(EU) č. 82/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2013 ze dne 29. ledna 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

Publikováno: Úř. věst. L 28, 30.1.2013, s. 3-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. ledna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 19. února 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 82/2013

ze dne 29. ledna 2013,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (4) („dohoda“), která byla schválena jménem Společenství rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (5), stanoví bezcelní dovoz v množství 1 200 tun vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 ročně.

(3)

Prováděcí pravidla by proto měla být stanovena na ročním základě pro příslušnou celní kvótu pro bezcelní dovoz.

(4)

Aby se na ně mohla vztahovat uvedená celní kvóta, měly by být dotčené produkty v souladu s pravidly uvedenými v článku 4 dohody původem ze Švýcarska. Měla by být stanovena přesná definice produktů, na které se tato kvóta vztahuje. Z důvodu kontroly by měl dovoz podle této kvóty podléhat předložení osvědčení o pravosti osvědčujícího, že maso přesně odpovídá příslušné definici. Je nezbytné stanovit vzor těchto osvědčení, jakož i prováděcí pravidla pro jejich používání.

(5)

Správa režimů by měla být založena na dovozních licencích. Proto musí existovat pravidla pro podávání žádostí a je také nutné stanovit údaje, které musí figurovat v žádostech a v licencích, popřípadě odchylně od nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6) a od nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (7).

(6)

Za účelem zajištění řádné správy dovozu dotčených produktů je třeba stanovit, že vydání dovozních licencí závisí na ověření, a to zejména údajů na osvědčeních o pravosti.

(7)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta Unie pro bezcelní dovoz vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 pocházejícího ze Švýcarska se každoročně otevírá pro roční objem 1 200 tun pro období od 1. ledna do 31. prosince (dále jen „kvóta“).

Pořadové číslo kvóty je 09.4202.

2.   Pravidla původu použitelná na produkty uvedené v odstavci 1 jsou pravidla stanovená v článku 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

3.   Pro účely tohoto nařízení se „vykostěným sušeným masem“ rozumí kusy masa z kýt skotu od 18 měsíců věku, bez viditelného vnitrosvalového tuku (3 až 7 %), s hodnotou pH čerstvého masa mezi 5,4 a 6,0, solené, kořeněné, lisované, sušené pouze čerstvým suchým vzduchem, s tvorbou ušlechtilé plísně (květ mikroskopických hub). Hmotnost konečného produktu je mezi 41 % a 53 % výchozí suroviny před nasolením.

Článek 2

1.   Dovozy množství stanovených v čl. 1 odst. 1 závisí na předložení dovozní licence při propuštění do volného oběhu.

2.   Originál osvědčení o pravosti vystavený v souladu s článkem 3 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu se žádostí o první dovozní licenci vztahující se k tomuto osvědčení o pravosti.

3.   Osvědčení o pravosti se může použít pro vydání více než jedné dovozní licence na množství nepřesahující množství uvedená v osvědčení. Pokud je na osvědčení vydána více než jedna licence, příslušný orgán potvrdí osvědčení o pravosti s uvedením přiděleného množství.

4.   Příslušný orgán může vydat dovozní licence pouze až po ověření, že veškeré údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které v této věci týdně dostává od Komise. Licence se vydají ihned poté.

Příslušný orgán však může ve výjimečných případech a na řádně odůvodněnou žádost vydat dovozní licence na základě příslušných osvědčení o pravosti předtím, než obdrží informace od Komise. V takových případech se jistota pro dovozní licence rovná částce odpovídající clu v plné výši podle společného celního sazebníku. Po obdržení informací týkajících se osvědčení členské státy nahradí tuto jistotu jistotou uvedenou v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 382/2008.

5.   Žádost o licenci a licence samotná obsahují v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze I.

Článek 3

1.   Osvědčení o pravosti uvedená v článku 2 se vystaví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Unie v souladu se vzorem uvedeným v příloze II. Mohou být také vytištěna a vyplněna v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém je podána žádost o dovozní licenci, mohou požadovat překlad osvědčení.

2.   Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Papír, který se má použít, váží alespoň 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.

3.   Originál a opisy osvědčení se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné vyplnit je černým inkoustem a tiskacími písmeny.

4.   Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje název vydávající země.

Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.

5.   V osvědčení je jasně stanovena definice vykostěného sušeného masa uvedená v čl. 1 odst. 3.

6.   Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně potvrzena vystavujícím orgánem uvedeným v příloze III.

Osvědčení jsou řádně potvrzená, pokud je na nich uvedeno datum a místo vystavení a pokud obsahují razítko vystavujícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

Článek 4

1.   Vystavující orgány uvedené v příloze III musí:

a)

být uznávány jako takové Švýcarskem;

b)

se zavázat, že budou ověřovat údaje v osvědčeních o pravosti;

c)

se zavázat, že předají Komisi alespoň jednou týdně veškeré informace nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména číslo osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt, čistou hmotnost a datum podepsání.

2.   Komise může změnit seznam v příloze III, pokud již není splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. a) nebo pokud vystavující orgán neplní jakýkoli ze svých závazků.

Článek 5

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.

Článek 6

Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, nařízení (ES) č. 382/2008 a kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (8).

Článek 7

Orgány Švýcarska sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných švýcarskými vystavujícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Stejně tak musí být co nejdříve oznámeny Komisi veškeré následné změny razítek nebo jmen. Komise sdělí tyto údaje příslušným orgánům členských států.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději dne 28. února po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Oznámení uvedená v odstavci 1 se podávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (9) a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 2092/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(9)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 2 odst. 5

:

bulharsky

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

španělsky

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

česky

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

dánsky

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

německy

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

estonsky

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

řecky

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

anglicky

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

francouzsky

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

italsky

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

lotyšsky

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

litevsky

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

maďarsky

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

maltsky

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

nizozemsky

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

polsky

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

portugalsky

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

rumunsky

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

slovensky

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

slovinsky

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

finsky

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

švédsky

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Seznam orgánů ve Švýcarsku zmocněných k vystavení osvědčení o pravosti

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004

(Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006

(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27)

Pouze článek 7 a příloha VIII

Nařízení Komise (ES) č. 749/2008

(Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 37)

Pouze článek 2 a příloha II

Nařízení Komise (ES) č. 381/2009

(Úř. věst. L 116, 9.5.2009, s. 16)

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 666/2012

(Úř. věst. L 194, 21.7.2012, s. 3)

Pouze článek 1


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2092/2004

Toto nařízení

Články 1 až 7

Články 1 až 7

Článek 7a

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Přílohy I, II a III

Přílohy I, II a III

Příloha IV

Příloha V


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU