(EU) č. 142/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu

Publikováno: Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. února 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. února 2013 Nabývá účinnosti: 23. února 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2013

ze dne 19. února 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a čl. 148 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), obsahuje v příloze XII seznam subjektů odpovědných za vydávání osvědčení „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1).

(2)

Nový Zéland informoval Komisi o změně názvu a adresy vydávajícího subjektu uvedeného v této příloze, platné od 1. března 2013. Vzhledem k tomu je nezbytné aktualizovat údaje týkající se vydávajícího subjektu na Novém Zélandu, uvedené v příloze XII uvedeného nařízení.

(3)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XII nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na osvědčení IMA 1 vydaná od 1. března 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.


PŘÍLOHA

V příloze XII nařízení (ES) č. 2535/2001 se položka pro Nový Zéland nahrazuje tímto:

„Nový Zéland

ex 0405 10 11

Máslo

Ministry for Primary Industries (ministerstvo prvovýroby)

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Tel. +64 48940100

Fax +64 4894 0720

www.mpi.govt.nz“

ex 0405 10 19

Máslo

ex 0405 10 30

Máslo

ex 0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování

ex 0406 90 21

Čedar


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU