(EU) č. 392/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

Publikováno: Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 5-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. dubna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2013 Nabývá účinnosti: 7. května 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013

ze dne 29. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 musí hospodářské subjekty, které produkují, připravují, skladují, uvádějí na trh, dovážejí nebo vyvážejí produkty vyráběné v souladu s pravidly produkce stanovenými v uvedeném nařízení, podřídit svůj podnik kontrolnímu systému podle článku 27 uvedeného nařízení. Prováděcí pravidla pro tento kontrolní systém stanovuje hlava IV nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (2).

(2)

V rámci uvedeného kontrolního systému musí hospodářské subjekty ohlásit svůj podnik příslušnému orgánu, včetně informací o příslušném kontrolním subjektu, a podepsat prohlášení, že vykonávají činnost v souladu s pravidly ekologické produkce a v případě porušení předpisů a nesrovnalostí souhlasí s prosazováním příslušných opatření.

(3)

Ustanovení čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 upravuje sdělování informací o případech nesrovnalostí nebo porušení, které se týkají ekologického statusu produktu. V zájmu vyšší účinnosti by hospodářské subjekty měly informovat své kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení, který se týká ekologického statusu jejich produktu, včetně ekologických produktů, které získávají od jiných subjektů.

(4)

Na základě zkušeností získaných při zavádění kontrolního systému a v zájmu odvětví ekologické produkce je vhodné stanovit minimální počet vzorků, které mají kontrolní orgány nebo subjekty každoročně odebrat a zanalyzovat v rámci obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Pokud mají kontrolní orgány nebo subjekty podezření na používání produktů nepovolených pro ekologickou produkci, měly by odebrat a zanalyzovat vzorky daných produktů. V takových případech by se neměl uplatňovat minimální počet vzorků. Za účelem zjištění nedodržování ekologických požadavků Unie mohou kontrolní orgány nebo subjekty odebrat a zanalyzovat vzorky i v jakémkoli jiném případě.

(5)

Na základě zkušeností získaných při zavádění kontrolního systému a v zájmu odvětví ekologické produkce je vhodné zajistit předávání příslušných informací v případech, kdy jsou hospodářský subjekt nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu kontrolováni různými kontrolními orgány nebo subjekty, nebo kdy hospodářský subjekt či jeho subdodavatelé svůj kontrolní orgán nebo subjekt změní. Náležitá výměna informací a předávání kontrolní dokumentace těchto hospodářských subjektů je žádoucí v zájmu řízení kontrolního systému, zároveň je ale třeba dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3). Hospodářské subjekty by měly souhlasit s předáváním a výměnou svých údajů a všech informací souvisejících s jejich činností v rámci kontrolního systému.

(6)

V zájmu zajištění jednotného uplatňování kontrolního systému a zabránění nejasnostem by nařízení (ES) č. 889/2008 mělo obsahovat definici výrazu „kontrolní dokumentace“.

(7)

V souvislosti s formátem osvědčení uvádí čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 elektronickou certifikaci. Je třeba upřesnit, že v případě elektronické certifikace není vyžadován podpis osvědčení, je-li jeho pravost zajištěna jinou z hlediska padělání osvědčenou elektronickou metodou.

(8)

Ze zkušeností vyplývá, že v souvislosti s výměnou informací mezi členskými státy je nezbytné vysvětlení v případech, kdy členský stát odhalí nesrovnalosti či porušení týkající se souladu dovezených produktů s čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (4).

(9)

Kromě toho je vhodné objasnit postup týkající se výměny informací mezi členskými státy v případech nesrovnalostí nebo porušení, a to s přihlédnutím k osvědčeným postupům zavedeným od roku 2009.

(10)

V zájmu zajištění souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (5), je důležité objasnit, že v případech, kdy kontroly neprovádí platební agentura, by členské státy měly zajistit, aby byla tato platební agentura o prováděných kontrolách dostatečně informována.

(11)

V souladu s čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6) jsou členské státy povinny uvést ve své výroční zprávě veškeré změny svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol, mimo jiné za účelem zohlednění nových právních předpisů. Komise by měla mít k dispozici nezbytné údaje a informace o dozoru, který vykonávají příslušné orgány členských států v souvislosti s ekologickou produkcí. Členské státy by proto měly mít povinnost změnit své vnitrostátní plány kontrol, aby obsahovaly tento dozor, a uvést tyto změny a příslušné údaje o ekologické produkci ve výroční zprávě uvedené v článku 44 nařízení (ES) č. 882/2004. Členské státy by měly mít možnost uvést tyto údaje o ekologické produkci v samostatné kapitole vnitrostátního plánu kontrol a výroční zprávy.

(12)

Kromě povinnosti týkající se kontrol stanovených v nařízení (ES) č. 882/2004, hlava V nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008 stanovují konkrétnější ustanovení o kontrolách v odvětví ekologické produkce. Pro případ, kdy příslušný orgán pověří kontrolními úkoly soukromé kontrolní subjekty, stanovuje nařízení (ES) č. 834/2007 podrobnější požadavky a povinnosti, které musí každý kontrolní subjekt splňovat.

(13)

Ze zkušeností vyplývá, že konkrétní ustanovení o kontrolách ekologické produkce musí být podrobnější, zejména v zájmu posílení dozoru příslušných orgánů nad kontrolními subjekty, které byly pověřeny kontrolními úkoly. Tato ustanovení by měla být zahrnuta do kontrolního systému členských států zřízeného v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 v podobě jednotných minimálních požadavků.

(14)

Příslušné orgány členských států by měly mít dokumentované postupy pro přenášení úkolů na kontrolní subjekty a dozor nad nimi, aby bylo zajištěno dodržování regulačních požadavků.

(15)

Měla by se zdokonalit výměna informací týkajících se dozoru vykonávaného příslušnými orgány, která probíhá v rámci členských států, mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí, a měly by být přijaty jednotné minimální požadavky.

(16)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

V zájmu účinnosti kontrolních opatření by se doplňující prvky zavedené tímto nařízením, které jsou součástí závazku uvedeného v prohlášení, které má hospodářský subjekt podepsat v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008, měly vztahovat rovněž na hospodářské subjekty, které uvedené prohlášení podepsaly před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(18)

Aby byl zajištěn hladký přechod ze stávajícího kontrolního systému na upravený systém, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2014.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno s), které zní:

„s)

„kontrolní dokumentací“ se rozumí veškeré informace a dokumenty, které hospodářský subjekt podléhající kontrolnímu systému uvedenému v článku 28 nařízení (ES) č. 834/2007 předal pro účely kontrolního systému příslušným orgánům členského státu nebo kontrolním orgánům a subjektům, včetně všech příslušných informací a dokumentů týkajících se tohoto hospodářského subjektu nebo činností tohoto hospodářského subjektu, které uchovávají příslušné orgány, kontrolní orgány a subjekty, s výjimkou informací nebo dokumentů, které nemají na fungování kontrolního systému žádný vliv.“

2)

V čl. 63 odst. 2 prvním pododstavci se doplňují písmena d) až h), která znějí:

„d)

že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty v souladu s kontrolním systémem vytvořeným daným členským státem, souhlasí s výměnou informací mezi těmito orgány nebo subjekty;

e)

že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu změní svůj kontrolní orgán nebo subjekt, souhlasí s předáním své kontrolní dokumentace novému kontrolnímu orgánu nebo subjektu;

f)

že v případě, kdy hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s povinností neprodleně o této skutečnosti uvědomit příslušný orgán a kontrolní orgán nebo subjekt;

g)

že v případě, kdy tento hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s uchováním kontrolní dokumentace po dobu alespoň pěti let;

h)

že souhlasí s tím, že bude příslušný kontrolní orgán nebo subjekt, popř. příslušné kontrolní orgány nebo subjekty neprodleně informovat o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení týkajícího se ekologického statusu jeho produktu nebo ekologických produktů získávaných od jiných hospodářských subjektů či subdodavatelů.“

3)

V článku 65 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kontrolní orgán nebo subjekt odebírá a analyzuje vzorky, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci. Počet vzorků, které mají být každoročně odebrány a podrobeny analýze kontrolním orgánem nebo subjektem, odpovídá minimálně 5 % z celkového počtu jím kontrolovaných subjektů. Výběr hospodářských subjektů, u kterých se mají odebrat vzorky, vychází z obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Toto obecné vyhodnocení zohlední všechny fáze produkce, přípravy a distribuce.

Kontrolní orgán nebo subjekt odebere a zanalyzuje vzorky vždy, když existuje podezření na používání produktů nebo způsobů produkce nepovolených pro ekologickou produkci. V těchto případech se neuplatňuje minimální počet vzorků, které mají být odebrány a zanalyzovány.

Kontrolní orgán nebo subjekt může rovněž odebrat a zanalyzovat vzorky v jakémkoli jiném případě, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.“

4)

V čl. 68 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě elektronické certifikace uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se nepožaduje podpis osvědčení v kolonce 8, je-li pravost osvědčení zajištěna jinou z hlediska padělání osvědčenou elektronickou metodou.“

5)

Články 92 a 92a se nahrazují tímto:

„Článek 92

Výměna informací mezi kontrolními orgány, kontrolními subjekty a příslušnými orgány

1.   Pokud hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty, vyměňují si tyto kontrolní orgány nebo subjekty příslušné informace o činnostech podléhajících jejich kontrole.

2.   Pokud hospodářské subjekty a/nebo jejich subdodavatelé změní kontrolní orgán nebo subjekt, dotyčné kontrolní orgány nebo subjekty tuto změnu neprodleně oznámí příslušnému orgánu.

Předchozí kontrolní orgán nebo subjekt předá novému kontrolnímu orgánu nebo subjektu relevantní části kontrolní dokumentace dotčeného hospodářského subjektu a zprávy uvedené v druhém pododstavci čl. 63 odst. 2.

Nový kontrolní orgán nebo subjekt zajistí, aby hospodářský subjekt napravil nesrovnalosti uvedené ve zprávě předchozího kontrolního orgánu nebo subjektu.

3.   Pokud hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, kontrolní orgán nebo subjekt o této skutečnosti neprodleně informuje příslušný orgán.

4.   Pokud kontrolní orgán nebo subjekt zjistí nesrovnalosti nebo porušení, které se týkají ekologického statusu produktů, neprodleně o nich informuje příslušný orgán členského státu, který jej v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 určil nebo schválil.

Příslušný orgán může z vlastního podnětu rovněž požadovat jakékoli další informace o nesrovnalostech nebo porušeních.

Pokud se zjištěné nesrovnalosti nebo porušení týkají produktů, které kontrolují jiné kontrolní orgány nebo subjekty, musí být neprodleně informovány i tyto orgány nebo subjekty.

5.   Členské státy přijmou vhodná opatření a zavedou dokumentované postupy, aby umožnily výměnu informací mezi všemi kontrolními orgány, které určily, nebo všemi kontrolními subjekty, které schválily v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/3007, včetně postupů pro výměnu informací pro účely ověření osvědčení uvedeného v čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení.

6.   Členské státy přijmou vhodná opatření a zavedou dokumentované postupy, aby se zajistilo, že bude platební agentura informována o výsledcích kontrol a kontrolních návštěv podle článku 65 tohoto nařízení v souladu s potřebami této platební agentury podle čl. 33 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 (7).

Článek 92a

Výměna informací mezi jednotlivými členskými státy a Komisí

1.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení týkající se uplatňování tohoto nařízení v souvislosti s produktem, který pochází z jiného členského státu a je označen údaji uvedenými v hlavě IV nařízení (ES) č. 834/2007 a v hlavě III a/nebo příloze XI tohoto nařízení, neprodleně o tom informuje členský stát, který určil kontrolní orgán nebo schválil kontrolní subjekt, ostatní členské státy a Komisi prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení, pokud jde o soulad produktů dovezených v souladu s čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v nařízení (ES) č. 1235/2008, neprodleně o tom informuje ostatní členské státy a Komisi prostřednictví systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení, pokud jde o soulad produktů dovezených v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1235/2008 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v nařízení (ES) č. 834/2007, neprodleně o tom informuje ostatní členské státy a Komisi prostřednictví systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení. Oznámení se zašle ostatním členským státům a Komisi v případě, že je nesrovnalost nebo porušení zjištěno u produktů, pro něž sám členský stát vydal povolení uvedené v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008.

4.   Členský stát, který obdrží oznámení o produktech, které nejsou v souladu podle odstavců 1 a 3, popř. členský stát, který udělil povolení uvedené v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008 produktu, u něhož byla zjištěna nesrovnalost nebo porušení, vyšetří původ nesrovnalostí nebo porušení. Okamžitě přijme nezbytná opatření.

Informuje členský stát, který zaslal oznámení, ostatní členské státy a Komisi o výsledcích vyšetřování a přijatých opatřeních formou odpovědi na původní oznámení prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1. Odpověď musí být zaslána do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení původního oznámení.

5.   Členský stát, který zaslal původní oznámení, může v případě potřeby požádat odpovídající členský stát o doplňující informace. Členský stát, který zaslal původní oznámení, však v každém případě po obdržení odpovědi nebo dodatečných informací od členského státu, jemuž zaslal oznámení, vloží potřebné údaje a aktualizace do systému uvedeného v čl. 94 odst. 1.

Článek 92b

Zveřejňování informací

Členské státy veřejnosti vhodným způsobem, včetně zveřejnění na internetu, zpřístupní aktualizované seznamy uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 obsahující aktualizovaná osvědčení týkající se každého hospodářského subjektu, jak stanoví čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení, a s použitím vzoru obsaženého v příloze XII tohoto nařízení. Členské státy řádně dodržují požadavky na ochranu osobních údajů stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (8).

6)

V hlavě IV se doplňuje kapitola 9, která zní:

KAPITOLA 9

Dozor vykonávaný příslušnými orgány

Článek 92c

Činnosti dozoru týkající se kontrolních subjektů

1.   Činnosti dozoru, které vykonávají příslušné orgány pověřující kontrolní subjekty kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007, se zaměří na hodnocení fungování těchto kontrolních subjektů s přihlédnutím k výsledkům práce vnitrostátního akreditačního orgánu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (9).

Tyto činnosti dozoru zahrnují vyhodnocení interních postupů kontrolních subjektů týkajících se kontrol, řízení a přezkumu kontrolní dokumentace s ohledem na povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 834/2007 a ověření postupu řešení nesrovnalostí, odvolání a stížností.

2.   Příslušné orgány vyžadují, aby kontrolní subjekty předložily dokumentaci o svém postupu při analýze rizika.

Postup analýzy rizika je navržený tak, aby:

a)

výsledek analýzy rizika poskytl základ pro určení intenzity neohlášených nebo ohlášených ročních kontrol a kontrolních návštěv;

b)

v souladu s kategorií rizika proběhly dodatečné namátkové kontrolní návštěvy v souladu s čl. 65 odst. 4 u alespoň 10 % hospodářských subjektů, se kterými je uzavřena smlouva;

c)

bylo alespoň 10 % všech kontrol a kontrolních návštěv provedených v souladu s čl. 65 odst. 1 a 4 neohlášených;

d)

výběr hospodářských subjektů, u kterých proběhnou neohlášené kontroly a kontrolní návštěvy, proběhl na základě analýzy rizika a aby byly plánovány podle úrovně rizika.

3.   Příslušné orgány, které pověřují kontrolní subjekty kontrolními úkoly, ověří, zda mají pracovníci kontrolních subjektů dostatečné znalosti, a to včetně poznatků o rizikových prvcích ovlivňujících ekologický status produktů, kvalifikaci, odbornou přípravu a zkušenosti s ohledem na ekologickou produkci obecně a konkrétně s příslušnými právními předpisy Unie a že mají zavedena příslušná pravidla o střídání kontrolorů.

4.   Příslušné orgány mají dokumentované postupy pro pověřování kontrolních subjektů kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 a pro dozor v souladu s tímto článkem upřesňujícím informace, které mají kontrolní subjekty předkládat.

Článek 92d

Seznam opatření v případě nesrovnalostí a porušení

Příslušné orgány přijmou a oznámí kontrolním subjektům, které byly pověřeny kontrolními úkoly, minimálně seznam porušení a nesrovnalostí, které se týkají ekologického statusu produktů, a odpovídajících opatření, která mají kontrolní subjekty uplatnit v případě porušení nebo nesrovnalostí zjištěných u jimi kontrolovaných hospodářských subjektů, které se zabývají ekologickou produkcí.

Příslušné orgány mohou z vlastního podnětu do seznamu zařadit další relevantní informace.

Článek 92e

Roční inspekce kontrolních subjektů

Příslušné orgány zajistí roční inspekci kontrolních subjektů, které byly pověřeny kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007. Pro účely roční inspekce vezme příslušný orgán v úvahu výsledky práce vnitrostátního akreditačního orgánu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 765/2008. V rámci roční inspekce příslušný orgán ověří především, zda:

a)

kontrolní subjekt dodržuje standardní postup kontroly, který kontrolní subjekt předložil příslušnému orgánu v souladu s čl. 27 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007;

b)

má kontrolní subjekt dostatečný počet vhodných, kvalifikovaných a zkušených pracovníků v souladu s čl. 27 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 a zda zavedl odbornou přípravu v souvislosti s rizikem, které ovlivňuje ekologický status produktů;

c)

kontrolní subjekt má a dodržuje dokumentované postupy a vzory pro:

i)

roční analýzu rizika v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii)

přípravu strategie pro odběr vzorků založené na riziku, odběr vzorků a laboratorní analýzu,

iii)

výměnu informací s ostatními kontrolními subjekty a s příslušným orgánem,

iv)

počáteční a následné kontroly hospodářských subjektů, které kontrolují,

v)

používání seznamu opatření, které se mají uplatnit v případě porušení nebo nesrovnalostí, a příslušné navazující kroky,

vi)

dodržování požadavků na ochranu osobních údajů jimi kontrolovaných hospodářských subjektů, jak stanovily členské státy, v nichž příslušný orgán působí, a v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Článek 92f

Údaje o ekologické produkci ve víceletém vnitrostátním plánu kontroly a ve výroční zprávě

Členské státy zajistí, aby jejich víceleté vnitrostátní plány kontrol uvedené v článku 41 nařízení (ES) č. 882/2004 zahrnovaly dozor nad kontrolami ekologické produkce v souladu s tímto nařízením a aby začlenily konkrétní údaje o tomto dozoru (dále jen „údaje o ekologické produkci“) do výroční zprávy uvedené v článku 44 nařízení (ES) č. 882/2004. Údaje o ekologické produkci zahrnují oblasti uvedené v příloze XIIIb tohoto nařízení.

Údaje o ekologické produkci vycházejí z informací o kontrolách prováděných kontrolními subjekty a/nebo kontrolními orgány a z auditů prováděných příslušným orgánem.

Údaje musí být překládány v souladu se vzory uvedenými v příloze XIIIc tohoto nařízení od roku 2015 za rok 2014.

Členské státy mohou začlenit údaje o ekologické produkci do svého vnitrostátního plánu kontroly a do své výroční zprávy.

7)

Vkládají se nové přílohy XIIIb a XIIIc, jejichž znění jsou obsažena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení

Písmena d) až h) prvního pododstavce čl. 63 odst. 2 nařízení ES č. 889/2008 ve znění bodu 2 článku 1 tohoto nařízení se vztahují rovněž na hospodářské subjekty, které podepsaly oznámení uvedené v čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“

(9)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.“


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA XIIIb

Oblasti, které má příslušný vnitrostátní orgán zahrnout do údajů o ekologické produkci uvedených v článku 92f

1.   Informace o příslušném orgánu pro ekologickou produkci:

který orgán je příslušným orgánem,

zdroje dostupné příslušnému orgánu,

popis auditů provedených příslušným orgánem (jak, kdo),

dokumentovaný postup příslušného orgánu.

2.   Popis kontrolního systému ekologické produkce:

systém kontrolních subjektů a/nebo kontrolních orgánů,

registrované hospodářské subjekty, na které se vztahuje kontrolní systém – minimální roční kontrola,

jak se uplatňuje přístup založený na analýze rizik.

3.   Informace o kontrolních subjektech/orgánech:

seznam kontrolních subjektů/orgánů,

úkoly, kterými jsou pověřeny kontrolní subjekty/které jsou svěřeny kontrolním orgánům,

dozor nad pověřenými kontrolními subjekty (kdo, jak),

koordinace činností v případě více než jednoho kontrolního subjektu/orgánu,

odborná příprava pracovníků provádějících kontroly,

ohlášené/neohlášené kontroly a kontrolní návštěvy.

PŘÍLOHA XIIIc

Vzory pro údaje o ekologické produkci uvedené v článku 92f

Zpráva o úředních kontrolách v odvětví ekologické produkce

Země:

Rok:

1)   Informace o kontrolách hospodářských subjektů:

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet reg. hosp. subjektů na kontrolní subjekt nebo orgán

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet ročních kontrol

Počet dodatečných kontrolních návštěv provedených na základě rizika

Celkový počet kontrol/kontrolních návštěv

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu nebo název příslušného orgánu

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet analyzovaných vzorků

Počet vzorků, které svědčí o porušení nařízení (ES) č. 834/2007 a č. 1235/2008

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet zjištěných nesrovnalostí nebo porušení (10)

Počet uplatněných opatření na dávce nebo produkční sérii (11)

Počet uplatněných opatření na hospodářský subjekt (12)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Informace týkající se dozoru a auditů:

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet registrovaných hosp. subjektů na kontrolní subjekt nebo orgán

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Přezkoumání dokumentů a audit úřadu (16)

(Počet zkontrolované dokumentace hospodářského subjektu)

Počet kontrolních auditů (17)

Počet svědeckých auditů (18)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Závěry o kontrolním systému ekologické produkce

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Odebrání povolení

Opatření přijatá k zajištění účinného fungování kontrolního systému ekologické produkce (prosazování)

Ano/Ne

Od

(data)

Do

(data)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Vyjádření o celkové výkonnosti kontrolního systému ekologické produkce:


(1)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(2)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(3)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(4)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(5)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(6)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(7)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(8)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(9)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(10)  Uvádí se pouze nesrovnalosti a porušení, které se týkají ekologického statusu produktů nebo které vedly k uplatnění opatření.

(11)  Je-li zjištěna nesrovnalost ohledně souladu s požadavky tohoto nařízení, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zajistí, aby označení a propagace celé dávky nebo produkční série danou nesrovnalostí dotčené neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce, pokud je to úměrné důležitosti požadavku, jenž nebyl splněn, a povaze a zvláštním okolnostem daných nesrovnalostí (v souladu s prvním pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007).

(12)  Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt dotyčnému hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení nebo propagace odkazuje na ekologický způsob produkce, a to po dobu, na níž se dohodne s příslušným orgánem členského státu (v souladu s druhým pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007).

(13)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(14)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(15)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(16)  Přezkoumání příslušných obecných dokumentů, v kterých se popisuje struktura, fungování a řízení kvality kontrolního subjektu. Audit úřadu kontrolního subjektu zahrnuje kontrolu dokumentace hospodářského subjektu a ověření řešení neshod a stížností, stejně jako minimální četnosti kontrol, používání přístupu založeného na riziku, neohlášených a následných kontrol, politiky odebírání vzorků a výměny informací s ostatními kontrolními subjekty a orgány.

(17)  Kontrolní audit: příslušný orgán vykonává inspekci hospodářského subjektu s cílem ověřit dodržování provozních postupů kontrolního subjektu a ověřit jeho efektivnost.

(18)  Svědecký audit: příslušný orgán přihlíží kontrole, kterou vykonává pracovník kontrolního subjektu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU