(EU) č. 302/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 86-89 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. března 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2013 Nabývá účinnosti: 31. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 302/2013

ze dne 27. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (2) se týká správy celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.

(2)

Minimální a maximální množství, kterých se týká žádost o dovozní práva a dovozní licence, by měla být pozměněna a harmonizována, aby se předešlo nesrovnalostem.

(3)

Za účelem zlepšení a harmonizace správy kvót by jistota pro některé kvóty a platnost dovozních licencí měla být upravena a dovozní licence pro určité skupiny by měly být nepřevoditelné.

(4)

V příloze by mělo být uvedeno, že přidělení některých kvót pro další země by mělo v některých případech rovněž zahrnovat také buď Brazílii, nebo Thajsko.

(5)

Nařízení (ES) č. 616/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 616/2007 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Každá žádost o dovozní licenci nebo dovozní práva musí respektovat požadavek na minimální množství v tunách a požadavek na určitý maximální procentní podíl množství, které je k dispozici pro dané kvótové období nebo podobdobí. Tyto požadavky jsou pro každou jednotlivou kvótu stanoveny v příloze I.“

b)

Odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Kolonka 20 žádosti o licenci a licence samé musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Pro skupiny 3 a 6A a pro kvótu skupiny 6B s pořadovým číslem 09.4262, musí kolonka 24 licence obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části C.

Pro skupinu 8 a kvótu skupiny 6B s pořadovým číslem 09.4261 musí kolonka 24 licence obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části D.

Pro kvóty skupiny 6B s pořadovými čísly 09.4263, 09.4264 a 09.4265 musí kolonka 24 licence obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části E.“

2)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při podání žádosti o licenci pro skupiny 2, 3, 6A, 6B a 8 musí být složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů. Pro skupiny 1, 4 A, 4B a 7 je jistota stanovena na 10 EUR za 100 kilogramů a pro žádosti o dovozní práva pro skupinu 5 A a 5B je jistota stanovena na 35 EUR za 100 kilogramů.“

3)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Odchylně od článku 22 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (3) jsou dovozní licence a dovozní práva platná od prvního dne kvótového období nebo podobdobí, pro které byla žádost podána, do 30. června téhož kvótového období.

V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou však pro skupinu 5A a 5B licence platné 15 pracovních dnů ode dne skutečného vydání licence.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 nejsou práva vyplývající z licencí pro jiné skupiny než skupinu 5A a 5B převoditelná.

3.   Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, jsou práva vyplývající z licencí pro skupiny 5A a 5B převoditelná pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a podle čl. 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.

4)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

5)

Příloha II tohoto nařízení se doplňuje jako část E přílohy II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Solené nebo uzené drůbeží maso  (1)

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

1

čtvrtletně

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Thajsko

2

čtvrtletně

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5 %

Ostatní

3

ročně

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %


Přípravky z drůbežího masa kromě krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

4A

čtvrtletně

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

4B

ročně

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

Thajsko

5A

čtvrtletně

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

5B

ročně

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

600

10 t

100 %

Ostatní

6A

čtvrtletně

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

6B

ročně

09.4261 (4)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (5)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (5)

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (5)

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

125

10 t

100 %


Přípravky z krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

7

čtvrtletně

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

Ostatní

8

čtvrtletně

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %“


(1)  Působnost preferenčního režimu se určuje na základě kódu KN a splněním podmínky, že příslušné solené nebo uzené maso je drůbežím masem kódu KN 0207.

(2)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů.

(3)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů.

(4)  Jiné než Brazílie, včetně Thajska.

(5)  Jiné než Thajsko, včetně Brazílie.


PŘÍLOHA II

„E.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 pátého pododstavce:

bulharsky

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

španělsky

:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

česky

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

dánsky

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

německy

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thailand.

estonsky

:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

řecky

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

anglicky

:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

francouzsky

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

italsky

:

Da non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

lotyšsky

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

litevsky

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

maďarsky

:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltsky

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

nizozemsky

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

polsky

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugalsky

:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumunsky

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovensky

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

slovinsky

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

finsky

:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

švédsky

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU