21), (ES) č. 951/2006 (22), (ES) č. 972/2006 (23), (ES) č. 1850/2006 (24), (ES) č. 1898/2006 (25), (ES) č. 1301/2006 (26), (ES) č. 1964/2006 (27), (ES) č. 341/2007 (28), (ES) č. 533/2007 (29), (ES) č. 536/2007 (30), (ES) č. 539/2007 (31), (ES) č. 616/2007 (32), (ES) č. 1216/2007 (33), (ES) č. 1385/2007 (34), (ES) č. 376/2008 (35), (ES) č. 402/2008 (36), (ES) č. 491/2008 (37), (ES) č. 543/2008 (38), (ES) č. 555/2008 (39), (ES) č. 589/2008 (40), (ES) č. 617/2008 (41), (ES) č. 619/2008 (42), (ES) č. 720/2008 (43), (ES) č. 889/2008 (44), (ES) č. 1235/2008 (45), (ES) č. 1295/2008 (46), (ES) č. 1296/2008 (47), (ES) č. 147/2009 (48), (ES) č. 436/2009 (49), (ES) č. 442/2009 (50), (ES) č. 607/2009 (51), (ES) č. 612/2009 (52), (ES) č. 828/2009 (53), (ES) č. 891/2009 (54), (ES) č. 1187/2009 (55), (EU) č. 1272/2009 (56), (EU) č. 1274/2009 (57), (EU) č. 234/2010 (58), (EU) č. 817/2010 (59), provaděcí nařízení (EU) č. 543/2011 (60), (EU) č. 1273/2011 (61), (EU) č. 29/2012 (62) a (EU) č. 480/2012 (63),

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: nařízení (ES) č. 136/2004 (64), (ES) č. 911/2004 (65), (ES) č. 504/2008 (66), (ES) č. 798/2008 (67), (ES) č. 1251/2008 (68), (ES) č. 1291/2008 (69), (ES) č. 206/2009 (70), (EU) č. 206/2010 (71), (EU) č. 605/2010 (72) a (EU) č. 547/2011 (73),

v oblasti rybolovu: nařízení (ES) č. 2065/2001 (74), (ES) č. 2306/2002 (75) a (ES) č. 248/2009 (76),

v oblasti dopravní politiky: nařízení (EU) č. 36/2010 (77),

v oblasti energetiky: nařízení (Euratom) č. 302/2005 (78) a (ES) č. 1635/2006 (79),

v oblasti daní: nařízení (ES) č. 684/2009 (80) a prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012 (81),

v oblasti statistiky: nařízení (ES) č. 1358/2003 (82), (ES) č. 772/2005 (83), (ES) č. 617/2008, (ES) č. 250/2009 (84), (ES) č. 251/2009 (85), (EU) č. 88/2011 (86) a (EU) č. 555/2012 (87),

v oblasti životního prostředí: prováděcí nařízení (EU) č. 757/2012 (88),

v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2454/93 (89), (ES) č. 1891/2004 (90) a prováděcí nařízení (EU) č. 1224/2011 (91) a (EU) č. 1225/2011 (92),

v oblasti vnějších vztahů: nařízení (ES) č. 3168/94 (93) a (ES) č. 1418/2007 (94),

(4)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující rozhodnutí Komise:

v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí 2001/548/ES (95),

v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb: rozhodnutí 2009/767/ES (96),

v oblasti práva obchodních společností: rozhodnutí 2011/30/EU (97),

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: rozhodnutí 92/260/EHS (98), 93/195/EHS (99), 93/196/EHS (100), 93/197/EHS (101), 97/4/ES (102), 97/252/ES (103), 97/467/ES (104), 97/468/ES (105), 97/569/ES (106), 98/179/ES (107), 98/536/ES (108), 1999/120/ES (109), 1999/710/ES (110), 2001/556/ES (111), 2004/211/ES (112), 2006/168/ES (113), 2006/766/ES (114), 2006/778/ES (115), 2007/25/ES (116), 2007/453/ES (117), 2007/777/ES (118), 2009/821/ES (119), 2010/472/EU (120), 2011/163/EU (121) a prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU (122),

v oblasti rybolovu: prováděcí rozhodnutí 2011/207/EU (123),

v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2007/756/ES (124),

v oblasti statistiky: rozhodnutí 91/450/EHS, Euratom (125) a 2008/861/ES (126),

v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti: rozhodnutí 98/500/ES (127) a 2008/590/ES (128),

v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 2000/657/ES (129), 2001/852/ES (130), 2003/508/ES (131), 2004/382/ES (132), 2005/416/ES (133), 2005/814/ES (134), 2009/875/ES (135), 2009/966/ES (136) a prováděcí rozhodnutí 2012/C 177/05 (137),

v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom (138),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Následující nařízení se mění podle přílohy:

v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1488/2001, (ES) č. 706/2007, (ES) č. 692/2008, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 578/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 286/2011 a (EU) č. 582/2011,

v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 773/2004 a (ES) č. 802/2004,

v oblasti zemědělství: nařízení (EHS) č. 120/89, (ES) č. 1439/95, (ES) č. 2390/98, (ES) č. 2298/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 462/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 793/2006, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1898/2006, (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007, (ES) č. 539/2007, (ES) č. 616/2007, (ES) č. 1216/2007, (ES) č. 1385/2007, (ES) č. 376/2008, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 491/2008, (ES) č. 543/2008, (ES) č. 555/2008, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 617/2008, (ES) č. 619/2008, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 889/2008, (ES) č. 1235/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 442/2009, (ES) č. 607/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 828/2009, (ES) č. 891/2009, (ES) č. 1187/2009, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 1274/2009, (EU) č. 234/2010, (EU) č. 817/2010, prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, (EU) č. 1273/2011, (EU) č. 29/2012 a (EU) č. 480/2012,

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: nařízení (ES) č. 136/2004, (ES) č. 911/2004, (ES) č. 504/2008, (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 1291/2008, (ES) č. 206/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 547/2011,

v oblasti rybolovu: nařízení (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2306/2002 a (ES) č. 248/2009,

v oblasti dopravní politiky: nařízení (EU) č. 36/2010,

v oblasti energetiky: nařízení (Euratom) č. 302/2005 a (ES) č. 1635/2006,

v oblasti daní: nařízení (ES) č. 684/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012,

v oblasti statistiky: nařízení (ES) č. 1358/2003, (ES) č. 772/2005, (ES) č. 617/2008, (ES) č. 250/2009 a (ES) č. 251/2009, (EU) č. 88/2011 a (EU) č. 555/2012,

v oblasti životního prostředí: prováděcí nařízení (ES) č. 757/2012

v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2454/93, (ES) č. 1891/2004 a prováděcí nařízení (EU) č. 1224/2011 a (EU) č. 1225/2011,

v oblasti vnějších vztahů: nařízení (ES) č. 3168/94 a (ES) č. 1418/2007.

2.   Následující rozhodnutí se mění podle přílohy:

v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí 2001/548/ES,

v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb: rozhodnutí 2009/767/ES,

v oblasti práva obchodních společností: rozhodnutí 2011/30/EU,

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS a 97/4/ES, 97/252/ES, 97/467/ES, 97/468/ES, 97/569/ES, 98/179/ES, 98/536/ES, 1999/120/ES, 1999/710/ES, 2001/556/ES, 2004/211/ES, 2006/168/ES, 2006/766/ES, 2006/778/ES a 2007/25/ES, 2007/453/ES, 2007/777/ES, 2009/821/ES, 2010/472/EU, 2011/163/EU a prováděcí nařízení 2011/630/EU,

v oblasti rybolovu: prováděcí rozhodnutí 2011/207/EU,

v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2007/756/ES,

v oblasti statistiky: rozhodnutí 91/450/EHS, Euratom a 2008/861/ES,

v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti: rozhodnutí 98/500/ES a 2008/590/ES,

v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES, 2005/416/ES, 2005/814/ES, 2009/875/ES, 2009/966/ES a prováděcí rozhodnutí 2012/C 177/05,

v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA

1.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   MOTOROVÁ VOZIDLA

1.

32007 R 0706: nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (Úř. věst. L 161, 22.6.2007, s. 33):

v příloze I části 3 se v seznamu v bodu 1.1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

2.

32008 R 0692: nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1):

v příloze XIII se v bodu 3.2 doplňuje tento údaj:

„25.

pro Chorvatsko“.

3.

32010 R 0406: nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Úř. věst. L 122, 18.5.2010, s. 1):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

4.

32010 R 1008: nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 2):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

5.

32011 R 0109: nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku (Úř. věst. L 34, 9.2.2011, s. 2):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

6.

32011 R 0582: nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1):

 

v příloze I se v seznamu v bodu 3.2.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“;

 

v příloze XI se v seznamu v bodu 3.2. vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

B.   POTRAVINY

1.

32000 R 1474: nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství (Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11):

a)

v příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

b)

v příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

„Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)“;

c)

v přílohách I a II se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

d)

v přílohách I a II se záhlaví tabulky v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-koodi

Κωδικός ΣΟ

Kód KN

Kód KN

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“;

e)

v přílohách I a II se poznámka (*) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(*)

Виж Част 2 – Véase parte 2 –Viz část 2 – Se del 2 – Siehe Teil 2 – Vaata 2. osa – Βλέπε μέρος 2 – See Part 2 – Voir partie 2 – Vidi dio 2 – Cfr. parte 2 – Skatīt 2.daļu – žr. 2 dalį – Lásd a 2. részt – Ara Parti 2 – Zie deel 2 – Zobacz Część 2 – Ver parte 2 – Vezi Partea 2 – Pozri časť 2 – Glej del 2 – Katso osa 2 – Se del 2.“;

f)

v přílohách I a II se poznámka (**) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(**)

Виж Част 3 – Véase parte 3 – Viz část 3 – Se del 3 – Siehe Teil 3 – Vaata 3. osa – Βλέπε μέρος 3 – See Part 3 – Voir partie 3 – Vidi dio 3 – Cfr. parte 3 – Skatīt 3. daļu – žr. 3 dalį – Lásd a 3. részt – Ara Parti 3 – Zie deel 3 – Zobacz Część 3 – Ver parte 3 – Vezi Partea 3 – Pozri časť 3 – Glej del 3 – Katso osa 3 – Se del 3.“;

g)

v příloze I se poznámka (1) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(1)

За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. – Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. – Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. – Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. – Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. – 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. – Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. – Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. – Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. – Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd., ili kukuruza – Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. – Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. – 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. – Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. – Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. – Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. – Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. – La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. – Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. – Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. – 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. – Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“;

h)

v příloze I se poznámka (2) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(2)

Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. – Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. – Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. – Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. – Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. – Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. – Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. – Preparations for infant use, containing milk and products from milk. – Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. – Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. – Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. – Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. – Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. – Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. – Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. – Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. – Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. – Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. – Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. – Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. – Začetna mleka za dojenčke ali "Nadaljevalna mleka za dojenčke. – Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. – Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“;

i)

v přílohách I a II se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje novým nadpisem, který zní:

j)

v příloze I se záhlaví tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészító kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“;

k)

v přílohách I a II se nadpis nad třetí tabulkou (ČÁST 3) nahrazuje novým nadpisem, který zní:

l)

v příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

m)

v příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

„Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta' dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)“;

n)

v příloze II se záhlaví první tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“;

o)

v příloze II se záhlaví druhé tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio škroba i/ili glukoze

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.“

2.

32001 R 1488: nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek (Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9):

a)

v čl. 9 odst. 4 se pátá věta prvního pododstavce nahrazuje tímto:

„Před číslem se uvedou následující písmena podle toho, který členský stát doklad vydává: „AT“ pro Rakousko, „BE“ pro Belgii, „BG“ pro Bulharsko, „CY“ pro Kypr, „CZ“ pro Českou republiku, „DE“ pro Německo, „DK“ pro Dánsko, „EE“ pro Estonsko, „ES“ pro Španělsko, „FI“ pro Finsko, „FR“ pro Francii, „GR“ pro Řecko, „HR“ pro Chorvatsko, „HU“ pro Maďarsko, „IE“ pro Irsko, „IT“ pro Itálii, „LT“ pro Livu, „LV“ pro Lotyšsko, „LU“ pro Lucembursko, „MT“ pro Maltu, „NL“ pro Nizozemsko, „PL“ pro Polsko, „PT“ pro Portugalsko, „RO“ pro Rumunsko, „SE“ pro Švédsko, „SI“ pro Slovinsko, „SK“ pro Slovensko a „UK“ pro Spojené království.“

b)

v čl. 14 odst. 1 se seznam začínající slovy „Искане от“ a končící slovy „förordning (EG) nr 1488/2001“ nahrazuje tímto seznamem:

„—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Zahtjev od … za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda … [umetnuti oznaku KN] u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn … għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott … [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001“;

c)

v čl. 14 odst. 2 se seznam začínající slovy „За … kg“ a končící slovy „kvantitet på … kg“ nahrazuje tímto:

„—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele …kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Za … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“;

d)

v čl. 14 odst. 5 se seznam začínající slovy „Нова крайна“ a končící slovy „sista giltighetsdag …“ nahrazuje tímto:

„—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Novi datum isteka važenja: …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“;

e)

v čl. 15 odst. 2 se mezi položku ve francouzštině a italštině doplňuje nová položka, která zní:

„—

Prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

3.

32010 R 0578: nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (Úř. věst. L 171, 6.7.2010, s. 1):

v příloze VIII se za položku v irštině vkládá nová položka, která zní:

„—

:

chorvatsky

:

prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

C.   KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ – LÁTKY A SMĚSI

32011 R 0286: nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 83, 30.3.2011, s. 1):

a)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H310“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

b)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili udiše.“;

c)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H310 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

d)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H310 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

e)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H311“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

f)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta ili udiše.“;

g)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H311 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

h)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H311 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

i)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H312“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

j)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta ili udiše.“;

k)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H312 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

l)

v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H312 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

m)

v příloze III odst. 1 písm. d) bodu i) se v tabulce „H420“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi“;

n)

v příloze IV odst. 1 písm. c) bodu 2 se v tabulce „P502“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču“.

2.   VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

32001 D 0548: rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. července 2001 o zřízení výboru pro penzijní připojištění (Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 26):

v čl. 3 odst. 1 se číslo „57“ nahrazuje číslem „58“.

3.   PRÁVO USAZOVÁNÍ A VOLNÝ POHYB SLUŽEB

PŘÍSTUP K ČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ VÝKON

32009 D 0767: rozhodnutí Komise 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 36):

v tabulce KAPITOLY II PŘÍLOHY se za údaje týkající se Francie vkládají tyto údaje:

Krátký název

(v původním jazyce)

Zkrácený název

(v angličtině)

Kód země

Kód jazyka

Poznámky

Latinská transliterace

„Hrvatska

Chorvatsko

HR

hr“

 

 

4.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ STANDARDY

32011 D 0030: rozhodnutí Komise 2011/30/EU ze dne 19. ledna 2011 o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (Úř. věst. L 15, 20.1.2011, s. 12):

v článku 1 se zrušuje údaj týkající se Chorvatska.

5.   POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

1.

32004 R 0773: nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18):

v čl. 10 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „31“.

2.

32004 R 0802: nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 133, 30.4.2004, s. 1):

a)

v čl. 3 odst. 2 se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

b)

v příloze I bodu 1.4 sedmém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

c)

v příloze II bodu 1.6 sedmém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

d)

v příloze III bodu D šestém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“.

6.   ZEMĚDĚLSTVÍ

A.   POLITIKA JAKOSTI

1.

32006 R 1898: nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1):

a)

v příloze V se v bodu 6 za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

„HR zaštićena oznaka izvornosti ZOI“;

b)

v příloze V se v bodu 7 za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

„HR zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP“.

2.

32007 R 1216 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 3):

v příloze V se v bodu 6 za položku v irštině vkládá tato odrážka:

„HR

oznaka tradicionalnog ugleda

OTU“

B.   SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU HORIZONTÁLNÍ ČÁST

1.

31989 R 0120: nařízení Komise (EHS) č. 120/89 ze dne 19. ledna 1989, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 16, 20.1.1989, s. 19):

v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

„—

:

v chorvatštině

:

Primjena članka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89“.

2.

32001 R 2298: nařízení Komise (ES) č. 2298/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývoz produktů dodávaných v rámci potravinové pomoci (Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 16):

v příloze se vkládá za položku ve francouzštině tato položka:

„—

:

v chorvatštině

:

Pomoć Zajednice u hrani — Akcija br. …/… ili nacionalna pomoć u hrani“.

3.

32006 R 1301: nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13):

a)

v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

v chorvatštině

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje“;

b)

v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

v chorvatštině

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…“.

4.

32008 R 0376: nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3):

a)

v čl. 17 odst. 4 se za údaj pro Francii vkládá tento údaj: „'HR' pro Chorvatsko“;

b)

v příloze III části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…“;

c)

v příloze III části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani“.

d)

v příloze III části C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva“;

e)

v příloze III části D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima“;

f)

v příloze III části E se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …“;

g)

v příloze III části F se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …“;

h)

v příloze III části G se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde“;

i)

v příloze III části H se za údaj týkající se Francie vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008“;

j)

v příloze III části I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18“.

5.

32008 R 0720: nařízení Komise (ES) č. 720/2008 ze dne 25. července 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (Úř. věst. L 198, 26.07.2008, s. 17):

a)

v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Intervencijski proizvodi koje drži… (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladištenje u… (država i adresa predloženog skladišta). Primjena članka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007“;

b)

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Intervencijski proizvodi — postupak prijenosa.“

6.

32009 R 0612: nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1):

a)

v příloze I se pod nadpisem „Obiloviny“ zrušuje položka „Chorvatsko“;

b)

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Uredba (EZ) br. 612/2009“;

c)

v příloze IV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Subvencije manje od 1 000 EUR“;

d)

v příloze V se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odredište izvan carinskog područja Zajednice“;

e)

v příloze VI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom ili drugim oblikom prijevoza:“;

f)

v příloze VII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice željeznicom s kombiniranim cestovno-željezničkim prijevozom:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom:“;

g)

V příloze XIII se za údaje týkající se Francie vkládá toto:

„Chorvatsko

Agentura pro trhy za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom rozvoje“;

h)

v příloze XIV se zrušuje údaj týkající Chorvatska;

i)

v příloze XVI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Smještaj u skladište s obvezom isporuke za opskrbu - članak 37. Uredbe (EZ) br. 612/2009“;

j)

v příloze XVII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009“.

7.

32009 R 1272: nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1):

a)

zrušuje se čl. 41 odst. 5;

b)

v části V přílohy III se po položce týkající se Francie vkládá toto:

„HRVATSKA

Trupovi, polovice:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3“.

8.

32010 R 0817: nařízení Komise (EU) č. 817/2010 ze dne 16. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy (Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 16):

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Rezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući“.

C.   OBILOVINY A RÝŽE

1.

31998 R 2390: nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90 (Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7):

a)

v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

AKP proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 1. stavak 3“;

b)

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

AKP/PZT proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 3. stavak 4.

vrijedi isključivo u svrhu puštanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima“.

2.

32003 R 1342: nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12):

a)

v příloze Ia se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3“;

b)

v příloze VII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem“;

c)

v příloze VIII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem“;

d)

v příloze IX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje“;

e)

v příloze X se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003“.

3.

32009 R 0147: nařízení Komise (ES) č. 147/2009 ze dne 20. února 2009, kterým se vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 50, 21.02.2009, s. 5):

v příloze I se pod nadpisem Oblast III zrušuje první položka „Chorvatsko“.

D.   RÝŽE

1.

32006 R 0972: nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53):

a)

v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“;

b)

v příloze IV se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“.

2.

32006 R 1964: nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 18):

a)

v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže“;

b)

v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Bangladeš“.

3.

32009 R 1274: nařízení Komise (EU) č. 1274/2009 ze dne 18. prosince 2009 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ) (Úř. věst. L 344, 23.12.2009, s. 3):

v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)“.

4.

32011 R 1273: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě některých celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6):

a)

v příloze V se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

b)

v příloze VI se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Carine ograničene na 15% ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

c)

v příloze VII se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Stopa carine snižena za 30,77% u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

d)

v příloze VIII se položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))“;

e)

v příloze IX se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„—

:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))“.

5.

32012 R 0480: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1):

a)

v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

b)

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)“;

c)

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

d)

v příloze IV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012“.

E.   OBILOVINY

1.

32008 R 0402: nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 3):

v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od …“.

2.

32008 R 0491: nařízení Komise (ES) č. 491/2008 ze dne 3. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o výrobní náhrady v odvětví obilovin (Úř. věst. L 144, 4.6.2008, s. 3):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Za preradu ili isporuku u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog područja Zajednice“.

3.

32008 R 1296: nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)“.

4.

32010 R 0234: nařízení Komise (EU) č. 234/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (Úř. věst. L 72, 20.3.2010, s. 3):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Izvoz žitarica morem – članak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010“.

F.   CUKR

1.

32006 R 0951: nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24):

a)

v příloze se v bodu A za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

‚Uredba (EZ) br. … (SL …, …, str. …), rok za dostavu ponuda: …‘“;

b)

v příloze se v bodu B za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

‚visina primjenjive subvencije‘“;

c)

v příloze se v bodu C za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

‚Šećer koji se ne smatra da je ‘izvan kvote‘ za izvoz bez subvencije.‘“;

d)

v příloze se v bodu D za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

‚Izvoz/Uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (država članica koja izdaje dozvolu)‘“;

e)

v příloze se v bodu E za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006“.

2.

32009 R 0828: nařízení Komise (ES) č. 828/2009 ze dne 10. září 2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod (Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 14):

a)

v příloze V se v bodu A za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)“;

b)

v příloze V se v bodu B za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Carina "0" – Uredba (EZ) br. 828/2009“.

3.

32009 R 0891: nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82):

a)

zrušuje se čl. 1 písm. d);

b)

v čl. 2 písm. b) se zrušují slova „nebo Chorvatsko“;

c)

v příloze I části II nazvané Cukr z balkánských zemí se zrušuje řádek týkající se Chorvatska;

d)

v příloze III bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

e)

v příloze III bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

f)

v příloze III bodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380“;

g)

v příloze III bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390“.

G.   VEPŘOVÉ MASO

1.

32003 R 0462: nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a o zrušení nařízení (ES) č. 2562/98 (Úř. věst. L 70, 14.3.2003, s. 8):

a)

v příloze II části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

AKP proizvod – Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003.“;

b)

v příloze II části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Sniženie carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003.“

2.

32003 R 1518 nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35):

a)

v čl. 2 odst. 4 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Uredba (EZ) br. 1518/2003“;

b)

v čl. 6 odst. 2 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Subvencija vrijedi za … tona (količina za koju je izdana dozvola)“;

c)

v příloze Ia se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana“.

3.

32009 R 0442: nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009, kterým se stanoví otevření a správa celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13):

a)

v příloze II části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 442/2009.“;

b)

v příloze II části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.“

H.   SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

31995 R 1439: nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7):

a)

v čl. 14 odst. 3 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

b)

v čl. 14 odst. 4 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

c)

v čl. 17 odst. 4 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Carina ograničena na 10% (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

d)

v čl. 17 odst. 5 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“.

I.   VEJCE A DRŮBEŽÍ MASO

1.

32007 R 0533: nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9):

a)

v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 533/2007.“;

b)

v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.“

2.

32007 R 0536: nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6):

a)

v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.“;

b)

v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.“.

3.

32007 R 0539: nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19):

a)

v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 539/2007.“;

b)

v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007.“

4.

32007 R 0616: nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3):

a)

v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 616/2007.“;

b)

v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od …“;

c)

v příloze IIbodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.“;

d)

v příloze II bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.“

5.

32007 R 1385: nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47):

a)

v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007.“;

b)

v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

c)

v příloze II bodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

d)

v příloze II bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“

6.

32008 R 0543: nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46):

a)

v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

v čl. 1 bodu 1 – Názvy jatečně upravených těl drůbeže:

„hr

1

Tovljeno pile, brojler

2

Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje

3

Kopun

4

Mlado pile i mladi pijetao

5

Mladi pijetao

1

(Mladi) puran

2

Puran

1

(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard

2

Patka, mošusna patka, patka mulard

1

(Mlada) guska

2

Guska

1

(Mlada) biserka

2

Biserka“

v čl. 1 bodu 2 – Názvy děleného drůbežího masa:

„hr

a)

Polovica

b)

Četvrt

c)

Neodvojene stražnje četvrti

d)

Prsa

e)

Batak sa zabatkom

f)

Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa

g)

Zabatak

h)

Batak

i)

Krilo

j)

Neodvojena krila

k)

File od prsa

l)

File od prsa s prsnom kosti

m)

Magret

n)

Meso purećih bataka i zabataka bez kosti“

b)

v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„hr

1

Hlađenje strujanjem zraka

2

Hlađenje raspršivanjem zraka

3

Hlađenje uranjanjem u vodu“

c)

v příloze IV (a v souladu s překlady v článku 11) se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

„hr

a)

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

b)

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

c)

Slobodan uzgoj

d)

Tradicionalni slobodan uzgoj

e)

Slobodan uzgoj – neograničeni ispust“

d)

v příloze X se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ“.

7.

32008 R 0589 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6):

a)

v příloze I části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„HR

’jaja iz slobodnog uzgoja‘

’jaja iz štalskog (podnog) uzgoja‘

’jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja‘.“

b)

v příloze I části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„HR

'Obogaćeni kavezi' “.

8.

32008 R 0617: nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5):

a)

v čl. 3 odst. 8 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„'valenje'“;

b)

v příloze I se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

pro Chorvatsko“;

c)

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

jaja za valenje“;

d)

v příloze IV se do poznámky pod čarou 1 za údaj týkající se Francie vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

:

pouze jeden region“.

J.   MLÉČNÉ VÝROBKY

1.

32001 R 2535: nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29):

a)

v příloze XV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

b)

v příloze XVI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

c)

v příloze XVII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. …. izdanom dana …,“;

d)

v příloze XVIII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obračunata i plaćena; Dozvola je već dodijeljena,“;

e)

v příloze XIX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),“;

f)

v příloze XX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]“.

2.

32008 R 0619: nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20):

v příloze II se vkládá příslušný orgán pro Chorvatsko za údaj ve francouzštině:

„HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 Zagreb

Croatia

Telefon: 00 385 1 6002 700

Fax: 00 385 1 6002 851“.

3.

32009 R 1187: nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.“.

K.   VÍNO

1.

32008 R 0555: nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1):

a)

v čl. 2 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro rozpočtové roky 2014 až 2018 předloží členské státy Komisi návrhy programu podpory do 1. března 2013. Chorvatsko vyjimečně předloží svůj návrh programu podpory do 1. července 2013. Pokud se národní finanční rámec předpokládaný pro období od rozpočtového roku 2014 změní po tomto datu, upraví členské státy programy podpory odpovídajícím způsobem.“;

b)

v příloze XVII se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„—

30 vzorků v Chorvatsku,“.

2.

32009 R 0436: nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15):

a)

v příloze IX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

v chorvatštině

:

Izvezeno: PII br. ….[datum]“;

b)

v příloze IXa bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—   v chorvatštině:

a)

za vina sa ZOI: „ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla“, „BR. [… … …] u registru E-Bacchus“;

b)

za vina sa ZOZP: „ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla“, „BR. [… … …] u registru E-Bacchus“;

c)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: “Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

d)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

e)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”.“

3.

32009 R 0607: nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60):

v části A přílohy X se za položku/řádek „francouzsky“ vkládají tyto položky:

Jazyk

Údaje týkající se siřičitanů

Podmínky týkající se vajec a vaječných produktů

Údaje týkající se mléka a mléčných výrobků

chorvatsky

‘sulfiti‘ ili ‘sumporov dioksid‘

‘jaje‘, ‘bjelančevine iz jaja‘, ‘proizvodi od jaja‘, ‘lizozim iz jaja‘ ili ‘albumin iz jaja‘

‘mlijeko‘, ‘mliječni proizvodi‘, ‘kazein iz mlijeka‘ ili ‘mliječne bjelančevine‘

L.   OVOCE A ZELENINA

1.

32007 R 0341: nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina].“.

2.

32011 R 0543: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1):

a)

v příloze XIII části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)“;

b)

v příloze XVII se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

Zagreb“.

M.   OLIVOVÝ OLEJ

32012 R 0029: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14):

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením, včetně režimu sankcí.

Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá za tímto účelem nejpozději 31. prosince 2002 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko sdělí Komisi opatření uvedená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2004 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Bulharsko a Rumunsko sdělí Komisi opatření uvedená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2010 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Chorvatsko sdělí Komisi opatření stanovená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2013 a změny uvedených opatření do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla přijata.“

N.   CHMEL

1.

32006 R 1850: nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72:

a)

v příloze V se před údaj v italštině vkládá tento údaj:

„—

:

chorvatsky

:

Certificirani proizvod — Uredba (EZ) br. 1850/2006,“;

b)

v příloze VI se před položku pro Irsko vkládá tato položka:

„HR pro Chorvatsko“.

2.

32008 R 1295: nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45):

v příloze I se zrušuje řádek s položkou „(HR) Chorvatsko“ v prvním sloupci.

O.   NEJVZDÁLENĚJŠÍ REGIONY:

32006 R 0793: nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 145, 31.5.2006, s. 1):

a)

v části A přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—   v chorvatštině: jeden z těchto údajů:

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine”

“goveda uvezena za tov”“;

b)

v části B přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“oslobođeno uvoznih carina” i “potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]”“;

c)

v části C přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“potvrda o oslobođenju”“;

d)

v části D přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—   v chorvatštině: jeden z těchto údajů:

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine”“;

e)

v části E přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“potvrda o pomoći”“;

f)

v části F přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—   v chorvatštině: jeden z těchto údajů:

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine” (*)

“žive životinje za tov”

“C šećer: bez pomoći”“;

g)

v části G přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]”“;

h)

v části H přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 247/2006”“;

i)

v části I přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 247/2006”“;

j)

v části J přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

“proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda”“.

P.   EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

1.

32008 R 0889: nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1):

v příloze XIIb se vkládá za položku v francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

:

v chorvatštině

:

Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika“.

2.

32008 R 1235: nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25):

v příloze IV:

a)

pod nadpisem „Austria Bio Garantie GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

b)

pod nadpisem „BCS Oko-Garantie GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

c)

pod nadpisem „CCPB SrL“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

d)

pod nadpisem „Ecocert SA“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

e)

pod nadpisem „Institute for Marketecology (IMO)“ v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

f)

pod nadpisem „Lacon GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“.

7.   BEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1.

31992 D 0260: rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67):

a)

v příloze I se v seznamu pod nadpisem „Skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“;

b)

v příloze II se v části A bodu III písm. d) zrušuje položka týkající se Chorvatska;

c)

v příloze II se v části B bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

d)

v příloze II se v části C bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

e)

v příloze II se v části D bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

f)

v příloze II se v části E bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska.

2.

31993 D 0195: rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1):

a)

v příloze I se v seznamu v části „Sanitární skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“;

b)

v příloze II se v seznamu v části „Skupina B“ zrušuje položka pro Chorvatsko.

3.

31993 D 0196: rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7):

v příloze II bodu III se v poznámce pod čarou 3 v seznamu nadepsaném „Skupina B“ zrušuje položka pro Chorvatsko.

4.

31993 D 0197: rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16):

v příloze I se v seznamu pod nadpisem „Skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“.

5.

31997 D 0004: rozhodnutí Komise 97/4/ES ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (Úř. věst. L 2, 4.1.1997, s. 6):

a)

v příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Proizvod: svježe meso peradi / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspătă de pasăre / Produkt: Čerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveže meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus“;

b)

v příloze se název tabulky:

i)

začínající slovy „страна АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

ii)

začínající slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ“ nahrazuje tímto:

iii)

začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

iv)

začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ se nahrazuje tímto:

v)

začínající slovy „Страна: ИЗРАЕЛ“ nahrazuje tímto:

vi)

začínající slovy „Страна: ТАЙЛАНД“ nahrazuje tímto:

vii)

začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

c)

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

6.

31997 D 0252: rozhodnutí Komise 97/252/ES ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 101, 18.4.1997, s. 46):

příloha se mění takto:

a)

v názvu „PŘÍLOHA“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině doplňuje toto:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu „Výrobek: mléko a mléčné výrobky“ se na seznam výrazů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi —“;

v následujících bodech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca /“,

ii)

:

v bodu 2

:

„Naziv /“,

iii)

:

v bodu 3

:

„Grad /“,

iv)

:

v bodu 4

:

„Regija /“,

v)

:

v bodu 5

:

„Posebne napomene /“,

vi)

:

v bodu 6

:

„*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke vijeća 95/408/EZ.“;

b)

v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI /“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: ARGENTINA /“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: AUSTRALIJA /“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: КАНАДА /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: KANADA/“,

v)

začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: ŠVICARSKA /“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: IZRAEL /“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA /“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: NOVI ZELAND /“,

ix)

začínajícím slovy „País: Rusia /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: Rusija/“,

x)

začínajícím slovy „Страна: СИНГАПУР /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: SINGAPUR /“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: ISLAND /“,

xii)

začínajícím slovy „Страна: ТУРЦИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: TURSKA/“,

xiii)

začínajícím slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE /“,

xiv)

začínajícím slovy „Страна: УРУГВАЙ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: URUGVAJ /“,

xv)

začínajícím slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA /“;

c)

v příloze v poznámce týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se mezi údaje ve francouzštině a italštině vkládají nové údaje, které znějí:

„—

Napomena: privremeni kod, koji ni na koji način ne utječe na konačni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zaključenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima,“;

d)

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

7.

31997 D 0467: rozhodnutí Komise 97/467/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57):

a)

v příloze I se název a odkazy nahrazují tímto:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) — SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) — LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) — LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) — LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) — POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJAČI (OSIM BEZGREBENKI) — ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) — UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU — ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS — NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA — LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TALFENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA — LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN — LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) — LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) — I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) — LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (139) / Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (139) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (139) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (139) / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (139) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (139) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (139) / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (139) / Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljači (139) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (139) / Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (139) / Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (139) / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (139) / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (139) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (139) / Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (139) / Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (139) / Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă / Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (139) / Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (139) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (139) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur I hägn (139)

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Kunić / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Papkari / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Uzgojena pernata divljač / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Păsări vânat de fermă / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Ostali kopneni sisavci / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta’ l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Bezgrebenke / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bežce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Na razini Zajednice objekti neće biti odobreni dok se ne odobre certifikati. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra / L-istabilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele / Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.“;

b)

v příloze I se název tabulky

i)

začínající slovy „Страна: АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

ii)

začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

iii)

začínající slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ“ nahrazuje tímto:

iv)

začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

v)

začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ nahrazuje tímto:

vi)

začínající slovy „Страна: КИТАЙ“ is replaced by the following:

vii)

začínající slovy „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ“ se nahrazuje tímto:

viii)

začínající slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ /“ se nahrazuje tímto:

ix)

začínající slovy „Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ“ se nahrazuje tímto:

x)

začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ se nahrazuje tímto:

xi)

začínající slovy „Страна: РУСИЯ“ se nahrazuje tímto:

xii)

začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ se nahrazuje tímto:

c)

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko;

d)

v příloze II se název nahrazuje tímto:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЩРАУСИ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES / SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD / LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES / POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA BEZGREBENKI / ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI / UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU / ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRAŠAS / FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX / LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN / WYKAZ ZAKŁADÓW Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY/ LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES / LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS“;

e)

v příloze II se název tabulky:

i)

začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

ii)

začínající slovy „Страна: БОТСУАНА /“ nahrazuje tímto:

iii)

začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

iv)

začínající slovy „Страна: ИЗРАЕЛ“ nahrazuje tímto:

v)

začínající slovy „Страна: НАМИБИЯ“ nahrazuje tímto:

vi)

začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

vii)

začínající slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА“ nahrazuje tímto:

viii)

začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

ix)

začínající slovy „País: URUGUAY —“ nahrazuje tímto:

x)

začínající slovy „Страна: ЗИМБАБВЕ“ nahrazuje tímto:

f)

v příloze II se zrušuje položka pro Chorvatsko.

8.

31997 D 0468: rozhodnutí Komise 97/468/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, ze kterých členské státy povolují dovoz zvěřiny (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62):

a)

v příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Proizvod: Meso divljači / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Žvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat sălbatic / Produkt: zverina z divo žijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevõte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Objekt za preradu mesa divljači / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Žvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a cărnii de vânat / Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Едър дивеч / Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Krupna divljač / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs žvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat sălbatic mare / Veľká divo žijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Zečevi / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiškiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Pernata divljač / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Păsări de vânat sălbatice / Divo žijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Pregled na trihinelu / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichină / Vyšetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll“;

b)

v příloze se název tabulky:

i)

začínající slovy „Страна: АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

ii)

začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

iii)

začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

iv)

začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ nahrazuje tímto:

v)

začínající slovy „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

vi)

začínající slovy „Страна: НАМИБИЯ“ nahrazuje tímto:

vii)

začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

viii)

začínající slovy „País: TÚNEZ —“ nahrazuje tímto:

ix)

začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

x)

začínající slovy „Страна: УРУГВАЙ“ se nahrazuje tímto:

xi)

začínající slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА“ se nahrazuje tímto:

9.

31997 D 0569: rozhodnutí Komise 97/569/ES ze dne 16. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16):

příloha I se mění takto:

a)

v názvu „Příloha“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

– „PRILOG —“;

v první části nazvané „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu „Výrobky: masné výrobky“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině vkládá toto:

Proizvod: mesni proizvodi —“,

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)   v bodu 1: „Nacionalna referenca —“,

ii)   v bodu 2: „Naziv —“,

iii)   v bodu 3: „Grad —“,

iv)   v bodu 4: „Regija —“,

v)   v bodu bod 5: „Posebne napomene —“,

vi)   v bodu 6:

„*

zemlje i objekti koji ispunjavaju SVE zahtjeve IZ članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

b)

v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

v)

začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: ХОНГ КОНГ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: HONG KONG —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IZRAEL —“,

ix)

začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

x)

začínajícím slovy „Страна: СИНГАПУР —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SINGAPUR —“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: ТАЙЛАНД —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJLAND —“,

xii)

začínajícím slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

c)

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko;

d)

příloha II se mění takto:

 

v názvu „Příloha II“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

PRILOG II —“;

 

v prvním oddílu „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

POPIS OBJEKATA —“;

 

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobky: masné výrobky“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině vkládá toto:

Proizvod: mesni proizvodi —“;

 

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca —“,

ii)

:

v bodu 2

:

„Naziv —“,

iii)

:

v bodu 3

:

„Grad —“,

iv)

:

v bodu 4

:

„Regija —“,

v)

:

v bodu 5

:

„Posebne napomene —“,

vi)

:

v bodu 6

:

„*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

e)

v názvu tabulky začínajícím slovy „País: MAURICIO —“ se za položku ve francouzštšině vkládá toto:

Zemlja: MAURICIJUS —“.

10.

31998 D 0179: rozhodnutí Komise 98/179/ES ze dne 23. února 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 65, 5.3.1998, s. 31):

v příloze se v bodu 1.2 druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„Za Chorvatsko musí být akreditace získána ke dni přistoupení.“

11.

31998 D 0536: rozhodnutí Komise 98/536/ES ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39):

v příloze se za údaje pro Bulharsko vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb

Všechny skupiny“

12.

31999 D 0120: rozhodnutí Komise 1999/120/ES ze dne 27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev, žaludků a močových měchýřů (Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21):

příloha se mění takto:

a)

v názvu „Příloha“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Produkt: Žaludky, močové měchýře a střeva zvířat“ se na seznam pojmů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: želuci, mjehuri i crijeva životinja —“;

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca —“,

ii)

:

v bodu 2

:

„Naziv —“,

iii)

:

v bodu 3

:

„Grad —“,

iv)

:

v bodu 4

:

„Regija —“,

v)

:

v bodu 5

:

„Posebne napomene —“;

b)

v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: АФГАНИСТАН –“ se za údaj ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AFGANISTAN —“,

ii)

začínajícím slovy „País: ALBANIA —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ALBANIJA —“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“;

v)

začínajícím slovy „Страна: БАНГЛАДЕШ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BANGLADEŠ —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: БАХРЕЙН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BAHREIN —“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

ix)

začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

x)

začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: КИТАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KINA —“,

xii)

začínajícím slovy „Страна: КОСТА РИКА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KOSTARIKA —“,

xiii)

začínajícím slovy „Страна: ЕГИПЕТ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: EGIPAT —“,

xiv)

začínajícím slovy „Страна: ХОНДУРАC —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: HONDURAS —“,

xv)

začínajícím slovy „Страна: ИНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: INDIJA —“,

xvi)

začínajícím slovy „Страна: ИРАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IRAN —“,

xvii)

začínajícím slovy „Страна: ЯПОНИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JAPAN —“,

xviii)

začínajícím slovy „Страна: КУВЕЙТ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KUVAJT —“,

xix)

začínajícím slovy „Страна: ЛИВАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: LIBANON —“,

xx)

začínajícím slovy „Страна: МАРОКО —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MAROKO —“,

xxi)

začínajícím slovy „Страна: МОНГОЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MONGOLIJA —“,

xxii)

začínajícím slovy „Страна: МЕКСИКО —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MEKSIKO —“,

xxiii)

začínajícím slovy „Страна: НИКАРАГУА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NIKARAGVA —“,

xxiv)

začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

xxv)

začínajícím slovy „Страна: ПАНАМА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PANAMA —“,

xxvi)

začínajícím slovy „Страна: ПЕРУ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PERU —“,

xxvii)

začínajícím slovy „Страна: ПАКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PAKISTAN —“,

xxviii)

začínajícím slovy „Страна: ПАРАГВАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PARAGVAJ —“,

xxix)

začínajícím slovy „Страна: СИРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SIRIJA —“,

xxx)

začínajícím slovy „Страна: ТУНИС —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TUNIS —“,

xxxi)

začínajícím slovy „Страна: ТУРКМЕНИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TURKMENISTAN —“,

xxxii)

začínajícím slovy „Страна: ТУРЦИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TURSKA —“,

xxxiii)

začínajícím slovy „Страна: УКРАЙНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: UKRAJINA —“,

xxxiv)

začínajícím slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —” se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“,

xxxv)

začínajícím slovy „Страна: УРУГВАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: URUGVAJ —“,

xxxvi)

začínajícím slovy „Страна: УЗБЕКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: UZBEKISTAN —“,

xxxvii)

začínajícím slovy „Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ —” se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA“,

xxxviii)

začínajícím slovy „País: SUDÁFRICA—“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

c)

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

13.

31999 D 0710: rozhodnutí Komise 1999/710/ES ze dne 15. října 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82):

příloha se mění takto:

a)

v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobek: mleté maso a masné polotovary“ se na seznam podmínek za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: mljeveno meso i mesni pripravci —“;

v následujících bodech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto údaje:

i)   v bodu 1: „Nacionalna referenca —“,

ii)   v bodu 2: „Naziv —“,

iii)   v bodu 3: „Grad —“,

iv)   v bodu 4: „Regija —“,

v)   v bodu 5: „Djelatnost —“,

vi)   v bodu MM: „Mljeveno meso —“,

vii)   v bodu MP: „Mesni pripravci —“,

viii)   v bodu 6: „Posebne napomene —“,

ix)   v bodu 7: „Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2.stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

b)

v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“.

iii)

začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

v)

začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IZRAEL —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ISLAND —“.

vii)

začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: ТАЙЛАНД —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJLAND —“.

14.

32001 D 0556: rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne 11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 23):

příloha se mění takto:

a)

v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v odkazech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto údaje:

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobek: želatina určená k lidské spotřebě“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

„Proizvod: želatina namijenjena prehrani ljudi —“;

v následujících bodech za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

:

v bodu 1

:

Nacionalna referenca —“,

ii)

:

v bodu 2

:

Naziv —“,

iii)

:

v bodu 3

:

Grad —“,

iv)

:

v bodu 4

:

Regija —“;

b)

v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: БЕЛАРУС —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BJELARUS —“.

iv)

začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

v)

začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: КИТАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KINA —“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: КОЛУМБИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KOLUMBIJA —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: КОРЕЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: REPUBLIKA KOREJA —“,

ix)

začínajícím slovy „Страна: ПАКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PAKISTAN —“,

x)

začínajícím slovy „Страна: ТАЙВАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJVAN —“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: С А Щ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“,

xii)

začínajícím slovy „País: India /“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: Indija /“.

15.

32004 D 0211: rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

16.

32004 R 0136: nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11):

v příloze V části I se zrušuje tato položka týkající se země:

„Chorvatsko“.

17.

32004 R 0911: nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 65):

a)

v článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Pro Chorvatsko se odchylka podle odstavce 3 vztahuje na skot narozený více než šest měsíců před datem přistoupení Chorvatska“;

b)

v příloze I se za údaj pro Bulharsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HR“

18.

32006 D 0168: rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19:

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

19.

32006 D 0766: rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53):

v příloze II se zrušuje tato položka:

„HR – CHORVATSKO“.

20.

32007 D 0025: rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29):

v článku 3 se zrušuje výraz „Chorvatska,“.

21.

32006 D 0778: rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 39):

v čl. 8 odst. 1 se za slova „v průběhu předchozího kalendářního roku.“ doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko poprvé předloží svou zprávu nejpozději do dne 30. června 2014.“

22.

32007 D 0453: rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84):

v části B přílohy se zrušuje položka pro Chorvatsko.

23.

32007 D 0777: rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49):

v části 2 přílohy II se zrušují údaje pro Chorvatsko.

24.

32008 R 0504: nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 3):

v článku 26 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Koňovití narození v Chorvatsku nejpozději do 30. června 2013, avšak neidentifikovaní do tohoto data v souladu s tímto nařízením, jsou identifikováni v souladu s tímto nařízení nejpozději do 31. prosince 2014.“

25.

32008 R 0798: nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1):

v části 1 přílohy I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

26.

32008 R 1251: nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41):

v příloze III se zrušuje položka pro Chorvatsko.

27.

32008 R 1291: nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 22):

a)

článek 1 se zrušuje;

b)

v části 1 přílohy se zrušuje položka pro Chorvatsko.

28.

32009 R 0206: nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1):

a)

v čl. 2 odst. 3 se v prvním pododstavci zrušuje položka týkající se Chorvatska;

b)

v příloze III se v poznámce pod čarou (*) zrušuje položka týkající se Chorvatska;

c)

v příloze III se na plakátu s nápisem „Nemoci neuznávají hranice“ zrušuje položka týkající se Chorvatska;

d)

v příloze IV se v bodu 1 zrušuje položka pro Chorvatsko;

e)

v příloze IV se v bodu 2 v příslušné první a druhé hlavní odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

f)

v příloze IV se v bodu 3 v příslušné první a druhé hlavní odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

g)

v příloze IV se v bodu 5 v příslušné první a druhé odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska.

29.

32009 D 0821: rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1):

příloha I se mění takto:

a)

v názvu „PŘÍLOHA“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v části nazvané „SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS ODOBRENIH GRANIČNIH INSPEKCIJSKIH POSTAJA —“;

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)   v bodu 1: „Naziv —“,

ii)   v bodu 2: „Kod TRACES —“,

iii)   v bodu 3: „Tip —“,

v položce A: „Zračna luka —“,

v položce F: „Željeznica —“,

v položce P: „Luka —“,

v položce R: „Cesta —“,

iv)   v bodu 4: „Inspekcijski centar —“,

v)   v bodu 5: „Proizvodi —“,

v položce HC: „Svi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi —“,

v položce NHC: „Drugi proizvodi —“,

v položce NT: „bez temperaturnih zahtjeva —“,

v položcei T: „Smrznuti/rashlađeni proizvodi —“,

v položce T (FR): „Smrznuti proizvodi —“,

v položce T (CH): „Rashlađeni proizvodi —“,

vi)   v bodu 6: „Žive životinje —“,

v položce U: „Papkari i kopitari: goveda, svinje, ovce, koze, domaći i divlji kopitari —“,

v položce E: „Registrirani kopitari, kako su definirani Direktivom Vijeća 90/426/EEZ —“,

v položce O: „Druge životinje (uključujući životinje za zoološki vrt) —“,

vii)   v bodech 5–6: „Posebne napomene —“,

v položce (*): „Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem članka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1, 4, 5 i 6.“,

v položce (1): „Pregledi u skladu sa zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe članka 19. stavka 3. Direktive Vijeća 97/78/EZ. —“,

v položce (2): „Samo pakirani proizvodi —“,

v položce (3): „Samo proizvodi ribarstva —“,

v položce (4): „Samo bjelančevine životinjskog podrijetla —“,

v položce (5): „Samo vuna, krzna i kože —“,

v položce (6): „Samo tekuće masti, ulja i riblja ulja —“,

v položce (7): „Islandski poniji (samo od travnja do listopada) —“,

v položce (8): „Samo kopitari —“,

v položce (9): „Samo tropske ribe —“,

v položce (10): „Samo mačke, psi, glodavci, lagomorfi, žive ribe i gmazovi —“,

v položce (11): „Samo krmiva u rasutom stanju —“,

v položce (12): „Za (U) u slučaju kopitara namijenjenih samo za zoološki vrt; i za (O) u slučaju jednodnevnih pilića, riba, pasa, mačaka, insekata ili drugih životinja namijenjenih samo za zoološki vrt. —“,

v položce (13): „Namijenjeno za provoz kroz Europsku zajednicu pošiljaka određenih proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi, koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predviđenima u relevantnom zakonodavstvu Zajednice. —“,

v položce (14): „Dozvoljen je ograničen broj vrsta, kako je odredilo nadležno nacionalno tijelo. —“,

v položce (15): „Ovo odobrenje vrijedi samo do 31. srpnja 2012. —“;

b)

v příloze I se v příslušném názvu tabulky:

i)

začínajícím slovy „Страна: Белгия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Belgija —“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: България —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Bugarska —“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: Чешка Република —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Češka Republika —“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: Дания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Danska —“,

v)

začínajícím slovy „Страна: Германия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Njemačka —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: Естония —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Estonija —“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: Ирландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Irska —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: Гърция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Grčka —“,

ix)

začínajícím slovy „Страна: Испания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Španjolska —“,

x)

začínajícím slovy „Страна: Франция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Francuska —“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: Италия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Italija —“,

xii)

začínajícím slovy „Страна: Кипър —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Cipar —“,

xiii)

začínajícím slovy „Страна: Латвия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Latvija —“,

xiv)

začínajícím slovy „Страна: Литва —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Litva —“,

xv)

začínajícím slovy „Страна: Люксембург —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Luksemburg —“,

xvi)

začínajícím slovy „Страна: Унгария —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Mađarska —“,

xvii)

začínajícím slovy „Страна: Малта —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Malta —“,

xviii)

začínajícím slovy „Страна: Нидерландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Nizozemska —“,

xix)

začínajícím slovy „Страна: Австрия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Austrija —“,

xx)

začínajícím slovy „Страна: Полша —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Poljska —“,

xxi)

začínajícím slovy „Страна: Португалия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Portugal —“,

xxii)

začínajícím slovy „Страна: Румъния —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Rumunjska —“,

xxiii)

začínajícím slovy „Страна: Словения —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovenija —“,

xxiv)

začínajícím slovy „Страна: Словакия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovačka —“,

xxv)

začínajícím slovy „Страна: Финландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Finska —“,

xxvi)

začínajícím slovy „Страна: Швеция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Švedska —“,

xxvii)

začínajícím slovy „Страна: Обединеното кралство —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Ujedinjena Kraljevina —“.

Příloha II se mění takto:

a)

v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

b)

v příloze II se v příslušném názvu tabulky

i)

začínajícím slovy „Страна: Белгия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Belgija —“,

ii)

začínajícím slovy „Страна: България —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Bugarska —“,

iii)

začínajícím slovy „Страна: Чешка Република —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Češka Republika —“,

iv)

začínajícím slovy „Страна: Дания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Danska —“,

v)

začínajícím slovy „Страна: Германия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Njemačka —“,

vi)

začínajícím slovy „Страна: Естония —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Estonija —“,

vii)

začínajícím slovy „Страна: Ирландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Irska —“,

viii)

začínajícím slovy „Страна: Гърция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Grčka —“,

ix)

začínajícím slovy „Страна: Испания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Španjolska —“,

x)

začínajícím slovy „Страна: Франция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Francuska —“,

xi)

začínajícím slovy „Страна: Италия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Italija —“,

xii)

začínajícím slovy „Страна: Кипър —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Cipar —“,

xiii)

začínajícím slovy „Страна: Латвия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Latvija —“,

xiv)

začínajícím slovy „Страна: Литва —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Litva —“,

xv)

začínajícím slovy „Страна: Люксембург —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Luksemburg —“,

xvi)

začínajícím slovy „Страна: Унгария —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Mađarska —“,

xvii)

začínajícím slovy „Страна: Малта —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Malta —“,

xviii)

začínajícím slovy „Страна: Нидерландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Nizozemska —“,

xix)

začínajícím slovy „Страна: Австрия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Austrija —“,

xx)

začínajícím slovy „Страна: Полша —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Poljska —“,

xxi)

začínajícím slovy „Страна: Португалия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Portugal —“,

xxii)

začínajícím slovy „Страна: Румъния —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Rumunjska —“,

xxiii)

začínajícím slovy „Страна: Словения —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovenija —“,

xxiv)

začínajícím slovy „Страна: Словакия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovačka —“,

xxv)

začínajícím slovy „Страна: Финландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Finska —“,

xxvi)

začínajícím slovy „Страна: Швеция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Švedska —“,

xxvii)

začínajícím slovy „Страна: Обединеното кралство —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Ujedinjena Kraljevina —“;

c)

v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

SREDIŠNJA JEDINICA —“;

d)

v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE —“;

e)

v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „ЛОКАЛНA ЕДИНИЦА“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

LOKALNE JEDINICE —“.

30.

32010 R 0206: nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1):

a)

v části 1 přílohy I se zrušuje údaj pro Chorvatsko;

b)

v části 1 přílohy II se zrušuje údaj pro Chorvatsko.

31.

32010 D 0472: rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74):

v příloze I a příloze III se zrušují údaje pro Chorvatsko.

32.

32010 R 0605: nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

33.

32011 D 0163: rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40):

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

34.

32011 R 0547: nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin (Úř. věst. L 155, 11.6.2011, s. 176):

a)

v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Otrovno u dodiru s očima.“;

b)

v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Može uzrokovati fotosenzibilizaciju.“;

c)

v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

U dodiru s parama uzrokuje opekline kože i očiju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline.“;

d)

v příloze III bodu 1 se v seznamu „SP 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).“;

e)

v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.“;

f)

v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.“;

g)

v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Nakon rimjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano područje.“;

h)

v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 4“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Ambalažu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima.“;

i)

v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 5“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.“;

j)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).“;

k)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.“;

l)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštovati sigurnosno područje od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.“;

m)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 4“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton, kamene kocke za popločavanje, željezničke pruge i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja.“;

n)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 5“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti inkorporirano u tlo, uključujući i krajnje redove.“;

o)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 6“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.“;

p)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 7“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.“;

q)

v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 8“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Opasno za pčele./Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje./Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela./Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti vrijeme) nakon primjene./Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova koji su prisutni./Odstraniti korove prije cvatnje./Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).“;

r)

v příloze III bodu 2.3 se v seznamu „Spa 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog sprečavanja pojave rezistentnosti ne primjenjivati ovo ili neko drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).“;

s)

v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Mamci trebaju biti postavljeni na način kojim se sprečava konzumiranje drugim životinjama. U mamce obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi.“;

t)

v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Tretirano područje Mora biti u vrijeme primjene označeno. Mora biti uvedených opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, Kao i odgovarajući protuotrov.“;

u)

v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije IH se odlagati u kante za smeće odlagališta smeća III.“

35.

32011 D 0630: prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

8.   RYBOLOV

1.

32001 R 2065: nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 6):

v čl. 4 odst. 1 se mezi údaje pro francouzštinu a italštinu vkládá tento údaj:

„v chorvatštině:

'… ulovljeno u moru …' nebo '… ulovljeno u kopnenim vodama …' nebo '… uzgojeno …',“.

2.

32002 R 2306: nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování dovozních cen produktů rybolovu (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 94):

a)

v příloze se v tabulce 1 za údaj pro Řecko vkládá tento údaj:

Kód

Členský stát

„HRV

Chorvatsko“

b)

v příloze se v tabulce 2 za údaj pro Euro vkládá tento údaj:

Kód

Měna

„HRK

Chorvatská kuna“

c)

v příloze se v tabulce 3 za údaje pro Francii doplňují tyto údaje:

Členský stát

Kód

Přístav

„Chorvatsko

HR001

Rijeka

 

HR002

Ploče“

3.

32009 R 0248: nařízení Komise (ES) č. 248/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 7):

příloha VIII se mění takto:

a)

v tabulce 1 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

Kódy NUTS

„ISO-A3“

Země

Název NUTS

„HR

HRVATSKA

 

HR01

KONTINENTALNA HRVATSKA

HR02

JADRANSKA HRVATSKA“

b)

v tabulce 6 se mezi údaje pro Libru šterlinku a Maďarský forint vkládá tento údaj:

Kód

Měna

„HRK

Chorvatská kuna“

4.

32011 D 0207: rozhodnutí Komise 2011/207/EU ze dne 29. března 2011, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (Úř. věst. L 87, 2.4.2011, s. 9), ve znění prováděcího rozhodnutí Komise č. 246 ze dne 2. května 2012 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 25):

v čl. 12 odst. 1 se mezi slovy „Francií,“ a „Itálií“ vkládá toto slovo:

„Chorvatskem,”.

9.   DOPRAVNÍ POLITIKA

SILNIČNÍ DOPRAVA

1.

32007 D 0756: rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30):

v dodatku 2 se Pole 1 – kód země (2 písmena) nahrazuje tímto:

„Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (http://publications.eu.int/code/cs/cs-5000600.htm)

STÁT

KÓD

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Chorvatsko

HR

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Itálie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Kód pro nadnárodní bezpečnostní orgán by měl být tvořen stejným způsobem. V současné době existuje jediný takový orgán: Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche). Navrhuje se používat tento kód:

NADNÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ORGÁN

KÓD

Channel Tunnel Safety Authority

CT“

2.

32010 R 0036: nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 13, 19.1.2010, s. 1):

a)

v příloze I bodu 3 písm. c) se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„HR

:

Chorvatsko“;

b)

v příloze I bodu 9b se za položku pro Francii vkládá tato položka:

chorvatsky

:

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA“.

10.   ENERGETIKA

1.

32005 R 0302: nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu (Úř. věst. L 54, 28.2.2005, s. 1):

v čl. 2 odst. 1 se mezi výraz „Irsko,“ a slovo „Itálie“ vkládá tento výraz:

„Chorvatsko,“.

2.

32006 R 1635: nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3):

v příloze II se zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“.

11.   DANĚ

1.

32009 R 0684: nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24):

v příloze II se do seznamu kódů 1 mezi položky pro bulharštinu a češtinu vkládají tyto údaje:

Kód

Název

„hr

chorvatština“

2.

32012 R 0079: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13):

 

v článku 4 se za první větu vkládá nová věta, která zní:

„Chorvatsko sdělí Komisi své rozhodnutí uvedené v předchozí větě o neúčasti na automatické výměně informací do 1. července 2013.“;

 

v příloze IV části A se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„HR“.

12.   STATISTIKA

1.

31991 D 0450: rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom ze dne 26. července 1991, kterým se vymezuje ekonomické území členských států pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36):

v příloze se mezi údaje pro Francii a Irsko vkládají tyto údaje:

„Ekonomické území Chorvatské republiky zahrnuje:

území Chorvatské republiky,

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezinárodními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země (vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny, vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku nabytí,

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezidentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.“

2.

32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9):

v příloze I oddíle III nazvaném „Seznam letišť Společenství a odchylek“ se za údaje pro Francii vkládá tato tabulka:

Chorvatsko:   Seznam letišť Společenství

Kód letiště

ICAO

Název

letiště

Kategorie letišť

v roce 2011

LDZA

Zagreb/Pleso

3

LDSP

Split/Kaštela

2

LDDU

Dubrovnik/Čilipi

2

LDPL

Pula/Pula

2

LDRI

Rijeka/Krk

1

LDZD

Zadar/Zemunik

2

LDOS

Osijek/Klisa

1“

3.

32005 R 0772: nařízení Komise (ES) č. 772/2005 ze dne 20. května 2005 o specifikacích pro rozsah charakteristik a stanovení technického formátu pro tvorbu roční statistiky Společenství týkající se oceli za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 51):

v příloze II bodu 3.2 nazvaném „Země“ se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„Chorvatsko

HR“.

4.

32008 D 0861: rozhodnutí Komise 2008/861/ES ze dne 29. října 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 66):

v příloze I nazvané „Seznam evropských přístavů podle Eurostatu“ se v tabulce mezi údaje pro Francii [FR] a Itálii [IT] vkládají tyto údaje:

CTRY

MCA

MODIFIC

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

„HR

HR00

X

Antenal

HRATL

HRNVG

 

102002

HR

HR00

X

Bakar

HRBAK

 

X

201063

HR

HR00

X

Baška

HRBAS

 

X

212066

HR

HR00

X

Blace

HRBLE

HRMET

 

601499

HR

HR00

X

Biograd na Moru

HRBNM

 

X

307203

HR

HR00

X

Bol

HRBOL

 

X

505372

HR

HR00

X

Brbinj / Lučina

HRBRB

HRBZA

 

305204

HR

HR00

X

Brijuni

HRBRI

HRPUY

 

100003

HR

HR00

X

Božava

HRBZA

 

X

305211

HR

HR00

X

Crikvenica

HRCRA

 

X

205069

HR

HR00

X

Cres

HRCRS

 

X

216068

HR

HR00

X

Cavtat

HRCVT

 

X

701505

HR

HR00

X

Dubrovnik

HRDBV

 

X

700514

HR

HR00

X

Donje Čelo

HRDNC

HRDBV

 

700508

HR

HR00

X

Drvenik

HRDRK

HRMAK

 

503363

HR

HR00

X

Fažana

HRFNA

HRPUY

 

100011

HR

HR00

X

Gaženica

HRGNA

HRZAD

 

300202

HR

HR00

X

Hvar

HRHVA

 

X

509364

HR

HR00

X

Ist

HRIST

 

X

301217

HR

HR00

X

Jablanac

HRJAB

 

X

802173

HR

HR00

X

Jadrija

HRJDR

HRSIB

 

400612

HR

HR00

X

Jelsa

HRJSA

 

X

511379

HR

HR00

X

Karlobag

HRKAB

 

X

803174

HR

HR00

X

Klek

HRKLK

HRMET

 

601518

HR

HR00

X

Klimno

HRKMN

HRSLO

 

207080

HR

HR00

X

Komiža

HRKMZ

 

X

514386

HR

HR00

X

Korčula

HRKOR

 

X

707521

HR

HR00

X

Kaprije

HRKPR

HRSIB

 

400309

HR

HR00

X

Krk

HRKRK

 

X

210082

HR

HR00

X

Koromačno

HRKRM

HRRAS

 

105042

HR

HR00

X

Lokrum

HRLKR

HRDBV

 

700525

HR

HR00

X

Lopud

HRLPD

HRDBV

 

700526

HR

HR00

X

Lopar

HRLPR

HRRAB

 

213083

HR

HR00

X

Mali Lošinj

HRLSZ

 

X

214058

HR

HR00

X

Makarska

HRMAK

 

X

503388

HR

HR00

X

Malinska

HRMAL

 

X

209085

HR

HR00

X

Metković

HRMET

 

X

601493

HR

HR00

X

Milna

HRMIL

 

X

507391

HR

HR00

X

Mišnjak

HRMNK