(EU) č. 238/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso

Publikováno: Úř. věst. L 74, 16.3.2013, s. 24-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. března 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2013 Nabývá účinnosti: 19. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 238/2013

ze dne 15. března 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (2), změnilo metodu správy kvóty otevřené nařízením Rady (ES) č. 617/2009 (3) z metody souběžného zkoumání na systém správy „kdo dřív přijde, je první na řadě“. Vzhledem k tomu, že dovozní licence s platností omezenou do 30. června každého dovozního roku v systému správy uvedené kvóty „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ již nejsou, je třeba vypustit limit 30. června jako datum omezení platnosti osvědčení o pravosti. Místo toho by mělo být stanoveno období tří měsíců ode dne vydání uvedených osvědčení, které je v souladu s ostatními celními kvótami pro vysoce jakostní hovězí maso.

(2)

Z důvodů srozumitelnosti je nezbytné uvést v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 v požadavcích na zboží, na které se vztahují preferenční celní kvóty, že se na skot vztahuje systém Unie pro klasifikaci jatečně upravených těl a je tudíž způsobilý pro výrobu „vysoce jakostního hovězího masa“.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Nové období platnosti osvědčení o pravosti by se z důvodu právní jistoty nemělo uplatňovat na osvědčení o pravosti vydaná přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Doba platnosti osvědčení o pravosti je tři měsíce ode dne jeho vydání.“

2)

V příloze II se poznámka pod čarou 1 nahrazuje tímto:

„(1)

Pro účely těchto požadavků jsou jalovice a voli „skotem“, jak je definován v příloze III části IV bodu 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, což odpovídá kategorii E resp. C definované v příloze V části A uvedeného nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na osvědčení o pravosti vydaná ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU