(EU) č. 441/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 1-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. května 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. června 2013 Nabývá účinnosti: 4. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 454/2014 Pozbývá platnosti: 26. května 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 441/2013

ze dne 7. května 2013,

kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některá nařízení Komise o zařazení zboží, přijatá v zájmu jednotného uplatňování kombinované nomenklatury zřízené nařízením (EHS) č. 2658/87, odkazují na kódy nebo poznámky, které již neexistují nebo už nejsou platné. Měla by se proto změnit, aby se zohlednily vhodné platné kódy a poznámky.

(2)

Zařazení zboží, jež jsou stanovena v některých nařízeních, se stala nadbytečnými nebo již nejsou relevantní nebo platná, neboť by měla mimo jiné zohlednit změny popisů zboží a jejich souvisejících kódů v harmonizovaném systému nebo v kombinované nomenklatuře. Uvedená nařízení by proto měla být pozměněna nebo zrušena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení uvedená ve sloupci 2 tabulky v příloze I tohoto nařízení se mění tak, jak je stanoveno v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení uvedené ve sloupci 2 tabulky v příloze II tohoto nařízení se mění tak, jak je stanoveno v uvedené příloze.

Článek 3

Nařízení stanovená v příloze III tohoto nařízení se zrušují.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA I

(podle článku 1)

V tabulce níže se u nařízení vyčíslených ve sloupci 2 kódy KN, poznámky, fráze nebo věty stanovené ve sloupci 3 nahrazují kódy KN, poznámkami, frázemi nebo větami stanovenými ve sloupci 4.

Č.

Nařízení Komise/prováděcí nařízení Komise

Původní znění

Nové znění

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(EHS) č. 1669/77 (Úř. věst. L 186, 26.7.1977, s. 23):

 

 

v článku 1:

0207 36 11

0207 36 15

0207 45 10

0207 55 10

0207 60 10

2

(EHS) č. 3558/81 (Úř. věst. L 356, 11.12.1981, s. 28):

 

 

v článku 1:

7117 19 91

7117 19 00

 

(EHS) č. 1220/84 (Úř. věst. L 117, 3.5.1984, s. 20):

 

 

3

a)

v čl. 1 odst. 1:

9405 91 11

9405 91 10

4

b)

v čl. 1 odst. 2:

9405 91 11

9405 91 10

5

c)

v čl. 1 odst. 3:

9405 91 11

9405 91 10

6

(EHS) č. 1030/86 (Úř. věst. L 95, 10.4.1986, s. 13):

 

 

v článku 1:

7326 20 80

7326 20 00

7

(EHS) č. 2275/88 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 10):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1008 90 90

1008 90 00

b)

ve sloupci (3):

1008 90 90

1008 90 00

1104 29 18

1104 29 17

8

(EHS) č. 1260/89 (Úř. věst. L 126, 9.5.1989, s. 12):

 

 

ve druhém bodu tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2930 90 85

2930 90 99

b)

ve sloupci (3):

2930 90 85

2930 90 99

 

(EHS) č. 2061/89 (Úř. věst. L 196, 12.7.1989, s. 5):

 

 

9

a)

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… vysvětlivky k HS ke kódu KN 2106)

… vysvětlivka k HS k číslu 2106

10

b)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… vysvětlivky k HS ke kódu KN 2106)

… vysvětlivka k HS k číslu 2106

11

c)

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… vysvětlivky k HS ke kódu KN 2106)

… vysvětlivka k HS k číslu 2106

12

d)

v bodu 4 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… vysvětlivky k HS ke kódu KN 2106)

… vysvětlivka k HS k číslu 2106

13

e)

v bodu 5 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

3004 50 10

3004 50 00

ii)

ve sloupci (3):

3004 50 10

3004 50 00

14

f)

v bodu 6 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

3004 90 19

3004 90 00

ii)

ve sloupci (3):

3004 90 19

v DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL a PT

3004 90 91

v BG, CS, EN, EL, ET, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SL a SV

3004 90 00

15

(EHS) č. 2141/89 (Úř. věst. L 205, 18.7.1989, s. 22):

 

 

v čl. 1 odst. 2:

4810 14 80 nebo 4810 19 90

4810 14 00 nebo 4810 19 00

16

(EHS) č. 3482/89 (Úř. věst. L 338, 22.11.1989, s. 9):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

0305 30 90

0305 32 90

b)

ve sloupci (3):

0305 30

0305 32

0305 30 90

0305 32 90

0305 30 11 až 0305 30 90

0305 31 00 až 0305 39 90

0304 21 00 až 0304 29 99

0304 61 00 až 0304 89 90

17

(EHS) č. 650/90 (Úř. věst. L 71, 17.3.1990, s. 11):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

4602 19 91

4602 19 90

b)

ve sloupci (3):

4602 19 91

4602 19 90

 

(EHS) č. 3044/90 (Úř. věst. L 292, 24.10.1990, s. 5):

 

 

18

a)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (1):

… ve směrnici Komise 72/199/EHS ze dne 27. dubna 1972, příloha I odst. 1 a 2 (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech L a C.

… ve směrnici Komise 71/393/EHS ze dne 18. listopadu 1971, příloha: oddíl 4 (metoda A) a oddíl 1. (Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech H a A.

19

b)

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (1):

… ve směrnici Komise 72/199/EHS ze dne 27. dubna 1972, příloha I odst. 1 a 2 (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech L a C.

… ve směrnici Komise 71/393/EHS ze dne 18. listopadu 1971, příloha: oddíl 4 (metoda A) a oddíl 1. (Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech H a A.

20

c)

v bodu 4 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (1):

… ve směrnici Komise 72/199/EHS ze dne 27. dubna 1972, příloha I odst. 1 a 2 (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech L a C.

… ve směrnici Komise 71/393/EHS ze dne 18. listopadu 1971, příloha: oddíl 4 (metoda A) a oddíl 1. (Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7).

… v nařízení (ES) č. 152/2009, příloze III částech H a A.

21

(EHS) č. 442/91 (Úř. věst. L 52, 27.2.1991, s. 11):

 

 

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

4602 19 91

4602 19 90

b)

ve sloupci (3):

4602 19 91

4602 19 90

22

(EHS) č. 1214/91 (Úř. věst. L 116, 9.5.1991, s. 44):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3907 99 19 nebo 3907 99 98

3907 99 90

b)

ve sloupci (3):

3907 99 19 nebo 3907 99 98

3907 99 90

23

(EHS) č. 2084/91 (Úř. věst. L 193, 17.7.1991, s. 16):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2309 90 95

2309 90 96

b)

ve sloupci (3):

2309 90 95

2309 90 96

 

(EHS) č. 509/92 (Úř. věst. L 55, 29.2.1992, s. 80):

 

 

24

a)

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (1):

… uvedenou v příloze I.1 směrnice Komise 72/199/EHS (1)

… stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 152/2009, příloze III části L

… uvedenou v příloze I.2 směrnice Komise 72/199/EHS

… stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 152/2009, příloze III části C

… metodou A uvedenou v příloze I směrnice Komise 84/4/EHS (2)

… metodou stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 152/2009, příloze III části H

25

b)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

2309 90 99

2309 90 96

ii)

ve sloupci (3):

2309 90 99

2309 90 96

26

(EHS) č. 1533/92 (Úř. věst. L 162, 16.6.1992, s. 5):

 

 

v bodu 4 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

ve sloupci (3):

2309 90 99

2309 90 96

27

(ES) č. 731/93 (Úř. věst. L 75, 30.3.1993, s. 7):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… položky KN 0307.

… kódu KN 0307 nebo 0308.

28

(ES) č. 3295/93 (Úř. věst. L 296, 1.12.1993, s. 43):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. c) ….

… poznámce 7 d) …

29

(ES) č. 1785/94 (Úř. věst. L 186, 21.7.1994, s. 20):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2614 00 10

2614 00 00

b)

ve sloupci (3):

2614 00 10

2614 00 00

30

(ES) č. 1966/94 (Úř. věst. L 198, 30.7.1994, s. 103):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

5705 00 90

5705 00 80

b)

ve sloupci (3):

5705 00 90

5705 00 80

31

(ES) č. 3176/94 (Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 56):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (1):

…, nevhodný k pravidelnému praní, …

…, obvykle nevhodný k praní, …

b)

ve sloupci (2):

6307 90 99

6307 90 98

c)

ve sloupci (3):

6307 90 99

6307 90 98

32

(ES) č. 2696/95 (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 17):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

ve sloupci (3):

2309 90 99

2309 90 96

33

(ES) č. 2802/95 (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 5):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3004 90 19

3004 90 00

b)

ve sloupci (3):

… 3004, 3004 90 a 3004 90 19. …

… 3004 a 3004 90 00. …

34

(ES) č. 214/96 (Úř. věst. L 28, 6.2.1996, s. 7):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

0905 00 00

0905 10 00

b)

ve sloupci (3):

0905 00 00

0905 10 00

35

(ES) č. 241/96 (Úř. věst. L 31, 9.2.1996, s. 14):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

9018 90 85

9018 90 84

b)

ve sloupci (3):

9018 90 85

9018 90 84

36

(ES) č. 902/96 (Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 1):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

8708 90 90

v BG, CS, EN, ET, LT, LV, MT, PL, SK a SL

8708 93 90

37

(ES) č. 2494/96 (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 38):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3215 90 80

3215 90 00

b)

ve sloupci (3):

3215 90 80

3215 90 00

38

(ES) č. 4/97 (Úř. věst. L 3, 7.1.1997, s. 1):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 1 písm. d) …

… poznámce 1 e) …

39

(ES) č. 2510/97 (Úř. věst. L 345, 16.12.1997, s. 45):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1104 29 11

1104 29 17

b)

ve sloupci (3):

1104 29 19

1104 29 17

40

(ES) č. 169/1999 (Úř. věst. L 19, 26.1.1999, s. 6):

 

 

v bodu 7 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3707 90 30

3707 90 20

b)

ve sloupci (3):

3707 90 30

3707 90 20

41

(ES) č. 1218/1999 (Úř. věst. L 148, 15.6.1999, s. 9):

 

 

v bodu 6 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

6306 91 00

6306 90 00

b)

ve sloupci (3):

6306 91 00

6306 90 00

42

(ES) č. 1529/1999 (Úř. věst. L 178, 14.7.1999, s. 10):

 

 

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

6307 90 99

6307 90 98

b)

ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) …

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

43

(ES) č. 710/2000 (Úř. věst. L 84, 5.4.2000, s. 8):

 

 

v bodu 4 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2005 99 90

2005 99 80

b)

ve sloupci (3):

2005 99 90

2005 99 80

 

(ES) č. 738/2000 (Úř. věst. L 87, 8.4.2000, s. 10):

 

 

44

a)

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8705 90 90

8705 90 80

ii)

ve sloupci (3):

8705 90 90

8705 90 80

45

b)

v bodu 5 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8428 90 95

8428 90 90

ii)

ve sloupci (3):

8428 90 95

8428 90 90

46

c)

v bodu 6 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8428 90 95

8428 90 90

ii)

ve sloupci (3):

8428 90 95

8428 90 90

47

(ES) č. 1508/2000 (Úř. věst. L 174, 13.7.2000, s. 3):

 

 

v bodu 4 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

9504 10 00

9504 50 00

b)

ve sloupci (3):

9504 10 00

9504 50 00

48

(ES) č. 1564/2000 (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 5):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) …

49

(ES) č. 2354/2000 (Úř. věst. L 272, 25.10.2000, s. 10):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

ve sloupci (3):

2309 90 99

2309 90 96

50

(ES) č. 305/2001 (Úř. věst. L 44, 15.2.2001, s. 22):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

6914 90 10

6914 90 00

b)

ve sloupci (3):

6914, 6914 90 a 6914 90 10

6914 a 6914 90 00

51

(ES) č. 471/2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 13):

 

 

v bodu 5 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

6306 91 00

6306 90 00

b)

ve sloupci (3):

… poznámkách 7 písm. e) …

… poznámkách 7 f) …

… 6306 91 00.

… 6306 90 00.

Ostatní …

Ostatní …

52

(ES) č. 763/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 3):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3917 32 99

3917 32 00

b)

ve sloupci (3):

3917 32 99

v BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL,

3917 39 99 v SV

3917 32 00

53

(ES) č. 1017/2002 (Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 23):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

6307 90 99

6307 90 98

b)

ve sloupci (3):

… a e) …

… a f) …

v BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

v BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

… písm. c) …

… a) a f) …

pouze v CS

pouze v CS

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

54

(ES) č. 627/2003 (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 34):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2005 99 90

2005 99 80

b)

ve sloupci (3):

2005 99 90

2005 99 80

55

(ES) č. 2345/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 41):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) … poznámky 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) … … poznámky 7 f) …

56

(ES) č. 231/2004 (Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 15):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

2710 19 41

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

b)

ve sloupci (3):

2710 19 41

2710 19 43, 2710 19 46 a 2710 19 47

… podpoložky 2710 19 41 (…

… kódů KN 2710 19 43, 2710 19 46 a 2710 19 47 (…

 

(ES) č. 926/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 105):

 

 

57

a)

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámkách 7 písm. f) …

… poznámkách 7 g) …

58

b)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) …

59

(ES) č. 1414/2004 (Úř. věst. L 257, 4.8.2004, s. 4):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3004 90 19

3004 90 00

b)

ve sloupci (3):

3004, 3004 90 a 3004 90 19

3004 a 3004 90 00

60

(ES) č. 1559/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 9):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámky 7 e) …

… poznámky 7 f)

61

(ES) č. 634/2005 (Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 7):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

8518 40 89

8518 40 80

b)

ve sloupci (3):

8518 40 89

8518 40 80

62

(ES) č. 1199/2005 (Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 3):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

4412 99 70

4412 99 40

b)

ve sloupci (3):

4412 99 70

4412 99 40

63

(ES) č. 1967/2005 (Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 7):

 

 

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3917 32 39

3917 32 00

b)

ve sloupci (3):

3917, 3917 32 a 3917 32 39

3917 a 3917 32 00

64

(ES) č. 338/2006 (Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 3):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámky 7 písm. c) ….

… poznámky 7 d) …

65

(ES) č. 166/2007 (Úř. věst. L 52, 21.2.2007, s. 3):

 

 

v bodu 5 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

8705 90 90

8705 90 80

b)

ve sloupci (3):

8705 90 90

8705 90 80

66

(ES) č. 324/2007 (Úř. věst. L 85, 27.3.2007, s. 5):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

9504 90 90

9504 90 80

b)

ve sloupci (3):

9504 90 90

9504 90 80

67

(ES) č. 901/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 31):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1212 99 70

1212 99 95

b)

ve sloupci (3):

1212 99 70

1212 99 95

68

(ES) č. 323/2008 (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 3):

 

 

v bodu 3 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1001 90 99

1001 99 00

b)

ve sloupci (3):

1001, 1001 90 a 1001 90 99

1001 a 1001 99 00

 

(ES) č. 1156/2008 (Úř. věst. L 310, 21.11.2008, s. 9):

 

 

69

a)

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8528 59 90

8528 59 40

ii)

ve sloupci (3):

8528 59 90

8528 59 40

70

b)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8528 59 90

8528 59 40

ii)

ve sloupci (3):

8528 59 90

8528 59 40

71

(ES) č. 1172/2008 (Úř. věst. L 317, 27.11.2008, s. 4):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

8528 59 90

8528 59 40

b)

ve sloupci (3):

8528 59 90

8528 59 40

72

(ES) č. 446/2009 (Úř. věst. L 132, 29.5.2009, s. 3):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1202 20 00

1202 42 00

b)

ve sloupci (3):

1202 20 00

1202 42 00

73

(ES) č. 594/2009 (Úř. věst. L 178, 9.7.2009, s. 14):

 

 

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

3904 69 90

3904 69 80

b)

ve sloupci (3):

3904 69 90

3904 69 80

74

(EU) č. 692/2010 (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 23):

 

 

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

5705 00 90

5705 00 80

b)

ve sloupci (3):

5705 00 90

5705 00 80

75

(EU) č. 716/2010 (Úř. věst. L 210, 11.8.2010, s. 22):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

8539 32 10

8539 32 20

b)

ve sloupci (3):

8539 32 10

8539 32 20

 

(EU) č. 731/2010 (Úř. věst. L 214, 14.8.2010, s. 2):

 

 

76

a)

v bodu 1 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

8523 40 51

8523 49 51

ii)

ve sloupci (3):

… 8523 40 a 8523 40 51 …

… 8523 49 a 8523 49 51 …

… 8523 40 51.

… 8523 49 51.

77

b)

v bodu 2 tabulky stanovené v příloze:

 

 

i)

ve sloupci (2):

9405 10 28

9405 10 40

ii)

ve sloupci (3):

9405 10 28

9405 10 40

78

(EU) č. 1066/2010 (Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 9):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

8518 40 89

8518 40 80

b)

ve sloupci (3):

8518 40 89

8518 40 80

79

(EU) č. 756/2011 (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 35):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

1604 19 98

1604 19 97

b)

ve sloupci (3):

1604 19 98

1604 19 97

80

(EU) č. 762/2011 (Úř. věst. L 200, 3.8.2011, s. 4):

 

 

v tabulce stanovené v příloze:

a)

ve sloupci (2):

7317 00 90

7317 00 80

b)

ve sloupci (3):

7317 00 90

7317 00 80

81

(EU) č. 873/2011 (Úř. věst. L 227, 2.9.2011, s. 5):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) … … poznámky 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) … … poznámky 7 f) …

82

(EU) č. 297/2012 (Úř. věst. L 99, 5.4.2012, s. 9):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 e) … poznámky 7 e) …

… poznámce 7 f) … … poznámky 7 f) …

83

(EU) č. 298/2012 (Úř. věst. L 99, 5.4.2012, s. 12):

 

 

v tabulce stanovené v příloze, ve sloupci (3):

… poznámce 7 písm. e) …

… poznámce 7 f) …

84

(EU) č. 401/2012 (Úř. věst. L 124, 11.5.2012, s. 15):

 

 

pouze v NL:

„in de tabel in de bijlage, in kolom 3:“

6505 90 00

6505 00 90


PŘÍLOHA II

(podle článku 2)

Níže uvedená tabulka obsahuje ve sloupci 2 bod, který se v uvedeném nařízení zrušuje.

Č.

Nařízení Komise

(1)

(2)

1

bod 3 tabulky stanovené v příloze nařízení Komise (ES) č. 1308/96 (Úř. věst. L 167, 6.7.1996, s. 19).


PŘÍLOHA III

(podle článku 3)

Č.

Nařízení Komise/prováděcí nařízení Komise

(1)

(2)

1

Nařízení Komise (EHS) č. 2858/86 (Úř. věst. L 265, 17.9.1986, s. 5).

2

(EHS) č. 313/90 (Úř. věst. L 35, 7.2.1990, s. 7).

3

(ES) č. 977/2008 (Úř. věst. L 266, 7.10.2008, s. 8).

4

(EU) č. 1302/2011 (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 15).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU