(EU) č. 492/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 492/2013 ze dne 28. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009, pokud jde o množství dostupná v rámci dovozních celních kvót podle těchto nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2013, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 492/2013

ze dne 28. května 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009, pokud jde o množství dostupná v rámci dovozních celních kvót podle těchto nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (2), nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (3) a nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (4) otevírají celní kvóty pro určitá množství výrobků z drůbežího a vepřového masa.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady 2013/125/EU (5), stanoví, že Unie poskytne dodatečná množství v rámci dovozních celních kvót pro výrobky z drůbežího a vepřového masa. Množství dostupná pro příslušné dovozní celní kvóty Unie pro drůbeží a vepřové maso je tudíž třeba upravit.

(3)

Nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 533/2007 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (ES) č. 536/2007 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Příloha I nařízení (ES) č. 442/2009 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od kvótového roku počínajícího 1. červencem 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 4.


PŘÍLOHA I

Tabulka v příloze I nařízení (ES) č. 533/2007 se mění takto:

1)

v řádku pro skupinu č. P 2 se číslo ve sloupci „Roční množství (v tunách)“ nahrazuje číslem „8 570“;

2)

v řádku pro skupinu č. P 3 se číslo ve sloupci „Roční množství (v tunách)“ nahrazuje číslem „2 705“;

3)

v řádku pro skupinu č. P 4 se číslo ve sloupci „Roční množství (v tunách)“ nahrazuje číslem „1 781“.


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze I nařízení (ES) č. 536/2007 se číslo ve sloupci „Celkové množství vyjádřené jako hmotnost produktu (v tunách) od 1. července 2006“ nahrazuje číslem „21 345“ a název tohoto sloupce se nahrazuje názvem „Roční množství (v tunách)“.


PŘÍLOHA III

Příloha I nařízení (ES) č. 442/2009 se mění takto:

1)

v tabulce v části A se v řádku pro pořadové číslo 09.0123 nahrazuje číslo ve čtvrtém sloupci „Množství v tunách (hmotnost produktu)“ číslem „6 135“;

2)

v tabulce v části B se v řádku pro pořadové číslo 09.4170 nahrazuje číslo ve čtvrtém sloupci „Množství v tunách (hmotnost produktu)“ číslem „4 922“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU