(EU) č. 185/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009

Publikováno: Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. března 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2013 Nabývá účinnosti: 7. března 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 185/2013

ze dne 5. března 2013,

kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovná kvóta pro makrelu obecnou v oblastech ICES VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 byla Španělsku přidělena na rok 2009 nařízením Rady (ES) č. 43/2009 (2).

(2)

Rybolovná kvóta pro makrelu obecnou na rok 2009 byla snížena poté, co Španělsko provedlo výměny s Francií a Polskem podle čl. 20 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (3).

(3)

Komise zjistila v údajích poskytnutých Španělskem o lovu makrely obecné v roce 2009 nesrovnalosti, a to při křížové kontrole uvedených údajů, které byly zaznamenány a oznámeny v různých fázích hodnotového řetězce od odlovu až po první prodej. Existence těchto nesrovnalostí se dále potvrdila při několika auditech, ověřovacích návštěvách a inspekcích ve Španělsku podle nařízení (ES) č. 1224/2009.

(4)

Komise zahájila konzultaci se Španělskem o zamýšlených odpočtech dopisem ze dne 28. listopadu 2011, na který španělské orgány odpověděly dopisem ze dne 19. prosince 2011.

(5)

Španělsko uznalo, že v roce 2009 překročilo kvótu pro makrelu obecnou o 65 429 tun.

(6)

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 společná rybářská politika zajistí takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(7)

Vzhledem k rozsahu nadměrného rybolovu a s ohledem na potřebu zohlednit socioekonomickou situaci odvětví rybolovu i souvisejícího zpracovatelského průmyslu dotčeného členského státu a ve snaze co možná nejvíce omezit možný negativní dopad na oba sektory je vhodné odečítat překročené odlovené množství během období alespoň 11 let.

(8)

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení Komise (EU) č. 165/2011 (4) stanoví další odpočty z kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku do roku 2015, je vhodné stanovit nižší odpočty pro překrývající se období, tj. mezi lety 2013 a 2015.

(9)

Ve snaze předejít sociálním a ekonomickým důsledkům pro dotčené odvětví rybolovu a související zpracovatelský průmysl by zároveň od roku 2016 nemělo množství ročních odpočtů přesáhnout 33 % roční kvóty pro makrelu obecnou. Jestliže množství odpočtu překročí 33 % roční kvóty pro makrelu obecnou, mělo by být toto nařízení změněno tak, aby se roční odpočet snížil a období odpočtu odpovídajícím způsobem prodloužilo.

(10)

Španělsko požádalo, aby byl odpočet částečně proveden z jeho kvót pro sardel obecnou ve stejné oblasti a pro stejné období. Dotčená populace makrely obecné se momentálně nachází v rámci bezpečných biologických limitů. Populace sardele obecné v oblasti VIII je využívána v rozsahu, který je z dlouhodobého hlediska v souladu se zajištěním jejího nejvyššího odlovu, ale podléhá značným výkyvům a z dlouhodobého hlediska by jí dočasné omezení využívání prospělo. Hlavní rybolov této populace makrely obecné (téměř 90 % odlovu) probíhá v oblasti ICES VIIIc od února do května, populace sardele obecné z oblasti VIII se loví ve stejné oblasti (VIIIc) od dubna do června. Makrela obecná a sardel obecná jsou pelagické ryby, které se vyskytují ve středních hloubkách. Je možné konstatovat, že obě populace žijí ve stejné geografické oblasti a sdílejí stejný ekosystém. Z tohoto důvodu a s ohledem na cíle společné rybářské politiky je považováno za vhodné, aby v tomto konkrétním případě byl potřebný odpočet proveden částečně z kvót pro sardel obecnou přidělených Španělsku ve stejné oblasti a pro stejné období.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty pro makrelu obecnou (Scomber scombrus) v oblastech ICES VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 a pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v oblasti ICES VIII, které mohou být přiděleny Španělsku v letech 2013 až 2023, se snižují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

(v tunách)

Populace

Původní kvóta na rok 2009

Upravená kvóta na rok 2009

Zjištěný odlov v roce 2009

Rozdíl kvóta–odlov (nadměrný rybolov)

Odpočet pro rok 2013

Odpočet pro rok 2014

Odpočet pro rok 2015

Odpočet pro rok 2016

Odpočet pro rok 2017

Odpočet pro rok 2018

Odpočet pro rok 2019

Odpočet pro rok 2020

Odpočet pro rok 2021

Odpočet pro rok 2022

Odpočet pro rok 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

269

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pro sardel obecnou se rokem rozumí lovná sezona začínající v daném roce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU