(EU) č. 517/2013Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů

Publikováno: Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1-71 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. května 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/1589 Pozbývá platnosti: 14. října 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013

ze dne 13. května 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení Chorvatska je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud původní akt nebyl přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, v jejímž rámci byla vypracována a přijata smlouva o přistoupení Chorvatska, se uvádí, že vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

(3)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna nařízení a rozhodnutí, jak je stanoveno v tomto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Následující nařízení se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení:

a)

v oblasti volného pohybu zboží:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (2),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu (3) a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (4);

b)

v oblasti volného pohybu osob:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 koordinaci systémů sociálního zabezpečení (5);

c)

v oblasti práva obchodních společností:

nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (6);

d)

v oblasti politiky hospodářské soutěže:

nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (7);

e)

v oblasti zemědělství:

nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (8),

nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (9),

nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (10), a

nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (11);

f)

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (12),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (13),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (14),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (15),

nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz (16),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (17),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (18), a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (19);

g)

v oblasti dopravní politiky:

nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (20),

nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (21),

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (22),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (23),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (24) a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (25);

h)

v oblasti daní:

nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (26) a

nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (27);

i)

v oblasti statistiky:

nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (28),

nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (29),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (30),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek (31),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (32),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (33),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (34),

nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (35),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů (36),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 ze dne 18. prosince 2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (37),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (38),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (39),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (40),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (41),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (42),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur (43) a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (44);

j)

v oblasti soudnictví a základních práv:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (45);

k)

v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti:

nařízení nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (46),

nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (47),

nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (48),

nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (49),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (50),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (51),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (52) a

nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí příslušnosti a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (53);

l)

v oblasti životního prostředí:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (54);

m)

v oblasti celní unie:

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (55), a

nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (56);

n)

v oblasti vnějších vztahů:

nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (57),

nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (58),

nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (59),

nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (60), a

nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (61);

o)

v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky:

nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševičem a osobami s ním spojenými (62),

nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (63),

nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (64),

nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (65),

nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem (66),

nařízení Rady (ES) č. 131/2004 ze dne 26. ledna 2004 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu (67),

nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii (68),

nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (69),

nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii (70),

nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny (71),

nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (72),

nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice (73),

nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (74),

nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu (75),

nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího (76),

nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (77),

nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu (78),

nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (79),

nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (80),

nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice (81),

nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku (82),

nařízení Rady (EU) č. 667/2010 ze dne 26. července 2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji (83),

nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (84),

nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (85),

nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (86),

nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (87),

nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (88),

nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (89),

nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (90) a

nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (91);

p)

v oblasti orgánů:

nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (92) a

nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (93).

2.   Následující rozhodnutí se mění nebo zrušují v souladu s přílohou tohoto nařízení:

a)

v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky:

rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (94),

rozhodnutí Rady 2005/834/ES ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích (95),

rozhodnutí Rady 2006/545/ES ze dne 18. července 2006 o rovnocennosti úředních zkoušek odrůd prováděných v Chorvatsku (96),

rozhodnutí Rady 2008/971/ES ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (97) a

rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (98);

b)

v oblasti dopravní politiky:

rozhodnutí Rady 2012/22/EU ze dne 12. prosince 2011 o přistoupení Evropské unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou jeho článků 10 a 11 (99) a

rozhodnutí Rady 2012/23/EU ze dne 12. prosince 2011 o přistoupení Evropské unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974, pokud jde o jeho články 10 a 11 (100);

c)

v oblasti energetiky:

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (101), a

rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (102);

d)

v oblasti transevropských sítí:

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (103);

e)

v oblasti soudnictví a základních práv:

rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 96/409/SZBP ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (104);

f)

v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti:

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75 (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (105);

g)

v oblasti životního prostředí:

rozhodnutí Rady 97/602/ES ze dne 22. července 1997 o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 35/97 (106);

h)

v oblasti celní unie:

rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (107);

i)

v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky:

rozhodnutí Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (108).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(11)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(12)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 8.

(21)  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

(24)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72.

(25)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88.

(26)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(27)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(28)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(30)  Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1.

(32)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(33)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.

(34)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 1.

(36)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22.

(37)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 1.

(38)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17.

(39)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(40)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1.

(41)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42.

(42)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70.

(43)  Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7.

(44)  Úř. věst. L 32, 3.2.2012, s. 1.

(45)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

(46)  Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1.

(47)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.

(48)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(49)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

(50)  Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1.

(51)  Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1.

(52)  Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79.

(53)  Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.

(54)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1.

(55)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(56)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(57)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

(58)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.

(59)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.

(60)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.

(61)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.

(62)  Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19.

(63)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(64)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(65)  Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2.

(66)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.

(67)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1.

(68)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1.

(69)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.

(70)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32.

(71)  Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5.

(72)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(73)  Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1.

(74)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.

(75)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 9.

(76)  Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1.

(77)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(78)  Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 2.

(79)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.

(80)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

(81)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26.

(82)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1.

(83)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 16.

(84)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.

(85)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.

(86)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4.

(87)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.

(88)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.

(89)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(90)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(91)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1.

(92)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(93)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 401/58.

(94)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10.

(95)  Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51.

(96)  Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 28.

(97)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 83.

(98)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(99)  Úř. věst. L 8, 12.1.2012, s. 1.

(100)  Úř. věst. L 8, 12.1.2012, s. 13.

(101)  Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1.

(102)  Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(103)  Úř. věst. L 204, 5.8.2010, s. 1.

(104)  Úř. věst. L 168, 6.7.1996, s. 4.

(105)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 463.

(106)  Úř. věst. L 242, 4.9.1997, s. 64.

(107)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(108)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.


PŘÍLOHA

1.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   MOTOROVÁ VOZIDLA

V příloze IV nařízení (ES) č. 78/2009 se v bodu 1.1 doplňuje tento údaj:

„—

25 pro Chorvatsko“.

B.   KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ – LÁTKY A SMĚSI

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

Část 1 přílohy III se mění takto:

a)

tabulka 1.1 se mění takto:

Kód H200: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi“

Kód H201: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.“

Kód H202: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.“

Kód H203: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.“

Kód H204: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.“

Kód H205: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.“

Kód H220: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.“

Kód H221: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zapaljivi plin.“

Kód H222: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.“

Kód H223: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.“

Kód H224: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.“

Kód H225: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.“

Kód H226: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.“

Kód H228: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zapaljiva krutina.“

Kód H240: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.“

Kód H241: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.“

Kód H242: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.“

Kód H250: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.“

Kód H251: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.“

Kód H252: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.“

Kód H260: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.“

Kód H261: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.“

Kód H270: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.“

Kód H271: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.“

Kód H272: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.“

Kód H280: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.“

Kód H281: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.“

Kód H290: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može nagrizati metale.“

b)

tabulka 1.2 se mění takto:

Kód H300: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.“

Kód H301: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.“

Kód H302: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno ako se proguta.“

Kód H304: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.“

Kód H310: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.“

Kód H311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.“

Kód H312: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.“

Kód H314: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.“

Kód H315: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nadražuje kožu.“

Kód H317: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.“

Kód H318: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.“

Kód H319: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.“

Kód H330: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.“

Kód H331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.“

Kód H332: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno ako se udiše.“

Kód H334: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.“

Kód H335: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.“

Kód H336: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.“

Kód H340: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H341: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H350: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H351: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H360: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H361: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H362: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.“

Kód H370: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H371: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H372: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kód H373: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H300+H310: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H300+H330: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H310+H330: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H300+H310+330: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H301+H311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H301+H331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H311+H331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H301+H311+331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H302+H312: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H302+H332: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H312+H332: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

Kombinované kódy označující nebezpečnost H302+H312+H332: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“

c)

tabulka 1.3 se mění takto:

Kód H400: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.“

Kód H410: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.“

Kód H411: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.“

Kód H412: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.“

Kód H413: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.“

Kód H420: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.“

2)

Část 2 přílohy III se mění takto:

a)

tabulka 2.1 mění takto:

Kód EUH001: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.“

Kód EUH006: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.“

Kód EUH014: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Burno reagira s vodom.“

Kód EUH018: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.“

Kód EUH019: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.“

Kód EUH044: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.“

b)

tabulka 2.2 se mění takto:

Kód EUH029: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.“

Kód EUH031: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.“

Kód EUH032: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.“

Kód EUH066: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.“

Kód EUH070: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.“

Kód EUH071: The following is inserted after the entry GA:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.“

3)

V části 3 přílohy III se tabulka mění takto:

Kód EUH 201/201A: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.“

Kód EUH202: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.“

Kód EUH203: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.“

Kód EUH204: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.“

Kód EUH205: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.“

Kód EUH206: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).“

Kód EUH207: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.“

Kód EUH208: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.“

Kód EUH 209/209A: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.“

Kód EUH210: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.“

Kód EUH401: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.“

4)

Část 2 přílohy IV se mění takto:

a)

tabulka 1.1 mění takto:

Kód P101: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.“

Kód P102: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.“

Kód P103: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.“

b)

tabulka 1.2 se mění takto:

Kód P201: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.“

Kód P202: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.“

Kód P210: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.“

Kód P211: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.“

Kód P220: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.“

Kód P221: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim … “

Kód P222: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.“

Kód P223: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.“

Kód P230: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati navlaženo s … “

Kód P231: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.“

Kód P232: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zaštititi od vlage.“

Kód P233: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.“

Kód P234: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.“

Kód P235: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Održavati hladnim.“

Kód P240: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.“

Kód P241: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.“

Kód P242: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.“

Kód P243: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.“

Kód P244: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.“

Kód P250: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.“

Kód P251: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

Kód P260: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.“

Kód P261: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.“

Kód P262: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.“

Kód P263: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.“

Kód P264: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …“

Kód P270: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.“

Kód P271: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.“

Kód P272: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.“

Kód P273: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.“

Kód P280: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.“

Kód P281: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.“

Kód P282: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.“

Kód P283: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.“

Kód P284: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

Kód P285: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

Kombinované kódy P231+P232: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.“

Kombinované kódy P235+P410: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.“

c)

tabulka 1.3 se mění takto:

Kód P301: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:“

Kód P302: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:“

Kód P303: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):“

Kód P304: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:“

Kód P305: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:“

Kód P306: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:“

Kód P307: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:“

Kód P308: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:“

Kód P309: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:“

Kód P310: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kód P311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kód P312: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kód P313: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kód P314: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kód P315: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kód P320: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).“

Kód P321: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).“

Kód P322: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).“

Kód P330: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Isprati usta.“

Kód P331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.“

Kód P332: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:“

Kód P333: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:“

Kód P334: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Kód P335: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.“

Kód P336: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.“

Kód P337: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:“

Kód P338: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.“

Kód P340: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Kód P341: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Kód P342: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pri otežanom disanju:“

Kód P350: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Kód P351: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.“

Kód P352: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Kód P353: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

Kód P360: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.“

Kód P361: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.“

Kód P362: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.“

Kód P363: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.“

Kód P370: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju požara:“

Kód P371: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:“

Kód P372: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.“

Kód P373: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.“

Kód P374: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.“

Kód P375: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

Kód P376: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.“

Kód P377: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.“

Kód P378: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Za gašenje rabiti …“

Kód P380: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Evakuirati područje.“

Kód P381: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.“

Kód P390: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.“

Kód P391: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.“

Kombinované kódy P301+P310: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ODMAH NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ILI LIJEÈNIKA.“

Kombinované kódy P301+P312: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kombinované kódy P301+P330+P331: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAÆANJE.“

Kombinované kódy P302+P334: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Kombinované kódy P302+P350: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Kombinované kódy P302+P352: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.“

Kombinované kódy P303+P361+P353: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

Kombinované kódy P304+P340: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Kombinované kódy P304+P341: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.“

Kombinované kódy P305+P351+P338: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: OPREZNO ISPIRATI VODOM NEKOLIKO MINUTA. UKLONITI KONTAKTNE LEĆE UKOLIKO IH NOSITE I AKO SE ONE LAKO UKLANJAJU. NASTAVITI ISPIRANJE.“

Kombinované kódy P306+P360: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.“

Kombinované kódy P307+P311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kombinované kódy P308+P313: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kombinované kódy P309+P311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kombinované kódy P332+P313: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kombinované kódy P333+P313: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kombinované kódy P335+P334: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.“

Kombinované kódy P337+P313: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.“

Kombinované kódy P342+P311: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.“

Kombinované kódy P370+P376: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.“

Kombinované kódy P370+P378: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“

Kombinované kódy P370+P380: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.“

Kombinované kódy P370+P380+P375: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

Kombinované kódy P371+P380+P375: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.“

d)

tabulka 1.4 se mění takto:

Kód P401: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti …“

Kód P402: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.“

Kód P403: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.“

Kód P404: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.“

Kód P405: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.“

Kód P406: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.“

Kód P407: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.“

Kód P410: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.“

Kód P411: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.“

Kód P412: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.“

Kód P413: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.“

Kód P420: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.“

Kód P422: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …“

Kombinované kódy P402+P404: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.“

Kombinované kódy P403+P233: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.“

Kombinované kódy P403+P235: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.“

Kombinované kódy P410+P403: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.“

Kombinované kódy P410+P412: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.“

Kombinované kódy P411+P235: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.“

e)

tabulka 1.5 se mění takto:

Kód P501: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …“

Kód P502: Za údaj v irštině (GA) se vkládá tento údaj:

 

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.“

C.   TEXTIL A OBUV

V příloze III nařízení (EU) č. 1007/2011 se za údaje ve francouzštině vkládá nová odrážka, která zní:

„—

:

chorvatsky

:

„runska vuna““.

D.   CHEMICKÉ LÁTKY – REACH

V čl. 3 bodě 20 nařízení (ES) č. 1907/2006 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004, dne 1. ledna 2007 nebo dne 1. července 2013, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;

c)

byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004, dne 1. ledna 2007 nebo dne 1. července 2013, výrobcem nebo dovozcem před vstupem tohoto nařízení v platnost a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS ve znění uvedeného odstavce vyplývajícím ze změny provedené směrnicí 79/831/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit, včetně důkazu, že látka byla uvedena na trh výrobcem nebo dovozcem mezi 18. zářím 1981 a 31. říjnem 1993 včetně;“.

2.   VOLNÝ POHYB OSOB

Nařízení (ES) č. 883/2004 se mění takto:

a)

V části I přílohy I se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Dočasné zálohy vyplácené středisky sociální pomoci na základě povinnosti poskytovat dočasnou podporu podle zákona o rodině (OG 116/06, v pozměněném znění)“.

b)

V části II přílohy Ise za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Jednorázový příspěvek při narození dítěte podle zákona o dávkách v mateřství a rodičovství (OG 85/08, v pozměněném znění)

Jednorázový příspěvek při osvojení dítěte podle zákona o dávkách v mateřství a rodičovství (OG 85/08, v pozměněném znění)

Jednorázový příspěvek při narození či osvojení dítěte stanovený předpisy o místní a regionální samosprávě podle článku 59 zákona o dávkách v mateřství a rodičovství (OG 85/08, v pozměněném znění)“.

c)

V příloze II se vkládají tyto údaje:

i)

za údaje pro BULHARSKO – NĚMECKO:

„BULHARSKO – CHORVATSKO:

Ustanovení čl. 35 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. července 2003 (zápočet dob pojištění získaných do 31. prosince 1957 na náklady smluvního státu, v němž pojištěná osoba měla dne 31. prosince 1957 bydliště).“,

ii)

za údaje pro NĚMECKO – FRANCII:

„NĚMECKO – CHORVATSKO

Ustanovení článku 41 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 24. listopadu 1997 (vyřízení nároků získaných do 1. ledna 1956 v rámci systému sociálního zabezpečení druhého smluvního státu); použitelnost tohoto ustanovení zůstává omezena na osoby, na které se vztahuje.“,

iii)

za údaje pro ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO:

„CHORVATSKO – ITÁLIE

a)

Dohoda mezi Jugoslávií a Itálií o úpravě vzájemných závazků v oblasti sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec 7 přílohy XIV mírové smlouvy, uzavřená výměnou nót dne 5. února 1959 (zápočet dob pojištění získaných do 18. prosince 1954); použitelnost zůstává omezena na osoby, na které se vztahuje uvedená dohoda.

b)

Ustanovení čl. 44 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení mezi Chorvatskou republikou a Italskou republikou ze dne 27. června 1997 týkající se bývalé zóny B Svobodného území Terst (zápočet dob pojištění získaných do 5. října 1956); použitelnost tohoto ustanovení zůstává omezena na osoby, na které se vztahuje tato úmluva.

CHORVATSKO – MAĎARSKO

Ustanovení čl. 43 odst. 6 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. února 2005 (zápočet dob pojištění získaných do 29. května 1956 na náklady smluvního státu, v němž měla pojištěná osoba dne 29. května 1956 bydliště).

CHORVATSKO – RAKOUSKO

Článek 35 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 16. ledna 1997 (zápočet dob pojištění získaných do 1. ledna 1956); použitelnost tohoto ustanovení zůstává omezena na osoby, na které se vztahuje.

CHORVATSKO – SLOVINSKO

a)

Ustanovení čl. 35 odst. 3 dohody o sociálním zabezpečení ze dne 28. dubna 1997 (uznání dob, na něž se podle právních předpisů bývalého společného státu vztahuje prémie).

b)

Ustanovení článků 36 a 37 dohody o sociálním zabezpečení ze dne 28. dubna 1997 (dávky získané do 8. října 1991 zůstávají závazkem smluvního státu, který je poskytl; pokud jde o doby pojištění získané ve druhém smluvním státě do 31. ledna 1998, důchody přiznané v období od 8. října 1991 do 1. února 1998, což je datum vstupu uvedené dohody v platnost, podléhají přepočtu).“

d)

V příloze III se za údaj pro ŠPANĚLSKO vkládá tento údaj:

„CHORVATSKO“.

e)

V příloze VI se za údaje pro ŘECKO vkládají následující údaje:

„CHORVATSKO

a)

Invalidní důchod v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle čl. 52 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění (OG 102/98, v pozměněném znění).

b)

Příspěvek přiznaný na základě fyzické újmy podle článku 56 zákona o důchodovém pojištění (OG 102/98, v pozměněném znění).“

f)

V části 2 přílohy VIII se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Důchody ze systému povinného pojištění vycházející z kapitalizovaných úspor osob podle zákona o povinných a dobrovolných penzijních fondech (OG 49/99, v pozměněném znění) a zákona o penzijních pojišťovnách a výplatách důchodů založených na individuálních kapitalizovaných úsporách (OG 106/99, v pozměněném znění), s výjimkou případů stanovených v článcích 47 a 48 zákona o povinných a dobrovolných penzijních fondech (invalidní důchody na základě celkové pracovní neschopnosti a pozůstalostní důchody).“

3.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Nařízení (ES) č. 2157/2001 se mění takto:

a)

V příloze I se za údaj pro FRANCII vkládá tento údaj:

„CHORVATSKO:

dioničko društvo“.

b)

V příloze II se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću“.

4.   POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V čl. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 659/1999 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

aniž jsou dotčeny články 144 a 172 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, příloha IV bod 3 a dodatek k uvedené příloze aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, příloha V bod 2 a bod 3 písm. b) a dodatek k uvedené příloze aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska a příloha IV bod 2 a bod 3 písm. b) a dodatek k uvedené příloze aktu o přistoupení Chorvatska, všechny podpory existující v jednotlivých členských státech před vstupem Smlouvy v platnost, to znamená režimy podpor a jednotlivé podpory, které byly zavedeny před vstupem Smlouvy v platnost a zůstávají použitelné i po něm,“.

5.   ZEMĚDĚLSTVÍ

1.

V příloze nařízení (ES) č. 834/2007 se před údaj pro Itálii vkládá tento údaj:

„HR

:

ekološki“.

2.

Příloha XIa nařízení (ES) č. 1234/2007 se mění takto:

a)

V tabulce v bodě III.2. A) o obchodních názvech pro maso osmiměsíčního nebo mladšího skotu kategorie V se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko teletina“.

b)

V tabulce v bodě III.2. B) o obchodních názvech pro maso skotu ve věku více než osmi, avšak nejvýše dvanácti měsíců kategorie Z se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko mlada junetina“.

3.

V článku 10a nařízení (ES) č. 73/2009 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na přímé platby poskytované zemědělcům v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku a ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a Madeiře, na Kanárských ostrovech a ostrovech v Egejském moři.

4.   Odchylně od odstavce 1 musí být snížení uvedené v daném odstavci stanoveno na 0 % pro nové členské státy s výjimkou Bulharska, Chorvatska a Rumunska.“

4.

Nařízení (ES) č. 1217/2009 se mění takto:

a)

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko zřídí celostátní výbor nejpozději do konce šestého měsíce po dni přistoupení.“

b)

V příloze I se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Po dobu tří let od přistoupení však může Chorvatsko tvořit jednu oblast.“

6.   BEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA

A.   PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN

1.

Oddíl I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004 se mění takto:

a)

Druhý pododstavec bodu B.6 se nahrazuje tímto:

„V případě členských států se však jedná o kódy BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE a UK.“

b)

První pododstavec bodu B. 8 se nahrazuje tímto:

„Pokud označení umísťuje zařízení nacházející se ve Společenství, musí být označení oválné a musí obsahovat zkratky CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ nebo WE.“

2.

Oddíl I kapitola III přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004 se mění takto:

a)

Druhý pododstavec bodu 3 písm. a) se nahrazuje tímto:

„V případě členských států se však jedná o kódy BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE a UK.“

b)

První pododstavec bodu 3 písm. c) se nahrazuje tímto:

„Pokud označení umísťuje zařízení nacházející se ve Společenství, musí být označení oválné a musí obsahovat zkratky CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ nebo WE.“

3.

Příloha I nařízení (ES) č. 882/2004 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

ÚZEMÍ ZMÍNĚNÁ V ČL. 2 ODST 15

1.

Území Belgického království

2.

Území Bulharské republiky

3.

Území České republiky

4.

Území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska

5.

Území Spolkové republiky Německo

6.

Území Estonské republiky

7.

Území Irska

8.

Území Řecké republiky

9.

Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly

10.

Území Francouzské republiky

11.

Území Chorvatské republiky

12.

Území Italské republiky

13.

Území Kyperské republiky

14.

Území Lotyšské republiky

15.

Území Litevské republiky

16.

Území Lucemburského velkovévodství

17.

Území Maďarska

18.

Území Malty

19.

Území Nizozemského království v Evropě

20.

Území Rakouské republiky

21.

Území Polské republiky

22.

Území Portugalské republiky

23.

Území Rumunska

24.

Území Republiky Slovinsko

25.

Území Slovenské republiky

26.

Území Finské republiky

27.

Území Švédského království

28.

Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“.

B.   VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1.

Nařízení (ES) č. 1760/2000 se mění takto:

a)

V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se za třetí větu vkládá nová věta, která zní:

„Všechna zvířata v hospodářství v Chorvatsku narozená ke dni přistoupení nebo určená pro obchod uvnitř Společenství po tomto dni musí být označena v každém uchu ušní značkou schválenou příslušným orgánem.“

b)

V čl. 4 odst. 2 se za pátý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Každé zvíře narozené v Chorvatsku po dni přistoupení smí být přemístěno z hospodářství, pouze pokud je označeno v souladu s tímto článkem.“

c)

V čl. 6 odst. 1 se za třetí pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Příslušný orgán v Chorvatsku vydá ke dni přistoupení pro každé zvíře, které musí být označeno podle článku 4, průvodní doklad během 14 dnů od oznámení jeho narození, nebo v případě zvířat dovezených ze třetích zemí během 14 dnů od oznámení jejich přeoznačení dotyčným členským státem podle čl. 4 odst. 3.“

d)

V článku 20 se doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko sdělí tento údaj do tří měsíců ode dne přistoupení.“

2.

V kapitole A bodu 3 přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001 se do seznamu za záznam pro Francii vkládá nová položka, která zní:

„Chorvatsko

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb“.

3.

V části B oddílu 2 přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 se zrušuje tento údaj:

„HR

Chorvatsko“.

4.

V čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 2160/2003 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Chorvatsko, pokud datum předložení národních programů pro tlumení pro ostatní členské státy již uplynulo, je datem předložení datum přistoupení.“

5.

Nařízení (ES) č. 21/2004 se mění takto:

a)

V čl. 4 odst. 1 a 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 se slova „nebo v případě Bulharska a Rumunska po datu jejich přistoupení“ nahrazují slovy „nebo v případě Bulharska, Rumunska a Chorvatska po datu jejich přistoupení“.

b)

V čl. 8 odst. 5) se za údaj „1. ledna 2008“ doplňuje tento údaj:

„nebo v případě Chorvatska od data jeho přistoupení“.

c)

V čl. 9 odst. 3) se za údaj „31. prosince 2009“ doplňuje tento údaj:

„nebo v případě Chorvatska od data jeho přistoupení“.

d)

Příloha se mění takto:

i)

v části A a části B se v poznámce pod čarou (1) za údaj pro Bulharsko vkládají tyto údaje:

„Croatia

HR

191“,

ii)

v části B bodu 1 se doplňují za údaj „9. července 2005“ tato slova:

„nebo v případě Chorvatska od data jeho přistoupení“,

iii)

v části C bodu 2 se doplňují za údaj „1. ledna 2011“ tato slova:

„nebo v případě Chorvatska od data jeho přistoupení“.

6.

V článku 27 rozhodnutí 2009/470/ES se doplňuje odstavec 12, který zní:

„12.   U programů, které bude provádět Chorvatsko v průběhu roku 2013, se nepoužije datum 30. dubna uvedené v odstavci 2, datum 15. září uvedené v odstavci 4 a datum 30. listopadu uvedené v odstavci 5.“

C.   ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

1.

V příloze I rozhodnutí 2003/17/ES se zrušuje údaj pro Chorvatsko.

2.

Příloha rozhodnutí 2005/834/ES se mění takto:

a)

Zrušuje se údaj pro Chorvatsko.

b)

V poznámce pod čarou (*) se zrušuje tento údaj:

„HR — Chorvatsko,“.

3.

Rozhodnutí 2006/545/ES se zrušuje.

4.

Příloha I rozhodnutí 2008/971/ES se mění takto:

a)

Údaj pro Chorvatsko (HR) se zrušuje.

b)

V poznámce pod čarou (*) se zrušuje tento údaj:

„HR — Chorvatsko,“.

7.   DOPRAVNÍ POLITIKA

A.   VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

Příloha II nařízení (EHS) č. 1108/70 se mění takto:

a)

V oddíle „A.1. ŽELEZNICE – hlavní sítě“ se doplňuje tento údaj:

„Chorvatská republika

HŽ Infrastruktura d.o.o.“.

b)

V oddíle „B. SILNICE“ se doplňují tyto údaje:

„Chorvatská republika

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste“.

B.   SILNIČNÍ DOPRAVA

1.

Nařízení (EHS) č. 3821/85 se mění takto:

a)

Oddíl IV bod 1 přílohy IB se mění takto:

i)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„táž slova v ostatních úředních jazycích Společenství vytištěná na pozadí karty:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT“

ii)

pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„rozlišovací značku členského státu vydávajícího kartu, tištěno inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obklopeno 12 žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

B

:

Belgie

BG

:

Bulharsko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Německo

EST

:

Estonsko

GR

:

Řecko

E

:

Španělsko

F

:

Francie

HR

:

Chorvatsko

IRL

:

Irsko

I

:

Itálie

CY

:

Kypr

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Lucembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Nizozemsko

A

:

Rakousko

PL

:

Polsko

P

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Finsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené království.“

b)

V oddíle I bodu 1 přílohy II se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

25,“.

2.

V příloze III nařízení (ES) č. 1071/2009 se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Rozlišovací prvky členských států: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko, (IRL) Irsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (HR) Chorvatsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“

3.

Nařízení (ES) č. 1072/2009 se mění takto:

a)

V příloze II se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Rozlišovací prvky členských států: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko, (IRL) Irsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (HR) Chorvatsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“

b)

V příloze III se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Rozlišovací prvky členských států: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko, (IRL) Irsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (HR) Chorvatsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“

4.

V příloze II nařízení (ES) č. 1073/2009 se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Rozlišovací prvky členských států: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko, (IRL) Irsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (HR) Chorvatsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“

C.   ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1192/69 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.“

D.   NÁMOŘNÍ DOPRAVA

1.

V čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 2012/22/EU se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Současnými členskými státy Evropské unie jsou: Belgické království, Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Chorvatská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.“

2.

V čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2012/23/EU se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud soudní rozhodnutí v záležitostech, na něž se vztahuje Athénský protokol z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974, vydá soud Belgického království, Bulharské republiky, České republiky, Spolkové republiky Německo, Estonské republiky, Irska, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Chorvatské republiky, Italské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarska, Malty, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky, Švédského království nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jsou uznávána a vykonávána v kterémkoli členském státě Evropské unie v souladu s příslušnými pravidly Evropské unie, která danou věc upravují.“

8.   ENERGETIKA

1.

Rozhodnutí č. 1364/2006/ES se mění takto:

a)

Oddíl „Elektroenergetické sítě“ přílohy II se mění takto:

i)

v pododdíle 2 „Rozvoj elektrických propojení mezi členskými státy potřebných pro fungování vnitřního trhu a pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektroenergetických sítí:“ se za záznam „Maďarsko – Rakousko“ vkládá záznam:

„Maďarsko – Chorvatsko“,

ii)

v pododdíle 4 „Rozvoj elektrických propojení s třetími zeměmi, zejména s kandidátskými zeměmi, s cílem přispět k interoperabilitě, provozní spolehlivosti a bezpečnosti elektroenergetických sítí nebo dodávek elektřiny uvnitř Evropského společenství:“ se záznam „Maďarsko – Chorvatsko“ zrušuje.

b)

Oddíl „Elektroenergetické sítě“ přílohy III se mění takto:

i)

za záznam „3.85. Nová propojení větrných elektráren na Maltě (MT)“ se vkládá nový záznam, který zní:

„3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)“,

ii)

záznamy „4.7. Rozvodná a spojovací vedení Ernestinovo (Chorvatsko)“ a „4.31. Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)“ se zrušují.

2.

Příloha rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom se mění takto:

a)

V článku 9 se odstavcec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Základní kapitál agentury činí 5 856 000 EUR.“

b)

V čl. 9 odst. 2 se v tabulce za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

EUR

32 000“

c)

V čl. 11 odst. 1 se do seznamu za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

2 členové“

9.   DANĚ

1.

V článku 3 nařízení (EU) č. 904/2010 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Chorvatsko sdělí Komisi do 1. července 2013, který z jeho orgánů je příslušným orgánem pro účely tohoto nařízení, a informuje ji o následných změnách, jak je uvedeno ve druhém odstavci.“

2.

V čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012 se doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko oznámí Komisi svůj příslušný orgán do 1. července 2013.“

10.   STATISTIKA

1.

V příloze I kapitole 98 nařízení (EHS) č. 2658/87 se v tabulce do příslušných sloupců vkládají za údaje pro Francii tyto údaje:

„Chorvatsko

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb“

2.

Příloha B nařízení (ES) č. 2223/96 se mění takto:

a)

V oddíle „Předávání údajů“ bodě 6 písm. a) se doplňuje tento údaj:

„—

od roku 2000 (2000 Q1 za čtvrtletní údaje) pro Choravatsko,“.

b)

V oddíle „Odchylky k tabulkám podle členských států“ se mezi za údaje pro Francii vkládá tabulka pro Chorvatsko:

„9a.   CHORVATSKO

9a.1   Odchylky k tabulkám

Tab. č.

Proměnná/položka

Odchylka

Období, které odchylka pokrývá

První předání v

1

Všechny proměnné/položky

Zpětné údaje před rokem 1995

Před rokem 1995

Nepředává se

2

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

2

Všechny proměnné/položky kromě K.2

Roky 2002–2009

2002–2009

2012

3

Všechny proměnné/položky

Zpětné údaje před rokem 1999

1995–1999

Nepředává se

3

Všechny proměnné kromě P.1, P.2, B.1g a D.1

Roky 2000–2012

2000–2012

2014

6

Všechny proměnné

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

7

Všechny proměnné

Roky 1995–2000

1995–2000

Nepředává se

8

Všechny proměnné/položky – ročně

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

8

Všechny proměnné/položky (s výjimkou členění S.2) kromě K.2

Roky 2002–2009

2002-2009

2012

9

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

Roky 2002–2009

2002–2009

2012

10

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–1999

1995–1999

Nepředává se

11

Všechny proměnné

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

11

Všechny proměnné kromě K.2

Roky 2002–2009

2002–2009

2012

12

Všechny proměnné

Roky 1995–1999

1995–1999

Nepředává se

13

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2009

1995–2009

Nepředává se

Roky 2010–2011

2010–2011

2015

15

Všechny proměnné/položky, běžné ceny

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2015

15

Všechny proměnné/položky, stálé ceny

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2015

16

Všechny proměnné/položky, běžné ceny

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2014

16

Všechny proměnné/položky, stálé ceny

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2015

17

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2016

18

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2016

19

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2016

22

Všechny proměnné/položky

Roky 1995–2004

1995–2004

Nepředává se

Roky 2005–2009

2005–2009

2016

26

Všechny proměnné/položky

Roky 2000–2012

2000–2012

2017

Roky 1995–1999

1995–1999

Nepředává se

9a.2   Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách

Tab. č.

Proměnná/položka

Odchylka

Období, které odchylka pokrývá

První předání v

1

Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2) – ročně

Roky 1995–2010

1995–2010

2012

1

Čisté pořízení cenností – ročně

Roky 1995–2009

1995–2009

Nepředává se

Roky 2010–2014

2010–2014

2015

1

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů (D.8) – ročně

Roky 2002–2009

2002–2009

2012

1

Příjmové a výdajové kapitálové transfery se zbytkem světa (D.9) – ročně

Roky 2002–2009

2002–2009

2012

1

Vývoz a dovoz, zeměpisné členění – ročně

Roky 2010–2011

2010–2011

2012

1

Tvorba hrubého fixního kapitálu podle aktiv – ročně

Roky 1995–2012

1995–2012

2014

1

Výdaje na konečnou spotřebu domácností; členění podle doby trvání – ročně

Roky 1995–2014

1995–2014

2015

1

Čisté půjčky nebo čisté výpůjčky (B.9) – ročně

Roky 1995–2009

1995–2009

2012

1

Čisté úspory (B.8n) – ročně

Roky 1995–2009

1995–2009

2012

1

Členění mezi daně z produktů (D.21) a dotace na výrobky (D.31) – ročně

Roky 1995–2008

1995–2008

2012

1

Náhrady zaměstnancům (D.1) podle odvětví – ročně

Roky 1995–2008

1995–2008

2012

1

Mzdy a platy (D.11) podle odvětví – ročně

Roky 1995–2008

1995–2008

2012

1

Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2) – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

1

Čisté pořízení cenností – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

Roky 2012–2014

2012–2014

2015

1

Skutečná individuální spotřeba – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

Roky 2012–2014

2012–2014

2015

1

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů (D.8) – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

1

Příjmové a výdajové kapitálové transfery se zbytkem světa (D.9) – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

1

Vývoz zboží – čtvrtletně

Roky 2000–2012

2000–2012

2013

1

Vývoz služeb – čtvrtletně

Roky 2000–2012

2000–2012

2013

1

Výdaje na individuální a kolektivní spotřebu vládních institucí – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

Roky 2012–2014

2012–2014

2015

1

Tvorba hrubého fixního kapitálu podle aktiv – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

Roky 2012–2014

2012–2014

2015

1

Výdaje na konečnou spotřebu domácností; členění podle doby trvání – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

Roky 2012–2014

2012–2014

2015

1

Dovoz zboží – čtvrtletně

Roky 2000–2012

2000–2012

2013

1

Dovoz služeb – čtvrtletně

Roky 2000–2012

2000–2012

2013

1

Čisté půjčky nebo čisté výpůjčky (B.9) – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

1

Čisté úspory (B.8n) – čtvrtletně

Roky 2000–2011

2000–2011

Nepředává se

1

Náhrady zaměstnancům (D.1) podle odvětví – čtvrtletně

Roky 2000–2008

2000–2008

2012

1

Mzdy a platy (D.11) podle odvětví – čtvrtletně

Roky 2000–2008

2000–2008

2012

2

Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2)

Roky 2002–2013

2002–2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g a D.1

Roky 2000–2008

2000–2008

2012

3

Tvorba hrubého fixního kapitálu, členění podle odvětví – ročně

Roky 1995–1999

1995–1999

Nepředává se

Roky 2000–2012

2000–2012

2014

3

Členění na kancelářské stroje (AN.111321) a rádiová, televizní a spojová zařízení (AN.111322)

Roky 1995–2012

1995–2012

Nepředává se

6

Ostatní změny objemu, konsolidované i nekonsolidované, všechny položky

Roky 2002–2009

2002–2009

Nepředává se

Rok 2010

T + 21 měsíců

Rok 2011

T + 18 měsíců

Rok 2012

T + 9 měsíců

6

Přecenění finančních nástrojů, konsolidované i nekonsolidované, všechny položky

Roky 2002–2009

2002–2009

Nepředává se

Rok 2010

T + 21 měsíců

Rok 2011

T + 18 měsíců

Rok 2012

T + 9 měsíců

8

Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2) – ročně

Roky 2002–2013

2002–2013

2015

10

Náhrady zaměstnancům

Roky 2000–2008

2000–2008

2014

10

Zaměstnanci

Roky 2000–2012

2000–2012

2014

10

Zaměstnanost v tisících odpracovaných hodin

Roky 2000–2012

2000–2012

2014

10

Celkem

Roky 2000–2012

2000–2012

2014

11

Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2)

Roky 1995–2001

1995–2001

Nepředává se

Roky 2002–2013

2002–2013

2015

20

Dlouhodobá aktiva: členění AN_F6+

Roky 1995–1999

1995–1999

Nepředává se

Roky 2000–2012

2000–2012

2015

20

Členění na kancelářské stroje (AN.111321) a rádiová, televizní a spojová zařízení (AN.111322)

Roky 2001–2012

2001–2012

Nepředává se“

3.

Nařízení (ES) č. 1221/2002 se mění takto:

a)

V čl. 5 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje věta, která zní:

„Pro Chorvatskou republiku se první předání čtvrtletních údajů týká údajů počínajících prvním čtvrtletím roku 2012. Chorvatská republika tyto údaje předá nejpozději do konce prvního čtvrtletí po dni přistoupení.“

b)

V čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje věta, která zní:

„Chorvatská republika předá Komisi (Eurostatu) čtvrtletní zpětné údaje za kategorie podle článku 3 za minulá období počínaje prvním čtvrtletím roku 2002.“

c)

V čl. 6 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje věta, která zní:

„Chorvatská republika předá Komisi (Eurostatu) čtvrtletní údaje za období od prvního čtvrtletí roku 2002 až do čtvrtého čtvrtletí roku 2011, a to nejpozději do konce prosince roku 2015.“

4.

V příloze I v oddílu nazvaném „KÓDY 1. Vykazující země“ nařízení (ES) č. 437/2003 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko LD“.

5.

Nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

a)

V příloze I se za údaj pro Francii vkládají tyto údaje:

„HRVATSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3“

b)

V příloze II se do seznamu existujících správních jednotek pod úroveň NUTS 3 za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„pro Chorvatsko „Županije“,“.

c)

V příloze III se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„pro Chorvatsko „Gradovi i općine“,“.

6.

Tabulka v příloze II nařízení (ES) č. 1177/2003 se mění takto:

a)

Za údaj pro Francii se vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

4 250

3 250

9 250

7 000“

b)

Řádek „Celkem členské státy EU“ se nahrazuje tímto:

„Celkem členské státy EU

135 000

101 500

282 150

210 850“

c)

Řádek „Celkem včetně Islandu a Norska“ se nahrazuje tímto:

„Celkem včetně Islandu a Norska

141 000

105 950

292 150

218 300“

7.

Nařízení (ES) č. 501/2004 se mění takto:

a)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Pro Chorvatskou republiku se první předání čtvrtletních údajů podle článků 3, 4 a 5 týká údajů od prvního čtvrtletí roku 2012. Chorvatská republika tyto údaje předá nejpozději do konce prvního čtvrtletí po dni přistoupení.“

b)

V čl. 7 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Chorvatská republika předá Komisi (Eurostatu) zpětné údaje týkající se všech čtvrtletních proměnných a údajů uvedených v článku 6 za léta 2002 až 2011 nejpozději do konce prosince roku 2015.“

8.

Nařízení (ES) č. 1222/2004 se mění takto:

a)

V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Chorvatskou republiku se první předání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení týká údajů počínajících prvním čtvrtletím roku 2012 a uskuteční se do konce prvního čtvrtletí následujícím po dni přistoupení.“

b)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Chorvatská republika předá údaje za předchozí období od prvního čtvrtletí roku 2002 do čtvrtého čtvrtletí roku 2011, a to do konce prosince roku 2015.“

9.

V čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1161/2005 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Chorvatskou republiku se první předání čtvrtletních údajů týká údajů za třetí čtvrtletí roku 2014. Chorvatská republika předá tyto údaje nejpozději do 29. prosince 2015. Toto první předání zahrnuje zpětné údaje za období od prvního čtvrtletí roku 2012.“

10.

V příloze II nařízení (ES) č. 1921/2006 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko

HRV“.

11.

Příloha III nařízení (ES) č. 716/2007 se mění takto:

a)

V tabulce ve sloupci nazvaném „Úroveň 2 vnější statistika“ se zrušuje tento údaj:

„HR

Chorvatsko“.

b)

V části nazvané „Úroveň 2 – vnitřní statistika“ se mezi údaje pro Francii a Itálii vkládá tento údaj:

„HR

Chorvatsko“.

c)

V části nazvané „Úroveň 3“ se za slovo Chorvatsko vkládá tento údaj:

„(*)“.

12.

V čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 295/2008 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

V případě Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska, Slovinska a Slovenska lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních skupin na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 25 % buněk na úrovni skupiny.“

13.

V příloze VI části A písm. c) nařízení (ES) č. 216/2009 se mezi údaje pro Řecko a Maďarsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

:

HRV“.

14.

Nařízení (ES) č. 217/2009 se mění takto:

a)

V příloze V části B se v poznámkách v písmeně e) mezi údaje pro Řecko a Maďarsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HRV“.

b)

V příloze VI části A písm. b) se mezi údaje pro Řecko a Maďarsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HRV“.

15.

V příloze V části A písm. c) nařízení (ES) č. 218/2009 se mezi údaje pro Řecko a Maďarsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HRV“.

16.

Příloha II nařízení (EU) č. 1337/2011 se mění takto:

a)

V tabulce 1 se poznámka pod čarou (a) nahrazuje tímto:

„(a)

Dotčené členské státy s regionálním členěním: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.“

b)

V tabulce 4 se poznámka pod čarou (a) nahrazuje tímto:

„(a)

Dotčené členské státy s regionálním členěním: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.“

17.

Příloha VII nařízení (EU) č. 70/2012 se mění takto:

a)

V bodě 2 v seznamu „TABULKA KÓDŮ ZEMÍ“ se v písm. a) za záznam „Francie FR“ vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HR“.

b)

V bodě 2 v seznamu „TABULKA KÓDŮ ZEMÍ“ se v písm. b) zrušuje údaj pro Chorvatsko.

11.   TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ

Příloha I rozhodnutí č. 661/2010/EU se mění takto:

a)

Obsah části 2 „Silniční síť“ se mění takto:

i)

doplňují se tyto údaje: „Chorvatsko“,

ii)

mapa pod č. 2.0 se nahrazuje tímto:

Image

iii)

doplňuje se tato mapa:

Image

b)

Obsah části 3 „Železniční síť“ se mění takto:

i)

doplňují se tyto údaje: „Chorvatsko“,

ii)

mapa pod číslem 3.0 se nahrazuje tímto:

Image

iii)

doplňuje se tato mapa:

Image

c)

Obsah části 4 „Síť vnitrozemských vodních cest a vnitrozemské přístavy“ se mění takto:

i)

doplňují se tyto údaje: „Chorvatsko“,

ii)

mapa pod č. 4.0 se nahrazuje tímto:

Image

iii)

doplňuje se tato mapa:

Image

d)

Obsah části 5 „Námořní přístavy – Kategorie A“ se mění takto:

i)

doplňují se tyto údaje: „Chorvatsko“,

ii)

mapa pod č. 5.0 se nahrazuje tímto:

Image

iii)

doplňuje se tato mapa:

Image

e)

Obsah části 6 „Letiště“ se mění takto:

i)

doplňují se tyto údaje:„Chorvatsko“,

ii)

mapa pod č. 6.0 se nahrazuje tímto:

Image

iii)

doplňuje se tato mapa:

Image

f)

v části 7 „Síť kombinované dopravy“ se mapa pod č.7.1-A nahrazuje tímto:

Image

12.   SOUDNICTVÍ A ZÁKLADNÍ PRÁVA

PRÁVA OBČANŮ EU

1.

Rozhodnutí 96/409/SZBP se mění takto:

a)

Příloha I se mění takto:

i)

za údaj „ANEXA I“ se doplňuje tento údaj:

„— PRILOG I“,

ii)

za údaj „UNIUNEA EUROPEANĂ“ se doplňuje tento údaj:

„EUROPSKA UNIJA“,

iii)

za údaj „DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU“ se doplňuje tento údaj:

„, ŽURNA PUTNA ISPRAVA“,

iv)

za údaj „GLOSAR“ se doplňuje tento údaj:

„/KAZALO“,

v)

za údaj „(13) Ștampila autorității emitente“ se doplňuje tento údaj:

„1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela“.

b)

V příloze III odstavci 3 se seznam uvedený za slovy „jak je uvedeno níže“ nahrazuje tímto:

„Belgie

=

B

[OOOOO]

Bulharsko

=

BG

[OOOOO]

Česká republika

=

CZ

[OOOOO]

Dánsko

=

DK

[OOOOO]

Německo

=

D

[OOOOO]

Estonsko

=

EE

[OOOOO]

Řecko

=

GR

[OOOOO]

Španělsko

=

E

[OOOOO]

Francie

=

F

[OOOOO]

Chorvatsko

=

HR

[OOOOO]

Irsko

=

IRL

[OOOOO]

Itálie

=

I

[OOOOO]

Kypr

=

CY

[OOOOO]

Lotyšsko

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Lucembursko

=

L

[OOOOO]

Maďarsko

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemsko

=

NL

[OOOOO]

Rakousko

=

A

[OOOOO]

Polsko

=

PL

[OOOOO]

Portugalsko

=

P

[OOOOO]

Rumunsko

=

RO

[OOOOO]

Slovinsko

=

SI

[OOOOO]

Slovensko

=

SK

[OOOOO]

Finsko

=

FIN

[OOOOO]

Švédsko

=

S

[OOOOO]

Spojené království

=

UK

[OOOOO]“

2.

Nařízení (EU) č. 211/2011 se mění takto:

a)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT

Belgie

16 500

Bulharsko

13 500

Česká republika

16 500

Dánsko

9 750

Německo

74 250

Estonsko

4 500

Irsko

9 000

Řecko

16 500

Španělsko

40 500

Francie

55 500

Chorvatsko

9 000

Itálie

54 750

Kypr

4 500

Lotyšsko

6 750

Litva

9 000

Lucembursko

4 500

Maďarsko

16 500

Malta

4 500

Nizozemsko

19 500

Rakousko

14 250

Polsko

38 250

Portugalsko

16 500

Rumunsko

24 750

Slovinsko

6 000

Slovensko

9 750

Finsko

9 750

Švédsko

15 000

Spojené království

54 750“

b)

V příloze III se část B nahrazuje tímto:

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – ČÁST B

(pro členské státy, které požadují osobní identifikační číslo / číslo osobního dokladu)

Image

Image

c)

V příloze III v části C bodu 2 „Seznam členských států, které požadují některé z osobních identifikačních čísel / čísel osobních dokladů, jak je uvedeno níže, na formuláři prohlášení o podpoře – část B“ se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Osobni identifikacijski broj (osobní identifikační číslo)“.

d)

Příloha VII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉ INICIATIVY KOMISI

1.

Název občanské iniciativy:

2.

Registrační číslo Komise:

3.

Datum registrace:

4.

Počet obdržených platných prohlášení o podpoře (musí jich být alespoň jeden milion):

5.

Počet podepsaných osob potvrzený členským státem:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Počet podepsaných osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

CELKEM

Počet podepsaných osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Jména/jména a příjmení, poštovní adresa a elektronická adresa kontaktních osob (1).

7.

Uveďte všechny zdroje podpory a finančních prostředků obdržených v souvislosti s iniciativou, včetně výše finanční podpory v okamžiku předložení (1):

8.

Tímto prohlašujeme, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné.

Datum a podpis kontaktních osob:

9.

Přílohy:

(Přiložte všechna potvrzení)

13.   PRÁVO, SVOBODA A BEZPEČNOST

A.   SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

1.

Nařízení (ES) č. 1346/2000 se mění takto:

a)

V příloze A se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HRVATSKA

Stečajni postupak“.

b)

V příloze B se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HRVATSKA

Stečajni postupak“.

c)

V příloze C se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik“.

2.

Nařízení (ES) č. 44/2001 se mění takto:

a)

Seznam úmluv, smluv a dohod obsažený v článku 69 se nahrazuje tímto:

„—

Smlouvu mezi Belgií a Francií o příslušnosti a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Paříži dne 8. července 1899,

Smlouvu mezi Belgií a Nizozemskem o příslušnosti, konkursu, a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Bruselu dne 28. března 1925,

Smlouvu mezi Francií a Itálií o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 3. června 1930,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Francouzskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a protokol k ní, podepsané v Paříži dne 18. ledna 1934,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Belgickým královstvím o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a protokol k ní, podepsané v Bruselu dne 2. května 1934,

Smlouvu mezi Německem a Itálií o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 9. března 1936,

Smlouvu mezi Belgií a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin týkajících se vyživovací povinnosti, podepsanou ve Vídni dne 25. října 1957,

Smlouvu mezi Německem a Belgií o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Bonnu dne 30. června 1958,

Smlouvu mezi Nizozemskem a Itálií o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 17. dubna 1959,

Smlouvu mezi Německem a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin ve věcech občanských a obchodních, podepsanou ve Vídni dne 6. června 1959,

Smlouvu mezi Belgií a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou ve Vídni dne 16. června 1959,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Spolkovou republikou Německo o vzájemném uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Bonnu dne 14. července 1960,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou ve Vídni dne 14. července 1961, a protokol ji pozměňující podepsaný v Londýně dne 6. března 1970,

Smlouvu mezi Řeckem a Německem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Athénách dne 4. listopadu 1961,

Smlouvu mezi Belgií a Itálií o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a dalších exekučních titulů v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 6. dubna 1962,

Smlouvu mezi Nizozemskem a Německem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a dalších exekučních titulů v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Haagu dne 30. srpna 1962,

Smlouvu mezi Nizozemskem a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Haagu dne 6. února 1963,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Italskou republikou o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Římě dne 7. února 1964, a protokol ji pozměňující podepsaný v Římě dne 14. července 1970,

Smlouvu mezi Francií a Rakouskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou ve Vídni dne 15. července 1966,

Smlouvu mezi Spojeným královstvím a Nizozemským královstvím o vzájemném uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, podepsanou v Haagu dne 17. listopadu 1967,

Smlouvu mezi Španělskem a Francií o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Paříži dne 28. května 1969,

Smlouvu mezi Lucemburskem a Rakouskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Lucemburku dne 29. července 1971,

Smlouvu mezi Itálií a Rakouskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, soudních smírů a notářských listin, podepsanou v Římě dne 16. listopadu 1971,

Smlouvu mezi Španělskem a Itálií o právní pomoci a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Madridu dne 22. května 1973,

Úmluvu mezi Finskem, Islandem, Norskem, Švédskem a Dánskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, podepsanou v Kodani dne 11. října 1977,

Smlouvu mezi Rakouskem a Švédskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, podepsanou ve Stockholmu dne 16. září 1982,

Smlouvu mezi Španělskem a Spolkovou republikou Německo o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Bonnu dne 14. listopadu 1983,

Smlouvu mezi Rakouskem a Španělskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou ve Vídni dne 17. února 1984,

Smlouvu mezi Finskem a Rakouskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, podepsanou ve Vídni dne 17. listopadu 1986,

Smlouvu mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem o příslušnosti, konkursu a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Bruselu dne 24. listopadu 1961, nakolik je v platnosti,

Úmluvu mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, podepsanou v Lisabonu dne 23. listopadu 1927, dosud platnou mezi Českou republikou a Portugalskem,

Úmluvu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií a Rakouskou republikou o vzájemné soudní spolupráci, podepsanou ve Vídni dne 16. prosince 1954,

Úmluvu mezi Polskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Budapešti dne 6. března 1959,

Úmluvu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií a Řeckým královstvím o vzájemném uznání a výkonu soudních rozhodnutí, podepsanou v Aténách dne 18. června 1959,

Úmluvu mezi Polskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 6. února 1960, nyní platnou mezi Polskem a Slovinskem a mezi Polskem a Chorvatskem,

Dohodu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií a Rakouskou republikou o vzájemném uznání a výkonu arbitrážních nálezů a arbitrážních urovnání ve věcech obchodních, podepsanou v Bělehradě dne 18. března 1960,

Dohodu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií a Rakouskou republikou o vzájemném uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech výživného, podepsanou ve Vídni dne 10. října 1961,

Úmluvu mezi Polskem a Rakouskem o vzájemné pomoci ve věcech občanských a o dokladech, podepsanou ve Vídni dne 11. prosince 1963,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Bělehradu dne 20. ledna 1964, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Slovinskem a mezi Českou republikou, Slovenskem a Chorvatskem,

Úmluvu mezi Polskem a Francií o použitelném právu, soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v oblasti osobního a rodinného práva, uzavřenou ve Varšavě dne 5. dubna 1967,

Úmluvu mezi vládami Jugoslávie a Francie o uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Paříži dne 18. května 1971,

Úmluvu mezi Socialistickou federativní republikou Jugoslávií a Belgickým královstvím o uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech výživného, podepsanou v Bělehradu dne 12. prosince 1973,

Úmluvu mezi Maďarskem a Řeckem o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Budapešti dne 8. října 1979,

Úmluvu mezi Polskem a Řeckem o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Aténách dne 24. října 1979,

Úmluvu mezi Maďarskem a Francií o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, o uznání a výkonu rozhodnutí, o právní pomoci ve věcech trestních a o vydávání, podepsanou v Budapešti dne 31. července 1980,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Aténách dne 22. října 1980, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Řeckem,

Úmluvu mezi Kyperskou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 30. listopadu 1981,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 23. dubna 1982, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Kyprem,

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci ve věcech občanských, rodinných, obchodních a trestních, podepsanou v Nikósii dne 5. března 1984,

Smlouvu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsanou v Paříži dne 10. května 1984, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Francií,

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 19. září 1984, nyní platnou mezi Kyprem a Slovinskem,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Praze dne 6. prosince 1985, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Itálií,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských, podepsanou v Madridu dne 4. května 1987, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Španělskem,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 21. prosince 1987, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Bratislavě dne 28. března 1989, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem,

Úmluvu mezi Polskem a Itálií o soudní spolupráci a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských, podepsanou ve Varšavě dne 28. dubna 1989,

Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, podepsanou v Praze dne 29. října 1992,

Smlouvu mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích, podepsanou v Tallinnu dne 11. listopadu 1992,

Dohodu mezi Polskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 26. ledna 1993,

Dohodu mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsanou v Rize dne 23. února 1994,

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Polskou republikou o právní spolupráci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 14. listopadu 1996,

Dohodu mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, pracovních a trestních, podepsanou v Tallinnu dne 27. listopadu 1998,

Úmluvu mezi Bulharskem a Belgií o některých soudních záležitostech, podepsanou v Sofii dne 2. července 1930,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vzájemné právní pomoci, podepsanou v Sofii dne 23. března 1956, dosud platnou mezi Bulharskem a Slovinskem a mezi Bulharskem a Chorvatskem,

Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Bukurešti dne 7. října 1958,

Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Československou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Praze dne 25. října 1958, dosud platnou mezi Rumunskem a Slovenskem,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 3. prosince 1958,

Smlouvu mezi Rumunskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o právní pomoci, podepsanou v Bělehradu dne 18. října 1960 a její protokol, dosud platné mezi Rumunskem a Slovinskem a mezi Rumunskem a Chorvatskem,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 4. prosince 1961,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci v právu občanském a rodinném a o platnosti a doručování dokumentů a její připojené protokoly, podepsané ve Vídni dne 17. listopadu 1965,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 16. května 1966,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních a její protokoly, podepsané v Bukurešti dne 19. října 1972,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Italskou republikou o soudní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Bukurešti dne 11. listopadu 1972,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Francouzskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Paříži dne 5. listopadu 1974,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Bukurešti dne 30. října 1975,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Aténách dne 10. dubna 1976,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsanou v Sofii dne 25. listopadu 1976,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Londýně dne 15. června 1978,

Dodatečný protokol k Úmluvě mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsaný v Bukurešti dne 30. října 1979,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, podepsanou v Bukurešti dne 30. října 1979,

Úmluvu mezi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o uznávání a výkonu rozhodnutí o rozvodu, podepsanou v Bukurešti dne 6. listopadu 1980,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 29. dubna 1983,

Dohodu mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsanou v Sofii dne 18. ledna 1989,

Dohodu mezi Bulharskou lidovou republikou a Italskou republikou o právní pomoci a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsanou v Římě dne 18. května 1990,

Dohodu mezi Bulharskou republikou a Španělským královstvím o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsanou v Sofii dne 23. května 1993,

Smlouvu mezi Rumunskem a Českou republikou o soudní spolupráci ve věcech občanských, podepsanou v Bukurešti dne 11. července 1994,

Úmluvu mezi Rumunskem a Španělským královstvím o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, podepsanou v Bukurešti dne 17. listopadu 1997,

Úmluvu mezi Rumunskem a Španělským královstvím, doplňující Haagskou úmluvu o civilním řízení soudním (Haag, 1. března 1954), podepsanou v Bukurešti dne 17. listopadu 1997,

Smlouvu mezi Rumunskem a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, podepsanou v Bukurešti dne 15. května 1999,

Dohodu mezi Socialistickou federativní republikou Jugoslávií a Maďarskou lidovou republikou o vzájemné právní pomoci, podepsanou v Bělehradě dne 7. března 1968, dosud platnou mezi Chorvatskem a Maďarskem,

Dohodu mezi Chorvatskou republikou a Slovinskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Záhřebu dne 7. února 1994.“

b)

V příloze I se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„—

v Chorvatsku: čl. 46 odst. 2 zákona o řešení kolize práva s předpisy jiných zemí v určitých vztazích (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) ve vztahu k čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o parničnom postupku) a čl. 54 odst. 1 zákona o řešení kolize práva s předpisy jiných zemí v určitých vztazích (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) ve vztahu k čl. 58 odst. 1 zákona o občanském právu procesním (Zakon o parničnom postupku),“.

c)

V příloze II se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„—

v Chorvatsku u „općinski sud“ v občanských věcech a u „trgovački sud“ v obchodních věcech,“.

d)

V příloze III se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„—

v Chorvatsku u „općinski sud“ v občanských věcech a u „trgovački sud“ v obchodních věcech,“.

e)

V příloze IV se za údaj pro Estonsko vkládá tento údaj:

„—

v Chorvatsku opravný prostředek u „Vrhovni sud Republike Hrvatske“,“.

3.

Nařízení (ES) č. 1896/2006 se mění takto:

a)

V příloze I v oddíle „4. Přeshraniční povaha případu“ se „kódy“ nahrazují tímto:

„01 Belgie

02 Bulharsko

03 Česká republika

04 Německo

05 Estonsko

06 Řecko

07 Španělsko

08 Francie

09 Chorvatsko

10 Irsko

11 Itálie

12 Kypr

13 Lotyšsko

14 Litva

15 Lucembursko

16 Maďarsko

17 Malta

18 Nizozemsko

19 Rakousko

20 Polsko

21 Portugalsko

22 Rumunsko

23 Slovinsko

24 Slovensko

25 Finsko

26 Švédsko

27 Spojené království

28 jiný (prosím upřesněte)“.

b)

V příloze I v oddíle „5.2 Platba stanovené částky žalovaným“ se za údaj pro GBP vkládá tento údaj:

„HRK

chorvatská kuna“.

c)

V příloze II rámečku 2 se seznam jazyků za větou „Vyplňte jej, prosím, v jednom z těchto jazyků:“ nahrazuje tímto:

„01 Bulharština

02 Čeština

03 Němčina

04 Estonština

05 Španělština

06 Řečtina

07 Francouzština

08 Chorvatština

09 Italština

10 Lotyština

11 Litevština

12 Maďarština

13 Maltština

14 Nizozemština

15 Polština

16 Portugalština

17 Rumunština

18 Slovenština

19 Slovinština

20 Finština

21 Švédština

22 Angličtina

23 jiný (prosím upřesněte)“.

d)

V příloze V se za údaje pro GBP vkládají tyto údaje:

„HRK

chorvatská kuna“.

4.

Nařízení (ES) č. 861/2007 se mění takto:

a)

V příloze I tabulce 7 se v bodech 7.1 a 7.2 za údaj „ libra šterlinků (GBP)“ vkládá tento údaj:

„ chorvatská kuna (HRK)“.

b)

V příloze II druhé tabulce se mezi údaje pro irštinu a italštinu vkládá tento údaj:

„ Chorvatština“.

5.

Nařízení (ES) č. 1393/2007 se mění takto:

a)

V příloze I bodech 6.3.1 a 6.3.2 se za údaje pro irštinu vkládá tento údaj:

„HR,“.

b)

V příloze II se za údaje pro Irsko vkládá tato tabulka:

Image

6.

Nařízení (ES) č. 4/2009 se mění takto:

a)

V přílohách I a II se bod 2.2.3 nahrazuje tímto:

„ Belgie  Bulharsko  Česká republika  Německo  Estonsko  Irsko  Řecko  Španělsko  Francie  Chorvatsko  Itálie  Kypr  Lotyšsko  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Malta  Nizozemsko  Rakousko  Polsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Finsko  Švédsko“.

b)

V přílohách III a IV se bod 2.2.2.3 nahrazuje tímto:

„ Belgie  Bulharsko  Česká republika  Německo  Estonsko  Irsko  Řecko  Španělsko  Francie  Chorvatsko  Itálie  Kypr  Lotyšsko  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Malta  Nizozemsko  Rakousko  Polsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Finsko  Švédsko“.

c)

V příloze V se body 1.2.3 a 2.2.3 nahrazují tímto:

„ Belgie  Bulharsko  Česká republika  Německo  Estonsko  Irsko  Řecko  Španělsko  Francie  Chorvatsko  Itálie  Kypr  Lotyšsko  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Malta  Nizozemsko  Rakousko  Polsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Finsko  Švédsko“.

d)

V příloze VI se body 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3 a 9.7.3 nahrazují tímto:

„ Belgie  Bulharsko  Česká republika  Německo  Estonsko  Irsko  Řecko  Španělsko  Francie  Chorvatsko  Itálie  Kypr  Lotyšsko  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Malta  Nizozemsko  Rakousko  Polsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Finsko  Švédsko“.

e)

V příloze VII se body 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4 a 7.2.3 nahrazují tímto:

„ Belgie  Bulharsko  Česká republika  Německo  Estonsko  Irsko  Řecko  Španělsko  Francie  Chorvatsko  Itálie  Kypr  Lotyšsko  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Malta  Nizozemsko  Rakousko  Polsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Finsko  Švédsko“.

f)

V přílohách I, II, III a IV se bod 5.1 nahrazuje tímto:

„ euro (EUR)  bulharský lev (BGL)  česká koruna (CZK)  chorvatská kuna (HRK)  maďarský forint (HUF)  litevský litas (LTL)  lotyšský lat (LVL)  polský zlotý (PLN)  rumunský leu (RON)  švédská koruna (SEK)  jiná (uveďte kód ISO): …“.

g)

V příloze VII se bod 11.1 nahrazuje tímto:

„ euro (EUR)  bulharský lev (BGL)  česká koruna (CZK)  chorvatská kuna (HRK)  maďarský forint (HUF)  litevský litas (LTL)  lotyšský lat (LVL)  polský zlotý (PLN)  rumunský leu (RON)  švédská koruna (SEK)  jiná (uveďte kód ISO): …“.

B.   VÍZOVÁ POLITIKA

1.

V příloze nařízení (ES) č. 1683/95 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

V tomto prostoru se objevuje kód státu tvořený písmenem nebo písmeny, která označují stát udělující vízum (nebo „BNL“ v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska a Nizozemska) se sklopným efektem. Tento kód státu je světlý, drží-li se na plocho, a tmavý, otočí-li se o 90 °. Kódy států jsou tyto: A pro Rakousko, BG pro Bulharsko, BNL pro Benelux, CY pro Kypr, CZE pro Českou republiku, D pro Německo, DK pro Dánsko, E pro Španělsko, EST pro Estonsko, F pro Francii, FIN pro Finsko, GR pro Řecko, H pro Maďarsko, HR pro Chorvatsko, I pro Itálii, IRL pro Irsko, LT pro Litvu, LVA pro Lotyšsko, M pro Maltu, P pro Portugalsko, PL pro Polsko, ROU pro Rumunsko, S pro Švédsko, SK pro Slovensko, SVN pro Slovinsko, UK pro Spojené království.“

2.

V příloze II bodu 1 nařízení (ES) č. 539/2001 se zrušuje tento údaj:

„Chorvatsko“.

C.   JINÉ

V příloze II rozhodnutí výkonného výboru (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO:

Ministry of Health

Service for Medicinal Products and Medical Devices

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tel. +385 14607541

Fax +385 14677085“.

14.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.   OCHRANA PŘÍRODY

V příloze rozhodnutí 97/602/ES se vypouští tyto údaje pro Chorvatskou republiku:

„Republic of Croatia

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus“.

B.   KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

Nařízení (ES) č. 1221/2009 se mění takto:

a)

V příloze II části A se seznam vnitrostátních normalizačních úřadů nahrazuje tímto:

„BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).“

b)

V příloze V se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Toto logo se může používat v libovolném z 24 jazyků, pokud je použit následující text:

bulharština:

„Проверено управление по околна среда“

čeština:

„Ověřený systém environmentálního řízení“

chorvatština:

„Verificirani sustav upravljanja okolišem“

dánština:

„Verificeret miljøledelse“

nizozemština:

„Geverifieerd milieuzorgsysteem“

angličtina:

„Verified environmental management“

estonština:

„Tõendatud keskkonnajuhtimine“

finština:

„Todennettu ympäristöasioiden hallinta“

francouzština:

„Management environnemental vérifié“

němčina:

„Geprüftes Umweltmanagement“

řečtina:

„επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση“

maďarština:

„Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer“

italština:

„Gestione ambientale verificata“

irština:

„Bainistíocht comhshaoil fíoraithe“

lotyština:

„Verificēta vides pārvaldība“

litevština:

„Įvertinta aplinkosaugos vadyba“

maltština:

„Immaniggjar Ambjentali Verifikat“

polština:

„Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego“

portugalština:

„Gestão ambiental verificada“

rumunština:

„Management de mediu verificat“

slovenština:

„Overené environmentálne manažérstvo“

slovinština:

„Preverjen sistem ravnanja z okoljem“

španělština:

„Gestión medioambiental verificada“

švédština:

„Verifierat miljöledningssystem“ “

15.   CELNÍ UNIE

A.   TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU

V čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

území Chorvatské republiky“.

B.   DALŠÍ AKTY RADY

1.

V dodatku 4 – Prohlášení na faktuře rozhodnutí 2001/822/ES se za francouzské znění vkládá tento údaj:

„Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.“

2.

V dodatku 4 – Prohlášení na faktuře nařízení (ES) č. 1528/2007 se za francouzské znění vkládá tento údaj:

„Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.“

16.   VNĚJŠÍ VZTAHY

1.

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

a)

V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„11.   Propuštění textilních výrobků, které podléhají množstevním limitům nebo dohledu ve Společenství, které byly odeslány před 1. červencem 2013 a které dne 1. července 2013 nebo později vstoupily na území nového členského státu přistupujícího k Evropské unii dne 1. července 2013, jmenovitě Chorvatska, do volného oběhu v tomto novém členském státě, podléhá předložení dovozního povolení. Toto dovozní povolení vydají automaticky a bez množstevního omezení příslušné orgány dotyčného členského státu na základě dostatečného důkazu, například nákladního listu, prokazujícího, že výrobky byly odeslány přede dnem 1. července 2013.

Tyto licence se sdělí Komisi.“

b)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Propuštění textilních výrobků, odeslaných z nového členského státu přistupujícího k Evropské unii dne 1. července 2013 do místa určení mimo Společenství za účelem zpracování před 1. červencem 2013 a zpětně dovezených do téhož členského státu uvedeného dne nebo později, do volného oběhu nepodléhá množstevním omezením nebo požadavkům na dovozní povolení, je-li předložen dostatečný důkaz, například vývozní prohlášení. Příslušné orgány dotyčného členského státu informují Komisi o těchto dovozech.“

c)

V čl. 28 odst. 6 druhé odrážce přílohy III se za údaje pro Spojené království vkládají tyto údaje:

„—   HR= Chorvatsko“.

2.

V příloze III A nařízení (ES) č. 517/94 se třetí odstavec nazvaný „Spojené království, Zbývající textilní oblast“ nahrazuje tímto:

„ „Oblastí CEFTA“ se rozumí Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.“

3.

V příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002 se zrušují tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia“.

4.

V příloze I nařízení (ES) č. 1236/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 16303794

Fax +385 16303885“.

5.

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

a)

V čl. 1 odst. 2 se zrušuje tento údaj:

„Chorvatsko“.

b)

V příloze I se v pododstavci pod pořadovým číslem 09.1515 zrušuje tento údaj:

„Chorvatsko“.

c)

Zrušuje se tato poznámka:

„(5)

Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Chorvatska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Chorvatskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1588 a 09.1589.“

17.   ZAHRANIČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

A.   OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

1.

V příloze II nařízení (ES) č. 2488/2000 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

2.

V příloze nařízení (ES) č. 2580/2001 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

3.

V příloze II nařízení (ES) č. 881/2002 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ve věci technické podpory a omezení vývozu:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. +385 16106304

Fax +385 16109150

Ve věci zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

4.

V příloze nařízení (ES) č. 147/2003 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

5.

V příloze V nařízení (ES) č. 1210/2003 se za údaje pro FRANCII vkládá tento údaj:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

6.

V příloze nařízení (ES) č. 131/2004 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. +385 16106304

Fax +385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

7.

V příloze I nařízení (ES) č. 234/2004 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

8.

V příloze II nařízení (ES) č. 314/2004 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

9.

V příloze II nařízení (ES) č. 872/2004 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

10.

V příloze II nařízení (ES) č. 174/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. +385 16106304

Fax +385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

11.

V příloze II nařízení (ES) č. 560/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

12.

V příloze nařízení (ES) č. 889/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

13.

V příloze II nařízení (ES) č. 1183/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

14.

V příloze II nařízení (ES) č. 1184/2005 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

15.

V příloze II nařízení (ES) č. 305/2006 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Fax +385 14597416“.

16.

V příloze II nařízení (ES) č. 765/2006 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

17.

V příloze nařízení (ES) č. 1412/2006 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

18.

V příloze II nařízení (ES) č. 329/2007 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

19.

V příloze IV nařízení (ES) č. 194/2008 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

20.

V příloze III nařízení (EU) č. 1284/2009 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

21.

V příloze II nařízení (EU) č. 356/2010 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

22.

V příloze II nařízení (EU) č. 667/2010 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

23.

V příloze II nařízení (EU) č. 101/2011 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

24.

V příloze IV nařízení (EU) č. 204/2011 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

25.

V příloze II nařízení (EU) č. 270/2011 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

26.

V příloze II nařízení (EU) č. 359/2011 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

27.

V příloze II nařízení (EU) č. 753/2011 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

28.

V příloze III nařízení (EU) č. 36/2012 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

29.

V příloze X nařízení (EU) č. 267/2012 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

30.

V příloze II nařízení (EU) č. 377/2012 se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

B.   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Rozhodnutí 2011/292/EU se mění takto:

a)

V dodatku B se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Croatia

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograničeno“

b)

V dodatku C se za údaje pro FRANCII vkládají tyto údaje:

„CHORVATSKO

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tel. +385 14686046

Fax +385 14686049“.

18.   ORGÁNY

1.

Článek 1 nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“

2.

Článek 1 nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“


(1)  Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů jsou subjekty údajů informovány, že tyto osobní údaje jsou shromažďovány Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy. Veřejnosti budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména a příjmení organizátorů, elektronická adresa kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a finančních prostředků. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů, požádat kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navrhované občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít