(EU) č. 401/2013Nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008

Publikováno: Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. května 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. května 2013 Nabývá účinnosti: 3. května 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 401/2013

ze dne 2. května 2013

o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (2) stanoví určitá opatření vůči Myanmaru/Barmě, včetně omezení vývozu některého zboží z Myanmaru/Barmy a zmrazení aktiv některých osob a subjektů.

(2)

Rozhodnutím 2013/184/SZBP Rada souhlasila s tím, aby v zájmu povzbuzení pokračujících pozitivních změn byla ukončena veškerá omezující opatření s výjimkou zbrojního embarga a embarga na dovoz vybavení, jež by mohlo být použito k vnitřní represi.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 194/2008 by mělo být zrušeno a některá jeho ustanovení by měla být nahrazena tímto nařízením.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„dovozem“ vstup zboží na celní území Unie nebo jiná území, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek stanovených v článcích 349 a 355 této smlouvy. Zahrnuje, ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), dovoz umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu, propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla a propuštění do volného oběhu, avšak nezahrnuje tranzit a dočasné uskladnění;

2)

„vývozem“ odeslání zboží z celního území Unie nebo jiných území, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek stanovených v článcích 349 a 355 této smlouvy. Zahrnuje, ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92, odeslání zboží, u nějž se vyžaduje celní prohlášení, a odeslání zboží poté, co bylo uskladněno ve svobodném pásmu s kontrolním režimem I nebo ve svobodném skladu, avšak nezahrnuje tranzit;

3)

„vývozcem“ fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem je vyhotoveno vývozní prohlášení, tedy osoba, která má v době, kdy bylo prohlášení přijato, smlouvu s příjemcem ve třetí zemi a je schopna rozhodnout o odeslání daného zboží mimo celní prostor Unie nebo jiná území, na něž se vztahuje Smlouva;

4)

„technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít takové formy, jako jsou například pokyny, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultace; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

5)

„územím Unie“ území, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

KAPITOLA 1

Článek 2

1.   Zakazuje se přímý nebo nepřímý prodej, dodávka, převod nebo vývoz vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Myanmaru/Barmy zaměstnanci Organizace spojených národů, Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc týkající se vojenské činnosti a poskytování, výroby, údržby a používání zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc vztahující se k vojenské činnosti, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, přímo či nepřímo fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc související s vybavením, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vybavením uvedeným v příloze I, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Ze zákazů uvedených v odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný dostatečný důvod se domnívat, že by svou činností tyto zákazy porušovaly.

Článek 4

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 a s výhradou článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit za podmínek, které považují za vhodné:

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení uvedeného v příloze I, které by mohlo být použito k vnitřní represi, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy Organizace spojených národů a Evropské unie na budování institucí nebo pro operace Evropské unie a Organizace spojených národů pro řešení krizí;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení na odminovávání a materiálu používaného při odminovávání a

c)

poskytnutí financování a finanční a technické pomoci související s vybavením, materiály, programy a operacemi uvedenými v písmenech a) a b).

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 a s výhradou článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, poskytnutí financování a finanční a technické pomoci v souvislosti:

a)

s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné OSN a Evropskou unií;

b)

s materiálem určeným pro operace Evropské unie a OSN pro řešení krizí.

KAPITOLA 2

Článek 5

Povolení uvedená v článku 4 nelze udělit pro činnosti, které již byly provedeny.

Článek 6

Komise a členské státy se bezodkladně navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a vzájemně si poskytují veškeré důležité informace, jež mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace týkající se problémů s jeho porušováním a prosazováním a dále o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 7

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 8

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 9

1.   Členské státy určí příslušné orgány podle tohoto nařízení a uvedou je na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, nebo jejich prostřednictvím.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 10

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně vzdušného prostoru nad ním;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel v pravomoci členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 11

Nařízení (ES) č. 194/2008 se zrušuje.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř.věst. L 111, 23.4.2013, s. 75.

(2)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi podle článků 2, 3 a 4

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1.

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu EU (1);

1.2.

střelivo speciálně určené pro palné zbraně uvedené v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;

1.3.

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

3.

Tato vozidla:

3.1.

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2.

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3.

vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4.

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;

3.5.

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6.

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1:

Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2:

Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1.

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (např. nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2.

nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU;

4.3.

tyto jiné výbušniny, které nepodléhají kontrole podle Společného seznamu EU, a související látky:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku větším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerytritol tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 Společného vojenského seznamu EU:

5.1.

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2.

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Poznámka: Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 Společného vojenského seznamu EU, pro výcvik používání palných zbraní a pro ně speciálně určené programové vybavení.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


(1)  Společný vojenský seznam Evropské unie (přijatý Radou dne 11. března 2013) (Úř. věst. L 30, 27.3.2013, s. 1).


PŘÍLOHA II

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 4, 7 a 9 a adresa Evropské komise pro účely oznámení

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Evropské komise pro účely oznámení

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU