(EU) č. 162/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Publikováno: Úř. věst. L 49, 22.2.2013, s. 55-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. února 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. března 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 162/2013

ze dne 21. února 2013,

kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (2) stanoví, že denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, se uvedou v příloze uvedeného nařízení.

(3)

Kvůli rostoucímu počtu postupů denaturace se systém denaturace stává složitější, oslabuje se schopnost účinné správy systému a nabízí se více příležitostí k podvodu.

(4)

V roce 2008 poskytly členské státy širokou podporu projektové skupině působící v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES ze dne 11. prosince 2007, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) a zrušuje rozhodnutí č. 2235/2002/ES (3), do níž se zapojil velký počet celních chemických laboratoří a Společné výzkumné středisko. Cílem projektu bylo prozkoumat možnost zavedení společných postupů denaturace (evropských denaturačních prostředků) pro účely úplné denaturace lihu.

(5)

Projektová skupina ve své závěrečné zprávě zveřejněné v červnu 2011 navrhla, aby denaturační postup využívající tři litry isopropylalkoholu, tři litry methyl(ethyl)ketonu a jeden gram denatonium-benzoátu na hektolitr absolutního ethanolu byl přijat jako společný postup denaturace pro účely úplné denaturace lihu. Jednou z hlavních výhod uvedeného společného postupu je to, že pravděpodobně nahradí mnoho různých postupů využívaných v jednotlivých členských státech. Tento postup by měl proto být používán jako postup úplné denaturace lihu, který je společný pro všechny členské státy, aby se v této oblasti zamezilo daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužití daňového režimu.

(6)

Každý členský stát následně v souladu s čl. 27 odst. 3 směrnice 92/83/EHS Komisi sdělil nový seznam požadavků. Každý seznam se týkal tohoto společného postupu denaturace a v některých případech i jiných stávajících postupů. Některé členské státy vyjádřily přání, aby stávající postupy byly kvůli zvláštním technickým požadavkům na přechodné období nebo nespecifikované časové období zachovány.

(7)

Dne 28. června 2012 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(8)

Žádný členský stát nevyjádřil proti navrhovanému společnému postupu denaturace námitku.

(9)

Pokud jde o stávající postupy, nevyskytly se žádné nové skutečnosti, které by poukazovaly na riziko daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužití daňového režimu.

(10)

Otázky nákladů na patentování a souvisejících nákladů vedly k tomu, že Rakousko kromě společného postupu denaturace pro účely úplné denaturace lihu přijalo alternativní postup, který se jako denaturační postup již používá v jiných členských státech.

(11)

Aby se průmyslu poskytl dostatečný čas na vyčerpání zásob denaturačních prostředků a denaturovaných produktů, na něž se dosud vztahuje nařízení (ES) č. 3199/93, které však již nebudou povoleny, jakmile se začne používat toto nařízení, použití tohoto nařízení, pokud jde o část I přílohy, by mělo být odloženo.

(12)

Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 330, 15.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam povolených produktů s uvedením registrovaného čísla Chemical Abstracts Service (CAS), je-li k dispozici, a směsí, které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:

aceton

CAS: 67-64-1

CI reactive red 24

CAS: 70210-20-7

surový pyridin

CAS: není k dispozici

krystalová violeť (C.I. č. 42555)

CAS: 548-62-9

denatonium-benzoát

CAS: 3734-33-6

ethanol

CAS: 64-17-5

ethyl-acetát

CAS: 141-78-6

ethyl(sek-amyl)keton

CAS: 541-85-5

terc-butyl(ethyl)ether

CAS: 637-92-3

fluorescein

CAS: 2321-07-5

formaldehyd

CAS: 50-00-0

přiboudlina

CAS: 8013-75-0

benzín (včetně bezolovnatého benzínu)

CAS: 86290-81-5

isopropylalkohol

CAS: 67-63-0

petrolej

CAS: 8008-20-6

olej na svícení

CAS: 64742-47-8 až 64742-48-9

methanol

CAS: 67-56-1

methyl(ethyl)keton (butanon)

CAS: 78-93-3

methyl(isobutyl)keton

CAS: 108-10-1

methyl(isopropyl)keton

CAS: 563-80-4

methylová violeť

CAS: 8004-87-3

methylenová modř

CAS: 61-73-4

minerální olej (ropný olej)

CAS: není k dispozici

solventní nafta

CAS: 8030-30-6

pyridin (nebo pyridinové zásady)

CAS: 110-86-1

terpentýnový olej

CAS: 8006-64-2

technický benzín

CAS: 92045-57-3

terc-butylalkohol

CAS: 75-65-0

thiofen

CAS: 110-02-1

thymolová modř

CAS: 76-61-9

dřevný líh

CAS: není k dispozici

Synonyma k názvům povolených produktů v různých evropských jazycích jsou k dispozici v Evropském celním seznamu chemických látek.

V celé příloze se v souladu s terminologií používanou Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC) používá pojem „absolutní ethanol“.

I.   Postup denaturace používaný ve všech členských státech

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

3 litry isopropylalkoholu,

3 litry methyl(ethyl)ketonu,

1 gram denatonium-benzoátu.

Členské státy smí pro účely vnitřního trhu přidávat barvivo, aby produkt získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.

II.   Další postupy denaturace používané v některých členských státech

Česká republika

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1.

0,4 litru solventní nafty,

0,2 litru petroleje,

0,1 litru technického benzínu.

2.

3 litry terc-butyl(ethyl)etheru,

1 litr isopropylalkoholu,

1 litr bezolovnatého benzínu,

10 miligramů fluoresceinu.

Německo

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

Jeden litr ketonové směsi, která se skládá z:

95–96 % hmotnostních methy(ethyl)ketonu,

2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu (3-methyl-2-butanonu),

1,5–2 % hmotnostních ethyl(sek-amyl)ketonu (5-methyl-3-heptanonu),

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Estonsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

3 litry acetonu,

2 gramy denatonium-benzoátu.

Irsko

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

90 % objemových ethanolu,

9,5 % objemových dřevného lihu,

0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

3,75 litru minerálního oleje (ropného oleje),

1,5 g methylové violeti.

Pozn.: Dřevný líh a surový pyridin mohou být v základu nahrazeny 10 % objemovými methanolu.

Řecko

Denaturován může být pouze líh nízké kvality (přední a zadní podíly z destilace), s koncentrací alkoholu min. 93 % objemových a nepřesahující 96 % objemových.

Na jeden hektolitr vodného alkoholu o obsahu 93 % objemových se přidávají tyto látky:

2 litry methanolu,

1 litr terpentýnového lihu,

0,50 litru oleje na svícení,

0,40 gramu methylenové modři.

Při teplotě 20 °C by měl konečný produkt ve své nezměněné podobě dosáhnout 93 % objemových.

Itálie

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu se přidávají tyto látky:

125 gramů thiofenu,

0,8 gramu denatonium-benzoátu,

3 gramy CI reactive red 24 (červené barvivo), roztok o koncentraci 25 % hmotnostních,

2 litry methyl(ethyl)ketonu.

Líh, který má být denaturován, musí obsahovat nejméně 83 % objemových ethanolu a mít obsah alkoholu, měřený na lihoměru vyhovujícím předpisům ES, nejméně 90 % objemových.

V zájmu dosažení úplné rozpustnosti všech složek musí být denaturační směs připravena v ethanolu s obsahem alkoholu nižším než 96 % objemových, měřeným na lihoměru vyhovujícím předpisům ES.

CI reactive red 24 dává produktu charakteristickou červenou barvu, díky níž je možné ihned rozpoznat účel produktu.

Lotyšsko

1.

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

a)

alespoň:

9 litrů isopropylalkoholu,

1 litr acetonu,

0,4 gramu methylenové modři nebo thymolové modři nebo krystalové violeti;

b)

alespoň:

3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

2 litry methy(ethyl)ketonu;

c)

alespoň:

3 litry acetonu,

2 gramy denatonium-benzoátu;

d)

alespoň 10 litrů ethyl-acetátu.

2.

Na jeden hektolitr bezvodého ethylalkoholu (obsahujícího nejvýše 0,5 % vody):

benzín: nejméně 5 litrů a nejvýše 7 litrů.

Litva

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

3 litry acetonu,

2 gramy denatonium-benzoátu.

Maďarsko

Alkoholické produkty, které obsahují alespoň (vyjádřeno na množství čistého alkoholu):

a)

2 % hmotnostní methyl(ethyl)ketonu, 3 % hmotnostní metyl(isobutyl)ketonu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu;

b)

1 % hmotnostní methyl(ethyl)ketonu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu;

c)

2 % hmotnostní isopropylalkoholu, 1 % hmotnostní terc-butylalkoholu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu.

Malta

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

90 % objemových ethanolu,

9,5 % objemových dřevného lihu,

0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

3,75 litru minerálního oleje (ropného oleje),

1,5 g methylové violeti.

Nizozemsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

5 litrů směsi skládající se z:

60 % objemových methanolu,

20 % objemových acetonu,

11 % objemových přiboudliny (koncentrát z vedlejších produktů destilace lihu),

8 % objemových vody,

0,5 % objemových methyl(ethyl)ketonu,

0,5 % objemových formalínu (37 % hmotnostní vodný roztok formaldehydu).

Rakousko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

Jeden litr ketonové směsi, která se skládá z:

95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

1,5–2 % hmotnostních ethyl(sek-amyl)ketonu,

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Polsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1.

0,75 litru směsi ketonů, která se skládá z:

95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

1,5–2 % hmotnostních ethyl(sek-amyl)ketonu,

spolu s 0,25 litru pyridinových zásad.

2.

Jeden litr směsi ketonů, která se skládá z:

95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

1,5–2 % hmotnostních ethyl(sek-amyl)ketonu,

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Rumunsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

2 litry methyl(ethyl)ketonu,

1 gram denatonium benzoátu,

0,2 gramu methylenové modři.

Slovinsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

1 580 g isopropylalkoholu,

790 g terc-butylalkoholu,

0,79 gramu denatonium-benzoátu.

Slovensko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

1.

 

3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

 

2 litry methyl(ethyl)ketonu,

 

1 gram denatonium-benzoátu,

 

0,2 gramu methylenové modři.

2.

 

1,5 litru technického benzínu,

 

1,5 litru petroleje,

 

2 gramy denatonium-benzoátu.

Finsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1.

 

2 litry methyl(ethyl)ketonu,

 

3 litry methyl(isobutyl)ketonu.

2.

 

2 litry acetonu,

 

3 litry methyl(isobutyl)ketonu.

Švédsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

2 litry methyl(ethyl)ketonu.

Spojené království

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

90 % objemových ethanolu,

9,5 % objemových dřevného lihu,

0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

3,75 litru minerálního oleje (ropný olej),

1,5 g methylové violeti (C.I. č. 42555).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU