(EU) č. 125/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 43, 14.2.2013, s. 1-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. února 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. února 2013 Nabývá účinnosti: 21. února 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 125/2013

ze dne 13. února 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zlepšit dohled nad třetími zeměmi uznanými v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, jakož i nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení je vhodné zvýšit spolupráci uvedenými uznanými třetími zeměmi. Proto by se měla umožnit výměna zkušeností tím, že se šetření na místě budou účastnit pozorovatelé.

(2)

Vzhledem ke zkušenostem získaným s prováděním systému rovnocennosti je nezbytné objasnit, že zpracované zemědělské produkty a všechny složky těchto produktů, které jsou dováženy ze třetích zemí s kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, podléhaly kontrolnímu systému uznanému pro účely rovnocennosti v souladu s právními předpisy Unie.

(3)

Ze zkušeností vyplývá, že potíže mohou nastat při výkladu důsledků nesrovnalostí nebo porušení týkajících se ekologického statusu produktu. Aby se předešlo dalším potížím a objasnil se vztah mezi nařízením Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (2), a nařízením Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (3), je nutné připomenout povinnosti kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů členských států, pokud jde o nevyhovující produkty dovážené ze třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo ze třetích zemí s kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení. Dále by se měla objasnit výměna informací, pokud jde o nesrovnalosti, mezi Komisí, členskými státy a příslušným orgánem uznané třetí země nebo uznaným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

(4)

V zájmu zlepšení kontroly dovážených ekologických produktů by členské státy měly informovat ostatní členské státy a Komisi o každém dovozním povolení uděleném podle článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008, a to ve lhůtě 15 dní ode dne vydání tohoto povolení.

(5)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 obsahuje seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě nových informací, které Komise obdržela od třetích zemí od poslední změny uvedené přílohy, by v seznamu měly být provedeny některé změny.

(6)

Uznání rovnocennosti Indie se vztahuje na nezpracované rostlinné produkty a zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, které byly vypěstovány v Indii. Příslušný orgán Indie však Komisi oznámil nové pokyny týkající se zpracovaných produktů, jež jsou v rozporu s podmínkami, podle nichž byla Indie uznána za rovnocennou zemi. Na základě těchto informací by se specifikace týkající se Indie měla změnit tak, aby v ní byl zrušen odkaz na zpracované produkty určené k použití jako potraviny.

(7)

Uznání rovnocennosti Japonska se vztahuje na nezpracované rostlinné produkty a na složky ve zpracovaných zemědělských produktech určených k použití jako potraviny, které byly vypěstovány v Japonsku. Japonsko předložilo Komisi žádost o uznání rovnocennosti rovněž pro zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, jež byly připraveny ze složek dovezených ze zemí, které Japonsko uznalo za rovnocenné. Z posouzení těchto informací a jednání s orgány Japonska vyplynulo, že pravidla, kterými se v uvedené zemi řídí produkce a kontroly zpracovaných produktů určených k použití jako potraviny připravované z daných dovezených složek, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007. Uznání rovnocennosti Japonska by se tak mělo vztahovat též na zpracované produkty určené k použití jako potraviny, které byly připraveny ze složek dovezených ze zemí, které Japonsko uznalo za rovnocenné.

(8)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je stanoven seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti. Na základě nových informací, které Komise obdržela od kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedených v dané příloze, by v seznamu měly být provedeny některé změny.

(9)

Komise posoudila žádosti o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které obdržela 31. října 2012. Na uvedený seznam by měly být zařazeny kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž následné posouzení všech obdržených informací vedlo k závěru, že splňují příslušné požadavky.

(10)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Aby bylo možné zajistit hladký přechod, pokud jde o seznamy uznaných třetích zemí a uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, pro změny příloh III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo být stanoveno pozdější datum použitelnosti.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V čl. 8 odst. 3 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Komise může přizvat odborníky z jiných třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, aby se účastnili šetření na místě jako pozorovatelé.“

2)

V čl. 13 odst. 4 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

ověřil u kontrolních subjektů uznaných podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, že produkty, na které se vztahuje potvrzení, a u zpracovaných zemědělských produktů určených k použití jako potraviny a krmiva, všechny ekologické složky těchto výrobků, byly certifikovány kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení nebo kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem uznaným podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení či byly vyprodukovány a certifikovány v Unii v souladu s uvedeným nařízením. Na žádost Komise nebo příslušného orgánu členského státu neprodleně zpřístupní seznam všech hospodářských subjektů v řetězci ekologické produkce a příslušných orgánů nebo kontrolních subjektů, jejichž kontrole podřídily tyto hospodářské subjekty své operace.“

3)

Článek 15 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, přijme dovozce v případě podezření z porušení předpisů a nesrovnalostí týkajících se souladu ekologických produktů dovezených ze třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo dovezených ekologických produktů zkontrolovaných kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud má kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt členského státu nebo třetí země důvodné podezření, že jsou porušovány předpisy nebo existují nesrovnalosti, pokud jde o soulad ekologických produktů dovezených ze třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo dovezených ekologických produktů zkontrolovaných kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení, přijme veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 a neprodleně vyrozumí kontrolní subjekty, kontrolní orgány a příslušné orgány dotyčných členských států a třetích zemí zapojených do ekologické produkce dotyčných produktů a Komisi.“;

c)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Oznámí-li Komise příslušnému orgánu třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu uznanému podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení, že od členského státu obdržela sdělení, v němž ji informuje o důvodném podezření, že jsou porušovány předpisy nebo existují nesrovnalosti, pokud jde o soulad dovezených ekologických produktů s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v tomto nařízení, prošetří původ podezřelé nesrovnalosti nebo porušení a informuje o výsledku šetření a o krocích, které mají být přijaty, Komisi a členský stát, který zaslal původní sdělení. Tyto informace musí být zaslány do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání původního oznámení ze strany Komise.

Členský stát, který zaslal úvodní sdělení, může Komisi požádat, aby si případně vyžádala doplňující informace, které se zašlou Komisi a dotyčnému členskému státu. V každém případě po obdržení odpovědi nebo doplňující informace zanese členský stát, který zaslal původní sdělení, do výpočetního systému podle čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 potřebné údaje a provede nezbytnou aktualizaci.“

4)

V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každý členský stát podá ostatním členským státům a Komisi informace o každém povolení uděleném podle tohoto článku, včetně informací o dotčených normách produkce a kontrolních opatřeních, do 15 dní ode dne jeho vydání.“

5)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

6)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nicméně ustanovení čl. 1 bodů 5 a 6 se použijí ode dne 1. dubna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Body 1 a 2 textu, který se vztahuje k Indii, se nahrazují tímto:

„INDIE

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Indii.“

2)

Bod 2 textu, který se vztahuje k Japonsku, se nahrazuje tímto:

„2.   Původ: produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Japonsku nebo byly do Japonska dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Japonsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v této třetí zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným japonskými právními předpisy.“


(1)  Kromě mořských řas.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Text týkající se „Abcert AG“ se nahrazuje tímto:

„ „Abcert AG

1.

Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.abcert.de

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-137

x

x

Bělorusko

BY-BIO-137

x

x

Írán

IR-BIO-137

x

x

Rusko

RU-BIO-137

x

x

Ukrajina

UA-BIO-137

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

2)

Za text, který se vztahuje k „Abcert AG“, se vkládá nový text, který zní:

„ „Afrisco Certified Organic, CC

1.

Adresa: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, Jihoafrická republika

2.

Internetová adresa: http://www.afrisco.net

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Jižní Afrika

ZA-BIO-155

x

x

Namibie

NA-BIO-155

x

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Zambie

ZM-BIO-155

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

3)

Za text, který se vztahuje k „Argencert SA“, se vkládá nový text, který zní:

„ „AsureQuality Limited

1.

Adresa: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Nový Zéland

NZ-BIO-156

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-156

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

4)

Text týkající se „Australian Certified Organic“ se nahrazuje tímto:

„ „Australian Certified Organic

1.

Adresa: PO Box 530 – 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.australianorganic.com.au

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-107

x

x

x

Čína

CN-BIO-107

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandské ostrovy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonésie

ID-BIO-107

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malajsie

MY-BIO-107

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-107

x

x

Thajsko

TH-BIO-107

x

x

Vanutu

VU-BIO-107

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

5)

Text týkající se „Austria Bio Garantie GmbH“ se nahrazuje tímto:

„ „Austria Bio Garantie GmbH

1.

Adresa: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Rakousko

2.

Internetová adresa: http://www.abg.at

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-131

x

Arménie

AM-BIO-131

x

Afghánistán

AF-BIO-131

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-131

x

Bělorusko

BY-BIO-131

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-131

x

Chorvatsko

HR-BIO-131

x

Kuba

CU-BIO-131

x

Gruzie

GE-BIO-131

x

Írán

IR-BIO-131

x

Irák

IQ-BIO-131

x

Jordánsko

JO-BIO-131

x

Kazachstán

KZ-BIO-131

x

Kosovo (1)

XK-BIO-131

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-131

x

Libanon

LB-BIO-131

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-131

x

Mexiko

MX-BIO-131

x

Moldavsko

MD-BIO-131

x

Černá Hora

ME-BIO-131

x

Rusko

RU-BIO-131

x

Srbsko

RS-BIO-131

x

Tádžikistán

TJ-BIO-131

x

Turecko

TR-BIO-131

x

Turkmenistán

TM-BIO-131

x

Ukrajina

UA-BIO-131

x

Uzbekistán

UZ-BIO-131

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

6)

Za text, který se vztahuje k „Austria Bio Garantie GmbH“, se vkládá nový text, který zní:

„ „Balkan Biocert Skopje

1.

Adresa: 5-8/9, Dame Gruev S., 1000 Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

2.

Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-157

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

7)

Text týkající se „BCS Öko-Garantie GmbH“ se nahrazuje tímto:

„ „BCS Öko-Garantie GmbH

1.

Adresa: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.bcs-oeko.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-141

x

x

Alžírsko

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Arménie

AM-BIO-141

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-141

x

x

Bělorusko

BY-BIO-141

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazílie

BR-BIO-141

x

x

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čad

TD-BIO-141

x

x

Čile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-141

x

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-141

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-141

x

x

Ekvádor

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-141

x

x

Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzie

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

Indonésie

ID-BIO-141

x

x

Írán

IR-BIO-141

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-141

x

x

Keňa

KE-BIO-141

x

Kosovo (2)

XK-BIO-141

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Mexiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-141

x

x

Černá Hora

ME-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Namibie

NA-BIO-141

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omán

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-141

x

x

Rusko

RU-BIO-141

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Srbsko

RS-BIO-141

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-141

x

x

Súdán

SD-BIO-141

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-141

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-141

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-141

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-141

x

x

Thajsko

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukrajina

UA-BIO-141

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

8)

Text týkající se „Bioagricert S.r.l.“ se nahrazuje tímto:

„ „Bioagricert S.r.l.

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Itálie

2.

Internetová adresa: http://bioagricert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

Čína

CN-BIO-132

x

x

Ekvádor

EC-BIO-132

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Srbsko

RS-BIO-132

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-132

x

x

Thajsko

TH-BIO-132

x

x

x

Turecko

TR-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

9)

Text týkající se „BioGro New Zealand Limited“ se nahrazuje tímto:

„ „BioGro New Zealand Limited

1.

Address: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Malajsie

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

10)

Za text, který se vztahuje k „BioGro New Zealand Limited“, se vkládá nový text, který zní:

„ „Bio.inspecta AG

1.

Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švýcarsko

2.

Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-161

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-161

x

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Indonésie

ID-BIO-161

x

x

Írán

IR-BIO-161

x

x

Kosovo (3)

XK-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Rusko

RU-BIO-161

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-161

x

x

Turecko

TR-BIO-161

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

11)

Text týkající se „Bio Latina Certificadora“ se nahrazuje tímto:

„ „Bio Latina Certificadora

1.

Adresa: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Internetová adresa: http://www.biolatina.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Peru

PE-BIO-118

x

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-118

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-118

x

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Kolumbie

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Mexiko

MX-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

Salvador

SV-BIO-118

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

12)

Text týkající se „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se nahrazuje tímto:

„ „CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1.

Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Čile

CL-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-140

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-140

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

13)

Text týkající se „Ecocert SA“ se nahrazuje tímto:

„ „Ecocert SA

1.

Adresa: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francie

2.

Internetová adresa: http://www.ecocert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžírsko

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazílie

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Čad

TD-BIO-154

x

Čína

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-154

x

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-154

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvádor

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indie

IN-BIO-154

x

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Írán

IR-BIO-154

x

x

Japonsko

JP-BIO-154

x

Kazachstán

KZ-BIO-154

x

Keňa

KE-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malajsie

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauricius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BO-154

x

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Nepál

NP-BIO-154

x

x

Pákistán

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipíny

PH-BIO-154

x

x

Rusko

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ST-BIO-154

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Srbsko

RS-BIO-154

x

x

x

Somálsko

SO-Bio-154

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Súdán

SD-BIO-154

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-154

x

x

Sýrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thajsko

TH-BIO-154

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisko

TN-BIO-154

x

x

Turecko

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

14)

Text týkající se „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se nahrazuje tímto:

„ „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)

1.

Adresa: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Spojené státy americké

2.

Internetová adresa: http://www.qcsinfo.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Dominikánská republika

DO-BIO-144

x

Ekvádor

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

Mexiko

MX-BIO-144

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

15)

Text týkající se „IBD Certifications Ltd“ se nahrazuje tímto:

„ „IBD Certifications Ltd

1.

Adresa: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazílie

2.

Internetová adresa: http://www.ibd.com.br

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-122

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-122

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-122

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

16)

Text týkající se „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ se nahrazuje tímto:

„ „IMO Control Latinoamérica Ltda.

1.

Adresa: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-123

x

x

Kolumbie

CO-BIO-123

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-123

x

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Mexiko

MX-BIO-123

x

x

Nikaragua

NI-BIO-123

x

x

Peru

PE-BIO-123

x

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

Salvador

SV-BIO-123

x

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

17)

Za text, který se vztahuje k „IMO Control Private Limited“, se vkládá nový text, který zní:

„ „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști

1.

Adresa: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turecko

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Turecko

TR-BIO-158

x

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

18)

Text týkající se „Indocert“ se nahrazuje tímto:

„ „Indocert

1.

Adresa: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Indie

2.

Internetová adresa: http://www.indocert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indie

IN-BIO-148

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-148

x

Kambodža

KH-BIO-148

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III, mořské řasy

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

19)

Text týkající se „Institute for Marketecology (IMO)“ se nahrazuje tímto:

„ „Institute for Marketecology (IMO)

1.

Adresa: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Švýcarsko

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-143

x

x

x

Albánie

AL-BIO-143

x

x

Arménie

AM-BIO-143

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO -143

x

x

Bangladéš

BD-BIO-143

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-143

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazílie

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Čile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-143

x

x

Konžská demokratická republika

CD-BIO-143

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-143

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-143

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-143

x

x

Ekvádor

EC-BIO-143

x

x

Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopie

ET-BIO-143

x

x

Gruzie

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indie

IN-BIO-143

x

x

Indonésie

ID-BIO-143

x

x

Japonsko

JP-BIO-143

x

x

Jordánsko

JO-BIO-143

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-143

x

x

Keňa

KE-BIO-143

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-143

x

x

Lichtenštejnsko

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexiko

MX-BIO-143

x

x

Maroko

MA-BIO-143

x

x

Namibie

NA-BIO-143

x

x

Nepál

NP-BIO-143

x

x

Nikaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigérie

NG-BIO-143

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-143

x

x

Rusko

RU-BIO-143

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapur

SG-BIO-143

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-143

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-143

x

x

Súdán

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

Sýrie

SY-BIO-143

x

Tádžikistán

TJ-BIO-143

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-143

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-143

x

x

Thajsko

TH-BIO-143

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

20)

Text týkající se „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se nahrazuje tímto:

„ „Istituto Certificazione Etica e Ambientale

1.

Adresa: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.icea.info

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-115

x

x

Arménie

AM-BIO-115

x

x

Ekvádor

EC-BIO-115

x

x

Japonsko

JP-BIO-115

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-115

x

Libanon

LB-BIO-115

x

Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Malajsie

MY-BIO-115

x

Mexiko

MX-BIO-115

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-115

x

x

Rusko

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-115

x

x

Sýrie

SY-BIO-115

x

x

Thajsko

TH-BIO-115

x

Turecko

TR-BIO-115

x

x

Ukrajina

UA-BIO-115

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

21)

Text týkající se „Lacon GmbH“ se nahrazuje tímto:

„ „LACON GmbH

1.

Adresa: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.lacon-institut.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-134

x

x

Bangladéš

BD-BIO-134

x

x

Brazílie

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

Indie

IN-BIO-134

x

Kazachstán

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

Mali

ML-BIO-134

x

Mexiko

MX-BIO-134

x

x

Maroko

MA-BIO-134

x

x

Namibie

NA-BIO-134

x

x

Nepál

NP-BIO-134

x

x

Rusko

RU-BIO-134

x

Srbsko

RS-BIO-134

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

Turecko

TR-BIO-134

x

x

Ukrajina

UA-BIO-134

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

22)

Text týkající se „Organic agriculture certification Thailand“ se nahrazuje tímto:

„ „Organic agriculture certification Thailand

1.

Adresa: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thajsko

2.

Internetová adresa: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Barma/Myanmar

MM-BIO-121

x

Indonésie

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Malajsie

MY-BIO-121

x

Nepál

NP-BIO-121

x

Thajsko

TH-BIO-121

x

x

Vietnam

VN-BIO-121

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

23)

Text týkající se „Organización Internacional Agropecuaria“ se nahrazuje tímto:

„ „Organización Internacional Agropecuaria

1.

Adresa: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires – Argentina

2.

Internetová adresa: http://www.oia.com.ar

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brazílie

BR-BIO-110

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

24)

Za text, který se vztahuje k „Quality Assurance International“, se vkládá nový text, který zní:

„ „SGS Austria Controll-Co. GmbH

1.

Adresa: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Rakousko

2.

Internetová adresa: http://www.sgs-kontrolle.at

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-159

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-159

x

x

Moldavská republika

MD-BIO-159

x

x

Srbsko

RS-BIO-159

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-159

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-159

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“

25)

Text týkající se „Suolo e Salute srl“ se nahrazuje tímto:

„ „Suolo e Salute srl

1.

Adresa: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.suoloesalute.it

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

San Marino

SM-BIO-150

x

Senegal

SN-BIO-150

x

Srbsko

RS-BIO-150

x

Ukrajina

UA-BIO-150

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.“

26)

Za text, který se vztahuje k „Suolo e Salute srl“, se vkládá nový text, který zní:

„ „TÜV Nord Integra

1.

Adresa: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgie

2.

Internetová adresa: http://www.tuv-nord-integra.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-160

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-160

x

x

Jordánsko

JO-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.“


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU